Népszava, 1943. március (71. évfolyam, 49–72. sz.)

1943-03-05 / 52. szám

Szent-Györgyi Albert a lausannei egyetem díszdoktora (Szeged, március 1. — „M. T. I.") A lausannei egyetem orvostudo­mán­y­i kara Szent-Györgyi Albert egyetem­i tanárt díszdoktorrá vá­lasztotta. Szent- Györgyi Svájcba utazik, hogy személyesen vegye át a díszdoktori oklevelet. A kuruzslás áldozata Szolnokról jelentik: Kovács Teréz 14 éves abonyi leány munka közben leesett a létráról. Zúzódásait egy abonyi javasasszony kezdte. Álla­potában súlyosbodás következett be s amikor a szolnoki közkórh­ázba vitték, már nem lelhetett segíteni rajta. Elhanyagolt sérüléseibe bele­halt. A javasasszonyt letart­óztat­ták és a kecskesm­éti ügyészségre vitték. Kiesett a robogó villamosból­ ­Halálos kimenetelű szerencsétlen­ség történt Újpesten. Dr Havas Sándor újpesti orvos villamoson a fővárosba akart utazni. A Váci Út és az­ Árpád út sarkán levő erős kanyarodóban dr Havas Sándor, aki a villamos hátsó perronján ál­lott, kiesett a kocsiból és az út­testre zuhant. A mentők koponya­álati tűréssel és belső sérülésekkel kórházba akarták­­szállítani, azon­ban útközben meghalt. Elítélték a gátőr gyilkosát Zomborból jelentik­ Városi Sán­dor horvátországi illetőségű nap­számos, akit a jugoszláv bíróság emberölés miatt súlyos fegyházbün­tetésre ítélt, ez év januárjában a Duna jégen át magyar területre szökött és a szondi határban baltá­val agyonverte Lehmann Ferenc gátőrt, aki igazoltatni akarta. Az ügyet annak idején a rögtöníté­lő­bí­ró­ság kezdte tárgyalni,­ de rendes bíróság elé utalta. A zombori tör­vényszék most foglalkozott az ügy­gyel.­ Városit szándékos emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és 28 évi fegyházra ítélte. Az ítélet jogerős. A Kolozsvári kommunista­per tárgyalása |Kolozsvár, március 1.­­ ..&I. T. 1.") A kolozsvári törvényszék ötös­tanácsa folytatta a ko­nmunista­per tárgyalását. A mai tárgyaláson' US vádlottat hallgattak ki. Közü­lük tizennyolcan tagadták a ter­hükre ''rótt­ cselekményt, ketten részben' beismerő, hárman pedig beismerő vallomá­st tettek. Német-horvát csapaton elfoglaltak a partizánoktól egy fontos Helységet (Zágráb, március 4. - „M. T. I.") A partizáno­sapa­tokat, felmorzsoló német és horvát közös alakulatok Bihács és a modrisz­ fi ti­me megy­ei Szlunj városkának visszafoglalása után néhány, nappal ezelőtt meg­kezdték tisztogató akciójuk második szakaszát. Ennek folyamán átlépték az I­nn folyót és Nyu-Kat-Bosznia és Lika-Krbava megye határét. A partizánok üldözése során elfog­lalták a Glamecs fensíkon fekvő Glamecs helységet március 2-án reggel. A helység hosszabb ideje volt a p­art­izánok főhadiszállása. Az itteni terepviszonyok rendkívül súlyosak. A helység jelentőségét jellemzi az, hogy rendkívül nagy ruha- és élelmiszerraktárakat ta­láltak. A visszafoglalt helységnek 1000 személyt befogadó kórháza van. Huszonhárom halálos ítélet Romániában (Mihina, március 1.) Az olajz­lapok bukaresti jelentései szerint, a romániai katonai bíróság 25 sze­mélyt halálra ítélt elsötétítés idején elkövetett lopásokért. Rom­ániai építkezési tilalom (Bukarest, március 4.) Miniszteri rendelettel­­ egész Romániában meg­tiltottak a háború tartamára min­den olyan építkezést, amelynél vasat, lc­ót,­t vagy tetőfrdőbádogot kell felhasználni. Tilos továbbá vas­kerítések készítése és vasnak dísz­tárgyak készítésére való felhasz­nálása. " A rögtönítélő bíróság halálra ítélte László László egykori spiritiszta médiumot és betörőtársát A büntetőtörvényszék rögtönítélő bírósága Krayzell Miklós elnökle­tével csütörtökön délelőtt összeült László László egykori hírhedt spi­ritiszta médium és Kreiter István volt magántisztviselő ügy éljen. A február 116-ra virradó éjjel, az el­sői éti­les ideje alatt betörést kísérel­tek meg a Ferenc József rakpart 18. számú ház egyik üzlethelyiségében. Tettüket nem hajthatták végre, m­ert egy őrszemes rendőr figyelmes lett rájuk és megzavarta őket. Menekülni próbáltak, d­e­ László Lászlót elfogták és másnap kézre­került a társa is. László László 44 éves műszerész személyi adatainak felvételekor ki­derült, hogy először 1919-ben bün­tették meg 10 hónapi börtönre, lo­pásért. Később ugyancsak lopásért egyévi fogházra, öngyilkosságra való rábírás miatt eg­yévi fogházra, fortolyszöktetés miatt négyhónapi fogházra, utoljára 1934-ben kilenc­rendbeli lopásért ötévi szigorított dologházra ítélték. Kreiter Istvánt is sokszor ítélték el lopásért, be­törésért.­­legutóbb háromévi szigorí­tott dologházat kapott. Mindössze 37 éves. A személyi adatok ismertetése után a vádlottak védője engedélyt kapott az elnöktől, hogy kétpercnyi ideig beszélhessen védenceivel, m­ert még nem volt alkalma be­szélni velü­k. A két vádlott tett ezután vallo­mást. Mindketten beismerték, hogy előre megbeszélt terv alapján betö­rést akartak elkövetni. Amikor a rendőr megzavarta őket, csak „helyszíni szemlét" tartottak és csak akkor akartak betörni, amikor már kivilágosodott- Előzően ven­déglőben voltak és Utason mentek a­ Ferenc József rakpart II alá. Az orvosszakértők tettek ezután jelentést. Mind a két vádlott laza erkölcsi felfogású pszichopata egyén. Bártfai János 24 éves próba­rendőr, aki az egyik betörőt elfogta, tanúvallomásában előadta, hogyan kísérte figyelemmel a két dülön­gélre menő alakot, az éjszakában. Egy raktári munkás fedezte fel, hogy az ablak felső részét kifeszí­tették. A bíróság lopás kísérletének bűn­tettében bűnösnek mondotta ki a két­ vádlottat­­ és ezért őket halálra ítélte. A bíróság, az ítélet elhang­zása után kegyelmi tanáccsá ala­kult át. 1946 márccius 5. péntek Az anyagkészletek befedésének módosítása A „Magyar Távirati Iroda'' je­lenti. A „Budapesti Közlöny" pénteki száma közli az iparügyi miniszter­nek 1r.500/1943. IP. M. számú rende­letét az egyes anyagkészletek be­jelentéséről szóló im/1939. M. E. sz. rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a rendelethez mellékelt jegyzéknek módosítása tárgyában. A rendelet alapján a bejelentéseket a jövőben a M. kir. Ipari Anyag­hivatalhoz (Budapest, II. Fő utca 68) kell megtenni, a rendelet A K­t. mel­lékletében felsorolt adatokat (gyógy­szerárukat) továbbra, is havonként, míg a I—VII. és IX. mellékletek­ben felsorolt adatokat naptári ne­gyedévenként ” kell bejelenteni. A negyedévi bejelentést első esetben, az 1943 március első napján meglevő készletre vonatkozóan április 7. napjáig kell megtenni. Közli továbbá, a­ hivatalos lap pénteki száma a minisztérium 192­1— 1943. M. E. számú rendeletét a zár alá vett anyagkészletek jegyzéké­nek módosítása, tárgyában, továbbá az ipari miniszternek 4000/1943. IP. M. számú rendeletét a zár alá vett anyagkészletek jegyzékének módo­­sításával kapcsolatos rendelkezé­sekről. Agyem­bólia okozta Erdélyi János halálát A rejtélyes körülmények között, hirtelen megha­lt Erdélyi János ha­lálának titkát kiderítette a tör­vényszéki orvosok boncolása. Ezek szerint, agyem­bólia okozta halá­lát és sem bűntény, sem pedig ön­gyilkosság nem történt.. A boncolás eredménye alapján a rendőrség már meg is adta a temetési enge­délyt. A Népszeret előfizetési árai Egyes szára ára vasárnap fillér Egy évre — — — — 40,19 pengő Félévre — — 23.2® pengő Negyedévre 11.­10 pengő* Egy hónapra 4.— pengő Egy hétre 1.— pengő Egyes szám ára hétköznap —,18 fillér Főszerkesztő: Szakasits Árpád Felelős szerkesztő: Mil­ók Sándor Felelős kiadó: Kőműves József Kéziratokat nem adunk vissza Azok a közlemények, amelyek i gén szorzó­jel (X) van, fizetett hirdetések „Világosság" Könyvnyomda Et. Budapest­ VIII, Conti­neca 4 Felelős vezető: Dukai Károly SZÍNHÁZAK ES MOZIK U S O R A S­Z­ÍN HÁZAK 1­­ PÉNTEK, MARCHI­­ Operaház: FinlaHb ‡61­0 l­ t. Nemzeti Színház: Oi-Hons (V Vtí) V.T. Nemzeti Kamara Szính­áz: Od­ero ‚Viz). Vígszinház: A Manderley-ház asszonya (V.7). Hiscar Művelődés Háza: Nincs előadás. Madách Színház: Képzel! beteg (Vtí). Ie rsai Som­bat: Mérés: (V:7). VI Magyar Színház: Udvarolni felesleges ívdír: ADRIA (II. Margit körút .Vb szám): Salomin. Híradó. (U­t, VÍ6, US; vas. és úr­ieím.­ 11 és 112-kor is.) ATftICM (It. Margit körút 53. szám): K­na.Mtria. Híradók. (Ul, 1á6, US; vas. és ü­nnepn.: 12-kor is.) ATTILA (VII. Rákóczi úit (»2. szám): Kihríj atya. Hiradó. (10, Utó, U2. ',». \1\ U1.) BARLANG (VII, Károly körút 3. szám): Szélvész kisasszony. Magyar hiradó. (U2, %k­ 'ifi, U­3.) BELEZNAY (VII, Akácfa, ucca 4. szám): Affélre kiderül. Híradók, (in. ».13, U2, '._•«, •..«, i:*; vas.: 11, U2, U», U', '13.) BELVÁROSI FILMSZÍNHÁZ (Irányi u. 21.): I.Időzefény. Hiradó. (Vit. '4á. '-SS. U1, US; vas. ás vanelm­.: U2 és l13-tól is.) Fővárosi Operettszínház: Mária főhadnagy (A). Andrássy Színház: Egy nap a világ ('/sz1. Vidám Sz­ínház: Patyolat kisasszony ('.'síi. Royal RevSszínház: Utazás a Holdba ('.'sí). Komédia Orfeum: (.'socsebed®e !'síi. Kamara Varieté: Gubrbo tükör (V:7). Nemzeti Bábsam­játék: Az e­nber nincsen fából (Vsí). Erzsébetvárosi Színház: Ma éjjel szabad vaufyoik (•?«.•». '/vs). Jölszfvárosi Színház: Csókos asszony ("•4-5. V.SI. Kisfaludy Színház: Mit susog a fehér akó.. (?15, '...).­­ BEIAAROSI HíllADÓ (P­etőfi Sándor u. fi). Bálnavadászat (kuitúrfilm­). Lehir az Operában. Rajzos h­iradó az angol-am­ril-ICHI ellentéteiről. Tejút (szives rajafilmn). Magyar, Ufa- és Luce-híradók. Folytató­lagos egyórás altatások 10- 21 óráig. BETHLEN (VII. Bethlen tér 3. s­zám­l: Négylovas hintó. Híradó. C,11.­­-16, 158. szom­b., v.­.s. fa ü­nnepn.: U2-k­or is.) CAl'ITOL (VII. Baross tér 32. szám): Harmadik hétre prolongálva! Brogáil. Hiradó. (Ul, U3, 7.­­as. és ü­nnepn.: 11. tsS, ri,'), 7.) CSABA (Calvin tér és Cilei út sarok': Négylovas hintó. Híradók. ('•1. V-fi. tzowib.. \ -. és i­nnepn.: ' --'-kor is.) — Vár­, d. e. 11-kor: Tisztítótűz. DAMJANICH (Vit, Damjanich ucca 1. ez.l: I.ldére'énv. Híradó. (Vil, U6, U8; vas.,és unnepú.; 11 öó U2-k8r ifi.) DEÁK MOZ­iO (VI. Teréz körút 28. szám): Fehér emberek. Hiradó. (U2, \íi, Ufi, US.) DUNA MOZGO (d­ollán ucca 7/a szám): Négylovas hintó. Híradó. (tjl, U5, Iil; vas. és ü­nnepn.: U2-kor is.) FORUM (IV. Kossuth La­jos ucca 18. sz.): Lezárt ajkak. Híradó. (';'•­, U6, US; vas. és ü­nnepn.: d. e. 11-kor 13.) HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ (Erzsébet körút 13)­ Nyereg és gyeplő (kultu­rfilm). Leltár az Operában. Rajzos hiradó az angol-ameri­kai ellentétekről. Erdő mellett (színis rajzfilm). Magyar, Ufa- és l­ucr-hir­ndók. Folytatólagos egyórás előadások , 21 óráig. JOZSI­FV­ÁROSI (Vill. Kálvária tér 7): Fekete liliom. Hiradó. (Ul. VII.,­­/IS; szentb., vas. és ü­nnepn.: UJ-kor is.) — Vas. d. e. 11-kor: Kisasszony a mostohám. KAMARA (VII. Slohány neca 42—44. szám): Kafyl. Hiradó. (11. U-2. Ul. 113.) KASZINÓ FILMSZÍNHÁZ (IV. Eskü ut 1): A fán virága, niradó. (U4, 'ifi. V18; szom­b. V't":­ki­r is.; vas. és ü­nnepn.: d. c. 11, 144, '•46, 08.) KORZÓ (tv.: Váci ucca 0. Tel.: 182—818): Szerelmes asszonyok (Françoise Rosay). Híradók. (tít. Ufi, U8; vas. és ü­nnepn.: 11-kor íp.) NEMZETI APOLLO (Erzsébet körút 40): Harmadik hétre prolongálva! Fények az éjszakában. Híradó. (U4, U6, szombi: U2-kor; vas. és ü­nnepn.: d. c. 11-kor és d. u. U2-kor is.) Nir MOZGO (XIII. Váci út 78. szám): A király bolondja. Hiardó. (U4, U6, láS; vas.: UIS-kortr is.) , PATRIA (VIII. Népszínház ncea 10. szám): Titkos parancs. Híradók. (10—1-ig folyt.; iá2, Ul, W, US.) PEST (VII, Erzsébet körút 8. szám): Egy szív megáll. Híradó. (11, U­ 2, Ul, U6, U8.) PETŐFI (VII, Rottenbiller utca Sz/fr. Sziriusz. Hiradó. C l, '.l-j. 3;8. vas. és ün­nepn.: ',.2-kor­ is.) — A­as. d. e. 11-kor: Ors­k szerelem. RADIUS (VI, Nagymező ucca 22-2-1. szám)! A négyarcii asszony. Hiradó. (Ul. U6, 118; szomb.: U6, 144,­­ifj. U8, vas. és ünnnepu.: d. c. 11, d. u. U4, Ufi, US.) RÁKÓCZI (VII, Rákóczi út 68. száml! Szarajevó. Dolgozik a Zöldkereszt. Hiradó. (11. 1. 3. 5. U8.) SC­ALA FILMSZÍNHÁZ (VI, Teréz körút fiais Családunk szégyene. Magyar híradó. (Hi, U­6, US. szomb., vas. és ünnepn.: H2-kor is.) SZÉKELY (VII, Erzsébet körút 26. szám): Szerelmi vihar. Hiradó. (11, U2, U4, Vi6, U8.) SZITTYA (V, Vilmos császár út SR—38. sz.): Anna Mária. Magyar hiradó. (U4, Ufi, US.) SZIVÁRVÁNY (VII, István út 39. szám): Sziriusz. Hiradó. (1­­4. VI.­­48. szomb., va.­. és üinnepn.; U2-kor is.) — ^'as. d. e. 11-kor: Matiné. TINÓDI (VI, Nagymező ucca 8. szám): Sziriusz. Hiradó. (U4, 'ifi, U8. szomb.:­ U2-kor is, vas.: 11-kor is.) TISZA (VIII, Népszihán ucca II. számi: Régi nyár. Híradó. (Ul, U6, vas. *és finnopn.: ' -'-kor is.) TOLDI MOZGO (VII. Rákóczi út 70. szám): Szíriusz. Híradó. (ló, %1S, U2, 144, %6, «'8; vas.: 11, 1, 3, 5, 6,«.) TI­RAN (VI. Nagymező ucca 21. szám): V kk­ély bolondja- H'rado (11, 12, %4. 'ifj. '48.) ZUGLÓI MOZGO (XI­V. Angol ucca 26. sz.) Szkriusz, Híradó. (U2. U4, Ufi, US. vss. és ü­nnepa.; Mir­ rov is.) M O Z K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék