Népszava, 1942. május (70. évfolyam, 98–121. sz.)

1942-05-24 / 116. szám

I 10. oldal NÉPSZAVA KISGAZDÁLKODÓK TANÁCSADÓJA Szőlőmoly és peronoszpóra r Most már kibújtak a kis fürtök a szőlő új hajtásaiból és látjuk, hogy 6zőlőbői az idén igen jó termés mutat­kozik. Igaz, még messze vagyunk attól, hogy a terméseredményre nézve csak hozzávetőleges beesiést is tehessünk, mert sok ellensége van a szőlőnek. Ezek közül elsősorban kettővel kell számol­nunk, mégpedig a szölömollyal és a perenoszpórával. Már most, május má­sodik felében kell szemmel tartanunk a szőlőt, nem fenyegeti-e valamelyik be­tegség, liogy fellépése esetén ellene ide­jében védekezhessünk. A szőlőmoly a fürtökben okoz nagy károkat és leginkább virágzáskor' szo­kott megjelenni. Ugyanis a lürtbirntók megjelenése körüli időben íajzik a ruhamolyhoz hasonló, d<3 annál nagyobb pille első ivadéka. Petéit főleg este és kora reggel rakja le a virágbimbókra. A petékből nagyon apró, szabad szem­mel alig fölismerhető hernyócskák kel­nek ki s ezek rögtön befurakodnak a virágok kelyhébe s ott élősködve növe­kednek, majd a szomszédos virágokat is megtámadják, azokat behálózzák és ösz­szeí'onják. Ha végigmegyünk a szőlő­sorok mellett és vizsgálódásunk közben látunk rendellenes, összefont hernyó­fészkeket s azokat két ujjunkkal lecsíp­jük, gondosan szétboncoljuk, télül rá­találunk a most már szabad szemmel is jól látható hernyócskára. Jól ismerik ezt a homoki szőlősgazdák és mclyku­kacnak nevezik. Annyival veszélyesebb ez a moly­kukac, hogyha nem pusztítjuk el, fész­ket elhagyja, tovább pusztít, végül jól lakottan bábbá alakul át, amelyből rö­vid idő múlva ismét molypille fejlődik 6 ez ismét esténként, meg kora reggel rajzik, ismét a fürtökre, illetve most már zsepge bogyókra rakja petéit, ame­lyekből kikel a második ivadék. De elő­fordul, hogy kettőnél több ivadék is fejlődik, befurakodik a bogyók belse­jébe s ott lakmározik. A szőlőmoly ellen a védekezés egyik leghatásosabb és legolcsóbb módja az, ha beengedjük a szőlőbe a kis csibéket, mert azok összeszedik a férgeket. Ugyan­csak pusztítják a szőlőmolyt az éneklő­madarak, varangyosbékák, a gyöngy­tyúk és a pulyka. Természetesen, arrii­kor a szőlő már zsendülőben van, nem lehet beengedni a baromfiakat. Ha na­gyon titerjedt a szőlőmoly, akkor per­metezéssel védekezünk. A szűiőmolynál veszedelmesebb élősdi s peronoszpóra, amely minden szőlős­gazda előtt jól ismert penészgomba és ha nem védekezünk ellene, egíszen tönkreteszi a szőlőt. Felléphet már má­jus második felében, ha az időjárás ned­ves és az éjjeli-hajnali hőmérséklet a + 1G fokot meghaladja. Ha a levelek alsó lapját ellepi a fehér, penészforma bevonat, a levél felső lapján pedig — kü­lönösen a szélén és a íőerek mentén — száradásnak induló barnás, vagy vörö­ses foltok mutatkoznak, akkor már nagy a baj és ha ilyenkor permetezünk, legfeljebb az elterjedését akadályozhat­juk meg, de a meglepett levelek piszkos színűvé válnak, leszáradnak és odavész a termés is. A bordói lével való permetezést a perenoszpóra ellen azonnal kell alkal­mazni, mihelyt csak egy tőkén is észre­vesszük a bajt. A gyakorlott szőlős­gazda azonban tudja enélkül is, hogy mikor van ideje a permetezésnek. Az első permetezésnek általában meg kell történnie május második felében, ha az új hajtás eléríe a 10—lö centiméter hosz­szúságot s emellett az időjárás nedves és mele^, meg akkor is, ha a levelek egészségesnek látszanak. A perenosz­póra nevű gombabetegséget ugyanis nem lehet úgy irtani, mint a kártevő rovarokat, hanem csak megelőzni, vagy terjedését megakadályozni tudjuk. Az fciwJ permetezéshez félszázalékos bordói le teljesen elegendő, ha azt idejében alkalmazzuk. \ agyis 100 liter tiszta víz­hez fel kiiogramm rézgálicot számítunk. Ehhez adunk annyi oldott meszet, illetve tejsürűségüre hígított mésztejet, hogy a lébe mártott vörös lakmuszpapí­ron élénk kék színt játsszék. Lakmusz­papír,JS kapható gyógyszertárakban, va^y drogériákban. BÉR•ÁR• ©FIT / A cipőkereskedők ellenőrzése A „Közellátásügyi Értesítő" most megjelent legújabb számából vesz­sziik a következő közleményt: Az árhivatal ellenőrei- az elmúlt hetek folyamán, a cipőkereskedők­nél megejtett felülvizsgálatok során arra a megállapításra jutottak, hogv egve>3 cipőkereskedők hely­telenül alkalmazzák a 132.000—1941. IV. Á. K. számú rendeletben meg­állapított haszonkulcsokat. Külö­nösen a haszonkulcstáblázat 10. pontja az, amelynél a legtöbb visz­szaélés történt. Ez a pont az egyéb osztályokba nem sorolt női divat­cipőkre Budapesten és a II. állami lakáspénzosztályhoz tartozó váro­sokban 36%, másutt pedig 30% ha­szonkulcsot engedélyez, a legmaga­sabbat az egcsz haszonkulcsrend­szerben. Már magából a magas szá­zalékszámból is kitűnik, hogy ezt a tételt csak valóban luxusmódra el­készített, különleges kivitelű női cipőkre lehet alkalmazni, mégis, amint a vizsgálatok megállapítot­ták, egyes kereskedők más haszon­kulcspont alá tartozó cipőket is ebbe az osztályba soroltak. Ezek a kalkulációs tévedések leginkább a nyári szandál- és szan­dalettáruknál fordulnak elő. ame­lyek legtöbbnvire többszínű felső­résszel készülnek és ez P lkaimat ad arra. hogy bárki egy kis bele­inaTyarázáfc'sal divatcipőknek mi­nősíthesse az effajta árut. A rendelet szerint ugyanis a haszonkulcs­kiszámítás szempontjából minden­kor az az irányadó, hogy milyen anyagból és mi módon készült a cipő felsőrésze. Azonban a hang­súly a bőr finomságán és kidolgo­zottsátrán van. Tehát nem lehet egy női cioőt magasabb haszon­kulcsszázalék kedvéért nyomban divatcipőnek minősíteni, ha több-BELFÖLDI GAZDASAGI HÍREK Tőzsdék, piacok. A budapesti érték­tőzsde szombaton barátságos volt, a ter­ménytőzsde nem változott. A nagyvá­sártelepen közepes, a vásárcsarnokokban és a piacokon élénk forgalmat bonyolí­tottak le. Tőzsdei hetiszemle. A tőzsde forgalma az elmúlt héten igen szűk keretek között mozgott. Végeredményben az elért ár­folyamnyereségek és az elszenvedett ár­folyamveszteségek egyenlegként az ösz­szes jegyzett részvények kiszámított árfolyamértéke a mult hét végi 1,765.101 pengőről 12,99G.000 pengővel 1 778,097.000 pengőre javult, ami egyúttal a jelző­számnak — 253-ról 260-ra — 2 pontos ja­vulását is jelenti. Rendeletek. A hivatalos lap 117. száma (május 23) a következő rendeleteket; közli: 1. A belföldön működési joggal nem bíró biztosító vállalatokkal kötött biztosító szerződések illetékéről. 2. A visszacsatolt keleti és erdélyi országré­szen az ipar (kereskedés) gyakorlásá­nak, valamint az ipartestületi szervezet kiépítésének átmeneti szabályozásáról szóló rendelet újabb módosítása és ki­egészítése. 3. A mozgófényképüzemek­kel kapcsolatos egyes gazdasági vonat­kozású kérdések rendezése tárgyában kiadott rendelet kiegészítése. 4. A g ''­pet len kishajók és úszóniüvek, valamint a kis géphajók révhatósági nyilvántar­tására vonatkozó egyes rendelkezések módosítása. 5. Feledsn királyi köz­jegyzői állást rendszeresítenek. 6. Az ipari képesítés igazolásának megköny­nyítésére vonatkozó rendelkezések át­meneti kiegészítéséről szóló rendelet módosítása és kiegészítése. 7. A kocsma­ipar gyakorlására jogosító iparengedé­lyek kiadásának korlátozása a határ­sávban. A „Közellátásügyi Értesítő" legújabb száma most jelent meg és a következő fontosabb közleményeket tartalmazza: A közellátás kísérleti konyhája. A kis­pesti leventék biztosítják családjaik vitaminellátását. Modern sertéshizlalás (Még néhány szó az expresszliízlalásról). A cséplési szemveszteség. Az Árhivatal szigorúan ellenőrzi a cipőkereskedők haszonkulcsszámítását. A fahamu je­lentősége és gyakorlati alkalmazása a mosásnál. Hqborús közellátás. Küzdel­münk a tejhiány ellen. Ne aggódjunk a lábbeli miatt. Bendeletek. A lap ára 40 fillér. . féle színű bőrből állították össze, vagy éppenséggel az egyszínű felső­részen némi kis díszítés, rátét, betét vagy szalagcsokor (masni) van. A női cipő haszonkulcsának ilyen erőszakos módon való elbírá­lása igen eresen ellentétben áll az árhivatal felfogásával és a tiszta kereskedői erkölccsel is. Kétes esetekben, amikor a cipő elkészítési módja olyan, hogy némi felületességgel többféle haszon­kulcsot is alkalmazni lehetne rá, az a legjózanabb és a legbecsiilet? »ebb el.iárás, ha a cioőkereskerlő az alsóbb 32%-os.* vatrv éppen a 28%-os haszonkulcsot alkalmazza, ami vi­déki viszonvlatban 26%, illetőleg 24%-nak felel meg. Ezzel a módszer rel nem történhetik meg vele az, hogy tévedésből. va?y jóhiszemű ságből, de árdrágítást követ el, smelvet aztán tekintet _ nélkül a drágítás okára, a törvény teljés szigorával büntet. A cipőkereskedőknél lefolytatott árellenőrző razziákkal kapcsolatban úgy értesülünk, hogy az árhivatal a visszaélésekre való tekintettel, a Lábbeli Központtal karöltve meg­határozza a divatcipő fogalmát, mégpedig olyképpen, amely a jövő ben kizár minden félreértést és megakadályozza a kommerszcipc árunak magasabb haszonkulccsal való eladását. Az eddigi haszonknlcstáblázat ugyanis lehetővé tette, hosry a ke­reskedők maguk döntsék el eseten­ként, hocrv a cipő divatáru-e vagy sem. F'l-»ből a szabadságból azonban a véletlen és a rosszakaratú tévédé sek töme«re burjánzott ki s ennek az állapotnak vet vécét a közeljövő ben megjelenő rendelet? A Textilközpont felhívja a textilgyá­rakat és textilárukészítőket, hogy a cí­mükre kikézbesített kérdőíveket kitöltve legkésőbb május 27-ig küldjék vissza. (A Textilközpont címe: Budapest, Vér­tanuk tere 1, V. em. 1.) A Szegedi Ipari Vásár, amint a vásár rendezősége közli, az idén elmarad. Az étkezési cirok legmagasabb fo­gyasztói ára. A minőségi élői" ásóknak megfelelő étkezési cirokkása legmaga­sabb fogyasztói árát Budapesten, a Pestkörnyéken és azokon a helyeken, ahol a hántolóiizemek telephellyel ren­delkeznek. kilónként 1.02 pengőben, az ország többi részéhen pedig távolsági körzetek szerint 1.04, 1.06 és 1.08 fillérben állapították meg. Szeptember 30-án túl csak szabványos napiros adható el. Az olyan papíráru­kat, amelyekre a szabványügyi intéz?t új papírméretekot íit elő, a gyárak csak június 30-ig hozhatják forgalomba, míg a kereskedők ezeket legfeljebb szeptem­ber 30-ig adhatják el. Nemcsak a tisztiorvosok adhatják ki a tejigénylé^hez szükséges orvosi bizonyítványt. A főváros közélelmezési ügyosztálya felhívja azokat a beteg és magaskorú személyeket, akik tejtáplál­kozásra feltétlenül rá vannak utalva és az 1927. évi 21. törvénycikk alapján mű­ködő valamelyik társadalombiztosítási intézménynek (OTI. MABI. OTBA, Szé­kesfővárosi Segítő Alap, MÁV Biztosító­intézet, Posta Betegségi Biztosító Inté­zet. ORBA. Mngyar líajózási Betegségi Biztosító Intézet stb. tagjai), hogy a tejellátásra való rászorultságuk igazo­lására orvosi bizonyítványért ne a ke­rületi tiszt iorvosi hivatalnál, hanem az illetékes intézet körzeti orvosánál je­lentkezzenek. KÜLFÖLDI GAZDASAGI HÍREK OSLO. Quisling kormánya mezőgazdasági munkásokat toboroz. A toborzott ínunkáfo­kat Lengyelországba szállítják mezőgazda­sági munkára. — Norvégiában halbőrből készítik a csizmákat. HELSINKI. Finnországban meglehetősen nehéz az élelmezési helyzet, mert leszállí­tották a húsadagokat, a burgonyakészlet viszont csekély. A még meglevő burgonyát vetés céljára tartják fenn. Hal még Igen kevés van a piacán. LISSZABON. A portugál fővárosban és közvetlen környékén bevezették az élelmi­szer jegy rendszer t. 1942 május 24, vasárnap STOCKHOLM. A svéd miniszterelnök klJ jelentette, hogy az ország élelmezési hely­zete komoly, aminek oka a két utolsó év rossz termése. ISTANBUL. Külföldi propagandaiigynö. kök néhány nap óta nyugtalanít! híreket terjesztenek az ország élelmezési helyzeté­ről. A híresztelések szerint hetenként néhány napon nem lesz kenyér és máa élelmlclkkek állítólag toljesen eltűntek. A török kormány rádió útján megcáfolta eze­ket a híreket, amelyek az „Idegek háború­ja'-rak Törökország ellen irányuló kiiérle­teiként foghatók fel. („M. T. I.") ÉLET.MISZERABAK. A főváros vásár­cnarnokaiban és nyilt piacain szombaton » következő kiesinybeii árakat jegyezték: A baromfi és húsfélék, valamint a hal ara változattan volt. A zöldség és főzelékpiacon ti követ.Wő árel'érések voltak: fejessalát.a 3—14, sóska .VS-!<U. nsraj 50—78, zöldhagyma 6—34, a többi főzelékfélék az eddigi arak mellett kerültek forgalomba.. A gyümölcs­piacon nemos alma '.SO—580. vörösbélü na­rancs 3fi0—420, jaffa 340 —4Í0 fillér. VALUTAÁRFOLYAMOK (aranypengőben)j 100 szlovák korona 11.45—11.75, 1«« leu 1-95— 2.05, 1<M) líra 17.40—17.90. 1«« svájci frank 79.60—80.60, 1(10 svéd kurona 81.70—82.70. VÍZÁLLÁS. A Duna Komárom és Baja között apad, máshol árad, Esztergomig kii­zepes. lejjebb magas vízállás». Szombati dunai vízállások: Schärding .Í0;i, Aschach 378. Striiden 080, Krems 514, Bécs 500, Po­zsony 351. Komárom 454. Budapest 428 (va­sárnap 432), Paks 304, Baja 4HR. Mohács 522, Bezdán 542, Gombos 543, Palánka 48«. Új­vidék .Vili. — A Tisza Vásárosnamény és Tiszafüred között és Szegednél aoad, más­hol árad, Záhonyig közepes, lejjebb uiJuras vizállású. Szombati tiszai vízállások: \ isk 190, Tekeháza 202. Tiszaújlak 142, Vásgros­naménv 238, Tokaj 547, Tiszafüred 598; Szol­nok 6«, Csongrád «43. Szeged 707 (vasárnap 703), Zenta G98, Titel 586. Mi ÚJSÁG AZOTI ÉS MABI KORUL AZ OTI-BETEGEK TEJ JEGYE. Miután a polgármester rendelete alapján a bete­gek is kaphatnak tejjegyet, fölmerült a kérdés, hogy az OTI-tagok hol igé­nyelhetik a tejjegy kiutalásához szük­séges orvosi bizonyítványt. Azok az OTI-tagok, akiket valamely kórházban ápoltak, az orvosi bizonyítványt, a kór­háztól. kérjék. Ha az OTI-tagot valamely rendelőintézetben gyógykezelik vagy gyógykezelték, az orvosi bizonyítványt annál a rendelőintézetnél (szakrendelés­nél) kell kérni, amelyben a gyógykeze­lés történt. Ha a gyógykezelést a kör­zeti kezelőorvos végzi, ez esetben a. kezelőorvosnál kell jelentkezni, aki az igénylő beteget az illetékes szakorvosi rendelésre utalja be, hogy az ott tör­ténő vizsgálat alapján megállapíthassák a tejjegyre való igényjogosultságot. Tejjegyigényléshez szükséges érvényes orvosi bizonyítványt az OTI-nál ugyani« csak az OTI valamely kórháza vagy szakrendelése állíthat ki. ÚJABB LAKÁSÉPÍTÉSEK AZ OTI­NÁL. Az OTI elnöksége elhatározta, hogy a Magdolna-kertvárosban az eddig épülő 1000 lakáson felül további lakások építé­sét kezdi meg. E célból a fővárossal újabb terület megszerzése érdekében tár­gyalást folytat, hogy a most befejezés alatt álló 218 kertes ház megépítésénél a lakásépítésben szünet ne álljon be. A lakásépítési programot azonban a vi­dékre is kiterjesztette az OTI önkor­mányzata, amennyiben legutóbbi ülésé­ben elhatározta, hogy Kolozsváron 1,700.000 pengős előirányzott költséggel bérházat épít. A VIDÉKI RENDELŐINTÉZETEK MODERNIZÁLÁSA felé újabb lépést tett az Orsz. Társadalombiztosító Intézet. Mcst elhatározta, hogy 1 350 000 pengős költséggel új székházat, és rendelőinté­zetet épít Debrecenben. Az önkormány­zat elnöksége legutóbbi ülésén már ki is adta a tervpályázati felhívást. Most, hogy Ajkán új ipartelepek létesülnek és megállapítás szerint ebben a dunán­túli községben az OTI taglétszáma kö­rülbelül 2500—3000-re emelkedik, az ön­kormányzat javaslatára elhatározták, hogy Ajkán kirendeltséget létesítenek és a nagy munkáslétszám gyógyellátá­sának megkönnyítése céljából rendelő­intézetet építenek. AZ INZULINSZÜKSÉGLET KIELÉ­GÍTÉSE. Az OTI önkormányzata több esetben foglalkozott. a cukorbetegek inzulinellátásával és utasította az ügy­vitelt, hogy a szükségletek kielégítése végeit az illetékes helyeken járjon el. Amint értesülünk, ennek eredménye­ként az OTI ma már a szükséglet 75%-át ki tudja elégíteni és van remény arra, hogy rövid időn belül a teljes szükséges mennyiséget kiszolgáltatja a cukorbetegeknek. é

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék