Népszava, 1944. március (72. évfolyam, 49–64. sz.)

1944-03-01 / 49. szám

72. évfolyam 49. szám Budapest, 1944 március 1, szerda­­ 4 /V 1/ IraZtO Miét A S Z O C I A L D E M O K R A T A P A R T K Ö Z P O j\i. T I L A P J A Szerkesztőség és kiadóhivatal.­ VIII. Conti ucca 4 » Megjelenik hétfő kivételével minden nap « Telefonszám: 130-331, ISO-331 és 130-332 A lakásuzsora Gergelyffy András belügyi állam­titkár igen határozott szavakkal mondott ítéletet a lakásügyi an­kéton korunk egyik súlyos problé­májáról: a lakásuzsoráról. Az újon­nan­ épített házakban —­­mondotta az államtitkár — az egyszobás gazszónlakások évi bére 6000 pen­gőre emelkedett. Ez is olyan határ, amikor azt kell mondani: köz­érdekből kívánatos gátat vetni a f­elburjánzó lakásuzsorának. A lakásuzsora, természetesen hasztalanul kérne évi HOOO pengő bért, ha net­ lennének olyanok akik ezt az összeget valóban képessek is megfizetni. A közérdek te­hát nemcsak azt követeli meg, hogy a 1­000 pengős lakásuzsorá­nak véget vessenek, hanem azt is: nyomozzák ki, milyen jövedelmi források teszik ma lehetővé azt, hogy egyesek csak lakásra éven­ként 1i000 pengőt költhessenek. A lakásuzsora azonban bennün­ket ebben a vonatkozásban talán csak másodsorban érdekel. Ha a közellátásügyi minisztérium de­tektívjei­ vállalkoznának arra, "hogy kinyomozzák, mi minden történik a lakbérfronton más vo­nalon is , hamarosan kiderülne hogy a lakásuzsora sokkal na­gyobb mértékben pusztít, mint a felszínen látható. A kisemberek igen népes tábora vergődik a lak­béruzsora karmaiban az ágara­­ járóktól a különböző albérlőkig. Egy-egy zugolyért fantasztikus összegeket kérnek s a lakáshiány következtében a viszonyoknak kiszolgáltatott dolgozó úgyszólván csak a „lakásra­" dolgozik. A probléma, amint ezt a belügyi államtitkár is nyomatékosan han­goztatta, csakis az építkezések azonnali megindításával oldható meg. Az építkezés azonban — mu­tatnak a kérdés másik oldalára más szakértők —különböző anyagi okok miatt csak a háború után indítható meg. Nézetünk szerint a lakáskérdés megoldása nem halasztható. Ha nem oldható meg közvetlen esz­közökkel, oldják meg közvetett módon Mindenekelőtt tiltsák meg a luxusépítkezéseket. Van­nak olyan építkezések is, ame­lyek nem elsőrendű fontosságú igényekből származnak. Ezek he­lyett építsenek kislakásokat. Kö­vessenek el mindent, hogy a la­káshiányt és következményeit­­ legalább mérsékeljék. Minél több szó és minél kevesebb tett történik ebben az irányban, an­nál jóvátehetetlenebbek lesznek a következmények. Az orosz arcvonal mögött új csapatok sorakoznak fel A finn parlament zárt ülésen tárgyalja a helyzetet (Helsinki, február 29. — Német távirati iroda.) A finn ország­­gyűlés kedden félórás nyilvános ülés után 11 óra 30 perckor zárt ülést tartott. Lynkomics miniszterelnök felolvasta a kormány Félórás helyzetjelentését, amelyről valam­ennyi párt­csoport több képviselőjének felszólalásával megindult az általános vita. Az ülés első szakasza 12 óra 10 perc"tor ért véget. A vitát délután zárt ülésen folytatják. Az ülés lefolyásáról hivatalos közlemény kiadása várható. A svéd sajtó Paasikivi és Vuori visszatértéről A „M. T. I." stockholmi jelentése közli: A svéd sajtó érdeklődésének előterében még mindig a finn kér­dés áll. Paasikivi, útitervei tekin­tetében a ,,Stockholm* Tidningen" arról értesül, hogy Paasiviki fele­sége rövidesen visszatér Stock­holmba, ahol míifed­nek veti alá magát és Paasikivi válószülött el­kíséri feleségét Stockholmba. Vuo­­ finn szakszervezeti vezető látogatá­sát is várják Stockholmban, ahol szőlőszervez­eti értekezleten vesz részt. Mind a két finn politikus leg­utóbbi stockholmi látogatásának is ilyen hivatalos magyarázatát ad­ták, ugyanakkor pedig részletes be­számolók szóltak küldetésük kül­politikai céljáról és eredményéről­ Tartózkodó magatartás Berlin részéről A „N. S. T." jelenti Berlinből. A finn kérdéssel kapcsolatban­ Ber­linben talán még nagyobb a tartóz­kodás, mint volt a múlt hét végén. A diplomáciai fejleményekről sem­miféle német nyilatkozat nem hang­zik el. A Wilhelmstrassen a hétfői sajtóértekezlet során megint csak arra szorítkoztak, hogy állásfogla­lás nélkül idézzék a finn kérdéssel kapcsolatos legújabb nemzetközi sajtóhíreket, ugyanúgy, mint aho­gyan a múlt héten tették. Nem tartottak vissza finn hajókat a német kikötőkben Az „Intervii" jelen­t Berlinből. Egy február 28-ról származó svéd lapjelentés szerint a németek bizo­nyos számú finn hajót tartottak vissza a németországi kikötőkben. Amint az „Intern­jf" a hírrel kap­csolatban értesült, a londoni forrás­ból származó jelentésből egyetlen szó sem felel meg a valóságnak. Ezt követően az „Interiif" e cá­folattal kapcsolatban a következő részleteket jelenti: a­ Keleti tenge­ren fokozódott aknaveszély követ­keztében minden hajót, akár sem­leges, akár szövetséges, vagy saját járművekről van szó, ha bizonyos meghatározott nagyságot meghalad, saját védelmére német biztosító­hajók kísérnek. Tekintettel azokra a szövetséges fáradozásokra, ame­lyeknek célj­a, hogy Finnországot kikapcsolják az európai háborús arcvonalról, angol részről ezt a né­met védelmi intézkedést a szóban­forgó célzatos jelentéssé hamisítot­ták és a szokásos úton terjesztették el a semleges külföldön, denekelőtt a brit kormány állás-? foglalására a lengyel határkérdés­ben, lengyel körökben nemigen számítanak többé arra, hogy a Kreml elfogadja a lengyel ellen­­javaslatokat. Egy másik zürichi „M. T. I."­távirat ismerteti a „Daily Tele­graph" értesülését, amely szerin­t Sztálin valószínűen a közeljövőben közlést tesz majd az orosz-lengyel határviszonyról, hogy válaszoljon C­hurchillnek az alsóházban tett kijelentéseire. Londoni lengyel körökben nem várják Moszkvától a lengyel elleni­javaslat elfogadását Zürichi „M. T. L"-távirat a követ­kező londoni jelentést ismerteti: Ciechanowseki amerikai lengyel nagykövet Londonba érkezett. Lon­doni útja a lengyel kormány fel­hívására történt, Mikolajczyk len­gyel miniszterelnök korábban ter­vezett washingtoni látogatása he­lyett. Tekintettel a lengyel kor­mány állandóan súlyosbodó hely­zetére, Mikolajezyk amerikai meg­hívásra tervbe vett útját egyelőre bizonytalan időre elhalasztották. A lengyel kormány mindenesetre nagy súlyt helyez arra, hogy meg­tudja, mennyiben számíthat az amerikai kormány támogatására a jelenlegi válságban és ezért kivette Londonba washingtoni nagykövetét jelentéstétel céljából. Formaszerűen várják Moszkva válaszát azokra a lengyel ellen­javaslatokra, amelyeket angol hi­vatalos helyről továbbítottak Moszkvába. Tekintettel azonban az elmúlt hét eseményeire, mint Az elsötétítés időpontja ma: á£" óra Anglia és Törökország A „M. T. I." közli Ankarából. Ér­dekes, hogy amíg a török sajtó tel­jes hallgatásba burkolózott az avi­gol-tör­ök vitás kérdések tekintetéi­ben, ugyanakkor angol részről egy­mást követik az olyan sajtómeg­nyilatkozások, amelyek megerősí­tik, hogy a legerősebb angol nyo­más érvényezi Törökország hadba­lépése érdekében. Az angolok előre­láthatólag a befolyásolás minden eszközét felhasználják ebből a cél­ból és ilyen szempontból tekintendő az angoloknak az az intézkedése is, hogy megszüntetik az olajszállítá­sokat Törökország részére. Ezt a hírt Ankarában hivatalosan nem erősítették meg, de tény, hogy az esedékes kőolajszállítmányok, ame­lyeknek meg kellett volna érkez­niük a török kikötőkbe, még nem futottak be. Igaz, hogy technikai okok folytán máskor is előfordul­tak kisebb-nagyobb késések a meg­állapított határidőhöz képest, a kér­dés csak az, hogy a késlekedések most mennyi ideig tartanak majd. Ankarai nemzetközi körökben úgy tudják, hogy a Törökországban működő a­ngol kiképzőkereteket csökkentik, ami maga után vonná az angol-török katonai együtt­működés meglazulását. Mindez, ter­mészetesen, nincs kihatással Török­ország külpolitikai irányítására, csupán az angol politika törekvé­seit mutatja. Itt említendő fel az a moszkvai hír, amelyet a török távirati iroda is közzétett, amely szerint a­ Tass­iroda ankarai tudósítója szerint tö­rök illetékes helyen kijelentették, hogy a „Trabazon" nevű török szállítóhajót, amely Törökország­nak szánt hadianyaggal volt meg­rakva, angol hatóságok az egyik egyiptomi kikötőben visszatartot­ták és a hadianyagot partraszállí­tották. Churchill fiának balkáni tartózkodása Churchill fia, amint azt már je­lentettük, az angol hírszolgálat köt-

Next