Népszava, 1942. június (70. évfolyam, 122–144. sz.)

1942-06-02 / 122. szám

2. oldal internálásra ítélte, a többi letartóz­tatottakat pedig megdorgálta.­­ * DALUEGE SS - FŐCSOPORT­VEZETŐ és rendőrségi vezérezre­des kapta a megbízatást, hogy f­ieydrich helyettes birodalmi véd­nök ügykörét ellássa. Az erről szóló hivatalos „DNB"-jelentés elmondja, hogy Daluege a prágai várban Franck államtitkár jelenlétében fogadta Trlácia államelnököt, majd az államelnök jelenlétében a kor­mány tagjait. A fogadás során Dajuege vezérezredes nyilatkozott arról az új helyzetről, amelyet a Heydrich SS-főcsoportvezető, biro­dalmi védnökhelyettes ellen elkö­vetett merénylet teremtett, majd bejelentette a Führer parancsainak végrehajtását. Daluege vezérezredes — prágai „N. S. T."-jelentés szerint — a többi között kijelentette, hogy a cseh nép körében még gonosztevő elemek vannak és csak­ ezek kiirtása te­remtheti meg az alapot a protekto­rátus további­ fejlődéséhez. Nyilat­kozatát azzal a megállapítással fe­jezte be, hogy Hitler vezér és kan­cellár a protektorátus kormányától elvárja az aktív harcot mindazok megsemmisítésére és kiirtására, akik a cseh nép kebelében az Európáért folyó német háború el­lenségei. A protektorátus kormánya ezután rádiónyilatkozatot adott, amelyben rámutat arra, hogy a merényletért Benest és híveit terheli a felelősség és figyelmeztette a cseh népet a következményekre. Aki Angliával és szövetségeseivel tart — fejtette ki a rádiónyilatkozat —, az a nem­zet nyilt ellensége és ilyen bánás­módban is lesz része. Mindazok, akik ilyen elemeket rejtegetnek vagy tevékenységüket nem akadá­lyozzák meg minden eszközzel, a nép kártevői. A cseh nép élni akar, nem szabad ellankadnia a munká­ban s a harcban a Birodalomért és ezzel saját hazájáért. A protektorá­tus kormánya ezúttal közölte, hogy a maga részéről 10 millió korona jutalmat tűz ki olyan adatok beszol­gáltatásáért, amelyek a tettesek kézrekerítését lehetővé teszik. A kitűzött jutalom a német hatóságok által kitűzött 10 millió koronával együtt most már 20 millió koronára emelkedett. . Moravec népfelvilágosítási minisz­ter rádióbeszédében utalt a cseh állam elnökének és kormányának nyilatkozataira, majd kiemelte, hogy a német hatóságok sohasem titkolták, hogy a felségárulási üzel­mek ellen keményen járnak el. A gyakorlat megmutatta, hogy az el­ítéltek valóban mind vétkesek vol­tak. Magától értetődik — tette hozzá —, hogy a nehéz harcban álló Birodalom kénytelen a védekezésre minden árulással szemben. Az Ang­lia és a bolsevisták szolgálatában álló emigránsok azonban nem törődnek azzal, ha cseh vér folyik, őket csak az érdekli, mennyi pénzt kapnak az angoloktól — mondta Moravec. A cseh rádió a vasárnapi nap folyamán több esetben megismételte a kormány rádiónyilatkozatát. A cseh sajtó hozzászólásaiban kiemeli a helyzet komolyságát. Ezzel kap­csolatban a „Ceske Slovo" azt írja, hogy a cseh nép megmentése érde­kében csak egyetlen lehetőség kínálkozik: kompromisszum nélkül és egyenesen a német néppel és vezérével való együttműködés. Azok a­z alapelvek, amelyek az új hely­zetet szabályozzák, tulajdonképpen azt jelentik, hogy a cseh népnek utolsó lehetőséget