Népszava, 1942. október (70. évfolyam, 222–247. sz.)

1942-10-01 / 222. szám

70. évfolyam 222. szám Budapest, 1942 október 1. csütörtök A­­S­ZO­C­I­ÁLDEMO­KR­AT­A PÁR­T K­Ö­Z­P O­NT­­I LAPJA : , •• -A .1 • - •••• • 1,' • i- **-• ••@ . ----- V­. - , • • .. • .. • . 1 . . .. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIH, Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 ÁRUSÍTÁS Ára 130 fillér a Hitler beszédet mondott a téli háborús segély­mozgalom megindítása alkalmából A magyar csapatok újabb sikeres hadműveleteiről, sztálingrádi és kaukázusi tér­nyerésről számol be a német hadijelentés. — Német-angolszász vita a csapatszállító­hajók elsüllyesztéséről. — Erős légitevékenység Arch­angelszk, délkeletangliai városok ellen és az északafrikai légitérben Roosevelt és Csang-Kaj-Sek közvetítését kérik az indiai vitában Alkotmányválság Argentínában a képviselőháznak a tengelyhatalmakkal való szakí­tásáról szóló határozata után. — Dakarból eltávolítják a nőket és gyermekeket Hitler kancellár szerelem este az 1942—43. évi téli háborús segély­mozgalom megnyitása alkalmából a nemzetiszocialista párt egyik nagygyűlésén beszédet mondott. Beszédét megelőzően Göbbels biro­dalmi miniszter beszámolt a múlt­esztendei háborús téli segélyakció­ról. A gyűlés lefolyását minden német rádió közvetítette. Délkelet Zágrábi „Bud. Tud."-jelentés közli, hogy az ottani mérnök­kamara felhívja mindazokat a mér­nököket, akik a jugoszláv hadsereg­ben szolgálatot teljesítettek, hogy a felekezetre való tekintet nél­kül — pontos címük megjelölésé­vel jelentkezzenek. Willkie nyilatkozata és a második arcvonal Willkienek moszkvai látogatása után tett nyilatkozata — hang­súlyozza a „Popolo di Roma" — élénk felháborodást keltett Angliá­ban. — Mindennek — mondotta Will­kie — arra kell sarkalnia minket, amerikaiakat, hogy e szövetsége­sünknek minél több és minél gyor­sabb segítséget nyújtsunk. Szemé­lyes meggyőződésem, hogy a Szov­jet­ Uniót úgy támogatjuk a leg­hatásosabban, ha Nagy-Britanniá­val egyetemben olyan gyorsan, ahogyan az csak lehetséges, valósá­gos ,,második arcvonalat" létesí­tünk Európában. Lehet, hogy a jövő év nyarán ez már elkésett lenne. Minél nagyobb mértékben és be­hatóbban kell folytatnunk a­ német ipari központok bombázását. Churchill az alsóház ülésén, a második arcvonal felállítására vo­natkozó kérdésre válaszolva, ki­jelentette, szükségesnek .­tartja, hogy a második arcvonalra vonat­kozó találgatásoktól tartózkodjék. Nem kívánatos bármiféle nyilatko­zat a második arcvonal felállítását illetően arról, hogy a jövőbeli offenzív hadműveletek milyen idő­pontban és hol játszódnak majd le. A „Popolo di Roma" egyébként — amint a „N. S. T." jelenti Szófiából — olyan hírt közöl, hogy Litvinov washingtoni szovjet nagykövetet visszarendelték Moszkvába. A Szó­fiából eredő római jelentést mind­eddig nem erősítették meg. Anglia belpolitikai világa Az angol-szovjet viszony körül egyébként belpolitikai természetű vihar tört ki. Amint a „N. S. T." jelenti, a „Ch­atolic Herald", az angliai katolikusok központi lapja cikkében azt fejtegette, hogy a Szovjet­ Unióval való„ szövetséget csak a körülmények kényszerítet­ték Angliára s az angol nemzet tekintélyes része, a többi között maga a miniszterelnök is, kellemet­lennek tekinti ezt a szövetséget. Ennek következtében a szövetsége­sek hiányos segélynyújtása talán nem is minősíthető annyira sajná­latos csődnek — írja a lap. A „News Chronicle" e cikk miatt he­ves támadást intéz a katolikus lap ellen. Cummings, a lap politikai tudósítója botránynak nevezi a cikket és felszólítja a kormányt, tegyen már végre valamit az ötödik hadoszlop tagjai ellen. A brit felsőház egyik tagja fel­tűnést keltő nyilatkozatban közölte, hogy a Földközi tengeren súlyos tengeri csata központjába került máltai hajókaraván rakományának egy részét „Malta" felirattal lát­ták el s hogy az ilyen feliratokat viselő ládák több napon keresztül feküdtek az egyik kikötő rakodó­partján, a dublini német követség közvetlen közelében. Leathers hadi közlekedésügyi miniszter erre vá­laszolva, hangsúlyozta, hogy hihe­tetlennek tartja az ilyen borzal­masnak minősíthető könnyelmű­séget és utalt arra, hogy az illeté­kes hatóságok mindent elkövettek a Máltába irányuló rakományok titokban tartására. A miniszter megígérte, hogy azonnal a leg­szigorúbb vizsgálatot rendeli el annak tisztázására, tényleg meg­történt-e ez a nagyfokú könnyelmű­ség. Ideiktatjuk a brit hírszolgálat je­lentését, amely szerint kedden Sa­muel Josephet London város lord­majorjává választották. Samuel Joseph 54 éves. Itt közöljük azt a másik jelentést is, amely arról szól, hogy Attlee helyettes miniszterelnök előzetes bejelentés nélkül megérkezett Montrealba és ott meglátogatta a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalt. Madagaszkár és Dakar A Madagaszkárról kiadott hiva­talos vichyi közlemény szerint a brit csapatok előrehaladása szep­tember 25-e, Behinje eleste óta las­súbb lett. Szeptember 28-án az esti órákig az angolok nem érték el a Tananarivótól 17 kilométernyire délre fekvő Anbatolanyt. Angol je­lentés szerint a brit csapatok elfog­lalták az utolsó, eddig vichyi kézen lévő nagyobb madagaszkári kikö­tőt. A legfontosabb vasútvonal ez­zel angol kézre jutott. A Népszava szerdai száma, a Ma­dagaszkárral kapcsolatos afrikai helyzetet fejtegetve, rámutatott Nyugat-Afrika, különösen pedig Dakar egyre fokozódó jelentősé­gére. Most azután vichyi „Intervif"­jelentés a következőket közli: Fran­cia felfogás szerint a madagaszkári helyzet alakulása folytán nem te­kinthető kizártnak a Dakar elleni támadás lehetősége. Erre való te­kintettel Francia-Nyugatafrika fő­kormányzója saját kezdeményezésé­ből körrendeletben utasította az alája rendelt hivatalokat, hogy ké­szítsék elő az európai nőknek és gyermekeknek Dakarból való el­távolítását. Olyanokról van szó, akiknek Dakar nem állandó lakó­helyük. A város most túlzsúfolt, márpedig világos, hogy támadás esetén jelenlétük megnehezítené a védők számára feladatuk teljesíté­sét. A körrendelet értelmében első­sorban az európai származású pol­gári és katonai családokhoz tartozó nők és gyermekek jönnek tekin­tetbe. Az intézkedés egyelőre két-és többgyermekes családokra vonat­kozik. Ezeknek, mihelyt lehetséges, vissza kell térniök Franciaországba. Benoist-Médiinnek a kormányból való kiválásáról hírt adtunk. Poli­tikai körökben — jelenti a „N. S. T." Párizsból — úgy tudják, hogy a legnagyobb valószínűség szerint De Brinon nagykövet veszi át a francia önkéntes légió mozgalmá­nak vezetését Benoist-Méchin he­lyett. A párizsi francia nagykövet­séghez közelálló körökben egyéb­ként ismételten hangsúlyozzák, hogy Benoist - Méchin távozása semmiféle kihatással sem lesz a francia külpolitikára és a német­francia viszonyra. Benoist-Méchin távozásával kap­csolatban azért hangsúlyozzák olyan gyakran és nyomatékosan, hogy ez nem von maga után semmiféle vál­tozást a német-francia viszonyban.

Next