Népszava, 1945. március (73. évfolyam, 29–55. sz.)

1945-03-28 / 52. szám

2. oldal Német hadosztályok vannak Franciaor­szágban az Ad­yjati-partvidéken, Nor­végiában, Dániában, a Keleti-tengeri nérmet terepzsákokban és a Sziléziában bekerített német hadállásokban. Több mint húsz ilyen hadosztály van Olasz­országban, elszigetelt német haderők állanak Jugoszláviában és hasonló had­erőmaradványok vannak az Égei szige­teken. A szövetséges légi és tengeri erők támadásai és a német közlekedési vonalak pusztulása majdnem lehetet­lenné teszik a még nyitva­ álló utak ka­tonai forgalmát, vagyis azt hogy az el­szigetelt német haderőig visszakerülje­nek a Német Birodalom területére. Hal van a német légi hadera? (London, március 27.). Március 25-én, az időjárás rosszabbodása ellenére a szövetséges repülőgépek több mint öt­ezer felszállást hajtottak végre.­­ Az északi szakaszon­ egyetlenegy német repülőgéppel sem találkoztak. A német légi haderő egyetlenegy támadást sem intézett a szövetséges haderők ellen. A szövetséges főhadiszálláson tartózkodó egyik újságíró így jellemzi a helyzetet: Úgy látszik, az ellenség széthullófél­ben van. A német hadsereg úgy tánto­rog, mint egy boxoló a ringben, aki már csak az utolsó ütést várja, hogy aztán túl legyen mindenen. A március 26-ára virradó éjszakán brit Moszkitó-gépek ismét bombázták Berlint, immár a 36. egymást követő éj­szakán. György angol király üdvözlete Eisenhowernek és Montgomerynek (London, március 27.) VI. György an­gol király a szövetséges seregeknek a Rajnán való átkelése alkalmából sze­rencsekívánatait fejezte ki Eisenhower tábornoknak és Montgomery tábornok­nak. Eisenhowernek küldött üzenete így szól: „A szövetséges hadseregek átjutottak a Rajnán. Ez olyan katonai teljesít­mény, amelynek jelentősége ma még beláthatatlan az egész világ számára. A brit nép világközösségének nevében szeretném­­kifejezni mélységes hálámat mindazoknak, akik hozzájárultak ennek a dicsőségnek kivívásához." A Montgomery tábornokhoz intézett üzenet így hangzik: „Montgomery tábornok úr! Önnek személy szerint és a 21. hadseregcso­port parancsnokainak és minden kato­nájának legszívélyesebb szerencsekivá­nataimat küldöm a legutóbbi hadműve­letekben kivívott sikerekért.. Kimond­hatatlanul büszke vagyok arra a ra­gyogó győzelmi sorozatra, amelyet ten­gerészeink, katonáink és repülőink el­értek". („MTI") Felhívás a VIII. és IX. kerületben eltemetettek hozzátartozói­oz A Községi Temetkezési Intézet közli, hogy március 28-án reggel 8-kor a Baross-kávé­ház előtti téren, a jezsuiták templomának udvarán, a Harminckettesek terén, a Ke­mény Zsigmond és Práter utca sarkán levő üres telken, április 3-án a Mária Terézia, Kálvária és Mátyás tereken, április 4-én a Tisza Kálmán téren, a kun utcai kórház udvarán, az Alföldy utcai Szegényház ud­varán és a Magdolna-kórház kertjében el­temetett halottakat ássák ki. A IX. kerületben április 5-én a Kinizsy utcai telken, a Bakáts és Ferenc tereken, április 6-án a Haller téren a templom körül, továbbá a felsorolt helyekhez közel eső há­zak udvarain, esetleg pincéiben levő halot­takat ássák ki. Akiket a hozzátartozóik nem kívánnak külön sírba eltemettetni, azokat az új köz­temetőben közös sírra helyezik. Ékszert, aranyat vásárol napi áron SCHEER GYÖRGY ékszerész, régi címén: Semmelweis utca 19.­­/f­em. 1. KERESEK kaki-szöveteket, zsávost, flakont, kar­tont, impriméket, méterárukat, zseb­kést, koffereket, aktatáskát, töltőtollat, KÁLDI, VI. Izabella u. 69. I. 10­1-ig. órákat, stb. minden tételben átveszek. ARANY és ÉKSZER vétel-eladásban rendelkezésére állok ismerőseimnek VERŐ MIHÁLY postatakarékpénztári, becsüs, Wesselényi utca 9. II. 1. NÉPSZAVA Csütörtök, 1945 március 29 H­E­K Orbay Dénes fővárosi tanácsnokot és Fágler Károly ügyészt nem igazolták A két fővárosi főtisztviselő ügye a népbíróság elé kerül Megkezdték hétfőn a fővárosi tisztvi­selők igazoltatását. Azok a főtisztvise­lők, köztük Morvay Endre , alpolgár­mester és a tanácsnokok jelentek meg az igazolóbizottság­ előtt, akik a felsza­badulás után szolgálattételre jelentkez­tek és újra el is foglalták hivatalukat. Közülük Feigler Károly tisztifőügyészt már előzőleg felfüggesztették. A bizottság behatóan vizsgálta az elébe kerülő főtisztviselőket. Morvay Endre alpolgármestert, aki a Sztójay-kormány idején lemon­dott állásáról, igazolták. Hosszas vita alakult ki Orbay Dénes tanácsnok ügyének tárgyalásánál. Or­bayt a Szálasi-kormány idején alpol­gármesternek tették meg A tanácsnok az­ alpolgármesteri címet ugyan nem használta és az alpolgármesternek járó fizetést nem vette fel, ellenben alpol­gármesteri ügykörben dolgozott és­­ez­zel a fasiszta szellem­­ érvényesülését előmozdította. A bizottság a legsúlyo­sabb ítélettel sújtotta, megtagadta Orbay igazolását és ügyét áttette a népbírósághoz. Az állásától már előbb­ felfüggesztett Feigler Károly tisztifőügyészt hivata­lától megfosztotta és ügyét ugyancsak a népbírósághoz tette át. Megállapította a bizottság, hogy Feigler tevékeny részt vállalt fasiszta szervezetekben. Vezető­ségi tagja volt a MÜNE-nek, amely sorozatos bűnein kívül névsort készített a baloldali érzelmű ügyvédekről, azt a különböző hatóságokhoz juttatta el. Ennek a­ listának alapján osztot­ták be a fasisztáknak nem tetsző ügyvédeket Ukrajnába vezényelt halálszázadokba, majd internálták és deportálták őket. A volt tisztifőügyész,„a­nnak idején, ál­talános megdöbbenést keltve, megjelent azon a díszvacsorán, amelyet a Gellért­szállóban az akkor puccs útján mandá­tumhoz juttatott Hubay Kálmán tiszte­letére rendeztek. Ezen a vacsorán egy széket üresen hagytak a szegedi Csillag-börtönben elzárt Szállási jelképezésére. A szónokok a betöltetlen szék vendé­gére ürítették poharaikat. A jelképes ünneplésben Feigler is részt vett. Tevé­kenységéért a népbíróság előtt fog fe­lelni. Nem igazolta a bizottság Lázár Sán­dor tanácsjegyzőt, akit a Szálasi-kor­mány kerületi elöljárónak tett meg. Az enyhítő körülmények figyelembevételé­vel a bizottság úgy döntött, hogy Lá­zár Sándor mai hivatalából,­­elhelye­zendő és vezető állásba nem léptethető elő. ... .. — A színészek szabadszervezetének igazolóbizottsága felkéri mindazokat, akik Bilicsi Tivadarral kapcsolatban vallomást óhajtanak­ tenni, jelentkezze­nek személyesen vagy írásban (név, lakcím pontos megjelölésével) pénteken délután 2 órakor a Színészegyesület Bajza utca 18. számú helységében, hogy az igazolóbizottság ebben a kér­désben lefolytathassa vizsgálatát. — Lisztőrlemények ára. A közellátási kormánybiztos közli, hogy a kormány B Bu­­dapesten és a közellátásilag Budapesthez csatolt 24 pestkörnyéki városban és köz­ségben a kenyér kilónkénti árát 1,40 pen­gőben állapította meg. Ezenkívül a kor­mány a­­ következő kiskereskedői árakat állapította meg: búzadara kg-ként 3.60 P, finomliszt kg-kint 2.80 P, egységes búza­vagy rozsliszt kg-kint 1.40 P. Mivel az egységes búzakenyérliszt és rozsliszt leg­magasabb malmi eladási ára 110 pengő lett­, ezért a budapesti pékek március 23-án és attól kezdve kiadott lisztmennyi­ségek után kb­ kint 20 filléres­ differenciát, kötelesek a kormánybiztosság pénztárába pótlólag befizetni. * — Az Országos Társadalombiztosító Inté­zetnél, bár a szabályszerű hivatalos igazoló eljárás még nem indult m­eg, az intézet ad­dig is, amíg az igazoló eljárást befejezik, 113 alkalmazottját a szolgálat alól felmen­­tette. Ezenfelül 67 olyan tisztviselő, aki ellen politikai magatartása miatt eljárásnak lesz helye, már a felszabadító orosz hadsereg bevonulása előtt Dunántúlra eltávozott. — Gyermekek sajtja és túrója. A köz­ellátási kormánybiztos elrendelte, hogy a budapesti étkezési jegyek 14 éven aluli gyermekek részére kiadott zöldszínű 9. számú szelvényére 10 deka sajtot és 10 deka kevert túrót osszanak ki. A sajtot és a túrót az OMTK 31. számú újonnan meg­nyílt üzletében, valamint a VI. Szondy utca 76. számú sajtüzemben lehet meg­vásárolni. Az OMTK üzletében egyébként jegyre tojást is kiszolgáltatnak.­­ A Színészek Szabad Szervezetének igazoló bizottsága legutóbbi ülésén nem igazolta Mihályffy Bélát, a kolozsvári Nemzeti Színház volt igazgatóját.­ — Ismét megkezdi működését az Újság­írók Nyugdíjintézete. A dicstelen emlékű Sajtókamara vezetői az újságírók jóléti intézményeinek vagyonát úgyszólván tel­jesen elherdálták. Az utolsó hónapokban már nem is fizették az újságíró nyugdíja­sokat­ és a rokkantjáradékosokat, viszont nem feledkeztek meg arról, hogy nagy­számú alkalmazottaik fizetését március végéig egy összegben kifizessék. A Ma­gyar Újságírók Országos Szövetsége a fő­város felszabadítása után teljes erővel lá­tott az újságírók jóléti intézményeinek újjáépítéséhez és ennek eredményeképpen április­ 1-től az Újságíró Nyugdíjintézet járadékainak kifizetése ismét megkezdő­dik. Az igényjogosult járadékosok április 1-től kezdve az intézet pénztáránál (VI. Vilma királynő út 18.) jelentkezhetnek. — Halálozás: Kralovetz Léra postaüzemi díjnok március 17-én,­­23 éves korában meg­halt. Március 19-én temették a fiumei úti köztemetőben. Kralovetz Nándor igaznagy elvtársunk az elhunytban­ egyetlen fiát gyászolja.­­ A Szakszervezeti Tanács legutóbb tartott ülésén határozatot hozott, mely szerint a „Magyar Művészek Szabad Szak­szervezete Filmosztálya" címen szereplő egyesületről megállapította, hogy ez nem tartozik a Szakszervezeti Tanács tagjai so­rába s ezért felszólítja a nevezett, egyesü­letet, Hogy a Szakszervezeti Tanács kötelé­kébe tartozó egyesületek megkülönböztető jelzését a „Szabad Szakszervezet"-et címé­ből hagyja el.­­ A Gotdberger Sam. F. és Fiai Rt. fel­szólítja mindazon egyéneket, akik a vál­lalat óbudai" gyártelepéről nyers, félkész, vagy készárukat elvittek, vagy ilyen áruk birtokában vannak, két napon belül az alanti címre szolgáltassák vissza: III. Kiskorona u. 23. A határidőn belül jelent­kezőknek az áru egynegyedrészét aján­dékba adják, a határidő letelte után pe­dig a jogtalanul birtoklókat népbíróság elé állítják. A két nap letelte után a nyomra­vezetők kapják meg a feltalált mennyi­ség egynegyedrészét ajándékba.­­ (X) — Pető Tivadar divatárukereskedő már­cius 12-én 70 éves korában csendesen el­húnyt. (X) — Dr. Kós Árpád üzletét naponta 9— 2-ig nyitva tartja. Rendelések felvételét és szállítását megkezdte. Áruajánlatokat kér. Bpest, IX. Márton u. 40. (X) — Margit körúti fogházban ki volt dec. 24-én Bihari Józseffel? Értesítési jutalom ellenében. Petőfi S. u. 10. II. (X) — A Hungária Gummitextil és Kötszer­gyár Rt. felszólítja valamennyi alkalma­zottját, hogy folyo hó 29-én, csütörtökön d. e. 10 órakor jogvesztés terh­e mellett jelenjenek meg az Akácfa u 2. sz. alatti helyiségben. — Frank kalapszalon újra nyitva régi címen. Váci utca 22. I. em. (X) — A Budai Színház. Már megírtuk, hogy a Budai Színház működési enge­délyét­­ Tapolczai Gyula, a kiváló komi­kus színész kapta meg. A színház az­óta a cisztercitzi gimnázium 600 sze­mélyt befogadó és kitűnő színpaddal rendelkező dísztermében­­ megkezdte működését. Egyelőre minden vasárnap délelőtt 11 órakor műsoros matinékat rendeznek. Húsvét vasárnapján és hét­főjén kabaré és Molnár Ferenc „Mar­sall" című egyfelvonásosa kerül színre. Az utána következő héten „Ami tilos volt" címmel szavaló matinét tartanak Gobbi Hilda, Major Tamás, Várkonyi Zoltán és Tapolczai Gyula fellépésé­vel. A bevezetőt dr Staud Géza mond­ja. Színházi műsorát Sieyermans „Re­mény" című darabjával kezdi meg a színház április végén. Ezt követi a „Ka­méliás hölgy" Bajor Gizivel a főszerep­ben. Egyébként Tapolczai Gyula ötven estére a Nemzeti Színházhoz is leszer­ződött. Igazgatói működése és a Nem­zeti Színházban való szereplése elé vá­rakozással tekint a közönség.­­ „Amit mindenkinek tudnia kell." Érde­kes és hasznos kis füzet jelent meg Tur­csányi Gyula szerkesztésében: ,,Am­it min­denkinek tudnia­ kell" címmel. Útmutató és címtár a minisztériumok, a rendőrség, a fő­város hivatalainak új címeivel, új beosztá­sával. Ismerteti a legújabb rendelkezéseket, a vasúti menetrendet és a közönséget ér­deklő többi hivatalok pontos helyét, munka­rendjét. — Ujabb élelmezési kölcsönjegyzések. A központi városháza pénztáránál már­cius 23-án és 24-én összesen 1.299.500 pengő összegben jegyeztek élelmezési kölcsön jegyet. Ebből a Hitelbank útján jegyzett 20.000 pengőt a Hutter és Le­ver Rt, viszont a közellátási kormány­biztosság útján a következő nagyobb jegyzések történtek: A Nemzetközi Vöröskereszt American Joint Distribu­tion Comitée zsidó segítőakciója 200.000 pengőt, az Erdélyi Antifasiszták Szö­vetsége újólag 10.000 pengőt, a teréz­városi templom 1000 pengőt. Az ipari szakszervezetek pedig a következő részletezés szerint vettek részt a köl­csön jegyzésben: A Húsipari Munkások Szövetsége 19.000, a Vendéglátóipari Munkások 6500, az Élelmezési Munká­sok Szövetsége 3800, a KÁOSZ 5500, a Nerpesfémipari Munkások Szövetsége 1300, a Hubert és Sigmond cég 3200 pengőt. A Közalkalmazottak Szabad­szervezete útján jegyzett a székes­fővárosi pénzügyigazgatóság 800 pen­gőt, a m. kir. szeszegyedárusítási igaz­gatóság tisztviselői kara 10.000­ pengőt, a pénzügyőrség tagjai 3700 pengőt, a Juranics állami, tisztviselőtelep lakói újabb 1400 pengőt. J. I. kiskereskedő és U. J. kiskereskedő a Magyar Kommu­nista Párt útján egyenként 20—20.000­ pengőt jegyeztek. A Tej kerül a Községi Élelmiszer­üzem útján forgalomba. A közellátási kormánybiztos­­ április 1-től kezdve Budapesten és a budapesti közellátásba bevont pestkörnyéki városokban és községekben a tej, tejföl, tejszín, jog­hurt kezelésével, forgalombahozatalá­val és esetleges felhozatalával a Köz­ségi Élelmiszerárusító Üzemet bízta meg. A tej- és tejtermékforgalmi köz­pont­ működésének­­ felügyeletét és irányítását a közellátási kormánybiz­tosság végzi. . •­­ A Galilei Kör április havi előadói: Ber­ne­th Aurél, dr Csécsy Imre, Geleji Dezső, Darvas József, Kassák Lajos, dr Kende Zsigmond, Korondi András, Kovács Imre, dr Pogány Imre, dr Supka Géza és­­Várkonyi Zoltán. Tagfelvétel: Felsőerdősor 11. I. 10­1-ig. — Vonat Püspökladányba. A közellátási kormánybiztosság értesíti az érdekelteket, hogy a Nyugati p. u.-ról március 29-én, csütörtökön déli 12 órakor Püspökladány­ba ki- és visszatelepülőket szállító vonatot indít. Gyülekezés az indulási oldal előtti téren 10 órakor. Csak azokk­al az engedé­lyekkel­ lehet utazni, amelyeket 28-án, szerdán 8 és 18 óra között, vagy 29-én, csütörtökön 7 és 9 óra között a Kitelepí­tési Főosztály (VI. Paulay Ede utca 52.) utazásra érvényesít. Az érvényesítés al­kalmával a budapesti, illetve közellátási­lag Budapesthez csatolt helységekben ér­vényes élelmezési jegyeket be kell szol­gátatni. — Adományok a Nemzeti Segélyre. A József körút 31/ A. sz. ház lakói 840 pen­gőt, a zuglói 143/11 /2 háztömb lakói pedig 1511 pengőt küldtek be a Nemzeti Segély­alapra. — Ne dobjuk el lejárt élelmiszer­szelvényeinket! A közellátási kormány­biztos figyelmezteti a közönséget, hogy az élelemkiosztás átmeneti, technikai okok miatt még nehézségekkel és zök­kenőkkel jár. Éppen ezért senki se dob­ja el élelmiszerszelvényét, mert a még­­ be nem váltott jegyek április 15-ig be­válthatók. Fejadagját, ha­ esetleg késés­sel is, kivétel nélkül mindenki meg fogja kapni. — Országos Textilhivatal alakult. Ta­kács Ferenc elvtárs, iparügyi­ miniszter, az Országos Textil­hivatal felállításával és megszervezésével elnöki minőségben Kerkay Ottó elvtársat megbízta. A hiva­tal feladata a textilipar országos meg­szervezése, a gyárak üzembehelyezése és a textilgazdaság megindítása. — Munkások az Operáért — Opera a munkásokért. A Szociáldemokrata Párt díszelőadása az Operaházban húsvét hét­főn délelőtt 11 órakor les­z. Failoni és So­mogyi vezényel. Közreműködik: Baló, Jámbor, Osvát Julia, Rélle Gabi, Róna­széki­ Rajna és a Munkásdalosszövetség kórusa dr Ujj József vezényletével. Je­gyek a­ pártszervezetekben és a párttitkár­ságban (Rákóczi út 43. I. 110.) kaphatók. SZERKESZTŐI ÜZEHETIK K. Gyula. Szíveskedjék a szóbanforgó há­zat megnevezni, értesítését bizalmasan ke­zeljük. Anélkül levelével nem foglalkoz­hatunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék