Népszava, 1945. január (73. évfolyam, 1–5. sz.)

1945-01-26 / 1. szám

2. oldal. Oppeln városát elfoglalta a Vörös Hadsereg Pánikhangulat Németországban A Vörös Hadsereg diadalmas ke­letoporoszországi offenzívája bámulat­ba ejti az egész világot. Moszkva ágyúi naponta többször is megszólal­nak, hogy bőrtüzeikkel tudtára adják a szovjet főváros lakosságának az újabb és újabb győzelmeket. A Szov­jet Hadsereg nemcsak­­Kelet-Porosz­országban, hanem Nyugat-Lengyelor­szágban és Csehszlovákiában is lendü­letes támadásban van és a német csa­patok súlyos áldozatok árára sem tud­ják megálítani a szovjet csapatok el­söprő támadásait. A szövetséges hatalmak és semle­ges országok közvéleménye is öröm­mel üdvözli a Vörös Hadsereg újabb diadalait, amelyek a háború utolsó fá­zisának kezdetét jelenti. Zsukov tá­bornagy csapatai 290 kilométer távol­ságban állanak Berlintől és Németor­szágban — mint az a legújabb szigorú szükségrendeletekből is kitűnik —, pánikhangulat lett úrá. Berlinben pél­dátlanul szigorú rendeleteket bocsá­tottak ki. Német városok nem levelez­hetnek egymással, a villanyfűtést az egész országban beszüntették. A szén­fejadagot ismét korlátozták. Himmler teljhatalommal felruházva a keleti frontra utazott. A Szovjet Tudósító Iroda ma a Vö­rös Hadsereg újabb ragyogó fegyver­tényeiről számol be. Január 24.-én az első ukrán had­seregcsoport csapatai elfoglalták német Szilézia hadiipari központ­ját , a­" Odera folyó mentén fekvő Oppeln városát, Oppelnt szívós harcok után foglal­ták el a vörös csapatok, mert a vá­rost, mint fontos erősséget és vasúti, valamint úthálózati központot, elke­seredetten védtek a németek. Ugyanez a hadseregcsoport elfog­lalta a Breslautól északra, len­gyel területen fekvő Ravicsot, Németországban 1­rachen­berget, továbbá több, mint 200 helységet, közöttük a Breslautól délkeleti irányban hét kilométerre fekvő Margaret-et. Kelet-Poroszországban Insterburg­tól délre és délnyugatra a szovjet csapatok elfoglalták Angleburg, Wid­minnen városokat és 250 helységet. A 2. belorussz hadseregcsoport csapatai elfoglalták a Kelet-po­roszországi tavak vidékére veze­tő utak erődítményeit, valamint Rosenberg, Rosenburg városokat és 200-nál több helységet. Lodztól délnyugatra is nagy győzel­met aratott a Vörös Hadsereg. Itt megsemmisítették az ellenség körül­zárt csapatait. A németek vesztesége: 3.000 fogoly, 6.000 halott. Utcai harcok Heinsbergben London, január 15. A britek a teg­napi napon benyomultak Heinsbergbe, ahol tegnap este heves utcai harcok folytak. Heinsberg út- és vasúti elosz­tópont Geilenkirchen és Boermond között. Az ardennei német hátvéd he­ves harcokban áll az előrenyomuló an­gol csapatokkal. Az első francia had­sereg térnyereségre tett szert Colmar­tól északnyugatra. Haditudósítások szerint a német vasutak lázas forgal­mat bonyolítanak le. Ebből az követ­kezik, hogy nagy ellenséges erőelvo­nások vannak folyamatban a keleti frontra való áthelyezés céljaira. London, január 25. Berlin tegnap közölte, hogy Breslau városát erőddé alakítják és a végsőkig védelmezni fogják. A városban minden 16—60 év közötti férfit besoroznak, a nőket és a gyermekeket elszállítják. Mialatt Konyev marsall csapatainak jobbszár­nyán Zsukov marsall folytatja gyors előretörését N­yugat-Lengyelország­ban. Zsukov marsall csapatai az el­múlt 24 óra alatt 30 km-el nyomultak előre. Tegnap este az orosz csapatok már csak 30 km-re voltak Elbingől. A né­metek szerint a szovjet haderők már csaknem elérték a Keleti-tengert és ezzel teljes bekerítéssel fenyegetik Kelet-Poroszországot. Haditudósítók szerint a német ellenállás szórványos és az oroszok a front minden szaka­szán igen nagy hadizsákmányt ejtenek. Krayer E. Társa festék üzletében prima cipőkrém és pipereszappan k­a­p­h­a­t­ó Debrecen, Csapó­ u. 13. OLVASD ÉS TERJESZD A NÉPSZAVÁT! NÉPSZAVA BERLIN FELÉ ..­­A nyilak a porjetoffenziva irányát jelzik. •­i i­. I — ».» Lenin-emlékünnepély Debrecenben Lenin halálának 21-ik évfordulója alkalmából a Magyar Kommunista Párt debreceni szervezete vasárnap emlékünnepélyt rendezett. Tariska István elnöki megnyitójában kiemel­te : a Lenin halála óta eltelt 21 év megmutatta, h­ogy Lenin olyan hatal­mas művet alkotott a Szovjetunióval, amely a világtörténelem egyik legna­gyobb formáló erejévé vált. Lenin az orosz bolseviki párt élén kiemelte az országot a cári reakcióból és meg­szervezte az első népállamot. Révai József nemzetgyűlési képvi­selő, a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének tagja mon­dotta el ezután ünnepi beszédét. Az 1917. évi orosz forradalom — mon­dotta többek között —, népi és nem­zeti forradalom volt, kibontakoztatta a népben szunnyadó erőket. De nem­zetközi forradalom is volt 1917, tíz utakat nyitott az emberiségnek, be­bizonyította, hogy a munkásság és parasztság tud államot vezetni és kor­mányozni. Ez a forradalom tette Oroszországot Európa első ipari álla­mává, mert Lenin és Sztálin tudták, hogy önálló ipar nélkül nincs nemzeti függetlenség. Lenin 1917-ben vesztett Tartós hullám hajfestés, szőkítés, elsőrendű munka POLGÁR fodrásznál Gambrinus átjáró. 1945 január 30, kedd háborúból emelte fel Oroszországot. Magyarország is felemelkedhetik a világkatasztrófából, ha a népi demokrácia útjára lép. A magunk erejéből kell felemelkednünk a mélységből. — Legfontosabb külpolitikai előfel­tétele a magyar felemelkedésnek a Szovjetunióval való baráti viszony megteremtése. A szovjet—magyar ba­rátság megteremtésének útja a­ de­mokratikus Magyaror­s­ág megterem­tése és a német fasiszták elleni sza­badságharc. A Szovjetunióval való barátság kiépítésére az első lépés a fegyverszünet aláírásával megtörtént. A Szovjetunió bebizonyította ezzel, hogy nem úgy akar velünk bánni, mint a fasiszta Németországgal, ha­nem buzdítást és segítséget nyújt arra, hogy fegyverrel kezünkben ve­gyük ki részünket országunk fel­szabadításában. Lenin és Sztálin neve mérföldkövet jelent az emberiség történelmében. Ezt két évszámmal lehet jelölni : 1917-es és 1915-es. 1917 a nagy szo­cialista népforradalom győzelmének, 1945 a német fasizmus megsemmisíté­sének éve. A háborút elvesztettük, de ha a tanulságokat levonjuk, ha tanu­lunk Lenintől és Sztálintól, akkor a magyar demokrácia erős lesz és sike­rül feltámasztania Magyarországot. Erdei belügyminiszter a Nemzeti Bizottságok jogairól Erdei Ferenc belügyminiszter leg­utóbb elvi jelentőségű rendelkezése­ket adott ki a Nemzeti Bizottságok működésére és hatáskörére vonatko­zóan. Kifejtette a belügyminiszter, hogy a Nemzeti Bizottságok nem szo­rulnak sem belügyminiszteri, sem egyéb jóváhagyásra. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány­rnak az­ a felfogása, hogy a Nemzeti Bizottságok a nép közvetlen és ön­kéntes politikai alakulatai, amelyek a közigazgatási szervezeten kívül állva fejtik ki tevékenységüket. Éppen mint ilyenek töltenek be rendkívül fontos szerepet a községi és városi életben és ezért működésüket az Ideiglenes Nemzeti Kormány szükségesnek és fontosnak tartja. Eszerint tehát sem a járási fő­szolgabíróknak, sem a városi al­ispánoknak nincs joguk ahhoz, hogy a Nemzeti Bizotságok mű­ködését megtiltsák, vagy korlá­tozzák. Veszek cukrot, vajat, mézet, zsirt MÜLLERN cukrász, Püspöki palota. kifogástalanul fest, mos, tisztit Debrecen, üzlet: Csapó-u. 24 Üzem: Csapó-u 47

Next