Népszava, 1943. szeptember (71. évfolyam, 197–221. sz.)

1943-09-22 / 214. szám

1943 szeptember 22. szerda NÉPSZAVA TESTEDZÉS A VASAS • MA ÓBUDÁN JÁTSZIK A Vasas első csapata ma, szerdán délután órai kezdettel a III. UTE csapata ellen játszik edzőmérkőzést az óbudai vörösvári­úti pályán. A Vasas második csapata ugyan­ebben az időben a békeutcai pályán az egyik cégcsapat ellen játszik barátságos mérkőzést. Sporthírek DÖNTETLENT CSIKART KI AZ I­MSE RÁKOSSZENTMIHÁLY­ON. A derék újpesti munn­káscs­apat vasárnap r­ákosszentm­ihály csapatával találkozott tem­eéki m­érkőzés ke­retében. Az­ eredmény 8:3 (2:1) volt. A mér­kőzés iskolapéldáját mutatta, hogy s­­tana­tikus helyi közönség viselkedése a vendég­csapattal­­Kernben, a játékvezető szándékos m­egfélemlítése milyen döntően befolyásol­hatja a végeredmény kialakulását. Ezúttal itt a saját kárán tapasztalhatta a derék mockáscsapat, h­orgy még mindig csaknem lehetetlenség egy pesti csapat­ sikeres sze­replése „vi­déken". A helyi közönség állandó szitkozódása közben folyt le a­ mérkőzés. A játékvezető az első félidőben még tartotta ziraigát valamennyire, a másik félidőben azonban, a közönség állandó kavargásának és szidalmazásának hatása alatt, kiengedte kezéből a mérkőz­ést. Az UMSE ennek elle­né­re minden dicséretet megérdemel vé­rig sportszerű viselkedéséért. Az egyéni bírálat során ki kell emelni Szótér kapus önfel­áldozó védését, aki egyébként súlyos sérü­lésektől z­avarva,­­húsz perccel a befejezés előtt önként lement a pályáról. Kiemelhet­jük m­ég Teichman erőtől duzzadó hátvéd­játékát, valamint a fiatal Makai gólképes centerjátékát. Egyébként minden játékost dicséret illeti lelkes, odaadó munkájáért. 1.ABDARÚGÓEREDMÉNYEK: Kalapos-Hungária 2:0, SzFC—SzKTC 2:2, BLK-UTSE 4:0, BTK—BVSC 1:2, GALLOWICH: — NINCS SEMMI BAJ A VASASBAN. A két legutóbbi barátságos mérkőzésen elszenvedett veresék után bizony kissé elkeseredve mentek haza a Vasas­szurkolók a Ciatorca uocából. Hiába, ez a jó szurkoló lélektana, még barátságos meccsen sem veszi jónéven, ha vereség éri a piros­kék színetet. Azonban a csapatról leginká­bb a vele foglalkozó tréner van hivatva véle­ményt mondani. Gallowich szerint köztudo­mású, hogy a Vasas küz­dőszellem­ű csa­pat. En­nek köszönhette az elmúlt bajnoki év 11­0.7 sikereit. Márpedig küzdőszellemű csa­pat barátságos mérkőzéseken — ez könnyen érthető — nem tud kürömsszakiadták­ küz­deni. Hiá­ba, érzik a fiúk, hogy a játék csak „babra" megy. Ez történt az elmúlt krét barátságos mérkőzésen is. Bár igyekeztek a fiúk, de hiányzott belőlük a már hagyomá­nyos Vas­aslélek. Így történt azután az, hogy vasárnap a szegediek lelkesedésükkel vertek meg bennünket — mondja Gallowic­h, majd így folytatja: Nem féltem azért a csa­patot az elkövetkezendő bajnoki küzdelmek­től. Már a DVSC ellen is meg fogják látni e­ szurkolók, hogy nem kell félniük, mert a tavalyi sok sikert aratott csapatot látják ma­jd a pályán. A mezőnyjátékosok közül valcerán Ilieg csak Nádas jut szóhoz. Kiszely­vel és Adám Sanyival balszerencsénk van. Kiszely sérülése egészen komolynak látszik. Minden edzés után erősen megdagad a térde. Most orvoshoz visszük és amíg teljesen remibe nem jön, nem engedjük játszani. Adám Sanyit pedi­g, most már egyben biz­tos, hogy operálni kell, mert egy elmeszese­dett vérömleny van a felső pon­tjá­ban. Végül m­é­gegys­z­er megnyugtatom a szurkolókat, Jio­gy .Az elmúlt kat barátságos mérkőzés eredménye nem mérvadó. Hiszen az SzVSE-mérkőzés után Nagy Feri maga bevallotta, hogy két gólt bajnoki mér­közben feltétlenül m­eg tudott volna akadályozni, de kímélte magát, nehogy a sérülése­­­ajuljon. A FINN HOSSZÚTAVFC­SBAN a vasár­nap lebonyolított 11 km­es finn marathoni futóbajnokságban Hakkonen győzött 1 óra 16 perc, 40.3 másodperces idővel. Hét futó érkezett célba 1 óra 3­ percen belül. SÓGORSÁGI ALAPON... Nem láttuk a vasárnapi 100 kilométeres motorvezetéses bajnokságot, mert bár az FTC rendezte, de tudni kell azt is, hogy Eigner intéző Szittya sógora, éi ők ketten nem bír­­ják a munkás- sajtót, főleg az őszinte bírálatot. Legföljebb a munkássajtó olvasótáborának a pénzét veszik szívesen a Millenárison. Nem fontos. A percemberkéket lassan felváltjaik a spor­tért önzetlen­ül dolgozók s akkor ismét nem megy ritkaságszámba a Millenárison e 15.000 néző. Mint olvassuk, Nagy Béla győ­zött, akinek jelenleg nincsen komoly ellen­fele a motorvezetéses számok­ban. Nagy kár, hogy Kikrakit nem láthatjuk állandóan mo­tor­­után, mert kettőjük k­üzdelme felérne bármely felfújt külföldi nagyságéval. Pata­kyt most nemigen lehet komolyan bírálni, mert semmi le­hetősége nincs a rendszeres tréningre. Liszkay az örök rejtély. Az ő képességének kibontakozásával is megvan az orvossága, de a rendezők honnét tudják ezt? Szekeres már inkább csak becsü­letből megy s az ő érdeme, hogy ez a szép sport még úgyaf­ogy, áll Vala­hogy. HÉTFŐN ESTE FOLYTATTÁK az ifjú­sági ökölvívó csapatbajnoki küzdelmeket a Sportcsarnok edzőtermében. Eredmények: WMTK—ETC 14:4, Kistext—Pesterzsébeti SE 111:5. — Itt írjuk meg, hogy a MÖSZ meghívta a horvát válogatott Skü­lvívócsa­patot Budapestre. A tárgyalások során meg­állapodtak abban, hogy a horvát csapat no­vember­­-én mérkőzik Budapesten. NINCS KORHATÁR. Egy 93 éves bécsi orvos, dr Murau Károly a Bad Beliscernhaal körü­li hegyekben a minap olyan vakimerő sziklamászást végzett, amely a leggyakor­lottabb turistákat is kemény próbára teszi. Mikrau megmásota­ta 1800 méter magas Hochstaufent és olyan nya­ktörő útvonalat választott, amelyen jóformán állandóan me­redek sziklafalon kellett fölfelé kapasz­kodnia. Útja öt óra hosszat tartott. EZ IS SPORT. Különös és eredeti módon ,,jár be" munkahelyére egy Torgny Lö­­f nevű­ hivatalnok Sunnsvall városában. Iro­dáját városkörnyéki lakásától három kilo­méter hosszú víziút választja el. Torgny Lu­öf naponta kétszer jár be a hivatalba s mind a kétszer úszva teszi meg az utat, mi­közben ruháit egy kis csónakban maga után húzza. Kijelentette, hogy ilyen módon min­den reggel frissen, friss munkakedvvel érke­zik hivatalába és este sem érez fáradságot, mikor hazatér. RÓKUS A SZENT ISTVÁN-kórház orvosai­nak labdarúgómérkőzéséből a Rókus-együ­t­tes került ki győztesen. APRO Apró­hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4. szám T.: 130-330. 331. 332; a vókkiadóhivatal: VII. Erzsébet körút 35. T.: 222-293 Elektromos Művek Sporttelepe Latorca ucca 1943 szeptember 26-án, vasárnap délután­­15 órakor: Vasas-Debreceni VSV NB. I. 0. bajnoki mérkőzés Előtte 13 órakor: BTK-Welfner NB. III. o. bajnoki mérkőzés Jegyek kaphatók: Kud­úrpropaganda jegypénztárunk­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-293 (MAGYAR SVÁJC) A már épülő modern strandtól 30 percnyire, a Riesner-forrás mellett még egy pár gyönyörű erdős és begy­ümölcsözte­tésre alkalmas telek kap­ható. Csak készpénzért. Kiszállítás díjtalan. Par­cellázási iroda, Budapest, Barcsa tér 17, I. emelet 9. Telefon: 424-173. VáSfiRGLJGH hirdetőjeleinknél és hivatkozzék a NÉPSZAVÁ-ra, így előn­yösebb kiszolgálásban részesül Telek Különféle­­ Hozott aranyából modern tárgyakat készítek saját műhelyemben. Jakab