Népszava, 1944. február (72. évfolyam, 25–48. sz.)

1944-02-01 / 25. szám

Brúrók orvtámadásairól szóló tudósításo­kat talál az olvasó a lap­ belsejé­ben. Orvtámadásairól, kettőről is. Kassán szombaton, az éjszakai el­sötétítés óráiban támadták meg, nyilvánvalóan felbérelt gazfickók, a Szociáldemokrata Párt három vezetőemberét, két országgyűlési képviselőt, Peyer Károlyt, a Szak­szervezeti Tanács főtitkárát, Sze­der Ferencet, a Szociáldemokrata Párt főtitkárát és Szakasits Árpá­dot, a Népszava főszerkesztőjét. Pestszenterzsébeten a vasárnap délelőtti támadásra megszervez­kedett huligánok már formaruhá­ban sorakozva akarták erőszakkal megzavarni azt a tudományos elő­adást, amelynek szónoka Kéth­ly Anna országgyűlési képviselő volt. Minderről, a részletekről is­ ismételjük, e lap belsejében írunk. De a gaz­drávók támadássoroza­táról külön is kell írnunk. Külön, higgadtan, egypár szempontra nyomatékos figyelmeztetéssel. A kassai ügy is, a pestszenterzsébeti ügy is ott van már a hatósági megtorlás útján, hiszen a világ legtermészetesebb dolgának kell mondani, hogy a hatóság ugyan­azzal az erővel lép fel a szociál­demokrata politikusok támadói ellen, mint azok ellen, akik, tesz­szüik fel, kormánypárti politikuso­kat próbálnak eltenni láb alól, vagy próbálnak legalább meg­félemlíteni. De azzal, hogy meg­indult a hatósági eljárás, azzal, hogy folyik a nyomozás, nem in­téződik el és nem juthat nyugvó­pontra a támadások dolga! A ma­gyar politika intézőinek tudniok kell arról, amiről minden újság­olvasó tud, hogy hónapok óta a legf­éktelenebb­ül gyűlölködő had­járat folyik élőszóban is, de új-S­ó fokban is az ellenzék szervei és emberei ellen. Folyik ez a hadjárat a jobboldal egész szélességében, hiszen, például, Martonék lapja a szociáldemokraták ellen való ripők vádaskodásban a repülő vas­darab hatékonyságára hívja fel a munkaközpontosok figyelmét, ve­zércikkben! És rá kell mutatni arra, hogy a vad támadásra való féktelen huligán-felszólítások elle­nében nagyon sokszor még a jogos védekezés hangján sem szólhat a megtámadott! És még egy nagyon tárgyilagos megjegyzést! Az or®aág mai,tagad­hatatlanul nagyon nehéz helyzeté­ben minden magyarnak százszoro­san kell figyelnie minden szavára, minden gesztusára. Mindenkinek, a megtámadottnak, az életében, testi épségében fenyegetettnek és veszélyezt­etettinek is. A fenyege­tett embertől, a megtámadott em­bertől azonban egyet nem szabad megtagadni: a védekezés, az ö­n­ved­elem lehetőségét. Budapest, 1944 február 1, kedd IraZLO nm [A SZO P 1 Á L D E M O K R , 1 A T J.:'., A PÁRT ..vt.­; ty K Ö Z P ONTI LAP J A Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő kivételével m­inden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A magunk útját járjuk, semmi közösségünk a kormány politikájával Az embert kell minden dolgok központjába állítani Erőnk abban van, hogy tisztán tartjuk eszméinket és pártunkat Erőnket az ország érdekében akarjuk felhasználni Elérkezik az idő, amikor a világ népeinek hatalmas kórusa különböző nyelveken és más más hangon, de ugyanegy dalt énekel: a szocializmus győzelmes dalát (Kassa, január 31. — A Népszava kiküldött tudósítójától.) A Szociál­demokrata Párt vidéki pártválaszt­mányi üléseinek sorában vasárnap Kassa következett. Kassai és a krzssakörnyéki elvtársaink jelkepetn készülődtek a választmányi ülésre, amelyre a­­központi párt­vezetőség részéről Peyer Károly, Szeder Fe­renc és Szakasits Árpád elvtársak voltak hivatalosak. Kassai elvtár­saink ezt a választmányi ülést azért is nagy örömmel és bizakodással várták, mert az utóbbi hónapokban erőtele­sebb lendülettel indult meg a kassai munkások szervezkedése. A pártszervezet nemrégen történt átszervezése rendkívül jótékonyan hatott a kassai mozgalomra és et­től a pártválasztm­ányi üléstől azt várták, hogy a mozgalom vezetői még teljesebb felkészültséggel lát­hatnak a kassai szociáldemokrata szervezet megerősítéséhez. Kassai elvtársaink különösen most rend­kívül fontosnak tartották, hogy ez a választmányi ülés megtörténjék és a kassai dolgozók világosan és tisztán lássák a szociáldemokrata párt törekvéseit s célkitűzéseit s ennek megfelelően Kassa dolgozói-OH­B is megerősülhessék azt a­ tudatot, a am­ely mindig is ott élt bennük, hogy Kassa öntudatos munkásai­nak, a kassakörnyéki parasztság­nak és a szociáldemokrata értelmi­ségnek ezen a területen különleges feladataik vannak, együtt a szlo­vák dolgozókkal, feladatuk, hogy megszilárdítsák azt a viszonyt, am­ely a felvidéki területet az úgynevezett anya­országi mozgalomhoz kapcsolja. Ennek a felfogásnak a folyománya­képpen pedig, ha azt, a­ törekvést tartják szemük előtt, hogy szembe­szállván minden zavaros és kép­telen terveztetéssel, tisztántartsák a dolgozók öntudatát és szilárddá tegyék a tömegek magatartását ab­ban a kapcsolatban, amelyben az egész ország mozgalmával állanak. 20—25 nyilas ugrott elő és neki­estek Szeder elvtársnak és Bo­rovszkynak, mindkettőjüket va­lamely kemény tárggyal homlo­kon sújtották. Szeder elvtárs a kapót ütéstől el­szédülvén, elesett, az orvtámadó banda rárohant, durván­­összerug­dosták, aztán villámgyorsan elmene­kültek. Mindez alig egy perc alatt játszódott le, a vak sötétben, tömege­­ben s a rövid tumultusban, ami ke­letkezett, néhány kemény ütés érte Borovszky elvtársat is, Szakasits elvtársnak pedig, nyilván bunkóval, összezúzták utazótáskáját és az ál­lán kapott egy ütést. A becstelen brigantik alávaló támadása, ismételjük, pillana­tok alatt játszódott le, de arra volt idejük, hogy ellopják az egyik elvtársunk kalapját és Szakasits elvtárs leszakított szemüvegét A pályaudvarról beözönlő közön­ség, amikor hírét vette az orvtáma-­­dásnak, a legmélyebb felháborodá­sának adott kifejezést és elhalmozta elvtársainkat rokonszenvének jelei­vel. Másnap, vasárnap is számos je­lét láthatták elvtársaink Kassa népe rokonszenvének és városszerte undorral és nagy felháborodással beszéltek erről a minősíthetetlen szennyes és gyáva orvtámadásról. Szeder elvtárs, megérkezvén a szállodába, nyomban felhívta Hor­váth főkapitányhelyettest, a kassai rendőrség vezetőjét, megindult a nyomozás, amelynek eredménye nem lehet kétséges, hiszen néhány őrizetbevétel történt már vasárnap délután Nem lesz ne­héz felkutatni az orv­támadókat, ezeket a gyáva gaz­fickókat, akik az elsötétítés idején, az éj leple alatt a legundokabb tá­madásra vetemedtek. Kassai elv­társaink mindenesetre résen lesznek és annyi bizonyos, hogy ez a hit­vány orvtámadás csak még fokozza Becstelen brávók orvtámadása Szeder Ferenc országgyűlési képviselő és Borovszky Géza elvtárs ellen A kassai nyilasokat úgy látszik mód felett felingerelte a szociál­demokrata, pártmozgalom megerő­södése. De nyilván központi utasítást is kaphattak, hogy valamily módon zavarják meg Kassa szervezett munkás­ságának impozáns megnyilatko­zását. A kassai nyilas mozgalom különö­sen az utóbbi hónapokban erős hanyatlásnak indult. Alig néhány tucat semmirekellő tartja még fenn a nyilas párt látszatát. A kassai pártválasztmányi ülésre szombaton délután utaztak el Feyer Károly, Szeder Ferenc és Szakasits Árpád elvtársak és körülbelül este 9 óra 20 perckor érkeztek meg Kas­sára. A pályaudvaron néhány elv­társ várta őket, hogy a pályaudvar­tól alig öt percnyire levő Európa­szállóba kísérjék őket. A Széchenyi­ligeten át igyekeztek céljukhoz. A sétányra teljes sötétség borult, meg­felelően az elsötétítési rendeletnek. Elvtársaink gyanútlanul, csendesen beszélgetve mentek szállásuk felé, legelői Peyer elvtárs Weisz Lajos elvtárssal együtt, utánuk mintegy öt-hat lépés távolságra Szeder elv­társ és Borovszky elvtárs haladt, míg végül egy-két lépés távolságra tőlük Szakasits Árpád elvtárs és a fiatal Borovszky. A sétány közepe táján a fák és a bódék mögül Az elsötétítés időpontja ma: 25­ óra UTÁNA A „MAUZÓLEUM KLUB"-OT OLVASSUK

Next