Népszava, 1943. december (71. évfolyam, 272–296. sz.)

1943-12-01 / 272. szám

évfolyam 272. szám Budapest, 1943 december 1. szerda IraS1: fillér SZOCIÁLDEMOK RATA PÁRT K­Ö Z P O N­­T I LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucea 4 » Megjelenik hétfő kivételével minden nap » Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 Az UE­A Führer — jelenti a „DNR" • a főhadiszállásról — a napok­ban beszédet idézett a hadsereg, a haditengerészet, a légierő és az SS-alakulatok mintegy 20.000 újonnan felavatott, tisztjéhez. — Ha Németország ezt a háborút nem­ nyerné meg a maga és Európa szám­ára — mondta a Führer —, bevonulna szárazföldünkre a sztep­pék barbarizmusa és szárazföldün­ket, — mint az emberi kultúra le­téteményesét és forrását — elpusz­títaná. Azok, akik a háborút kezd­ték és a háborúért felelősek, ma már maguk sem hagynak kételyt abban a tekintetben, hogy végered­ményben éppen ez volt az akara­tuk. Anglia azt hitte, hogy ezzel a háborúval az európai erők egyen­súlyáról szóló elméletét, mint már annyiszor, most is vérrel érvénye­sítheti. Ezúttal azonban Nagy-Bri­tannia maga is valójában csak esz­köz annak az idegen jelenségnek a kezében, amely több mint 150 év óta küzd Európában uralmáért, a nemzetközi zsidóságnak. Ez a nem­zetközi zsidóság agyafúrt álcázás­sal felhasználja a vélt brit állam­érdekeket, hogy így annál könnyeb­ben elterjeszthesse a zsidóbolsevista forradalom pestisét egész Európá­ban s végeredményben magában Angliában is.­­ Führer a németek ellenfeleinek ,,zsidógyűlölettől sugalmazott meg­semmisítési terveivel" a német nép­nek azt a rendíthetetlen elszánt­ságát állította szembe, hogy ebben a világtörténelmi küzdelemben a legnagyobb kitartással és minden erő bevetésével diadalmasan meg­állja a helyét. Hangsúlyozta az újonnan felavatott tiszteknek, hogy ma a katona bátorságának és ke­ménységének alkotórésze a politi­kailag iskolázott férfiak hitvallása is, akik tudják, hogy a harc miért folyik. Mert ebben a rettenetes küzdelemben mindenkit át kell hatnia annak a felismerésnek, hogy nem egyes államok közötti katonai viszályról van szó, hanem népek és fajok gigászi mérkőzéséről, amelyben az egyik világnézet gyte, a másik pedig irgalmatlanul meg­semmisül. Ez azt jelenti, hogy az a nép, amely veszít, létét befejezte. A horvát lapok csak hétfőn szá­moltak be Navratil horvát hadügy­miniszter Hitler főhadiszállásán tett látogatásáról, ahonnan már pénteken visszatért a horvát fővá­rosba. Navratil tábornok november 2­­-án este indult el Glasse von Horstenau német tábornok, Seleher Schubert német követségi tanácsos és Helbin alezredes kíséretében. A Hit­errel, Keitellel, Himmlerrel és fribbentroppal folytatott tárgyalá­sokról a hivatalos horvát közlemény csupán annyit említ meg, hogy Navratil hadügyminiszter í£eitel előtt felvázolta a horvát hadsereg tekintetében tapasztalt szükséglete­ket, Néjfxiet részről nagy megértésre talált a­ hadsereg ájszértezése is. Illetékes berlini helyen, mint­­ a „N. S. T." Berlinből közli, hétfőn délután a leghatározottab­ban kijelentették: Német ember, vagy német tényező sem hivatalo­san, sem félhivatalosan nem for­dult a Vatikánhoz vagy a Szent­atyához fegyverszünetért. Az erre­vonatkozó híresztelések, amelyeket az angol hivatalos hírszolgálat ter­jeszt Egyesült Államokbeli forrá­sokra hivatkozva, a Wilhelm­strasse nyilatkozata szerint nem egyebek célzatos kitalálásnál és az a céljuk, hogy olyan színben tün­tessék fel a dolgokat, mintha Ber­lin bombázása egészen más hatást gyakorolt volna a német népre és a német vezetőségre, mint amilyent tényleg gyakorolt. Ugyanilyen ki­találásnak kell minősíteni az angol hivatalos hírszolgálatnak azt az ál­lítását — amelyet egyébként egy svéd lap is megírt —, hogy Papén ankarai német nagykövet repülő­gépen a Vatikánba érkezett. A Wil­helmstrassen kijelentették az új­ságírók előtt, hogy Papén sem ez­időszerint, sem legutóbb a Vati­kánban, vagy bárhol másutt Olasz­országban nem tartózkodott és nincs is szándékában odautazni. Papén ezidőszerint úton van An­kara felé, hogy újból átvegye az ottani német nagykövetség vezeté­sét. Legutóbbi berlini tartózkodá­sának kizárólag az volt a célja, hogy beszámoljon a török politika alakulásáról, ami egészen természe­tes, különösen most, a moszkvai értekezlet, valamint a kairói angol­török külügyminiszteri találkozás után. Mindazok az angol forrásból ter­jesztett híresztelések — folytatja a „N. S. T."-jelentés —, amelyek sze­rint német részről fegyverszüneti lehetőségek iránt érdeklődnének s ugyanígy az angol sajtóhangok is, amelyek a legyőzött Németország­gal szemben tanúsítandó bánás­módról szólnak, illetékes német hely megállapítása szerint csak arra valók, hogy bebeszéljék az an­gol népnek, különösen pedig a há­borúba belefáradt angol népréte­geknek, milyen döntő jelentőségük van a háború befejezése szempont­jából a Berlin ellen intézett légi­támadásoknak. Angol részről talán abban is reménykednek, hogy egyik vagy másik semleges állam ezek után kételkedik majd Németország ellenálló erejében. A legfőbb cél azonban nyilván az, hogy hatást próbáljanak kelteni Moszkvában s úgy állítsák be a dolgokat, mintha a Berlin ellen intézett légitámadá­sok kihatásaikban legalább is egyenrangúak lennének a megígért, de meg nem valósított második arcvonallal. Egyelőre még nyílt kérdés, milyen összefüggés áll fenn a hamis hírek mostani áradata és a Churchill­-Roosevelt-féle szándék között, amely a Sztálinnal való ta­lálkozás egy év óta kovácsolt tervé­nek mielőbbi megvalósítására irá­nyul. * 2 Washingtonból jelentik a­z „United Press"-nek: Hull ál­lamtitkár hétfőn a sajtóértekezle­ten úgy nyilatkozott, hogy a világ­ban jelenleg terjesztett békehír ál­hírnek minősítendő. Ezt a hírt való­színűleg azért hozták forgalomba, hogy a szövetséges országok köré­ben túlságosan vérmes reményeket támasszanak. Az ilyen túlzott biza­kodás alkalmas arra, hogy a szövet­ségesek háborús erőfeszítését káro­san befolyásolja. Hull kijelentette még, hogy a Vatikánnal kezdett tárgyalások ki­zárólag azzal állnak összefüggésben, hogy a szövetségesek biztosították a pápát: a Vatikánvárost nem bom­bázzák. Hozzátette, hogy a Vatikán bombázására nincs a legcsekélyebb, indok sem. Az „Exchange" hírszolgálati irodai diplomáciai munkatársa meg­állapítja, hogy Londonban egy­általában nem erősítik meg a még mindig szállongó híreket, amelyek­ szerint a pápa erőfeszítéseket teszz a béke érdekében. Ismét hangoztat­ják, hogy semmi rendkívüli nincs abban, hogy a pápa diplomatákat fogad. Ha Osborne brit követői ki­hallgatáson fogadta, az onnan van,­ hogy az­ általános hadihelyzet kö­­­vetkeztében egész sor olyan kérdés merült fel, amelyekkel kapcsolat­ban a pápát érdekelheti a brit fel­fogás. A „Neue Zürcher Zeitung" tudó­sítója jelenti, hogy londoni mérték­adó hírek semmiképpen sem erősí­tik meg az állítólagos béketapoga­tódzásokról szóló híreket, a vezető lapok azonban továbbra is foglal­koznak velük. A „Sunday Times" például arról ír, hogy semleges államokban előkészületek folynak béketárgyalásra. Sokkal nagyobb jelentőség tulajdonítható azonban annak a ténynek, hogy London felelős körei kizárólag a harmadik birodalom politikai és katonai rea­litásával számolnak. Ezekben a kör­öben rámutatnak arra, hogy mindeddig semmi sem történt, ami valamilyen változtatásra engedne következtetést Németország hatalmi politikai viszonyaiban. Erre a tényre való tekintettel Angliában egyáltalában nem számolnak poli­tikai változás lehetőségével és rá­mutatnak arra, hogy a szövetsége­seknek a jövő évben saját áldo­zataik árán kell kicsikarniuk a dön­tést. *­gg A „Daily Mail" newyorki­e­lentése szerint az Egyesült Államokban makacsul tartja ma­gát az a hír, hogy a szövetségesek a közeljövőben diplomáciai és po­litikai téren „nagyjelentőségű kez­deményezésbe" fognak. Más szóval hangoztatják, hogy „rövidesen nagyjelentőségű esemény várható". Úgy mondják, hogy hivatalos nyi- Új súlypont alakul Nikopol-Cherson térségében egész keleti fronton folytatódnak a rendkívül kemény elhárítóharcok Fokozódik a harci tevékenység a Sangro folyónál Roosevelt és Churchill Kairóban tartózkodik? — Teheránban tartják meg a hármas értekezletet? 2 Munkáskötelesség a szakszervezetek erősítése! November 15-től december 15-ig agitációs hónap!

Next