László aranyművesmester, Budapest II. Forint ucca 7. (Káplár uccánál.) Telefon: 155—881. Nép­zava-előfize­tők kedvezményben része­sülnek. n Köönyvek­­ József Attila-plakett bronz­ból, 20 pengős kedvezm­é­nyes áron, előfizetőknek né­hány példányban még kap­ható a Népszava kiadó­hivatalában, VIII. Conti ucca 4. Díjmentesen küldjük most megjelent minden szakmát felölelő műszaki könyv­jegyzékünket. Több mint 300 könyveim. Népszava könyvkereskedés, Budapest VII. Erzsébet körút 15. Kossuth demokráciája: 1. Kiáltvány Amerika szabad népéhez. 2. A dunai állam­konföderáció és a nemzeti­ségi kérdés. 3. Magyaror­szág alkotmánya. Közro­ndja és jegyzetekkel el­látta: Ács Tivadar. Beve­zetést írta: Szakasits Ár­pád. Kapható a Népszava kiadóhivatalában (VIII, Conti ucca 4. szám) és a Népszava-könyvkereskedés­­ben (VII. Erzsébet körút 35. szám). Ára 3.20 pengő Irodalmi tájékoztatót se talál olvasmányaihoz Ru­dolf Abrahám­ kitűnő köny­vében, amely bevezeti a modern szocializmus elmé­letébe. Fordította Mónus Illés. Kapható a Népszava kiadóhivatalában, VIII, Conti ucca 4. Ara 2.50 P. A szocializmus problémái­ról. — Felelet néhány ellen­vetésre. — Mónus Illés há­rom előadása a Cobden­szövetségben. A Szociálde­mokrata Párt Hadány. Ara­d.20­10. Kapható a Népszava kiadóhivatalában és a Nép­szava - könyvkereskedésben. A Népszava előfizetői a kiadóhivatalban kedvez­ményt kapnak. 1 ^ ^ ^ -y ^ w MUKK AS^ELET­­ i i in» um A kolozsvári bérmunkások a minap a Kossuth Lajos neoű 32. szám alatt levő Munkásotthonban jól látoga­tott rendkívü­li szakmai közgyűlést tar­tottak. A rendkívüli közgyűlést Belovai Ist­ván elvtárs nyitotta meg, a jegyzőkönyv vezetésére Heincz László és hitelesíté­sére Sándor Albert és Szilveszter Antal elvtársakat kérte fel. Meleg szavakkal üdvözölte a bérmunkásszövetség kikül­dötteit, Bakos János és Hubai János elvtársakat. — Szükségessé vált a rendkívüli köz­gyűlés összehívása, mert egyes üzemek anyag hiánya miatt más városokba tá­voztak el a vezetőségben helyet foglalt munkástársaink — mondotta Belovai elvtárs —, ezenkívül szükségessé tette a rendkívüli közgyűlés összehívását az az örvendetes körülmény, hogy a taglét­számunk megnövekedett és módot aka­runk nyújtani a megszaporodott taglott számú helyi csoportunknak, hogy új ve­zetőséget válasszanak a szabad akara­tukból, hogy az új vezetőség megfelel­jen azoknak a nagy feladatoknak, ame­lyek előtt a munkásság áll. Belovai elvtárs részletesen ismertette a lelépő vezetőség nehéz munkáját, a cipészipari munkáltatókkal folytatott tárgyalásokat, a bérpótlék kérdését, az elsőrendű közszükségleti cikkek hiá­nyát, valamint az alkalmi és ál-,,mun­kásszervezetek"-nek a helyi lapokban megjelent, minden komoly alapot nél­külöző közleményeit. Ismertette to­vábbá azokat az­­intézkedéseket és lépéseket, amelyeket a vezetőség a sz­akma munkásságának érdekében tett. Kula Ferenc elvtárs a pénztári jelen­tést, Szilveszter Antal elvtárs pedig az ellenőri jelentést tették meg. A jelen­téseket a közgyűlés egyhangúlag el­fogadta, Bakos János elvtárs, a bőrmunkás szövetség elnöke része­tesen ismertette a bőrmunkásság nehéz küzdelmeit. Előadásában világos szavakkal fejtette ki azt, hogy a különböző szociálpolitikai vívmányok és rendeletek mind a sza­bad szakszervezetekben tömörült mun­kásság szünet nélküli küzdelmének ered­ménye. A jövőben még nagyobb felada­tok megoldása előtt áll a munkásság. Ezek a problémák csak úgy oldhatók meg, ha erős, öntudatos munkásság áll küzdelemben e törekvések elérésére. Hubai János elvtárs az országos kül­döttközgyűlés határozatait ismertette a bérpótlék ügyében, az egyes­­szociálpoli­tikai kérdésekben. Majd a járulékok és a segélyek ügyében elfogadott határoza­tokat ismertette részletesen, azután azokra a feladatokra mutatott rá, ame­lyeket a kolozsvári szervezett bőripari munkásoknak kell megoldaniuk. Örven­detes az — hangoztatta —, hogy a ko­lozsvári bőripari munkásság létszáma szaporodik, de ennél az eredménynél megállni nem lehet, ezt tovább kell fo­kozni, mert megnagyobbodott feladatok megoldása vár a szervezett munkás­ságra. A közgyűlés mindkét beszámolót lel­kes tapssal honorálta. Az új vezetőséget a következő elvtár­sakkal alakították meg: Elnök: Belovai István, alelnök: Nagy István, jegyző: Heincz László, pénztáros: Dala Ferenc, ellenőrök: Joskips Lajos és Szilveszter Antal, vezetőségi tagok: Szőke Albert, Sándor Albert, Marosán László, Hosszú Sándor, Mráz Zsuzsánna, Bársony János, Balogh Árpád és Borsos Gábor. s. 9. oldal Az új vezetőség megválasztása után a rendkívüli közgyűlés Belovai István elvtárs munkára buzdító szavaival zá­rult. m A nagyváradi pártszervezet meg­alakult. Helyisége: Kapucinus ucca 17 (a kapu alatt jobbra). Hivata­los órák: hetenként kedden és csü­törtökön este 17 órától 129 óráig, vasárnap délelőtt 10—12 óra között. Tagjelentkezés, járulékfizetés és Népszava-előfizetés is ebben az idő­ben történik. A Párt­szervezeti élet A rákospalotai pártszervezet részrehajtó bizottsága szeptember hó 21-én, pénteken este ülést tart. A belvárosi pártszervezet új he­lyisége a IV. Fővám­­tér 2. szám alatt levő Mol­ó-kávéház különter­mében van. Hivatalos órák: min­den szerdán este 7 órától­­­ 10 óráig. Szakszervezeti élet Munkanélküli ácsm­unkások mun­kaközvetítés céljából jelentkezzenek a MÉMOSZ központi irodájában (VII. Aréna út 68.). Oktatásügyek Kolozsvárott a Vasmunkásotthonban (Fejedelem utca 17) szeptember 23-án, csütörtökön este­­/17 órakor. Kabók Lajos elvtárs: „Az ipari üzemi formák fejlő­dése." O­­ PÁRTTAGOK FELVÉTELE A párt illetékes testületei úgy határoztak, hogy a tagokal jelent­­kezők fölött az ellenőrzést meg* szigorítják. Ezért felhívjuk a fővárosi és* környéki pártszervezetek végre­hajtó bizottságait, hogy a fel­vételre jelentkezők nevét, foglal­kozását, lakását a párt központ­jához felülvizsgálás végett két­hetenként küldjék be. A végleges elbírálásig a jelent­kezők részére csak ideiglenes föl­vételi jegy állítható ki. Budapest, 1943 szeptember 20. A fővárosi és környéki végrehajtóbizottság Öngyilkosság a templom tornyában Szabadkáról jelentik: Savanya István 42 éves építési vállalkozó a h­orgosi templom tornyában fel­akasztotta magát. Búcsúlevelét kré­tával írta a­ torony falára. Való­színűleg pillanatnyi elmezavará­ban követte el tettét A gordonka és gitár kiváló­­szak­emberei és óriási választék Stern­berg hangszergyárban, Rákóczi út 60. szám, (X) 1 Összeszurkálta feleségét és sógorát Nyíregyházáról jelentik: Orosz községben Mattyasovszky Mihály 31 éves tanyásgazda Nyíregyházáról hazajövet vasárnap éjszaka felesé­gét késsel agyonszúrta, sógorát, Tóth Bélát pedig összeszurkálta. Hathetes villamos főző tan­folyam. Az Elektromos Művek eskünti villamos­konyhájában, folyó év október 5-én dél­előtti, október 7-án délutáni főző­tanfolyam kezdődik. A tanfolyam idő­szerű ételek készítése sajátítható el a villamostűzhely takarékos kezelésének egyidejű tanításával. Jelentkezés és be­iratkozás Eskü út 5. szám alatti be­mutatóhelyiségében. (X) ­ Szerkesztői üzenetek „Katoasvár téri gondjai." Ebben a tém­á­ban nem közölhetjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék