Népszava, 1942. május (70. évfolyam, 98–121. sz.)

1942-05-01 / 98. szám

2. oldal Budapest új látványossága, • BMW VOLT HRIKONA HW­p MMM Zene, Forgóparkett, Süllyedő páholyok, Villanylegyezők stb. KOhn espresse-h­elyisfig Nyitva reggeltől éjjel 1-ig KÁVÉHÁZI ÁRAK Megnyitás m­a, pénteken délután 4 órakor Kemény légiharcok keleten és nyugaton A hátsó indiai hadszíntértől el­tekintve, a csütörtöki háborús ese­mények elsősorban a légiháborúra korlátozódtak, bár ez Európa nyu­gati és keleti területei fölött to­vábbra is rendkívül elkeseredett. Újabb mozzanat azonban nem me­rült föl az általános helyzetben, még a távoli keletiben sem, hiszen a Népszava csütörtöki számában ír­tunk arról, hogy a nagy japán elő­nyomulás ellenére is tovább harcol­nak Burma északi területein a kí­naiak. Csütörtökön már arról érke­zett hír, hogy a kínaiak újabb had­osztályokat irányítottak a burmai hadszíntérre, hogy Laskióban és elővárosaiban barrikádok mögött folyik az utcai harc és hogy a csungkingi hadvezetőség további intézkedéseket tett a burmai ellent­állás megszervezésére. * Amint már említettük, az európai helyzet lényegében változatlan, ami annyit jelent, hogy mind a néme­tek, mind az angolok folytatják nagyarányú légitámadásaikat. A „Fester Lloyd" április 30-i reggeli kiadásának berlini tudósítása el­mondta ezzel kapcsolatban, hogy a német főparancsnokság hajlandó eltekinteni a megtorló akcióktól abban az esetben, ha az angolok abbahagyják a német városok pol­gári lakosságának bombázását. Abban az esetben viszont, ha ez nem következik be — írja a lap —, a megtorló bombázások a legélesebb formában követik majd egymást. A Népszava csütörtöki számaiban már megemlítettük: a jelek szerint az angolok makacsul ragszkodnak ahhoz a tételükhöz, hogy a­­nyugati nagyarányú légih­á­borúval igyekez­nek tehermentesíteni a vörös had­sereget és légierőt. Az április 30-i táviratok is arra vallottak, hogy az angol főparancsnokság nem­ vál­toztat azon az elméleten és gyakor­laton, amelyet Londonban a német légierő „megosztásának" mondanak. Ennek az a következménye, hogy — berlini kijelentés szerint — „a nyugati légiháború egyre borzal­masabb méreteket ölt". A legutóbbi légitámadások köz­pontjában egyrészt Norwich állott, másrészt is­mét a dünkirchen— calaisi partvidék, továbbá a párizs­melletti gyárvárosok. A német fő­parancsnokság jelentései szerint német terület fölött csak néhány angol gép próbált zavarórepülést végrehajtani. Valójában az általános nyugati háború kisugárzásának, meghosz­szabbításának kell tekinteni Roose­velt keddi bejelentését arról, hogy most már amerikai hadihajók je­lentek meg a Földközi tengeren. Kétségtelen, hogy az, angolszászok inváziós terveinek csoportjába tar­tozik ez az intézkedés és Rómában ezzel kapcsolatban utalnak Um­berto trónörökös legutóbbi napi­parancsára. Ezt a napiparancsot az esetleges inváziós támadással való ezeml­eszállás jelének tekintik az olasz fővárosban és egyúttal ki­emelik, hogy Rómában tisztán lát­ják a fejlődés irányvonalát és min­den intézkedést megtesznek. Amint a „M. T. I." jelenti, az olasz sajtó most behatóan foglalkozik az ame­rikai hadihajók jelenlétével. „Olasz részről — írja a „Giornale d'Italia" — nem becsülik le a földköziten­geri hadműveletekben való ameri­kai részvétel esetleges jövőbeli je­len­tőségét, mindamellett megálla­pítják, hogy ez a részvétel mindez­ideig nem okozott gondot a tengely­hatalmaknak." A Stefani szerint „az olaszok készek megvédeni ma­gukat minden ellenséggel, még Roosevelttel szemben is" és ezzel összefüggésben utal az olas­z félhi­vatalos hírügynökség arra is, hogy Itáliának már eddig is (mind Abesz­színiában, mind Líbiában) ameri­kai hadianyaggal szemben kellett folytatnia a harcát. A déli hadszíntereken egyébként továbbra is változatlan a helyzet. A keleti frontról sem érkezett csütörtökön nagyobb arányú válto­zásról beszámoló jelentés. A száraz­földi frontokat helyi jellegű táma­dások és rohamcsapatvállakozások jellemzik és a német főparancsnok­ság egyedül a legészakibb frontok­ról jelent megismételt szovjet táma­dásokat. Ha van élénkség, ez való­ban csak a finnek arcvonalán je­lentkezik. És itt említjük meg azt, hogy a Jeges tenger partján és Finnország fölött a légiháború is igen élénk.­­A „DNR" elkeseredett légiharcokról számolt be, a Stefani pedig arról, hogy közel két hónap óta ismét légiriadó A volt a finn fő­városban. A Leningrádtól a krími fél­szigetig terjedő hadszínterek fölött is növekszik a légiháború. Ez a je­lenség párhuzamba állítható a nyu­gati repülőakciókkal és ugyan­annak a kérdésnek keleti oldalát mutatja be. Nyugati háború A németek Norwichot, az angolok Párizst bombázták A német véderő főparancsnok­sága közli április 30-án a nyugati háborúról. Tengeralat­tjáróink­ Észak-Amerika keleti partjainál elsüllyesztettek hat clí­séges kereskedelmi hajót, össze­sen 33.000 tonna űrtartalommal és tor­pedótalálattal megrongáltak egy to­vábbi nagyobb hajót. A német légi­haderő tovább folytatta megtorló tár­sa­skait Nagy-Britann­ia ellen. Az április 30-ra virradó éjszaka harci re­ N. ­v. pü­lőgép túre"jó látási viszonyok közepette támadást intéztek Norwich városa ellen. A város központjában és ipari berendezéseiben nagy kiterjedésű tüzeket és erős robbanásokat figyeltek meg. Ellenséges repülők légitámadást intéztek Párizs külvárosai ellen. A le­dobott bombák nagyobb károkat idéz­tek elő a lakóházakban és áldozatokat követeltek a polgári lakosság köréből. Egyedül szálló brit repülőgépek za­varó repüléseket végeztek az észak­német partok fölött. Két brit repülő­gépet lelőttünk. A nyugati háborúról jelenti a „DNB", hogy az április 30-ra vir­radó éjjel brit repülőgépek jelen­tek meg Dánia fölött. Az „OFI" közlése szerint angol repülőgépek az április 30-ra virradó éjjel Párizs északnyugati részeire bombákat dobtak le. Sok ház részben romba­dőlt. Párizs északnyugati külváro­saiban mintegy 10 ember htalt meg, sok megsebesült. A brit repülő­gépek Párizs távolabbi környékére is bombákat dobtak le és ezek kö­vetkeztében 52 ember meghalt, 71 pedig megsebesült. A Reuter-iroda jelentése szerint a brit légierő az április 30-ra virradó éjjel a Párizs melletti Gnome-Rhone-gyár, ellen kísérelt meg légitámadást. Április 29-én és a csütörtökre virradó éjjel újabb légitámadások irányultak Dünkirchen, Ostende, északfrancia­országi, hollandiai és belgiumi re­pülőterek ellen. A német légierő ugyanezen éjjel Norwiehot bom­bázta. Üzlet- és lakóházakban nagy kár keletkezett, az áldozatok száma csekély. Április 30-án délelőtt a­ brit légierő újabb támadásokat kí­sérelt m­eg a calaisi partvidék ellen. .1942 május 1. péntel? Keleti háború Német haditelentés a lappföldi szovjet támadások meghiúsításáról Légiriadó Helsinkiben A német véderő főparancsnoksága közli április 30-án a keleti háború­ról: A keleti arcvonal középső és északi szakaszán eredményes támadó- és ro­hamcsapatvállalkozásokat hajtottunk végre és sikeresen visszavertük az el­lenség szórványos, gyengébb támadá­sait. Légihaderőnknek a szovjet vasúti berendezések és hátsó összekötővonalak ellen intézett támadásai következtében az ellenség érzékeny veszteségeket szenvedett gördülő hadianyagokban. A Lapp-földön és a Murman-arcvonalon meghiúsítottuk a bolsevisták ismételt támadásait és súlyos, véres vesztesé­geket okoztunk a támadóknak. A keleti háborúról közli az ápri­lis 30-i finn jelentés, hogy az április 30-ra virradó éjjel a Finn öböl felett néhány szovjet repülő­gépet figyeltek meg. Az egyik ezek közül egészen Helsinki közelébe jutott el, bombákat azonban nem dobott le. A keletkaréliai fronto­kon a finnek kisebb szovjet táma­dásokat vertek vissza. A Stefani szerint az április 30-ra virradó éjjel Helsinkiben 20 perces légi­riadó volt. Bombákat nem dobtak le a városra, amelyben majdnem két hónap óta ez volt az első légi­riadó. Amint a „DNB" jelenti, a Jeges tenger partjai fölött szerdán ismét elkeseredett légiharcok foly­tak. Távolkeleti háború Uccai harcok Lashio elővárosaiban 1. A hátsó indiai hadszíntéren — a csungkingi hadijelentés szerint — a japánok a legutóbbi 24 óra alatt elérkeztek Lashio külvárosaiba és itt most heves uccai harcok folynak. A japánok mintegy öt gyalog-hadosztállyal, továbbá erős gépesített kötelékekkel tá­madnak. A japán csapatok ezen­kívül valószínűleg elérték a mandalay—lasbiai vasútvona­lat is. További előnyom­utásukkal az északi burmai kínai hadsereg bal­szárnyát komolyan veszélyeztetik. Mindazonáltal — amint a csung­kingi hadi jelentés mondja — a kínaiak a súlyos helyzetben is tovább folytatják Burmában a harcot és arról érkezik jelentés, hogy Gsang-Kaj-Sek tábornagy felesége Burmába készül. A tábornagy felesége megláto­gatja majd a kínai hadosztá­lyokat. Úgy tudják, hogy a kí­nai hadvezetőség további csa­patokat küldött Burmába. Burma északi részei fölött erős légiküzdelmek folynak. A kína­bum­ai határon a japánok táma­dást intéztek egy város ellen. Ame­­rikai repülőgépek szálltak fel és súlyos küzdelem fejlődött ki, mely­ben igen sok gép pusztult el. A Csendes óceán hadszínte­rein dúló légiháború során az ausztráliai-amerikai légierő eddig legnagyobb támadását intézte az újbritanniai japán célpontok ellen. Megtámadták ezenkívül a ti­mori repülőteret is. Az újgui­neai Port Moresby ellen a ja­pánok három légitámadást in­téztek. A Fülöp szigetekhez tartozó Min­danao szigetén a japánok újabb partraszállást hajtottak végre. A császári főhadiszállás április 29-én részletes jelentést adott ki a jávai hadműveletekről. A közlemény el­mondja, hogy azok a japán csapa­tok, amelyek annak idején (március 1-én) partraszálltak Jáva szigetén, már február 18-án elindultak tá­maszpontjukról. A partraszállást megelőzően le kellett küzdeni a holland hadiflottát. Ez bekövetke­zet­t, bár veszélyes pillanatok is adódtak. A március 1-re virradó éjjel két ellenséges cirkáló­­ meg­támadta a japán csapatszállító ha­jókat, amelyeket csupán egyetlen romboló fedezett. Négy japán hajót első­ 11.vesztet­tek, köztük azt a hajót is, ame­lyen a japán főparancsnok tar­tózkodott vezérkarával együtt. A tábornok és vezérkara az ellen­séges gránáttűzben és a támadó repülőgépek bombaesőjében volt kénytelen az olajjal elárasztott ten­geren át partraúszni. Déli fimbarti A helyzet változatlan Az április 30-án kiadott 698. számú olasz hadijelentés közli a déli háborúról: A kirenaikai arcvonalon járőreink a heves homokvihar mellett is elénk felderítő tevékenységet folytattak. Repülőink sikeresen támadták Tobru­ i kikötőjét és az erődtől nyugatra gép­puskatűz alá vettek ellenséges gép­járműtáborhelyeket. Német vadász­gépek lelőttek egy Curtiss-repülőgépet. Erős német és olasz légik­ötelékek is­mételten bombázták Málta szigetét és nagy pusztításokat okoztak. Egy olasz felderítő repülőgép, amely hajókara­vánt kísért a Földközi tenger középső részén, diadalmasan visszaverte három Bristol - Blenheim-gép támadását és egyiküket súlyosan eltalálta. Az olasz gép, amely a harc során megsérült, fedélzetén három sebesülttel­­visszatért támaszpontjára.

Next