Népszava, 1943. június (71. évfolyam, 123–144. sz.)

1943-06-01 / 123. szám

71. évfolyam 123. szám Budapest, 1943 Június 1. kedd ' 4-tu I Ara 16/fillér /kul/cOL­p* Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conli­ucca 4­ • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A tengelyhatalmak megtették az intézkedéseket az esetleges partra­szállás kísérlete ellen Csökkent a harcok hevessége a keleti fronton Európa légiterében változatlan erővel folyik a légiháború. A Német-olasz válasz a tengelyhatalmakat fenyegető angolszász megnyilatkozásokra Scorza párttitkár a fasiszták háborús viselkedéséről. — Eltávolítják a párt­ból, aki nem viseli a fasiszta jelvényt Churchill Gibraltárban Girauddal, De Gaullelal és más francia vezetőkkel tanácskozott. — Algírban megkezdődtek Giraud és De Gaulle tárgyalásai Idsszaboni „M. T. I.16-jelentés Benes amerikai útjának, előzmé­nyeiről és kulisszatitkairól. — Benes memoranduma európai tervéről és tárgyalásai az ellenzéki szlovák vezérekkel BENES AMERIKAI ÚTJÁRÓL, amelyről az elmúlt napokban be­érkezett táviratok alapján hírt ad­tunk, a „M. T. I." lisszaboni tudósí­tója terjedelmes jelentést közöl, amely bevezető részében a követ­kező képét adja Benes londoni helyzetének: Amerikában az utóbbi időben erős kampány indult a csehszlová­kizmus ellen. Több mint 60 szlovák szervezet dolgozik ebben az irány­ban. Az amerikai szlovák mozgal­makat és a Benes elleni kampányt a londoni cseh körök nagy ijede­lemmel figyelték, mert ez a kam­pány azt hangsúlyozta, hogy a cseh­szlovák kérdést új alapokra kell fektetni és revideálni kell a régi állapotot. Benes ezzel szemben a múltbeli állapot százszázalékos visszaállítását hirdette. Ennek kö­vetkeztében eléggé nagy szakadék választotta el a londoni cseh emi­grációt az amerikai szlovákoktól. Londonban voltak ugyan cseh emigrációs körök, amelyek nem he­lyeselték Benes álláspontját és po­litikáját, sőt titkos tárgyalások is folytak Strauski, Kipka és más po­litikai vezetők között, amelyeken kritika tárgyává tették a múlt fel­fogását, de nyíltan senki sem mert szembeszállni Benessel. Ennek kö­vetkeztében ezek a bírálatok nem jutottak a nagy nyilvánosság elé. Benes azonban az utóbbi időben kénytele­n volt eddigi merev állás­pontjából engedni. Ezt a változást nem belföldi, hanem külföldi okok idézték elő. Az utóbbi időben ugyanis az angol kormány részéről bizonyos elhidegülést lehetett észre­venni a cseh kormánnyal szemben. Az angol külügyi hivatal vagy egyáltalában nem teljesítette, vagy csak nehezen teljesítette a londoni cseh kormány kéréseit. Ezután ismerteti ennek a mellősítésnek okát és célját. Angol katonai hatóságok nyomást gyakoroltak a Moravec ezredes ve­zetése alatt álló cseh katonai cso­portra, hasson oda, hogy a cseh kor­mány körei változtassák meg a régi állapot visszaállítását követelő állás­pontjukat.. Azt kívánták, hogy a cse­hek vigyenek új gondolatokat kö­zépeurópai elképzelésükbe. A Mora­vec-csoport befolyása Benesre elég nagy, aminek következtében Benes Moraveccel való tárgyalásai alkol­áiával r nem­ mutatott olyan merevsé­get, mint amikor mással tárgyalt. Végre Moravecéknek sikerült meg­gy­őzniök Benest arról, hogy a Kö­zép-Európa újjászervezését célzó tervekbe új eszméket kell bevetni. LONDONBAN TÁRGYALÁSOK INDULTAK meg tehát a különböző londoni cseh emigrációs csoportok között, hogy a rendezés új formáját kidolgozzák. A tárgyalásokon részt­vettek a radikális baloldaliak is, akik a Szovjet szócsöveként szere­peltek. Ezek a tárgyalások a cseh államtanácsion kívül folytak le és nagy ellentétek mutatkoztak a kü­lönböző nézetek között. A tárgyalások alatt Masaryk azt a véleményét juttatta kifejezésre, hogy a londoni viták semmit sem érnek, mert Amerikában teljesen más felfogást vallanak és ott már ki is dolgozták az új rendezésre vo­natkozó terveket. Helyes lenne, ha Benes személyesen menne Ameri­kába, hogy az ottani véleményeket és terveket megismerje és azután tapasztalatai alapján fektetnék le az új terveket. Masaryk kifejtette, hogy sokkal helyesebb, ha a csehek veszik kezükbe az új tervek hirdeté­sét és mint kezdeményezők lépnek fel. Bipka csoportja Masaryk ellen foglalt állást és azon a véleményen volt, hogy a csehek nem tehetnek engedményeket a régi állapot visz­szaállításáinak kérdésében. Masaryk álláspontja győzött és Benes hajlandó volt az új rendezés fölött való vitára. Ekkor azonban — folytatja a „M. T. I."-jelentés­t megmozdultak a kommunisták, akik Benes előtt felvonultatták a vörös hadsereg verhetetlenségéről szóló érveiket. Ezek hatottak volna Benesre, ha időközben Moszkvában nem játszódik le egy botrányos jelenet Nejedly és Lauschmann, a két cseh kommunista vezető között. Nejedly erről a botrányról éppen akkor tett Lond­onban jelentést. Nejedly beszámolója szerint a moszkvai cseh kommunista csoport azt üzeni Londonnak, hogy a cseh munkások és parasztok ne a lon­doni emigrációt, hanem a vörös hadsereg kebelén belül harcoló vörös csehszlovák hadsereget vár­ják, mert­ csak ez a hadsereg jelenti részükre a szabadságot. Lausch­mann azt is elmondotta, hogy a londoni cseh kormány tagjai közül egyesek ne is gondoljanak arra, hogy visszatérhetnek Csehszlová­kiába. Benessel kapcsolatban azt tanácsolták, hogy jobb, ha Benes végleg berendezkedik emigrációs életre. Megtehetik legfeljebb azt, hogy Benest ideiglenesen elfogad­ják, míg a munkások a vörös had­sereg támogatásával meg nem szer­vezik a cseh szovjetet. . Ez a moszkvai beszámoló teljesen felkavarta a londoni cse­h emigráció nyugalmát. Benes eddigi szovjet­barát politikájának bukását látták benne. Benes belátta, hogy a Szov­jet részéről nem kapja meg, am­it várt. Kijelentette, hogy új tervekre van szükség, amelyeknek megvaló­sítását főként Amerika segítségével kell végrehajtania. Ez nagy válto­zást teremtett, mert Benes eddig a középeurópai rendezést kizárólag a Szovjetre akarta bízni. A NAGY VÁLTOZÁS BENES ÁLLÁSPONTJÁBAN a követke­zőkben történt: Eddig Benes m­in­dig azt hangsúlyozta, hogy területi kérdésekben ki kell mondani a kon­tinuitás (a folytatólagosság) elvét, ezen a téren nincs kompromisszum. Most ezt a­ tézisét megváltoztatta, amennyiben most már elfogadta azt az elvet, hogy középeurópai vagy nagy észak-dél-középeurópai föderá­cióról tárgyaljanak, amelyben fel lehet vetni a területi kérdéseket. Ezt azonban bizonyos fenntartással fogadták el, mert Benes a föderá­ciós kérdésben előbb tisztázni akarja azt a szerepet, amelyet a csehek játszhatnak ebben az alakulatban. Látszik, hogy ez a kérdés a csehek részéről főleg presztízskérdés és mindenáron azt szeretnék elérni, hogy Benes legyen ennek a föderá­ciónak elnöke. A „M. T. I."-jelentés a következők­­ben elmondja, hogy milyen aggo­dalmak hátráltatták Benes elutazá­zását, amely végül is megtörtént. Benes elutazott Amerikába, hogy tapasztalatokat szerezzen és dönt­sön jövő álláspontjáról, azonban fő­ként azért, hogy elvegye a lengye­lektől a kezdeményezés barbérjait s hogy esetleg magának szerezzen biztosítékokat a középeurópai föde­ráció elnöksége tekintetében. Lon­doni jelentések szerint Amerikában Benes azt javasolja, hogy a közép­európai föderáció ne olvassza össze teljesen a múltban fennállott álla­mokat, a föderáció csak külső gaz­dasági kapcsolatok megteremtését jelentse, ideiglenesen azonban meg kell hagyni a régi államok kereteit. Masaryk kijelentette, hogy ebben a pontban nagyon szkeptikus, hogy Benes bármit is elérhet. Ha a fenti elveket Amerikáiban Benes nem érvényesítheti, akkor nagyobb en­gedményekre is hajlandó. Masaryk kijelentette, hogy ezeket az enged­ményeket is kevés reménnyel kíséri, mert az amerikaiak elleneznek min­dent, ami a múltra emlékeztet s mert Benes engedményes terveinek egyes pontjai ellenkeznek egymással. Benes Hodzsával is találkozik majd, akit meg akar nyerni, hogy belépjen a csehszlovák kormányba. Tárgyal majd ezenkívül Perdier­rel, Svahdával és Smalttal. Benes változtatásokat hajt végre a wa­shingtoni követségen. Valószínű, hogy Hurban helyébe Masarykot nevezik ki. Memorandumaiban Benes ki­mutatja — közli végül a­z M. T. le­jelentést —, hogy a háború után Európában mindenütt káosz lesz, csak Cásehországban lesz rend, te­hát ez lesz a központ, ahonnan a teremtő újjászervezés megindulhat. imeMmmammmxammmmn^aa Az elsötétítés i­dőpontja mu :­o ra JJ^^'Bifffit UH III

Next