Népszava, 1943. július (71. évfolyam, 145–171. sz.)

1943-07-01 / 145. szám

2. odal FERENC JÓZSEF KESERŰVÍZ Berlini jól értesült körökben — jelenti a »Neue Zürcher Zeitung" — rámutatnak arra, hogy a frontok nyugalma legközelebb már véget érhet. A katonai helyzet fejlődése már annyira megérett, hogy már nem sokáig késnek a nagy dönté­sek. Különösen arra utalnak, hogy az oroszok lényegében befejezték felvonulásukat és Oroszországban küszöbön álló „nagy csatáról" be­szélnek. Továbbá arra hívják fel a figyelmet, hogy mihamarább a déli fronton is megszólalnak az ágyúk. Ezzel kapcsolatban figyelmet kelt Rudolf Kirchernek, a „Frankfurter Zeitung" főszerkesztőjének Istan­bulból írott cikke, amelyben a leg­időszerűbb az a sejtelme, hogy a szövetségesek nem a Balkánt, ha­nem Olaszországot támadják majd meg. Szerinte a Balkán félszigetet védelmi öv veszi körül, amelyben „Kréta vára" is szerepel, amely az angolok számára egészen más hely­zetet teremt, mint amilyen az első világháború idején volt. A Salo­niki vállalkozás — írja — akkori­ban sokkal kedvezőbb körülmények között szenvedett kudarcot, mint amilyen körülmények most forog­nak fenn ott. A sűrű propaganda­köd ellenére az ott uralkodó véle­mények szerint az olasz kapu az egyedüli, amelyen az angolok és amerikaiak komolyan akarnak zör­getni. Olaszország és az olasz ki­rálysággal szomszédos nagy szige­tek védelme a legfontosabb fel­adata a tengelyhatalmaknak. Olasz­ország most és a jövőben is gyújtó­pontja a Lisszabon és Ankara kö­zött elterülő terület hadieseményei­nek. * 3 „Aki ma Olaszországban jár,­­ nem vonhatja ki magát an­nak a nyugalomnak és biztonság­nak hatása alól, amellyel az olasz nép a jövendő események elé néz — közli a „T. P." római jelentése. — Ez egyáltalán nem arra vezethető vissza, hogy az olasz nép nincs tisztában a­zzal, hogy Olaszország­nak súlyos körülményekkel kell számolnia s hogy emberi számítás szerint igen súlyos harcok előtt áll. Ellenkezőleg, a sajtó mindent meg­tesz, hogy minden olasszal meg­értesse a helyzet komolyságát. Ha ma elolvassuk a Pantelleria eleste és Tunézia feladása előtti sajtóköz­leményeket, csodálkozz­unk kell azon a nagy változáson, amely a belső propagandában időközben be­következett. Rá Churchill szerdán délután be­­­szédet, mondott Guild Hall-ban. Az angol miniszterelnök be­széde bevezető részében dicsőítette az angol népet és egységét. Még nem volt olyan háborúja Nagy-Britanniának — mondotta —, mely­ben az angol nép ilyen egységes lett volna Ez a nép — folytatta ez­után — nem készült föl erre a há­borúra és nagyon sokáig várt ez­zel. Ezután az angol világbiroda­lom társországairól emlékezett meg, dicséretét hangoztatva ezek­nek azért, hogy a veszedelem pilla­nataiban kifejezésre juttatták az anyaországgal való benső kapcso­latukat Indiára vonatkozóan utalt arra hogy ez kétmilliós hadsereget állított fel csupa önkéntesekből, hogy Anglia oldalán küzdjön. Anag­lia és az Egyesült Államok jó- és balsorsra egyaránt összekötötte sorsát. Együttműködésükön múlik a világ jövője — mondotta. Ezután utalt arra, hogy Angliát 25 éves szerződés fűzi a Szovjet­ Unióhoz és hogy Kínával is helyreállította az egységes frontot. Azonban az Egye­sült Államok és Anglia két nem­zet, amely egyetlenegy nagy had­seregben egyesült és ugyanilyen módon egyesült légi- és tengeri haderővel harcolja végig a hábo­rút. Kifejezte ugyanakkor abbeli reményét, hogy a két nemzetnek ez az egysége a háború után is megmarad. Ezzel kapcsolatban meg­ismételte azt a kijelentését, hogy Anglia minden rendelkezésére álló embert, hajót és hadianyagot a Távol-Keleten dob harcba, hogy Amerikának segítségére legyen Ja­pán ellen való háborújában, ha Né­metországgal már ezt megelőzően elkészülnek. Anglia ebben az eset­ben minden külön érdekét a hát­térbe helyezi. Beszélt Olaszországról, amely, sze­rinte, most idegháború áldozata és utalt azokra a találgatásokra, ame­lyek a szövetségesek inváziós kísér­leteire vonatkoznak. Churchill ez­után figyelmeztetést intézett az an­golokhoz. A nagy hadműveletek nagy kockázatokkal járnak. Olyan hadműveletek, mint amilyeneket most szárazon és vízen tartanak szem előtt, gyakran hosszú hónapo­kon át való előkészületeket tesznek szükségesekké. Ezért senk­it se tölt­sön el türelmetlenséggel, ha ezek­ a hadműveletek várakoztatnak ma­gukra. Most nem mondhat erről töb­bet Mindenesetre a Földközi tenger körül nagy csatákra kerülhet sor, mielőtt az őszi falevelek lehulla­nak. A háború a szövetségesek cél­jának eléréséig, az ellenfél feltét­len megadásáig, tovább tart. Ami­kor erre felkészülnek, meg kell ten­niök az előkészületet arra is, hogy a békét egyszer és mindenkorra biztosítsák. Ennek a békének meg kell teremtenie az egész emberiség számára a szabadságot . Washingtoni „Bud. Tud"-­ jelentés közli: John Levinsky képviselő az Egyesült Államok képviselőházában javaslatot ter­jesztett be. Ebben azt indítvá­nyozza, hogy a kongresszusban a Roosevelt óvása ellenére megszava­zott sztrájkellenes törvény hatályát függesszék fel. A Stefani ismerteti azt a wa­shingtoni jelentést amely szerint Ickes belügyi államtitkár kijelen­tette a kongresszus illetékes bizott­sága előtt, hogy a kormányzat nem szándékozik semilyen tervet kidol­gozni a szénipar nacionalizálásá­ról. A kormányzat úgy véli — foly­tatta Iekes —, hogy visszaadhatja a bányákat a tulajdonosoknak, azonban pontos időt még nem tű­zött ki. Mint a brit hírszolgálat — a „DNB" amszterdami távirata sze­rint — Washingtonból jelenti, Roo­sevelt a következő pénzügyi évre aláírta az északamerikai tengeré­szeti költségvetést. A költségvetés kiadásai előreláthatólag 33 milliárd dollárt teszne­k ki. Megerősítik azt a hírt, hogy Roosevelt elnök Giraud tábornokot meghívta Washingtonba. Algíri je­lentés szer­int Giraud elfogadta a meghívást amely, mint mondotta, a francia hadsereg főparancsnokát és nem mint a francia felszabadí­tás nemzeti bizottságának elnökét hívja meg az Egyesült Államokba. Giraud tábornok, algíri jelentés szerint, mihelyt a katonai helyzet ezt lehetővé teszi számára, eleget tesz a meghívásnak. Távolléte alatt főparancsnoki minőségében De Gaulle helyettesíti majd. NÉPSZAVA liffi üs­z­es röpörföl A MUNKÁSSÁG LAPJA A N­É­P­S­Z­AVA Rendelet a munkabérek módosításáról A „Magyar Távirati Iroda" je­lenti. A „Budapesti Közlöny" csütörtöki száma az iparüggyi miniszterne­k a legkisebb munkabérekre vonatkozó rendelkezéseket módosító három rendeletét közli. Az első a vissza­csatolt területeken levő városok és községek területi beosztását módo­sítja, a második a far és csontipari legkisebb munkabéreket megállapító határozatokat egészíti ki, a harma­dik a sokszorosítóipari legkisebb munkabéreket szabályozza. Fegyveres banditák kiraboltak egy postakocsit Brüsszelben (Brüsszel, június 30.— „N. S. T") Világos nappal Brüsszel belvárosá­ban két felfegyverzett bandita ki­rabolt egy postakocsit amely a Nemzeti Bank előtt állt. öt pénzes­zsákot vittek el négy és félmillió belga frank értékben. Nyomuk vesze­tt Egymillió frankos rablás Lyonban (Lyon, június 30.) Lyonban, a vá­ros egyik külső kerületében, rablók megtámadtak egy adótisztviselőt, aki az adópénztár bevételét vitte egyik hivatalból a másikba. Revol­verlövéssel súlyosan megsebesítet­ték és 1.300.000 francia frankot zsák­mányoltak tőle. Vasúti szerencsétlenség Finnországban (Helsinki, június 30. — Német táv­irati iroda) Szombaton a Dél-Finn­országban fekvő Hamina közelében az egyik vasúti átjárónál egy tár­sasgépkocsi összeütközött a menet­rendszerű vonattal. A vonat elkapta a társasgépkocsit és magával hur­colta A szerencsétlenségnek öt ha­lálos, 26 súlyosan és 11 könnyen megsebesült áldozata van. A szeren­csétlenség okának megállapítására vizsgálat indult meg. Egy volt perui diplomata halálugrása (Madrid, június 30. — Német táv­irati iroda.) Alfredo Conzalez Prada volt perui diplomata, newyorki je­lentés szerint öngyilkosságot köve­tett el, a huszonegyedik emeletről ledobta magát az utcára. Prada 52 éves volt és országát több európai és amerikai államban képviselte. — Hirdetés az uccán. Most jelent meg dr Kablay Dezső és dr Barcza Elemér tollából a legújabb hirdetési kézikönyv: A „Hirdetés az uccán". A könyv min­dennel foglalkozik, ami bármilyen vo­natkozásban is összefügg az üzleti propagandatevékenységgel. Így ismer-­ teti a hirdeték történetét, továbbá a hir­detési módozatokat, amelyekkel a Szé­kesfővárosi Hirdető Vállalat foglalko­zik. Értékes része a könyvecskének az utcai hirdetésekkel kapcsolatos szabály­rendeletek és rendelkezések ismertetése. A budapesti hirdetők jól tudják hasz­nálni a most megjelent könyvet. — Akadályok a szeged-baktói árvíz­károsultak házainak felépítésénél. Mint ismeretes, a szeged-külsőbaktói részen 31 családi ház épül azok részére, akik­nek házait az elmúlt évek talajvízára­dásai összedöntötték. Az építkezés eddig fennakadás nélkül folyt, most azonban a munkálatok elé akadály gördült, mert az építkezéshez szükséges mész szállítása elakadt. Hogy az építkezés még az őszi időszak beállta előtt befejeződhessék, Szeged hatósága részéről Biacsy tanács­nok Budapesten járt, hogy a mészszállí­tás folytatását megsürgesse. A város közbelépésének eredményeképpen, mint értesülünk, a szükséges anyag leszállí­tása rövidesen újra megkezdődik. Mi Súlyos vasúti szerencsétlenség Olaszországban (Milánó, június 30. — „N. S. T.") Orvieto mellett Firenze és Róma között két személyvonat összeütkö­zött A szerencsétlenség következté­ben két ember életét vesztette, mi pedig könnyebben vagy súlyosab­ban megsebesült. A halottak között van Guido Piamigiani volt fasiszta párttitkár. Az orosz határon Unto Seppänen finn író regénye figyelemreméltó irodalmi alkotás volna, ha nem készült volna kulcsregénynek. Kulcsregénynek abban az értelemben, hogy valóságos történésekből szövi me­séjét, az első finn-orosz háború esemé­nyeiből. Hogy létező figurákat szere­peltet-e művében, azt természetesen nem tudjuk ellenőrizni, de az kevésbé is volna zavaró, mert a lélektani ellent­mondások nem alakjai életéből, hanem a háborús eseményekből adódnak. A regény tulajdonképpeni alakjait a „nemzetség" kialakulásának, az udvar­ház szeretetének, megtartásának és növelésének szándéka mozgatja. Pa­rasztemberek, akiket a rögszeretete süt, minden erényük és hibájuk ebből adó­dik. Emberleg nem egyik pompás típus, a maga sajátságos elképzelésével, furcsa lelkivilágával. Hamisítatlan északi regény. Töprengés, mély lelki átrezgés és fanatikus istenhit a­ leg­jellemzőbb tulajdonsága s ez az isten­hit­re benső vallásosság átível a szek­táriániz­musba, sőt a család egyik tag­jánál annyira elfajul, hogy a téboly­dába vezet. A regény legmegkapóbb része az, amely az ifjúság lelkivilágá­val foglalkozik. Kár, hogy később a szépen induló mese és emberábrázolás ellaposodik. A fordítók, Alanyi István és Garam Lajos munkája is hasonló egyenetlen­séget mutat. fitera-kiadás.­­g­s. Magándetektívet szerződtetett és drótot lopott egy kopenhágai betörőtársaság (Zürich, június 30.) Kopenhágá­ból jelentik a svájci újságoknak. Különös rablási bűnügy nyomára jutott a dán rendőrség. Szervezett tolvajbanda az egyik dán városban az elektromos művek helyiségéből 56 kilométer hosszú drótot lopott. Alaposan felkészültek a lopásra, mert magándetektívet szerződtettek, akinek az volt a feladata, hogy figyelje, nem jár-e a közelben hiva­tásos detektív, csendőr, vagy rendőr. Lopott húsjeggyel üzérkedőket ítéltek el Berlinben (Berlin, június 30.) A „Völkischer Beobacheter" jelenti, hogy a ber­lini különbíróság Walter Lettxet, Erich Sommerfeldet, Erwin Leh­mannt és Paul Möllert halálra ítélte, mert 1000 hús­jegyet loptak és az­ ezekre kiváltott húst uzsora­áron adták tovább. A K­isúti hídavatás Paptamásin. Zsindely Ferenc kereskedelmi és közlekedési miniszter hétfőn dél­előtt avatta fel a Paptamási község mellett újonnan épült közúti beton­hidat, amely Derecske és Szalárd között biztosítja a Berettyón át a közlekedést Az új híd 60 méter hosszú függőpályás vasbetomhíd, amely a rozoga fahíd helyén esty esztendő alatt épült.

Next