Népszava, 1942. november (70. évfolyam, 248–271. sz.)

1942-11-03 / 248. szám

fr,' 70. évfolyam 248. szám Budapest, 1942 november 31 kedd A 3 •ykii^-K': O C M OK ATA PA R­­T K 0 •' v'.7' N . T I Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti veca 4 • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 / Ara 12 M­ét­er Sztálingrádnál szovjet ellentámadások visszaverését, a Kaukázusban Alagir város elfoglalását közli a német hadijelentés Lezajlott az első páncéloscsata Észak-Afrikában. — Német különjelentés az indiai-és atlantióceáni búvárhajóharcról. — Lezárult a csendesóceáni csata első menete A kétnapos újságszünet után sem közölhetünk olyan hírt, amely a háborús frontok valamelyikén be­következett döntő eseményről szólna. A keleti front déli szakaszán válto­zatlanul tart a harc. Sztálingrádnál támadások és ellentámadások vált­ják egymást és továbbra is ádáz tusa folyik egy-egy épülettömbért, épületért, sőt néha ugyanazon épü­let különböző részeiért. A Kaukázus keleti és nyugati részén ugyancsak változatlanul folyik a küzdelem az előretörekvő német és a védekező szovjet csapatok részéről. A „DNR" nikolajevi táviratot közöl, amely elmondja, hogy „azt az új gazdasági rendet, amely megszabadította Oroszországot a bolsevista kolh­o­zoktól,­most a Kaukázusban­ is be­vezették". Elmondja azután, hogy ehelyütt a parasztság legfőbb jöve­delmi forrása nem a mezőgazdaság, hanem az igen kiterjedt állattenyész­tés s hogy a most életbeléptetett rendeletek tekintettel vannak ezekre az adottságokra. A finn parlament másodszori olvasásban elfogadta az új elnökválasztásra vonatkozó tör­vényjavaslatot, amelynek értelmé­ben az 1939-ben megválasztott elek­torok megbízatását a jövő évben esedékes elnökválasztásra két évvel meghosszabbítják. Az erről szóló „N. S. T."-jelentéshez még hozzá­teszik, hogy most már csak a har­madik olvasás, a törvény részletei­ben való elfogadása van hátra és ezáltal az elnökválasztás kérdésé­nek rendezése véglegesnek tekint­hető. Finnország hábor­úbalépése idején h­at volt képviselő a kormány el­határozásával szemben ellenzéki ál­lást foglalt el és ennek a törvény­hozáson kívül is kifejezést adott. Ezért mind a hatot elítélték. A felső­bíróság most foglalkozott ügyükkel. Az ítéletet lapunk más helyén is­mertetjük. A svéd kereskedelmi flotta október havában három hajót vesz­tett, összesen 14.000 tonna űrtarta­lommal. A háború kitörése óta a svéd kereskedelmi flotta vesztesége 164 hajó és 981 tengerész. Az első világháborúban a svéd kereske­delmi hajózás 294 személyt vesztett. A svájci minisztertanács pénteki­­ülésén három halálraítélt hazaáruló kegyelmi kérvényével foglalkozott és azt javasolta a parlament ke­gyelmi bizottságának, hogy a kér­vényedet utasítsa el. Svájcban ugyanis a megkegyelmezés joga a parlamenté. Bár titkos ülésen dönt majd a képviselőház a kérdésben, ez mégis nagymértékben foglalkoz­tatja a közvéleményt. A halá­los ítéletet a törvény szerint csak úgy hozhatja meg a­ bíróság, ha ennek hat tagja közül öt szavaz mellette. A „N. S. T." zürichi távirata közli, hogy a lap­jelentések szerint — a svájci szövetségi hatóságok a bal­oldali „Nation" című hetilapot elő­zetes cenzúrára kötelezték, m­ert egyik cikkében azzal vádolta Ja­pánt, hogy a keletázsiai háborúban ópiumot és más kábítószert alkal­mazott. A „Nemzeti összefogás moz­galma", amelynek Laval és hívei olyan sze­repet szántak, mint amilyen Német­országban a nemzeti szocializmusé vagy Olaszországban a fasizmusé, amelynek tehát Franciaország egypártrendszerre való áttérése után az egyetlen francia politikai tömörülésnek kell lennie, most tar­totta kongresszusát. Az elfogadott határozati javaslat, Laval mellett tett hitvallás után, arra kéri a régi rendszer híveit, hogy késede­lem nélkül csatlakozzanak „ahhoz az új rendhez, amely nem egyéb, mint az egyedül lehetséges és kívá­natos forradalom új rendje". A to­vábbiakban „baráti érzelmekkel fordul Franciaország katolikusai Barclay köztársasági elnök messze­menő teljhatalmat kapott,, amely a háború befejezése után még hat hónapig marad érvényben. Az afrikai néger köztársaságnak törvénnyel kifejezésre jutott elhatá­rozása az USA Afrika felé irányuló érdeklődésének újabb tanújelét adja. Libéria ugyanis ezt a törvényt csak Washington kívánságára hoz­hatta meg. Felmerül a kérdés, mi­lyen szerepet szán Afrikának az USA a saját szempontjából. Vichyi „OFI"-jelentés Nairobiból keltezett hivatalos jelentést ismer­tet, amely szerint felé, hogy ne kövessenek el hibát a forradalom félreismerésével vagy visszautasításával". Majd arra kéri Lavalt és Pétaint, mint a jövő egyetlen pártjának vezetőit, hogy siettessék ennek a pártnak a meg­alakítását. Vichyi „DNB" - jelentés ismerteti azt a hivatalos közleményt, ame­lyet Suhhard párizsi és Gerbier lyoni bíboros vichyi tartózkodásáról ad­tak ki. A jelentés annak megálla­pítása u­tán, hogy a két bíboros jelenléte Vichyben nagy figyelmet keltett, közli, hogy „a két egyházfő az államfővel és a miniszterelnök­­kel folytatott megbeszélést, ame­lyen Valeria Valery apostoli nun­cius is részt vett. A megbeszélések, amelyeken semmiféle különösebb kérdést nem tárgyaltak meg, a kölcsönös megértés és megbecsülés jegyében zajlottak le." Politikai körökben ezt a megállapítást ter­mészetesnek tartják, ahol nem be­széltek meg különösebb kérdést, csak kölcsönös megértéssel és meg­becsüléssel végezhették dolgukat. Darlan tengernagy, a francia haderő főparancsnoka részletes jelentést tett utazásáról Pétain tábornagynak. Ez alkalom­mal, amint a „DNR" jelenti, Darlan különösen hangsúlyozta az afrikai francia csapatok és a lakosság ki­tűnő magatartását. A tengernagy egyébként átnyújtotta a tábornagy­nak a marokkói szultán személyes üdvözletét is. Amint a Daily Herald közli, a délafrikai csapatok Mada­gaszkáron bevonultak Fianaran­csoába, a sziget déli felének legjelentősebb városába. A „DNR" jelenítése a gyarmatügyi minisztérium közlését ismerteti, amely szerint a várost, miután a francia csapatok lőszerkészlete majdnem teljesen elfogyott, nap­hosszat tartó ádáz harcok után szállták meg az angolok. A város környékén tovább folyik a harc — teszi hozzá a jelentés. Nahaz pasa, egyiptomi miniszter­elnök — amint Ankarából jelentik — újra figyelmeztette a parasztsá­got, hogy a gabonatermést szolgál­tassa be. Ha a mezőgazdák ennek az utolsó felszólításnak nem tesz­nek eleget — jelentette, ki a minisz­terelnök —, a kormány kénytelen lesz erélyes intézkedésekre. Egyip­tomban élelmiszerjegyek kiadását készítik elő. Különböző hírforrások nagymér­tékben foglalkoznak a londoni Cionista Egyesület legutóbb tartott ülé­sével. A „DNB"­ amszterdami távirata is­merteti Greenwoodnak, az angol munkáspárt tagjának az ülésen tett kijelentését arról,, hogy az igazság­szolgáltatásnak a zsidó nép " szá­mára az Atlanti Charta alapelvei­vel összhangban­­a szövetségesek egyik békecéljának kell lennie. A Balfour-nyilatkozatban tett ígéret teljesítése azonban nem következ­hetik be rögtön a fegyverszünet után, szolgáljon vigasztalásukul — tette hozzá Greenwood —, hogy, re­mélhetőleg, a legközelebbi huszonöt éven belül teljesül és a zsidó nép elfoglalhatja helyét a világ élete-Smuts délafrikai­­miniszterelnök az üléshez intézett üzenetében kijelen­tette, hogy a szó igazi értelmében, meg kell teremtődnie a zsidók meg­ígért nemzeti hazájának. A Greenwood üzenetében említett Balfour - nyilatkozat tudvalevőleg Palesztinát jelölte meg annak a te­rületnek, ahol meg kell valósulnia a hontalanná lett zsidók országá­nak. Az ígéret megvalósulása az idők folyamán egyre több akadályba ütközött, amelyek között első szere­pet játszik az arabok ellenállása.. Az első és a második világháború között eltelt húsz év során véres harcok színhelye volt Palesztina az arabok és a zsidók között. Green­wood halasztó megjegyzése nyilván arra vonatkozott, hogy a fegyver­szünet után m­ég ennek az akadály­nak elhárításán kell dolgozniok. Cordull Hull, az USA­ külügy­minisztere, amint a „N. S. T." Washingtonból jelenti, nyilvánosan támogatta azt a követelést, amely egy palesztinai zsidó nemzeti állam megalakulására irányul. Ez a nyilatkozat sem változtat azonban a körülmények adta helyzeten. Inöm­i államelnök beszéde nyitotta meg a török parlament hatodik törvényhozási időszakát. Libériában törvényt hoztak az Egyesült Államokkal való együttműködésről. Az elsötétítés időpontja ma: 23 óra

Next