Népszava, 1945. március (73. évfolyam, 29–55. sz.)

1945-03-28 / 52. szám

Miért nem vállalhat közmünket féja Géza ? Alig néhány órával a felszabadulás után máris feltűntek a sötétemlékű múlt „kísértetei", így Gáspár Jenő is, Kolosváry-Borcsa jobbkeze, a rosszemlé­kű sajtókamara főtitkára, stb. Ugyan­ilyen ártatlan képpel jelent meg az alakulófélben levő budai Nemzeti Bi­zottság előtt Féja Géza, a fasizmusnak Gömböstől Sztójayig minden reakciós hatalmat kiszolgáló szónoka, a magyar katasztrófa egyik ideológiai előkészí­tője. Az alakuló ülésen egyelőre egy barátja mögött húzódott meg szeré­nyen, tapintgatván a lehetőséget a bel­jebbsodródásra. Hogy a köpönyegfor­gatása nem járt sikerrel, az csak Vár­nai Zseni erélyes fellépésén hiúsult meg. Féját végül is távozásra szólítot­ták fel. Sajnos, Féja Géza nem mindenütt részesült ilyen — az őt megillető — fo­gadtatásban. Néhány nappal ezelőtt a polgármestertől olyan orosz-magyar­n nyelvű igazolványt kapott, amilyennel nem sokan rendelkeznek. Ennek az igazolványnak birtokában e hétpróbás reakciós midennemű közmunka alól mentesítve van. Már az a tény, hogy Féja Gáza szabadon járhat, súlyos mu­lasztás. A népbíróság sokkal kisebb jelentőségű reakciósokat is felelősségre vont már, mint a „Magyarországában a baloldal ellen uszító „népíró". Akkor, amikor azok az elvtársak, akik rövid idővel ezelőtt még a nyilasok elől buj­káltak, most romot takarítanak, Féja Géza kivételes helyzetben van. Mindezt vegye fontolóra a Nemzeti Bizottság, a politikai rendőrség és a népbíróság is, tekintet nélkül Féja úr pártfogóira. A Ganz hajógyár munkásságának ünnepélye A Ganz hajógyár szovjet katonai pa­rancsnoka vendégül látta a hajógyár ös­­szes alkalmazottait. Az ünnepélyen részt­vett a szovjet katonai parancsnok sze­mélyzetével, a Szakszervezeti Tanács meghívott képviselete, valamint Szentes város nemzegyűlési képviselője, aki éppen a gyár alkalmazottai részére hozott fel élelmiszert. Lakatos Miklós elvtárs, a gyári üzemi­ f­i­zottság elnöke, a munkásság üdvözletét és háláját tolmácsolta a katonai parancsnok­nak, mert a Vörös Hadsereg — mint a szó­nok mondotta — adott módot arra, hogy a dolgozókat ismét emberszámba vegyék. Kossa István elvtárs a szakszervezeti ta­nács nevében üdvözölte a megjelenteket és beszédében további fáradhatatlan mun­kára kérte a munkásságot. Dodi­ Imre, Szentes nemzetgyűlési képviselője, a falu nevében tett ígéretet arra, hogy mindent elkövetnek a főváros dolgozóinak élelmi­szerellátására. A lélekemelő ünnepség vé­gén a katonai parancsnok meleg szavak­kal adózott a gyár dolgozóinak, szorgal­mukért a legnagyobb elismerését fejez­te ki. Churchill Németországból visszaérkezett Londonba (London, március 27.) Churchill mi­niszterelnök hétfőn visszaérkezett Mont­gomery tábornagy németországi főhadi­szállásán tett látogatásáról. A brit mi­niszterelnök körútja során megszemlél­te a Rajna alsó folyásán harcolt szö­vetséges csapatokat. („MTI.") Diplomáciai kapcsolat Belgium és Olaszország között (Brüsszel, március 27.) Olaszország és Belgium elhatározta, hogy kölcsönösen ügyvivőt nevez ki — közölték hétfőn este. („MTI.") Igazolványkép Vergl­y, Dorottya u 1, 0, e, 10­4-ig Dicker Mihály keresi Guttmann Bélát az Újpest volt futballtrénerét, Miskolcon vagy Budapesten. Kéri, sürgősen jelent­kezzék nála. ÚJ NYERSANYAGBÓL BÉKEBELI ÁRUT NYÚJT ISMÉT RÉGI VEVŐI­NEK TRIOS LERAKAT, DAMJANICH UTCA 58. (RUHAFESTÉKEINK MIN­DEN SZÍNBEN KAPHATÓK). Új munkabérek - régi terhek Amint a Népszava már közölte, két szakmában sikerült kollektív m­unka­bér megállapodást létrehozni. Ez jó két szakma: a nyomda- és sütőipar példát mutat a többi dolgozóknak, is a­­­ köve­tendő eljárás tekintetében.­­ A munkabérek fölemelése azonban a kérdést nem oldja meg. Ugyanis­­válto­zatlanul életben maradt az elmeítt re­zsimek keresetiadórendszere, am­ely a munkásságra olyast súlyos és olyan sokszor sérelmezett terh­eket jutít. Meg kell változtatni az adózás egész rend­szerét. Mindenki tudja, hogy ez nem történhetik meg egyik­ napról a másik­ra. Az általános új adórendszer, amely nem a kisfizetésű dolgozók váltóra rak­ja a terheket, hanem a nagy jövedel­meket és vagyonokat adóztatja meg, csak nagyobb előkészületek, adatgyűj­tés és helyzetismeret után ho­zható lét­re. Reméljük, hogy ez az általános rendezés sem késik sokáig. De addig is szükség v­an azonnal megtörténő intézkedésekre. Az alkalmazotti kereseti adóról szóló régi rendelet ugyanis heti 20, havi 80 pengőben állapítja meg az adómentes létminimumot. Ezen­­felül minden al­kalmazotti fizetés adóköteles. Már az elmúlt évek során életbe léptetett fize­tési, illetve d­rágasági pótlékok, ame­lyek, természetesen, soha sem érték utól a drágulás mértékét, az alkalma­zotti fizetéseket kivétel nélkül az adó­mentes határ fölé emelték, úgy, hogy gyakorlatilag nem is volt adómentes fizetés. Ezen sürgősen változtatni kell. Sürgősen meg kell változtatni az al­kalmazotti kereseti adó kulcsát is. Le­hetetlenség az, hogy egy nyomdász, aki az új kollektív szerződés alapján 46­0— 170 pengő fizetést kap hetenkint, ebből 112 pengő alkalmazotti kereseti adót fizessen. Előáll gyakran az a helyzet is, hogy a munkabér emelése esetén a munkás kevesebbet kap kézhez, mint azt megelőzően, mz mert a teljesen hibás progresszivitású alkalmazotti kereseti­adókulcs hirtelenül ugorva, többet visz el a fizetésből, mint amennyit a javí­tás kitett. Ugyancsak a fizetésekkel arányba kell hozni a társadalombiztosítási járu­lékokat és a juttatásokat is. Az OTI-nál fizetendő legmagasabb heti járulék 7 , 24­0, ez viszont túlságosan ala­csony a mai fizetésekhez viszonyítva. Itt is új megállapításra, mégpedig pro­gresszív, de helyesen progresszív meg­állapításra van szükség. Ezzel szemben, természetesen, a táppénzeket is meg­felelően fel kell emelni. Rendezés szükséges a MABI betegsé­gi biztosításában is. Havi 1 600 pengő fi­zetésen felül ugyanis megszűnik az al­kalmazott betegségi biztosítása és leg­feljebb csak mint önkéntes biztosított részesülhet a betegségbiztosításban. Itt is fel kell emelni a fizetési határt, mert az önkéntes biztosítás részben drágább, részben sok utánjárást vesz igénybe.­­ Felvetődhet az a kérdés,, hogyha az alkalmazotti kereseti adót csökkentjük, honnan veszi az állam a szükséges ki­adásaira a­­fedezetet. A pénzügyminisz­ter úrnak erre vonatkozóan azt taná­csoljuk: adóztassa meg a fekete­keres­kedelem horribilis jövedelmeit. Vannak olyan ügyes „kereskedők", akik napi 1500—2000 pengőt keresnek; ezek visel­jék a terheket és ne a munkások, akik­nek még a felemelt fizetésük" sem ele­gendő arra, hogy naponta egy karéj kenyeret egyenek. Hámori László Húsvéthétfőn választják meg Budapest nemzetgyűlési képviselőit Nagy-Budapest az ideiglenes, nemzet­gyűlésbe száznyolc­­tago­t­ küld­ be.­ A képviselők megválasztása április máso­dikán, hétfőn délelőtt tíz­ órakor,­a Bu­dapesti Nemzeti Bizottság által a Nem­zeti Sportcsarnokban (Aréna út és Thö­köly­ út sarok) rendezendő népgyűlé­sen történik. Nyilas karszalaggal fosztogatott - hat évre ítélték Tibák Kálmán 24 éves gépkocsisze­relő és Pámer József 23 éves OTI-tiszt­viselő bűnügyét tárgyalta a népbíróság Ph­y-tanácsa. A vádlottak 1944 október 16-án a Czobor­ utca 19. számú házban fegyveresen házkutatást tartottak dr Margitai Richárdné lakásában és el­vitték rádióját, valamint a pincében levő öt rend­ ruháját. A vádlottak elő­adásából az derült ki, hogy a nyilaske­resztes pártba a hatalom átvétele után parancsra jelentek meg, majd ugyan­csak parancsra tartottak házkutatást Margitainénál. Az viszont igaz, hogy az öltönyöket saját céljaikra szállítot­ták el. A tanúk terhelő vallomása nyomán a népbíróság Tibák Kálmánt hat évi, Pámel Józsefet pedig ötévi fegyházbün­tetésére ítélte. Az ítélet ellen az ügyész és a védő egyaránt fellebbezett. Ádám István volt szakaszvezetőt, amiért 1940-ben Jászapátiban a nyilas­párt pénztári ellenőre volt, majd 1944 októberében Csepelen az egyik munka­szolgálatost, mert az egyik őrvezetőv­el politikai híreket közölt, feljelentette és parancsnokának agyonlövetését aján­lotta, a vádlott beismerő vallomása után két évi börtönre ítélték. nyári Zoltánnak a patrónusát is fele­lősségre vonják. Ugyancsak a népügyészség elé kerül Medveczky Dezső, aki Szálasi alatt az igazságügyminisztérium elnöki osztá­lyán töltött be fontos szerepet. Népbíróság elé kerül Pest megye nyilas kormánybiztosa A politikai rendőrség befejezte a nyo­mozást dr Joós István volt főispán, később Pest megye kormánybiztosának ügyében. Joóst Imrédy Béla tette meg Maros-Torda megye főispánjává, majd amikor 1944 októberében menekültként Budapestre jött, Szálasiék Pest megye kormánybiztosának nevezték ki Dr Joós István egyik fő feladata lett volna a kórházi berendezések Németországba történő szállítása, azonban ennek végre­hajtására már nem került sor: mire Joós megszervezte hivatalát, az orosz csapatok a fővárost körülzárták. Antal István helyettese is a népbíróság elé kerül Dr. Lator Géza igazságügyminiszteri tanácsos, aki Antal István helyettese­ként működött a propagandaminiszté­riumban, ugyancsak azt hitte, ha októ­ber 15-e után visszavonul a közhivatal­tól, mentesül a felelősségrevonás alól. Sőt még arra is volt bátorsága, hogy az új demokratikus kormánynak felajánl­ja szolgálatait Pórul járt és m­ost, nem­csak hivatalos ténykejtésé­t vizsgálják felül, hanem mint a hírhedt „zsidóku­tató intézet" egyik alapítójának, Bos­ Tízezer anyát csecsemőjével vidékre telepítenek A főváros és a közellátási kormány­biztoss­ág a gyermekek vidékre helyezése után újabb akcióba kezd és ennek során anyákat csecsemőikkel telepítenek vidék­re. Április 3-án indul az első vonattal 550 anya és csecsemője Vámosgyörbre, azután 250 Ludasra és 200 Füzesabonyra. A gyermekeket és anyákat elhagyott kas­télyokban helyezik el, ahol a gyermekek­re napközben fővárosi óvónők és tanító­nők ügyelnek, az anyák pedig kimennek­­ a kastélyok körüli földekre kert- és me­zőgazdasági munkára. Az általuk megmű­velt földek terméséből egy részt vissza­településükkor magukkal hozhatnak. Gon­doskodás történt arról, hogy fővárosi la­kásaikat megtarthassák. Az akció során 10.000 anyát visznek el gyermekükkel együtt. A költségekhez a kormánybizost­­­ság 50.000 pengővel járul hozzá és ugyan-­ annyit szavaz meg a főváros is. RUHAFESTÉK régi minőségben ismét kapható, csakis fogyasztónak legfeljebb 20 csomag. Anyaghiány miatt kereskedőket való­színűleg májusban tudunk kiszolgálni. Hát csudabőr VII. Erzsébet körút 35. Rendelet a magyar területre ét­telepítettekkel és menekültekkel való bánásmódról A Magi­a­r Távirati Iroda jelenti: A fegyverszüneti egyezmény 5. §-ának 2. pontja a következőkép rendelkezik „Magyarország kormánya minden in­­tézkedést megtesz annak biztosítására, hogy a magyar területre­­áttelepített összes személyek vagy menekültek, ide­értve a zsidókat és hontalanokat­­ is, legalább olyan fokú védelemben és biz­tonságban részesüljenek, mint saját polgárai." Dr Erdei Ferenc belügyminiszter a rendelkezés végrehajtásaképpen kör­rendeletet intézett valamennyi törvény­hatóság első tisztviselőjéhez és a rend­őrkapitányságok vezetőihez s ebben felhívja figyelmüket, hogy a magyar állampolgárokkal egyenlő védelem illeti meg az ide áttelepített vagy a háborító pusztítások következtében idemenekült személyeket. A menekültek vagy átte­lepítettek részére, megfelelő igazolásuk után, szabad mozgás biztosítandó. A belügyminiszter a fenti rendelkezések legszigorúbb betartását és a fegyver­szüneti feltétel állandó szem előtt tar­tását rendeli el, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a fegyverszüneti egyezmény betartását ellenőrző Szövet­séges Ellenőrző Bizottság tisztjeinek a szóbanforgó tárgyban kért felvilágosí­tásokat kívánságukra mindenkor meg kell adni. Egy font sterling 10.000 márka "(London,­ március 27.) Az elmúlt hét végén a Rajnánál megindult új szövet­séges offenzíva következtében a márka értékében nagyarányú áresés követke­zett be. A feketepiacon egy font ster­lingért 10.000 márkát kérnek. .Ez a há­ború előtti időkhöz viszonyítva ezersze­res értékcsökkenést jelent. Ki tud a Teleki téri gyűjtőtábor nyilas nőiről? A politikai rendőrség felhívja mindazo­kat, ak­ik december elején a T­eleki tér 5. sz. női gyűjtőtáborból megmenekültek, vagy az ottműködő nyilas nőket ismerték, jelentkezzenek a délelőtti órákban farm­kihallgatá­ra a politikai rendőrségen, Andrássy út 60. alatt a 2263. aktaszámra hivatkozással. Mindazok a munkaszolgálatosok, akik la­tt. júliusában Jászberényből (a iOS/4-sz. tábori­ munkásszázaddal) mentek ott Oroszországba s ezidőszerint Budapesten tartózkodnak, ugyancsak jelentkezzenek tanúvallomás céljából az 1963/1945. akta­számra hivatkozással. Mi lesz a Németországba szökött nyilas színészek vagyonával? Köztudomású, hogy a fasiszta színé­szek­ legnagyobb része Németországba­­ menekült az orosz előnyomulás elől. Ezek többsége a jobboldali kormányok jóvoltából az utóbbi években tetemes vagyonra tettek szert és e vagyonok igen, tekintélyes részét már nem sike­rült nekik Németországba menteniök. Telkek, villák, lakásberendezések, könyvtárak és egyéb ingóságok ma­radtak utánuk, de ezek sorsáról mind­eddig nem történt intézkedés. A szí­nésztársadalomban felmerült az a kí­vánság, hogy ez a vagyon a színész­egyesület nyugdíjintézetének rendelke­zésére álljon és így a magyar színészek nyugdíjkérdése végre megoldást nyer­hessen. A színészegyesület előkészítő bizottsága felkéri mindazokat, akik" nyilas színészek bármilyen vagyonáról tudnak, tegyenek jelentést a Sz­inész­egyesület Bajza utca 18. számú helyi­ségében. V 4­1 / — A József Nádor Műszaki és Gazdaság­tudományi l.ffyrteni p­ rore.,tora c. i­,.tí« * m­űegyfetem 1 elősitett e.s ha!'gató.t, rtog,y az előadásokat &pri!f. havában, Későott közlendő időben megkezdik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék