Népszava, 1943. augusztus (71. évfolyam, 172–196. sz.)

1943-08-01 / 172. szám

Budapest, 1943 augusztus 1, vasárna A S Z O C I Á L D E M OKRATA PÁRT K Ö ZPO N TU LAP'JA* - • 1 ' • Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4­ • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 vagy fivér « ." Róma szerint a háború új szakaszában már szóhoz jut a diplomácia is V—• * A Szociáldemokrata Párt országos választmányi ülése Peyer Károly, Szakasits Árpád és Szeder Ferenc elvtársak beszédei a jelen és jövő felada­tairól­ ­ met a szabadság es alkot­ _ A Szociáldemokrata Párt ország­amint az olasz lapok állandóan élr. Ez a béke­­ügy teljesen érthető legsürtrősebb problémáiról, elsősor­­os választmánya pénteken délután hangsúlyozzák, az alkotmányosság és indokolt,­­ figyelembe vesszük ban ai­ értelmiség szerepéről é­s tör­ü­lést tartott, hogy megvizsgálja a teljes helyreállításának munkája a azokat a súly­ú terheket és nehéz ténelmi feladatairól beszélek, kü­l- és belpolitikai helyzetet és jog béke idejére marad, mert egyelőre csapásokat, arc ilyeket Olaszo­rszág­ — A Szociáldemokrata Pártra az­lalkozzék azokkal a fe°v­ ür­ősebb a háború folyik tovább. Ebben a nak el kellett v­iselnie és azt a szén- elkövetkezendő időkben mág az eddi­teendőkkel amelyeket ez° a helyzet kérdésben is felvilágosítást nyújt védést, amelye az olasz népnek el minél is súlyosabb felelősség hárul. „ r^.jo.^«, ' m„aV,D/,„ mn»»cimír. az olasz, sajtó, amikor az olasz fő­ kellett tűrnie is amelyről ma már A dolgozó társadalmi osztályok a a magyar muntcassag mozgalmaid menek • „türelmetlen békevágyáról" nyíltan ír az o­lasz sajtó is. világon mindenütt fokozottabb .te­rc\ . . . . ..,. .. „ .. . rr" , . . .. . . , ... lentőséghez jutnak. Ez természetes A pártválasztmány uleset holtot (Az olasz nép azonban megmutatta, hogy ez a h­iszonegy esztendő is. Az új világ, amelyről annyi szó Anna elvtárs nyitotta meg, Beve­ sem törte meg ellenállóerejét, a szebb jövőbe ve­­tt hitét és erejét, esik, amelynek körvonalai annyi tető szavaiban rámutatott arra, hogy ezért a szebb jövőért küzdeni is tudjon. figyelemreméló tervben bontakoz­hogy a Pártválasztmány nehéz Ebben a küzdelemben vezetőszerei nyitják­­ a tö­bb mint kétévtizedes .Tú^L^^Tí t'n időkben jött össze Ezután atadta jutott­­:« a jövőben is vezetőszeres idő alatt is m­e­gőrizte nemcsak szo- %' « J1'»* eJ"›®JJ ezért a jog­á szót a pártválasztmányi ülés vár az olasz munkásságra, amely­­ cialista hitét é­s meggyőződését, ha­ vén a munka és az alkotó szellem első előadójának, Peyer Károly elv- amint a legutóbbi események bizo- nem szocialista szervezeti formáit is, megbecslésén s a szolidaritás er-Wk­lyi és be­lpolitikai Magyarország öntudatos szervezett munkássága testvéri üdvözletét dolcsi törvényén épül fel. Igen,a helyzetet ismertette, küldi a nagy hagyományaihoz hűnek bizonyiut olasz munkásság- munka és a tudás lesz legfőbb *­i . . nak és biztosítja teljes együttérzésről, értekmerője. Az olasz politika iránya — Éppen ezért remelhetjük, hogy — Az olasz események jelentősége minél tökélete­­bb kifejezésre jut­ visesz­a nyupi, békésé-folytatta Peyer elvtárs - vi­­tatását és érv­nyesítését szolgálja nek Jikllárd fundameX-máligosság felé vette Útját lágraszóló, amint már említettem az hogy a S­ocw demokr­ata Párt már vett egyenlőjogú, füsf-és amint ezt egyé­bként is érzi el a kisgazda­á­rttal egyetértssben­­, és s£abad nének hatal­— Amikor a pártvezetőség össze- tudja mindenki. Ternkeszetesen fo­­ex karöltve l.i anja a legsiolyosabb mas munkaközösségét amily hívta a pártválasztmány ülését — kozottabb mértékben érint benniii- problémák me­goldását eterni. Csenk előtt egye;ien vezérelv­­ebe« kezdte beszédét Peyer elvtárs — ket, hiszen — szinte ezt mondhat- a magyar spa mezogazdasági es­e,„..]• a szabadság teljessége, meg senki sem gondolhatott arra, neh — történelmi barátság fűzi értelmilegi do­bozú tömegek egyut­togy ilyen rövid idő alatt és ilyen Magyarországot Olaszországhoz Ez­zel erőfeszítés­sel juthat el az ár­ — Ez a vezérelv csak a szociális gyorsan következnek be azok a önmagában is indokolttá teszi, hogy a felem­e­lkedés útjára. Ez a nyomor teljes kiküszöbölésével, a nemcsak európai, hanem világjelen­­az eddiginél is nagyobb gond- felismerés­ten tesze­lesen komoly ex munka tökéletes megszervezésevel­­őségű események, amelyeknek az ,,,,/ t':;hh „iwAh.edivvnl m/lurl.h súlyos feladat­kat ró ránk a párt- és a termelt javak igazságos el­elm­últ két hétben tanúi lehettünk. Etikai­­ JZhrri Mklismprp-M szerve-ée és v­ízépités termetén is, osztásával juthat beteljesüléshez. A forma, amelynek keretében ezek S'iLZ MnnZror^A^ hl^ne A dolgozó ti­megeknek tisztában hogy valóban beteljesüléshez jövetfÄ SÄ^ i -Ä iSÄi s S^äÄ lÄffi -VTV ei02• eyÍTsén mr!°ke­ huvetkeztek, az cgt.sz vnagron meg- Bizonyos b(»erv ezekben a nehéz V -panek a fenetoseg.k. AZ emberiség biztonsagra, oroinre lepetest keltettek e« eppen ezert. " ^e ,UBn. , , Tiez'taban ke lenniok az ország -„ n,.110,,inmi.„ óhítovít A m««rar megérdemli, hogy behatóbban fog-­orakban Magyarország helyzete es teherbíró képe­sségével és az összes 11 '¡"Üf!,a L ^ rk., 1 fi!közzünk vele. Részletesen foglal­ a magyar kormány helyzete sem gazdaság,i ^ politikai tényekkel. kozott ezután konnyu A súlyos helyzetből k.ve- Nem volna he­ves, ha légüres tér- v0»ak terjeszkedő törekvesei amely h.r m„ hallásánjiL- hplnnki­zető ú* csak a nemzet­i TM ben született épzelgéseknek adnák sohasem akarta a maset csak a tu-l fcS'l össze­ogásával, az alkotmányosság oda.magukat. A­ pártszervezetekben l«do" fl,'r,le biztonságát, likai, uipiomaeiai es hawmai törvényesség és demokrácia útján és szakszerve­­tekben, vezetőknek . Mi jól tudjuk, hogy a magyar előzm­ényeivel, , található meg, és tömegeknél egyaránt össze kell ne, kész az eljövendő új világ fel­ismertette a fasiszta nagytanács döntő jelentőségű ülését, Badoglio r­mrfifil P E LLS­ZTM rendszer elakaritasaval nem A magyar szervezett munkásság testvéri üdvözlet A Szociáldemokrata Párt a kisgazdapárt megoldani a legégetőbb pro­ ­­a­­.c „It ,a­ zt küldi az olasz dolgozóknak tal egyetértésben kívánja blémákat építésének munkájára. Szelleme, tehetsége meg is van hozzá, réginek is. AISSek­rolatoe olasz- - a szabadság és demokrácia szellemében elért Szer­b " ' tanú" - Bizonyos - folytatta Peyer - bizonysagot. elvtárs —, hogy Ezután Szakasits Árpád elvtárs, szellem embert­ire vár. A mindvégig Hisszük, hogy értékes eleme lesz az „,„hi»n.. ., racis»!,­ a Népszava főszerkesztője általános nagy érdeklőd­éssel és helyesléssel eljövendő Európának, mint volt a — A széles tömegek akaratának a fogniok. i ftasiszta rendszer Mindenki meggyőződését tiszteletben tartjuk wJ­rrhansteasTrS^i ká?sár­paraasztság és szabad értes- mondotta. - Mert igen, a magyar nép sel­miség együttműködéséről beszélt s — Peyer elv­árs­a kü­l- és belpoli­­sáról is szó vart ezekbnl a veszedel­mem külpolitikai, sem belpolitikai azokat a nagy történelmi feladatokat tikai helyzetű , tökéletesen ismer­­mesen izzó időkben. Jós mi, szociál­vonatkozásban. Nagyon jól tudja ismertette,­­amelyeknek megoldása tette önök elé ! Befejező szavaiba demokraták, akik itt élünk elmin­t ezt az olasz kormány is, hiszen, az együttműködés keretén belül a kapcsolódom, a­mikor a közeljövő földjön, kötelességünknek tartjuk, figyelem közepette az ipari m­m­­­kísért beszédé­ben a következőket

Next