Népszava, 1942. április (70. évfolyam, 74–97. sz.)

1942-04-01 / 74. szám

4. old­al sokról ad hírt, továbbá arról, h­ogy angol gépek berepültek a La Manche c­satorna partvidéke, a Birodalom keleti vidékei, és Nor­végia területe fölé. A Birodalom keleti vidékei fölött megkísérelt angol légitámadás, így például a korábban Lübeck kelet- tengeri kikötőváros ellen végre­hajtott akció a német sajtó éles­hangú bírálatának tárgyát alkotja A német távirati iroda már hétfőn este jelentette, hogy az­ angol légi­támadás Lübeckben igen sok mű­emléket pusztított el. Most a „N. S. T." beszámol arról, hogy a kedd reggeli német lapok hosszú hasá­bokon foglalkoznak ezzel az angol támadással és némely újság képe­ket is közöl. A ,,Pester Lloyd" már­cius 31-i, reggeli kiadásának ber­lini tudósítása szerint német illeté­kes körökben kiemelik, hogy bár Lübecknek, mint kikötővárosnak bizonyos katonai jelentősége van, az angol légitámadás elsősorban mégis a műemlékeket pusztította és a polgári lakosságot sújtotta. Ilyenformá­n ez a­z akció — írja a lap — Berlinben nag­y elkeseredést okozott. A nyugati légiháborúhoz tartozik az is, hogy a német légierő az utóbbi napokban a­ délkeleti angol partok kikötőit — így például "Dowert — támadta, tehát azokat a támasz­pontokat, amelyekből feltehetően kiindultak — legutóbb St. Nazaire ellen is — a brit erők. Számolnak azzal, hogy a megelőző jellegű tár k­idások a­ jövőben még fokozódnak. "A tudósítás folytatása a 10. oldalon. rA szociális biztosítás értékhatára A­z M. T. LM jelenti. A hivatalos lap szerdai számában közölt belügy­miniszteri rendelet a betegségi biz­tosítási kötelezettség szenpontjá­ból megállapított javadalmazási határt, átmeneti hatállyal, havi 600 pengőre, illetőleg évi 60(X) pengőre, az öregségi, rokkantsági, özvegy­ségi és árvasági biztosítási kötele­zettség szempontjából megállapított javadalmazási határt, ugyancsak átmeneti hatállyal, havi 800 pen­gőre, illetőleg évi 9600 pengőre emeli fel. A tokiói magyar követség ve­­e­tőjét megbízták a magyar kormány Nankingban való képviseletével is. A „M. T. I." jelenti. A kormányzó Végh­ Miklós rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jelleggel felruházott elsőosztályú követségi tanácsost, a tokiói ma­gyar követség vezetőjét Japánra és Mandzsukuóra kiterjedő követi megbízásának­ meghagyása mellett a Vankiltóban székelő kínai nem­zeti kormánynál való képviselettel követi minőségben megbízta. Franco tábornok magas magyar kitüntetést kapott. Madridból je­lentik: Franco tábornok, spanyol államfő hétfőn kihallgatáson fo­gadta Ambró Ferenc madridi ma­n­­yar követet, aki átnyújtotta az államfőnek e kormányzó által neki adományozott magyar érdemrend nagykeresztjét ( a magyar érdem­­rend láncává). Franco t­áb­or­­i­ok igen meleg szavaikkal emlékezett meg a kormányzóról és Magyarországról. („M. T. I.") A Pesti Magyar Kereskedel­mi Irank igazgatóság­­ és felügyelő­bizottsága érdemekben­ gazdag volt elnökének, néhai Weiss Fülöpnek elhunyta alkalmával gyászüzlést tar­tott. A gyászbeszédet a bank al­elnöke, Benes József tartotta. IX) NÉPSZAVA 42 április 1, szerda A talált gyermek • avagy A hűség jutalma Szerelmi regény a legjobb, sőt legszélsőjobb körökbűl Írta: H. Courts-Maler, a „Pesti Újság", a „Magyarság", a „Magyarság Útj­a" és az „Egyedül vagyunk" legállandóbb és legbelsőbb legmunkatársa ELSŐ KÖTET Balkezes Frédit, báró Egységessy Moz­galom szép szőke leányzója Álmatagon sétált az úton. A „Magyarság Útján". Barátnője, a bájos Ruszkay Jenui némán haladt mellette, de látszott rajta, hogy Bángvárt megszólal. Meg is szólalt. — Fréda — mondta aggasztó ünnepé­lyességgel —, Fréda, valamit el kell mondanom neked. Balkezes Fréda ráemelte álmatag te­kintetét a várt. — Holnap lesz kiskorúságod napja — mondta Jenni, az álnok barátnő —, ideje, hogy m megtudd származásod titkát. . — Hah — f­elelt nemes egyszerűséggel Fréda —, apám az ősz, de örökifjú Egy­ségeasy Mozgalom, anyám mosónő volt, meghalt és meghalt. Nos? — Tudd meg, hogy te csak talált gyer­mek vagy. Apád egy éjszaka kissé sokat fogyasztott úgy a fröccsből, mint a kézi­gránátból s az „Egy Cili, két Cilit" dudorászva ballagott hazafelé, amikor keserves sírás n­ytte meg a fülét. Körül­nézett s a szegedi Csillagbörtön lépcső­jén egy kisdedet pillantott meg. Ez vol­tál te. A kisded egyetlen öltözék© egy zöld nyilaskereszt volt, s azon cédula, amelyre u­gyefogyott, írásban járatlan kezek a következő szavakat rótták: „Ezerkiloncszásharminckilenc, jövünk!" Egységessy Mozgalom a Varjára vett, hazahozott és fölnevelt. Ez az igazság. Balkezes Fréda, akit barátai tréfásan Vezérlő Akaratnak, sőt Pártvezető Test­vérnek is becéztek, nem szólt egy szót sem, csak némán az ajtóra mutatott, Iluszkay Jenni meglendítette a kanját s örökre elhagyta az ősi EgységesrP-kúriát, a Hűség Házát. De terve sike­rült A kétség és a rágalom fúh­áit ültette Fréda ártatlan szívébe. *­l­uszkay Jenni nem maradt télien. Fréda származásának történetét már mindenütt ismerték, szerte legjobb, sőt legszélsőjobb körökben. A barátnők, akiknek virgonc kacaja eddig felverte a Hűség Háza falait, elmaradtak. S egy napon nem jött többé a vőlegény, a kedves Hubay Kálmánka sem, hogy suttogó propagandával szórakoztassa kis Frédácskáját. A szerencsétlen leányka az­ ablaknál ült s az Andrássy útra nézett vágya­kozva, hogy jön-e a vőlegény i de csak néhány rendőr jött a sokszorosító­gépért. — Szeret, nem­ szeret — mormogta Balkezes Fréda i s kezében tartott országgyűlési képviselőket tépdeste. Ekkor kinyílt az ajtó s lih­egve be­lépett Maróthy Meizi, hóna alatt egy csokor­­ „Pesti Ujság"-gal. Féltérdre ereszkedett a kerevet előtt, megragadta a képviselőket szorongó kezecskét s oda­adóan lehellte: — Mindent hallottam. De nem jöhet­tem előbb, mert tizennégy napra be vol­tam­ tiltva. Balkezes Fréda a fiú barát nyakába borult és bánatában vezércikkeket hul­latott. * „Egyedül v­agyunk­', a ravasz, magán­detektív beczukta az ajtót, elfüggö­nyözte az ablakot, aktatáskájából egy Magyar Megújulás Pártszövetség" feliratú bölcsőt vett elő s így szólt: — Szorgos kutatásaim eredménnyel jártak. Az agg, de örökifjú Egységessy Moz­galom szemében remény esü­lnül. — Megtalálta elveszett leányomat? — Meg­mondta a magándetektív —, lyonbak­ az ott elveszett­ leányu nem leány völ­t, hanem fiú. Sűl,­­nem is fiú, hanem fiúk. Ikrek. Íme. S a bölcsőből egyszerű, de hatásos mozdulattal elő­vonta a hármas ikreket: Imrédykét, Rátzjenőkét és Jarosskát. Jarosskát, amint a bölcsöböl kivették, azonnal írt egy vezércikket „Az egység feltételeiről", de igazán nem rosszaság­ból tette, csak mert olyan pajkos volt. Ekkor a szobába lépett a kisírtszemű­ Balkezes Fréda. — Apám! — sikoltotta —, apám, ég veled! Már nem vagyok a te egyetlen gyermeked. Az agg, de még mindig zöldelő atya erre azt ajánlotta, hogy válasszon fér­jet az ikrek közül. Esetleg mind a hár­mat. — Soha! — kiáltotta Fréda s emelt fővel távozott. MÁSODIK KÖTET ..Ki tud róla?! Kastélyomból, a Hűség Házából eltűnt nevelt leányom. Bal­kezes Fréda, másnéven Vezérlő Akarat. Eltűnésekor egyszerű, de ízléses fekete csizmát, zöld inget és antantszíjat vi­selt. Ismertetőjele, hogy a ság­ség kép­zőket indokolatlanul használja, mint például: énség, vajság. Nyomravezető­nek magas jutalom. Báró Egységessy Mozgalom." A felhívásra elsőnek Matolcgy Má­tyás jelentkezett, aki elmondta, hogy találkozott Balkezes Frédával a ,,Ma­gyarság Útján". Fréda vadul rohant a Pártszakadék felé s hiába próbálták feltartóztatni. De futtában még vissza fordult s kijelentette, hogy nem tekinti többé hivatalosnak. Másodiknak egy ismeretlen testvér jelentkezett, aki olvasta, hogy Fréda Balkezes Fred néven férfiruhában cowr­boynak állt b© a „Wild-Pesti újság"­hoz. Majd ismét jött Matolcsy testvér, fel­mutatott a „Magyarság sírjá"-ban né­hány idézetet, amely szerint a testvé­rek a testvéreket egyrészt „hazaárulók, rongy, gerinctelen, aljas, panamista, agyalágyult, delíriánus, kéjenc, minden méltóságból kivetkőzött lakájok, hit­vény pondrók", másrészt , Jött-ment csürhe, képviselői banda,"­­becenevekkel illettek. Az agg, de örökzöld Egységessy Moz­galom szívébe a szavak hallatára vissza­tért a remény. A röpiratok bizonyítják, hogy Fréda nem halt meg. Sőt, még csak nem is alszik. A szende Fréda a lett barátnál, Maróthy Meizinél keresett menedéket. De mielőtt belépett a lakásba, Maróthy Meizi, a rajongó gavallér megesküdött, hogy egy ujjal sem illeti Fréda szűzies vezérséget. S ez alatt Hubay, a hűtlen vőlegény naphosszat a kacér özvegy Imrédy Bella szoknyáján ü­lt s onnan kacsintgatott az eszemadta „Magyarság" felé. De Fréda nem tudta őt feledni. Hiába mondta és írta Maróthy Meizi, hogi­y „megroggyant térdű Hubay Kálmán, menj listen hírével". Elvégre a szívnek még a Vezérlő Akarat se tud paran­csodni. * Egy napon megjelent­ez ,,Magyarság Útján" Vígh Ferenc parasztszéktartó és kijelentette, hogy ő kizárólag Matolcsyt szereti és ő csak Matolcsy parasztszékét hajlandó tartani. Egységessy Mozgalom erre megrendült s azzal a gondolattal foglalkozott, hogy Matolcsyt is ikergyermekévé fogadja. Ez lőrdöfésként érte Fréda ártatlan szivét , ugyanakkor Hubay, a hűtlen vőlegény hosszú levelet írt neki a »Magyarság"-ba (március 1­5-én, vasár­nap), azt „Történelmi felelősség és politikai ősség" megszólítással kez­dődött slrritban összezúzta a Vezérlő Akarat, a ténykedő leányka szívét. A pontok lemondta, hogy azért tonn­totta föl­­jegyzést, mert „a forra­­dalmi han­opiratok" nem tudják át­törni „a cmuló tankok partiját", mert „min... Tart pour l'art forra­dalmárkodik egyetemes nemzeti szo­cializmus apai győzelmét zavarja", mert a párem rendelkezik elég ki­művelt, emlével, mert „ne csörtessük mi a saját tojásunkra (mármint sze­relmük igazára) a németek kardját".. . Ezen a na egy lefátyolozott hölgy kért bebocstást a Hűség Házába. Amikor Egessy Mozgalom, az agg, de örökzöld f­elé ért, hátravetette fátylát s asgg Egységessy holtnak hitt felesége, Csia Alexandra arcaim tekintett. — Férjem! kiáltotta C­sia Alex­andra — egy lomással tartozom. Ne­künk sohesen volt gyermekünk, sis a mi igazi gyedünk Balkezes Frédi, akit én tetten Csillagbörtön lépcső­jén. Egységes iy­zgalom, az agg. ha örökzöld főúr apa,dt s ájultan terült el széles e haan,­­ másnap (iúcius 30, hétfő) meg­jelent a „Pesti ság"-ban a következő házassági hír: „Hubay Kálm és a Nyilaskeresztes Párt belügyei." Amiből minden megtudta, hogy a szende Balkezes oda Maróthy Meizi jobboldalán talál meg a boldogságot, úgy is, mint Verő Akarat és úgy is, mint Párt vezető fivér. De az örökzöld­­űségessy Monga'our­e naptól kezdve ovadni kezdett. Mire megoperáik, menthetetlen vt Gondatl­anságrb otkozult ember­ölés miatt vomta el el 6680eX­ 6 a bü­n­tetőtör­vény­szék oruETyel-tan­ácsa or Borda Alfréd k­ormost, mert a vád eraeri­nt gob­ird­am magiafamsa­val ttkozó­ja­ volt annak, hogy Szir­rm­ai László gyu­muntikás vak­oéli gyulladásban merült. Az orvos a bíróság előtt asui Tédefeezett, hogy, legjobb orvosi adá­sa, és lelki­ismerete szerint izsgálta meg a heteset, akin a vigálat altetanval, gyomorrontási e esete­ket észtélt. Csak később derül ki, hogy Szirmai vakbél gyulladásba szenved, és mire operációra került. Ar, a beteget már nem lehetett meginteni, meghalt. A bíróság orvossikérteket és SZá­mos tanút hal lírait ki­­ni,ahid Bor­dát fölmentette a­ád és következ­ményei alól. Inckol­ásába­n kiruojk­­lotta, hogy az or­s két SZ6ír fiat alika­mával gondatnul járt el, De az elhangzott valomások alapján nem lehetett megáapítani, hog­y a­­halál az orvos gádatlan kezelése miatt következett "olna be. Az ira­tokat a bíróság r­átette az Orvosi Kamaráihoz, esetleg a i­ eszyelimi el­járás megiindítása ,égeti Az ítélet nem sok­erős. Akiknek nem kell az élet! Kedden hajnalban­­ Margithíd bud­ai hídfőjéről a Dunába etette magát Ne­mes Kappel Károly 8 éves zenetanár. A rendőri tuótortóo­matőőrségnek azon­ban sikerült kimentenie a zenetanárt Az utóbbi időben siles anyagi gondok­kal küzdött és ezért akart meghalni. Mivel nem volt hajlódó öngyilkossági szándékáról lemondani saját érdekében rendőri őrizetbe vettél. — Az Andrássy út 33. számú házban Pataki Pál házfel­ügyelő felesége felakas­ztotta magát és meghalt. Búcsúlevelet, nem hagyott hátra, így nem tudják, miért lett ön­gyilkos. 1 legjobb és agolcsóbb áru is eladatlanul hever, ha HIRDETÉSSEL nem hívja föl rá a közönség figyelmét.

Next