nyújtottak a múlttal való leszámolásra. A le­számolásra azonban csak egészen rövid időt engedélyeztek. Ha e rö­vid idő alatt nem sikerülne a Né­m­et Birodalom bizalmának újra való elnyerése, úgy a cseh­­ nép sorsa megpecsételődött. A LAVAL legújabb miniszterelnök­sége során nagyobb nyilvánosság előtt most beszélt első esetben Párizsban. A miniszterelnök — jelenti a ,,DNB" — a szervező bizottság 150 vezetője előtt nagy vonalakban ismertette a kormány politikáját a termelés és a munká­sok­­ foglalkoztatása terén. Abból indult ki, hogy minden nép szá­mára, amely el akarja foglalni he­lyét az új Európában, a legfonto­sabb előfeltétel a legnagyobb munkateljesítmény. Éppen ezért Franciaországnak az európai kö­zösség érdekében folyó mostani hatalmas küzdelemből ki kell vennie a maga részét részben az országban magában, részben a Franciaország határain kívül folytatott munkával. A legnagyobb teljesítmény elérése végett végrehajtják különböző ipar­ágaknak a nyersanyagok és szállító­eszközök pillanatnyi hiánya miatt szükségessé vált bizonyos össze­vonását. Ezzel párhuzamosan kell haladnia a munkaerők jobb el­oszlásának. A munkaidő meghosz­szabbítása önként maga után vonja a bérek fölemelését is. Ebből a nyilatkozatból kiderül, hogy a vichyi kormány lépést tesz a munkaidő meghosszabbítására. résre álló segítőforrások kiaknázá­sáról tanácskozzék. Az amerikai légihaderő London­ban időző főparancsnoka, Arnold tábornok a legutóbb Köln ellen in­tézett légitámadással kapcsolatban kijelentette, hogy egyetlen ameri­kai gép sem vett részt ebben a vál­lalkozásban. Elmondotta, hogy Ame­rika csak ezután vesz részt az euró­pai területek ellen intézett támadá­sokban. Erre a célra az Egyesült Államok minden rendelkezésre álló gépet harcba vet majd. Elmondotta még, hogy a nagy offenzívára vo­natkozóan Ch­urchillel folytatott megbeszélései a befejezés küszöbén vannak. Sumner Welles helyettes külügy­miniszter vasárnap mondott beszé­dében hangoztatta, hogy ez a há­ború népháború és hogy az imperia­lizmus ideje lejárt. Hangoztatta, hogy a második világháborút megelőző állapot, sokmillió ember munkanélkülisége és egyes csopor­tok önzésének érvényesülése nem ismétlődheti­k meg. A második vi­lágháború után a legfontosabb kér­dés a­ javak igazságos felosztása lesz. Minden népnek szabad utat kell biztosítani a világ javaihoz. Ez alapvető törvénye lesz az emberi jólétnek. A népek egyenlő jogának kell érvényesülnie a földön. Nem leh­t bizonyos fajokat és nemzete­ket hátrányban részesíteni. A MEXIKÓI SZENÁTUS - mint Mexikó fővárosából jelentik — egy­hangúan hozzájárult Camaeirol államelnöknek ahhoz a kéréséhez, hogy felhatalmazást kapjon a ten­gelyhatalmaknak szóló hadüzenetre. Minthogy a képviselőház már jóvá-­­hagyta az erre vonatkozó kérelmet, Camacho államelnök most már sza­bad kezet kapott arra, hogy a ten­­gelyhatalmak­­ak hivatalosan hadat üzenjen. Mexikói jelentés szerint a tengely­hatalmak valamennyi állampolgá­rának a partvidékről az ország belsejébe való áttelepítése Camacho elnök rendeletének alapján megy végbe. Tampico kikötővárosból ka­tonai kísérettel már el is szállítot­ták a tengelyhatalmak állampolgár­­ait. * CSANG-KAJ-SEK tábornagy va­sárnap rádióbeszédet tartott, amely­ben Amerikától hadianyagot kért — jelenti a „N. S. T.". — Kijelen­tette, hogy amennyiben az USA az ott termelt hadianyagnak 10%-át átadja Csungkingnak, úgy ellen­szolgáltatásképpen a csungkingi haderő 100%-os eredményeket pro­dukál. A győzelem kivívásához azonban nem elég a harci szellem, a hadianyag éppen olyan fontos a mai korszerű háborúban. Más hírforrás szerint Csang-Kaj-Sek beszédében kijelentette, hogy Mandzsúriát továbbra is Kína ki­egészítő részének tekinti, majd az atlantióceáni nyilatkozatnak Kí­nára is kiterjedő érvényességét­ hangoztatta. NÉPSZAVA 1942 junius 2. Eedd mmmaaam A TÖRÖK ÁLLAMVASUTAK vezérigazgatóját, Dzsemel Hida­jetet­­ fölmentették állásától és a közlekedésügyi minisztérium ren­delkezésére bocsátották. Dzsemal­­Hidajet utóda, amint a „DNB" istanbuli távirata közli, valószínű­leg Fu­ad Cíncsirkb­an, az anyag­bevásárlás céljából Németországba küldött török bizottság vezetője lesz. A fontos változás okairól egyelőre még semmi sem ismeretes. * A SZÖVETSÉGESEK JÖVŐBELI TERVEIRŐL ír a „Berliner Börsen­zeitung". „Természetesen — írja a lap — a szövetségesek foglalkoznak azzal is, hogy milyen helyet szántak nekünk, németeknek, az ő ,jobb! világrendjükben. Ennek a tervnek mibenlétéről ugyan már eléggé fel­világosították Németországot, mégis érdekel bennünket, mert Vansittart ismert bejelentéseit most a követ­kező elvi természetű megállapítás­sal koronázta meg: ,Ha ez a háború véget ér és Németország a földön hever, akkor senkire sem szabad hallgatni, akinek az a véleménye, hogy Németországot ismét föl kell emelni." Vansittartnak a kijelentésé­ről, amely szerint Németország azt tervezi, hogy Nagy-Britannia lakos­ságát a felére csökkentse, meg­jegyzi a ,B. B. Z.", hogy „egy b­izo­nyos Clemenceau, aki annak idején sokallta a világban élő 20 millió né­metet, Vansittartnak e szemérmet­len plagizálása miatt bizonyára fo­rog a sírjában. De nemcsak ezért, hanem más szempontból is nehezen egyeztethető össze e derék szövetsé­gesnek az emlékével, akivel Anglia a világháborúban és Versaillesban Németország ellen küzdött, ha a ne­mes lord Vansittart igazi clemen­ceaui terveket tulajdonít a néme­teknek, hogy őket fölényes bizton­sággal, példátlan durvaságú húnok­nak szidalmazza." Lyttleton brit hadianyagtermelés­ügyi miniszter, amint Londonból jelentik, rövidesen angol küldöttsé­get vezet az Egyesült Államokba, hogy ott a közös termelésről és a két birodalom számára rendelke­ Védőoltásokkal leküzdhető a szamárköhögés-járvániy A „Népegészségügy" legújabb számában dr Oláh Gábor, az Orszá­gos Köz­egészségügyi Intézet sze­rológiai osztályának vezetője figye­lemreméltó közleményben számol be azoknak a kísérleteknek az ered­ményeiről, amelyeket az utóbbi években védőoltásokkal végeztek szamárköhögés-járványok leküzdé­sére. A szerző részletesen leírja azokat az oltóanyagokat, amelyeket e kísér­letek céljaira az intézet bakterio­lógiai osztályán készítettek, rész­letesen leírja azok készítését is. A gyermekek, tekintet nélkül az oltóanyagféleségre, egységesen há­rom oltást kaptak egy hét lefor­gása alatt. A szerző leírja az oltó­eljárást is. Megállapítja, hogy az egy év alatti korban levők az előbbi adagok­ felét kapták és egy negyed­évnél fiatalabbakat nem oltottak. Az oltás az esetek túlnyomó több­ségében a járványok kezdetén, ki­vételesen valamivel később, vagy korábban, éspedig a járványnak a szomszéd községben való fellépte­kor történt. Védőoltásban részesült az ország legkülönbözőbb részeiben fekvő 37 községben több mint 5000 gyermek. A kísérlet eredményét mindazonáltal csak annak a húsz községnek az adataiból vonja le a szerző, amely községekben az oltat­lanul maradt gyermekeket is többé­kevésbé megbízhatóan figyelemmel kísérhették. Összesen 6684 gyerme­ket figyeltek meg, akik közül 7,2% a betegségen már átesett, 13,6% éppen szamárköhögés volt, védőol­tásban részesült 41.3 százalék és ol­tatlanul maradt 37.9%. Megállapítja a szerző, hogy az ol­tottak körében a járvány két héten belül gyakorlatilag mindig meg­szűnt. A később megbetegedettek száma 0.1%, olyan csekély, hogy ez elhanyagolható. Viszont kevésbé szembeötlő az eredmény, ha az ol­tottakkal szemben az oltatlanul maradtak körében előfordult meg­betegedések számát tekintjük. Az utóbbiak megbetegedési aránya ugyanis csak 4,75-ször volt az oltot­tak­énál magasabb: 3,8% a 08%-kal szemben. Itt valami hibaforrás van, amit ,a szerző annak tulajdo­nít, hogy a nem oltottak csoport­jait a megbetegedésük dolgában kevésbé lehetett figyelemmel kí­sérni. Arra vonatkozóan, hogy a nem oltottak csoportjában a meg­betegedés arányszáma az előbbinél jóval magasabb, ismerteti a szerző hét olyan községnek az adatait, ahol a körorvos személyesen min­­den egyes esetet felkutatott. Ki­tűnik, hogy az itt oltatlanul ma­radtak megbetegedési aránya 35,3%, több mint 70-szer magasabb, mint a védőoltottak megbetegési aránya. A kísérlet eredményeképpen meg­állapítja a szerző, hogy a szamár-* köhögés-járvány védőoltások segít­ségével mindig biztosan leküzdhető. A járvány továbbterjedése általá­ban már azzal is megakadályozható, ha a veszélyeztetettek nagyobb ré­szét védőoltásban részesítik. Termé­­yzetesen — úgymond — minden jár­vány kitörésénél arra kell töre­kedni, hogy tehetően minden veszé­lyeztetett, de legalább is a három hónap és három év közötti korban levő kisgyermekeket maradéktalan­­ul védőoltásban részesítsék. A le­írt módon készült és használt oltó­anyagok a szamárköhögés rejtőző szakában is igen hatásosak. Hatá­suk abban nyilvánul, hogy a beteg­ségtől, az e szakban védőoltott gyermekek többsége, ugyancsak mentes marad. Az összeférhetetlenségi törvény­javaslatot előkészítő bizottság ülése. A törvényhozói összeférhetetlenség szabályozásának előkészítésére ki­küldött 27 tagú bizottság a további teendők iránti intézkedés céljából június 3-án, szerdán délelőtt 11 óra­kor a képviselőház miniszterelnöki tanácstermében ülést tart. („M. T. I.") A 42-es bizottság ülése. A 42 tagú országos bizottság június 3-án, szerdán délután 1 órakor a kép­viselőház miniszterelnöki tanács­termében ülést tart. Tárgy: A mi­nisztérium 2600/1942. M. E. számú rendelete a mezőgazdaság megsegí­tésére szolgáló alap megszüntetése folytán szükséges intézkedésekről és az általános forgalmi adó egyes jog­szabályainak módosításáról. („M. T. I.")

Next