Népszava, 1945. március (73. évfolyam, 29–55. sz.)

1945-03-28 / 52. szám

8. oldal Szabotálok... Nem vitás, hogy a Nemzeti Sportbizott­ságra szükség van. Kérdés azonban, hogy azok, akik jelenleg a főtitkári és titkári tisztséget betöltik, odavalók-e? Szerin­tünk nem. Március 12-én ugyanis a bi­zottság, a Kerékpáros Szövetség megbí­zottjának javaslatára megkeresést inté­zett az illetékes hatósághoz a szabad ke­rékpározás ügyében. Rá két nappal, tehár 14-én a NSB írásban értesítette a kerék­párosokat, hogy kérésük jelenleg nem időszerű. A keltezés 13-diki volt, tehát 24 óráás. Ki mondja ezek után, hogy tí­z NSB titkársága szabotál? Mi mondjuk, mert egyszerűen nem hisszük el, hogy a kerékpárosok kívánságát és az NSB ha­tározatát egy nap alatt intézték volna el. Főleg az alábbiak után nem hisszük: A Munkás Testedző Egyesület május 1-ére sportünnepélyt tervezett a Millená­ris pályán. .Hogy m­inden szabályosan és simán menjen a maga útján, beadványt adott be az NSB-titkársághoz, hogy to­vábbítsa azt a fővároshoz. A beadvány vázolta a Millenáris sporttelep siralmas állapotát és az MTE kérte a főváros támo­gatását. Március 26-án az MTE érdeklő­dött a fővárosnál a kérvény sorsa iránt, s a legnagyobb meglepetésre ott azt vála­szolták, hogy oda semmiféle kérvény nem érkezett. Mit részletezzük. A kérvény még ma is az NSB titkári asztalán feküd­nék, ha azt két hét után az MTE el­­­nök­e magához nem vette volna és­ így személyesen sietett vele a fővároshoz. Két hétig fektette az NSB titkársága ezt a fontos kérést. Ezek után most már egész bizonytalan a munkásság május el­sejei ünnepe a Millenáris sporttelepen, ellenben bizonyos az, hogy a Nemzeti Sportbizottság főtitkára és titkára nem maradhat tovább a helyén. (solti) NÉPSZAVA Szerda, 1945 március 25 . Sporthírek: Az NSB felkéri az Elektromos­pálya gondnokát, sürgősen jelentkezzék az Alkotmány utca ,1. szám alatt. — A kosár­labdázók március 29-én, csütörtökön a Sport­csarnokban edzést tartanak. 3 órakor a nők, 4 órakor a férfiak mérkőznek. — A Kispest, a Budafok és a Csepel vezetőit sürgős je­lentkezésre kéri az NSB. A vasárnapi Buda­pest—Újpest válogatott találkozó előmérkő­zése egyébként a Kispest—Budafok, Csepel válogatott lesz. — A Húsipari Munkások Szabad Szakszervezete felhívja azokat a szaktársakat, akik a megalakult sportkörben működni kívánnak (birkózás, bokszolás), je­lentkezzenek a titkárságnál, Beniczky utca 3—5. — A május 1-i sportünnepély rendező­bizottsága március 29-én, csütörtökön dél­után 3 órakor a Millenáris pályán megbe­szélést tart. — SZIM Sportegyesületek ve­zetői ma, szerdán délután ,2 órakor a párt­házban (Palace-szálló) értekezletet tartanak. — A Románia és Erdély területén ma­radt munkaszolgálatosokról — 10.000 új névről is — felvilágosítást ad az Izraeli­ták Pártfogó Irodája, Bethlen tér 2. h­ MNOSiQZGALOI A Munkásmozgalom és a Szakszervezeti Élet című rovatokba közleményeket csak a szakszervezeti Tanács és a központ bélyeg­zőjével és ellenjegyzésével fogadhatunk el, vagy Szamay, Jusztus, illetőleg Gallai elv­társak aláírásával. 28-án, szerd­án 3-kor az elnökök és titkárok Ülést tartanak (Palace, 1. 103). Az Oktatási Titkárság április hó folyamán nyilvános vitát rendez a történelmi mate­rializmusról. A vitában résztvenni szándé­kozók jelentkezzenek: Rákóczi út 43, Palace, I. 109. A Központi Titkárság felkéri a pártszer­vezetek üzemszervezési titkárait és megbí­zottait, hogy 29-én 10 órakor jelenjenek meg (Palace, I. 107). * A Munkás-eszperantisták megkezdték mű­ködésüket. Az eszperantó nyelv és mozga­lom iránt érdeklődök tudassák címüket Berger Sándorral (Thököly út 30, I. 6). A Szociáldemokrata Párt alakuló szalon­zenekarába vonósokat és fúvósokat keres. Jelentkezés 29-én 10—2 között Pártos Lajos elvtársnál (VI, Szív utca 33, III. 7). — Pártos kéri zenészkollégáit, hogy címüket saját ér­dekükben közöljék vele. A VI. ker. pártszervezet II. csoportjának új helyisége VI, Benczúr utca 43. A legkö­zelebbi pártnapot már itt tartják, a választmány tagjait, hogy teljes számban és pontosan jelenjenek meg (VIII, Kölcsey utca 2). A Vasmunkások Központi ellenőrzőbizott­sága­­négyes bizottsági 2­.-én fél 9-kor fontos ülést tart. A Ruházati munkások Szakszervezete fel­hívja férfikonfekciós és szállítási szakosztá­lya tagjait, hogy április 4-én, szerdán fél 6-kor taggyűlést tart (Almássy tér 2). A Pedagógusok Szabadszervezete felszó­lítja azokat a kartársakat, akik ideiglenes tagsági könyvüket nem kapták meg, mielőbb jelentkezzenek.­­ Felhívja az 1919-es poli­tikai magatartásuk miatt elbocsátott tanító­kat és tanárokat, hogy 29-én déli 12 órakor lehetőleg ügyükre vonatkozó minden okirat­tal jelenjenek meg (Múzeum utca 17). A Mérnökök és Technikusok Szabadszer­vezete 28-án 2 órára ankétot hirdt egy fon­tos közélelmezési tárgy , a halászat műszaki kérdésének megbeszélésére. Az ankéton részt vesznek az érdekelt hivatalok képvise­lői. Várják az érdeklődőket. — Mezőgazda­sági és kertészeti ankét 29-én 10 órakor, malomipari 2 órakor, villamosipari (Buda­pest villamosenergiai ellátása) 3 órakor, vas-és gépipari 4 órakor, textilipari ápr. 1-én 10 órakor (Reáltanoda utca 13—15). Postások Szakszervezetében 29-én 3 óra­kor Kerékgyártó János író: ,,A magyarság útja 1807-től napjainkig" cíim­mel előadást tart. Kérik a szakszervezet tagjait, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. SZAKSZERVEZETI HÍREK A Nyomdászszakszervezet Intézőbizottsága március 29-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart. 1­1 órakor választmányi­­ülést tart. A napirend fontosságára való tekintettel kérik Főszerkesztő: SZAKASITS ÁRPÁD Felelős szerkesztő: SZÁVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Nyomatott: Légrády Testvérek nyomdájában, felelős nyomdavezető: JÁNOSI PÉTER CJ vashuzat felületi rozsdával eladó. ..Trió­i jeligére a ki­adóhivatalba. Élelmiszert, főleg hentesárut, húst készpénzért veszek és bi­zományba átveszek, vidékről is.­­ Hentesáruház, Károly körút 5, hatos üzlet. Bejárat Dob ut­cáról. Gerber és Virány harisnya­gyár felkéri összes munkásait és tisztviselőit, hogy a munka azonnali felvét­ele céljából a gyár telepén 48 órán belül különbeni jogvesztés terhe mellett jelentkezzenek. Élelem­ről, lakásról, igazolványról az orosz katonai park­ság gondos­kodik. Az S­K­F Golyóscsapágy Rt. felhívja összes alkalmazottait, hogy 1. évi április 1-ig foglal­ják el munkahelyüket, külön­ben a vállalat azokat, akik munkájukat fel nem veszik, állásukból kilépetteknek fogja tekinteni. Felszólítjuk a Pestszentlőrinci Ipartelepek sPirt­ szolgálatá­ban álló vezető tisztviselőket, hogy a Fémáru-, Fegyver- és Gépgyár r. t., Budapest, X. Gergely utca 27. sz. alatti te­lepének igazgatóágánál azon­nal jelentkezzenek. Fuvarozást vidékre is, élele­mért és készpénz fizetésért vállalok. Adott címre megálla­podni lakásra jövök. Mátyás t­ér 8. Házfelügyelő. Veszek briliáns ékszereket, rossz érákat. Frivaldszky Fe­renc ékszerekeresk.. Karpfen­stein utca 1/b. II. 25. Fogtechnikai laboratórium fel­szereléssel bérbeadó, üzlethelyi­séget­ keresek. Dalszínház utca 1, n. em. 15. Egyszobás garszonlakásomat el­cserélném 2—3 szobásra. ..Belső Lipótváros" Jelig. Balogh-hir­dető. Szt István krt 9. 2—3 szobás bútorozott lakást vagy lakrészt, Szabadság tér vagy Vörösmarty tér környékén keres diplomata. ..Megfelelő" jeligére címet leadni Balogh hirdetőbe, V. Szent István körút 9. IV/ Keresek Teréz, Erzsébet vagy Szent, István körúton kisebb üzlethelyiséget. Sürgős. Közve­títőt, díjazok. Kresz Géza utca 18. I. em. 8. Vadonatúj modern konyhabú­tor eladó. Tátra utca 44. I. 3. Konstrukció Házépítő kft., Reírh Tibor. Felkérem az ösz-57-S munkásaimat, szakmunká­ikat és a II. ker. donáti utcai építkezésemen dolgozó iparos elvtársakat, hogy irodámban: II. ker., Donáti utca 65. jelent­kezzenek munkálatok megkez­dése végett. Könyvkötészetem újra üzem­ben. Mindennemű munkát vál­lalunk. Lombos József, V. Ka­tona József u. 4. Klinda Lászlónak üzeni fele­sége Debrecenbe, kisfia szüle­tett. Jól vannak, már három levelet irt. Gizi. Dr Cserna István ismét ren­del V, Zrínyi utca 14. Gere Miksánét és 12 éves Ágit dec. 8-án a nyilasok elvitték. Könyörgöm, értesítsenek: VI, Eötvös utca 39. II. 1. és az összes takarítási cikkek békebeli minőségben kaphatók. Jónás Miksa, VII, Dembinszky utca 22 (Nefelejts utca sarok). Kaposi László, VI, Nagymező utca 21. Hetvenholdas köztermelést szol­gáló konyhakertészetünk részére a konyhakertészet minden ágá­ban jártasságát igazolni tudó kereskedelmi konyhakertészt keresünk természetbeni és kész­pénzjavadalmazással. Írásbeli ajánlatot Stefániának, Pipa u. 4. III. 24. alá kérünk. Aranyat, ezüstöt, briliáns ék­szert, órát (fazónárban is) ve­szek, eladok, Javítok. Berger, VII. Damjanich utca 31 /b. Tóth Antal, Kiskunlacháza, H. M. u. 46. kéri testvérét, Ga­lambos Antalnét, a Széna-csár­da bérlőjét, adjon életjelt. Ér­tesítést kér a fenti címen. Forgalmas helyen levő kávé­házba tőkével társulnék. „Ren­tables" jel. New-York hirdető, Erzsébet körút 9. üzlethelyiséget Irodának, kom­binálva száraz nagy pincehelyi­séggel, zsáküzletnek keresek V. kerületben. Blaschke, Alföldi u. 16, fszt. 17. Négykerekű kis és nagy kézi­kocsit veszek. Neumann, Jókai utca 38.­­ Segédházfelügyelőt azonnalra felveszek VIII. Sándor utca 25. Házfelügyelő. Kaláris ruhaszalon újból megnyílt. VI. Teréz körút 19. I. em. 7. ,Dr Müller Kálmán szülész­nőgyógyász (Visegrádi u. 6. sz.) ismét rendel d. u. 3—4 órakor. Veszek aranyat, ezüstöt, órát magas áron. Erzsébet körút 4, I. 10. Elcserélném 2-3-hall, modern, teljesen ép utcai lakásomat hasonló pestire. Csere nélkül is átveszem. Közvetítet­t dijazok. Cím: New-York hirdető iroda, Erzsébet körút 9—11. Schlesinger Félix fotocikknagy­kereskedés. V. Gróf Teleki Pál utca 22. működését megkezdte. Fotócikkek és vegyszerek vétele és eladása. Veszek aranyat, ezüstfét. Ho­zott aranyból jegygyűrűket ké­szítek. Javításokat vállalok. Schwarz aranyműves, Dohány utca 22. I. 4. A Józsefvárosi pályaudvaron a Soroksári Textilipar Rt. öt vagon áruja tárolt. A szemé­lyek, akik az áru jórészét el­vitték, legnagyobbrészt ismere­tesek előttünk. Felszólítjuk őket, hogy az elvitt árut szol­gáltassák be Budapest, V. Szent István tér 15. szám alatti rak­tárunkba, ellenkező esetben a bűnvádi eljárást ellenük meg­indítjuk. A nyomravezetőnek magas jutalmat adunk. Építkezéshez cca 70 fm. hosszú, 3 cm. vastag új kenderkötél eladó. Dénes, V. Visegrádi utca 25. IV. em. 32. Vállalati étkezde vezetésére ajánlkozom 20 éves gyakorlat­tal, vendéglősmester. ,,43 éves" jeligére a kiadóba. Aréna út 1. 5%. élelmezőraktár­ban szolgált muszok jelentkez­zenek Fuchs Gy. elvtársnál, Akácfa utca 6. Dr Zflahy István ügyvéd (Hó- Fiatal francia vagy angol neve­­-;rú3 u. 36.). Iroda épségben, jönöt keresek 3 éves kisleány­azonnal jönni, mert a lakást hoz,­kis háztartásban való segi­igénylik. Aki olvassa, adja át,­rtéssel. Lakást, ellátást adok: Bözsi. I­V. Honvéd utca 16. II. em. 6/a. A Leipziger Vilmos Szesz- és Cukorgyára Rt. felhívja köz­ponti irodájának alkalmazot­tait, hogy f. hó 31-én délelőtt 11 óráig jelentkezzenek a köz­ponti irodában, VI. Benczúr u. 11. sz. a. Aki ezen időpontig nem jelentkezik, a vállalatnál viselt állásából önként eltávo­zottnak tekintetik. Felhívjuk a Dunai Repülőgép­gyár Rt. alkalmazottait, hogy jogvesztés terhe mellett, nyil­vántartásba való vétel céljából, jelentkezzenek, éspedig 1945 március 29-én A—G betűig, 30-án H—M betűig és 31-én N—Zs betűig d. e. 9—12 óráig a Lónyay utca 6—8. sz. a. iro­dánkban. Akinek elfoglaltsága nem engedi, mindig a rákövet­­kező napon jelentkezzék. Igaz­gatóság. Magányos úr komoly mindenes­főzőhőt vagy főzőinast keres. Ferenc körút 37, III. em. 7. D. u. kettő órától jelenik. Eladó Magdolna-telepen 270­5 -ös házhely 1000 tőke szőlővel. Bővebbet VIII. Népszínház utca 49, IV. em. 4. Elcserélném népszínház utcai 4 szobás lakásomat V—VI. kerü­leti 2 szoba-hallos vagy 2 szo­bás utcai lakásra. Válaszokat Sürgős" jeligére a Népszava kiadóhivatalába. Mindenestözöne hosszú bizo­nyítvánnyal jelentkezzen Mun­kácsy Mihály utca 23, magas­földszint 3. Dr Révai Lipót orvos rendelé­sét Pannónia, utca 8. sz. alatt megkezdte. Keresem Kornfeld Vilmost és feleségét, akiket november 13-án hurcoltak el a Nagydiófa u. 27. sz. házból. Értesítsék Korn­feld Zoltánt Komlósr­ál, VI. Szondy utca 9, III. em. 21. Stern Andort okt. 21—nov. 5. csomádi 96. sz. munkásszázad­ból) Pünkösdfürdőn, a Magy. Pamutipar sporttelepén látták utoljára november 6-án.. Aki tud róla, értesítse feleségét postán. Cím: Komlós, Szondy utca 9, III. em. 21. Rosenfeld Sándor (Sanyvik) Szeged, Menza Bori B. 213. mussz. századból. Szüleid Buda­pesten, Nagymező utca 17 (be­járat Mozsár utca 5) laknak. Jól vannak, aggódnak ért­ed­, várják értesítésed vagy ha­sonlóan hirdetésedet. Amint le­het, valaki leutazik hozzád Küldünk minden szükségest. Aki olvassa, kérjük, értesítse. Aki már üzenetet hozott tőle, kérjük, keresse fel aggódó édesanyját, Flaschner Ernőnét a fenti címen. Aranyat, ezüstöt magas áron veszek.­ Schleifer, Kazinczy u. 10. Aranymérleget vennék. Rövidáruk, csipkék és méter­áruk árusítása megkezdődött. Árusítás 2—4-ig. Grünbaum, VII. Garay tér 11, I. em. 8. Üzlethelyiséget Belvárosban ke­resek. Közvetítőt dijazok. ,,Cipő" jeligére a kiadóba.­­ Üzlethelyiséget keresek fő­útvonalon, ügynököt dijazok. ,,Gyümölcs" jeligére a kiadó­ba. A Magyar Waggon és Gépgyár Rt. felszólítja alkalmazottait, hogy e hó 31-ig a központi irodában szolgálattételre jelent­kezzenek. Aki a felhívásnak nem tesz eleget, annak szolgá­lati viszonya megszűnik. Gyerekkocsit (mélyet), lehető­leg újat, sürgősen veszek. V. Visegrádi utca 5/c, III. em. 3. Háló-, ebédlő-, konyhabútor, complette, zongora és pianino olcsón eladó Návay Lajos utca 6. III. em. 4. Közvetlen főlépcsőház­, fürdő­benyílós elegáns szoba, garcon úrnak kiadó. ,,Belterület" jel. kiadó­ja. Privát modern bútorokat vásá­rolna. Pontos ajánlat „Előnyös eladás" jel. Bezur hird., Vil­mos császár út 65. Keresem leányaimat: Vértes Andornét sz. Hirschler Judit és Lantos Győzőnét sz. H Hirschler Editet, akik dec. 10-én Jókai térről indultak és utoljára Komáromból jött tőlük értesí­tés. Aki tud róluk, aggódó szü­leit értesítse. Hirschler, VI, Dessewffy utca 6, I. em. 5. Veszek nagyban konzerveket, gyümölcsöt, lekvárt, diót, zöld­séget, savanyított árut. Ugyan­itt két Berkes-mérleg megvétel­re kerestetik. Teréz körút 34. üzletben. Fraknói József: Részes művelésre diósdi állo­mással szemben levő 10 holdas telkünkre kérünk ajánlatot. Lignum, Röppentyű utca 62. Textiltechnikus nagyüzemi és adminisztratív gyakorlattal ál­lást keres. ..Esetleg vidéken is". Bezárhoz, Vilmos császár út 65. Löwy „Háztartási cikkek" ke­reskedése nagyban és kicsiny­ben ismét megnyílt, VI. Vilmos császár út 15/d. Berenyvre vevőktől ajánlatot kérek ,,fa márkázott" jeligére Blocknerhez, Vilmos cs. út 33. 3 szoba bútor jó állapotban, íróasztal, írógép, teljes elő­szoba- és konyhaberendezés, valamint dísztárgyak, szőnye­gek, függönyök eladók. Cím: Székely, Nyár utca 18. I. em 6. D. u. 2­5-ig. ÜVEGET VESZEK 1 b­., á­lt. mézes, patent vagy jamest minden mennyiségben. László, VIII.­­Német u. 22. f.­­ Missák Sándorné kéri azt a bajtársat, aki férjéről hirt ho­zott, adja meg címét Damja­nich utca 58. sz. alatt. Halász, Budafok - Rózsavölgyben 1300 • gyümölcsös, veteményes, la­kással felesbe kiadó. «Válasz „Felesbe" jeligére Boros hir­detőbe, Andrássy út 54. Jólfőző mindeneslányt felveszek azonnalra, Pozsonyi út 40, I. 3. Mellinger Zsigmond cég, Buda-pest, VI. Lovag utca 19, érte­síti t. vevőit, hogy különböző műszaki acélkeféket ismét áru­sít 10—12 óra között. Gumiharisnya, lúdtalpbetét, sérvkötő, haskötő, füző, női egészségügyi cikkek, baby­nadrág stb. ismét kapható, Steiner, Vilmos császár út 37. Keresek kisebb üzlethelyiséget a Rákóczi úton vagy Körúton. Ajánlatok a kiadóhivatalba Weisznénak. Wittmann Hugó cég közli t. vevőivel és szállítóival, hogy régi helyén ismét megnyílt. Kéri, hogy megrendeléseikkel, ill. árajánlatukkal a jövőben keressék fel. Kérem Eitzinger Ferenc urat, vagy családtagjait Albertfalvá­ról, hogy Elemér u­tca 16. sz. alatt jelentkezzenek. Keresem leányomat, Berger Klárit, akit a Parlamentből vit­tek a belügybe. Január 14-én volt az utolsó hír. Aki tud ró­la, jutalomban részesül. Dob u. 52. I. em. 7. Hulladékdeszka,­ keményfa, koksz eladó. XIII. Forgách utca 54. Béke utca sarok. Orosz tolmács fordítást stb. vállal d. u. 3­ 5-ig. Vilmos császár út 42. III. 1. Áruházi eladásra alkalmas bár­milyen cikket vásárolunk. Ajánlatok 9—12-ig. Gutmann Áruház, Rákóczi út 12. Elcserélném teljesen ép IX. ker. 1 sz. garszonlakásomat pesti 1 sz. hallosra. „Ráfize­téssel" jel. kiadóba. Fogorvosi rendelő — régi pra­xis — felszereléssel átadó. Jó­zsef körút 85. I. 7. Orova Károly okt. gépészmér­nök (famegmunkáló gépek és szerszámok) V. Báthory u. 20., működését megkezdte. Aki Barta József gyógyszerész­ről, akit 1944 dec. 19-én laká­sáról a nyilasok elvittek a fe­renckörúti nyilasházba, értesí­tést kér felesége: Teréz körút 35. I. em. 1. Válaszolnánk kisebb vagy na­gyobb teljesítményű ammóniák hűtőkompresszort, komplet fel­szereléssel, elpárologtatóval és kondenzátorral együtt. Ajánla­tokat kérünk „Nagyipari válla­lat" jeligére sürgősen a ki­adóba. Reich Adolf Fia­, Budapest, Váci út 173. gyár, Újpesti rak­part 6. és Pozsonyi út 14. sz. alatti raktáraiból nagymeny­nyiségű 'nyersanyag, ''cipőfűző, gumiszalag és egyéb zsinóráru tűnt el. Felkérjük mindazokat, akik ezekből magukhoz vettek, haladéktalanul szolgáltassák vissza különbeni bűnvádi eljá­rás terhe mellett. Nyomraveze­tőket jelentősen jutalmazzuk. Egy szalagfűrészgép, mo­torral és szerszámmal együtt eladó, esetleg nagyterületű szénpincé­vel átvehető. Dob utca 12. Házfelügyelő. Hűvös Istvánt kérik, jelent­kezzen Hunyadi tér 8. III. 8. sz. alatt. Aki Fenyves István építész és Hoffmann Imre, 101/309. kmsz., utolsó értesítés nov. 22. Tót­újfalupusztáról jött. Értesítést kér Fenyves Istvánné, Damja­nich utca 58. Szállodát bérbe v. megvételre keresek. Ajánlatok „Nagyobb­szabásu" jeligére Aratóhoz, Erzsébet körút 14. Közvetítőt dijazok. Háztartási cikkek minden faj­táját, fából, fémből, üvegből, seprőt, kefét, vegyszert stb. nagy tételben veszek. Anders, Rottenbiller utca, 15. Kálmán Magdát keresteti nő­vére, Kormos Jutka, Temes­várról.­­Kardos Zsuzsát, született Nagy­bányán, 1925 okt. 19-én, keresi Kardos András mérnök, Nagy­bánya, Lakatos út 9. Dr Back Marcel Temesvárról keresi hozzátartozóit. Deutsch Jakabné, Timisoara, II. Str. Dacilor 25., keresi hozzá­tartozóit. Élelmiszert vagy pénzt adok annak, aki főútvonalon vagy Rákóczi út. Király a„ Nép­­­­színház utcában kisebb főb­ér­leti üzlethelyiséghez juttat­ó tex­til részére. Volt nyilasüzlet is lehet. Cím: IV. Gróf Károlyi utca 5. festéküzlet. Szerdától d­r. 10—­-ig. Réffi Balázs, rendőrt budai helyőrségi kórházba vitték. Ér­tesítést kér Kozma Teréz. VI. Andrássy út 95. fsz. 8. Fiúgyermek ruhát hozott anyag­ból is vállalok. Rákóczi út 64 II. em. 18. Bejárat a hársfa­utcai oldalon. Házfelnevelőség Hollán utca 16. sz., betegség miattfc- Hollán utca "környéki lakáscserével átadó. Gyárfás bakimérlegeket jogkö­vetkezmények terhe mellett jut­tassak vissza. Dob u. 73. I. 3. Textilárut, harisnyát tételben veszek. Lázár u. 8. Üzletben, 10—12-ig. Kocsis Mátyás szegedi 4-ik gimnazi­sát keresik szülei. Ér­desítést: Tandariné, Budapest, Visegrádi utca 28/a. Nyomra­vezetőnek magas jutalom. Forgalmas útvonalon lévő nagy­méretű üzlethelyiségemet­ tata­rozási hozzájárulással megosz­tanám. „Textil" jelig. Bezár, Vilmos császár út 65. Élelmiszereket, főzelékfélét, hentes-, fűszer-, csemege-, cuk­rászárut, gyarmatárut, tejter­mékeket, konzerv- és italárut veszek bevezetett csemegeüzlet részére. Ajánlatokat­ Pozsonyi út 25, földszint 2. Üzlethelyiségek, kávéházak szükségportáljának készítését és kirakatok helyreállítását vállaljuk, olcsóbb kivitelben is. Garcon bútorgyár, Thék Endre utca 6. gyárépület III. em. Ebédlőbútor és szőnyegek el­adók. Csáky utca 15. I em. 1. Megtekinthetők 1—2-ig. irodabútor eladó. Csáky utca 15. I. 1. Megtekinthető 10—2-ig. Fogorvosi asszisztensnőt kere­sek azonnali belépésre. Jelent­­kezés délelőtt fel 10—fél 11-ig Csengery u. 25, dr Láng Pálnál. Férfiruhát magas termetre ve­szek, cserélek. Ugyanott ere­deti ,,Parker" töltőtoll eladó. IX, Lónyay utca 13/b, II. 8. Mindenfajta bort legmagasabb áron veszek. Vilmos császár út 31, II. em. 4, d. u. 3—5-ig. Berend (BOB) fonalbolt V, Aka­démia utca 7. megnyílt. Nagy választék. Zefirfonal. E­ggéb o árucikkek. Árusítás 10'—2-ig. Gyapjúfonal, többféle min.-.ér".. nagy tételben eladó. V. Fejka u. 4, I. em. 5, d. u. 3—5-ig. Ajánlatot kérünk: kénsav, techh. amóniák szóda, elam­. méhviasz, parafin. den. szesz, alkohol, sárgavérlúgsó. pyretrium ext.-Ac­tum, fluomnatrium, búzakemén­­nyítő, ham.új str. minto­­benzin, petróleum orom'- si.á­­­í­r­ására. ..Vegyész­eti üzem" jel­, ige Blocknerhez, Vilmos- - csá­­­szár út 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék