Népszava, 1945. március (73. évfolyam, 29–55. sz.)

1945-03-28 / 52. szám

Szerda, 1945 március 28 NÉPSZAVA Danzigtől nét kilométernyire állnak az orosz csapatok A 2. és 3. ukrán arcvonal új sikerei a szovjet hadijelentésben (Moszkva, március 27.) A Szovjet Tá­jékoztató Iroda közli: A 3. b­elorussz arcvonal csapatai március 26-án Königsbergtől délnyu­gatra folytatták támadásukat a Fri­sches Haff partján levő ellenséges harccsoportok megsemmisítésére és elfoglalták a következő helységeket: Gross-Höppenbruch, Reinschönhof és Deutsch-Banau, valamint Rosenberg kikötőjét. A szétvert ellenség marad­ványait a Kalchaluer-Hacken fok irányában vertük vissza. A 3. bielo­russz arcvonal csapatai március 26-án ezen az arcvonalszakaszon az eddig beérkezett jelentések szerint több mint 21.000 német katonát és tisztet ejtettek foglyul. Danzig (Gdansk) irányában csapa­­­taink támadásuk során elfoglalták a többi között Höllet — csak két kilo­méterre nyugatra Danzigtól. Ebben a körzetben csapataink március 25-én vívott harcok során több mint 1300 német katonát és tisztet ejtettek fog­lyul. A 2. ukrán arcvonal csapatai, me­lyek Csehszlovákiában a Kárpátok erdős hegységeiben nehéz terepviszo­nyok közepette nyomulnak előre, el­foglalták Besztercebánya (Banska Bystrica) városát, fontos közlekedési csomópontot és a német védelem erő­sen kiépített bástyáját, valamint több mint 50 lakott helységet. A 2. ukraj­nai arcvonal csapatai március 25-én több mint ezer német katonát és fog­lyot ejtettek. A 3. ukrán arcvonal csapatai március 26-án támadásukat foly­tatva elfoglalták Pápa és Deve­cser városokat, nagy közlekedési csomópontokat és a német véde­lem erős bástyáját, amelyek osztrák határ felé vezető utakat védtek. Elfoglaltak ezenkívül több mint száz lakott helységet, köztük Bakony­péterd, Lovásipatona, Vanyola, Kup, Noszlop, Doba, Somlóvecse, Somlóvá­sárhely, Padrag, Nagyvázsony, Vá­szoly, Balatonudvari, Örvényes és Ti­hany községeket, valamint Lázi, Ro­mánd, Bakonytamási, Pápateszér, Nagygyimót és Ajka vasútállomáso­kat. A hadszíntér többi szakaszán csak felderítő tevékenység és helyi jelle­gű harcok folytak. Március 25-én az egész hadszínté­ren megrongáltunk vagy megsemmi­sítettünk 180 német páncélost és ro­hamlöveget. Légiharcokban és légvé­delmi ágyúink tüzével lelőttük az el­lenség 137 repülőgépét. („MTI.") Légitámadás Szombathely, Királyhida és Bécsújhely ellen (Róma, március 27.) Olaszországból felszálló amerikai bombázókötelékek — amint hivatalosan közlik — hétfőn Szombathelyt, Királyhidát, Bécsújhelyt és más vasúti célpontokat támadtak a Duna völgyében („MTI") Nagy légitámadás Danzig ellen (Moszkvat, március 27.) A Szovjet Tájékoztató Iroda közli: Szovjet ne­hézbombázók a március 26-ra virradó éjszakán összpontosított támadást in­téztek Danzig (Gdansk) városának és kikötőjének katonai célpontjai ellen. A támadás következtében a pályaudvaron és a kikötőben nagy tüzek keletkeztek, amelyeket erős robbanások kísértek. Sztálin hadparancsai Malinovszki és Tolbuehin marsallhoz (Moszkva, március 27.) Sztálin tábor­nagy hétfőn este Malinovszki tábor­nagyhoz és vezérkari főnökéhez, Zahha­rov vezérezredeshez intézett napiparan­csában bejelentette, hogy­­ a 2. ukrán arcvonal csapatai, előre­törve a Kárpátok hegyes vidékén, Csehszlovákiában elfoglalták Besz­tercebánya (Banska Bystrica) nagy vasúti csomópontot, a német véde­lem fontos központját. A győzelmes harcokban résztvett a ro­mán hadsereg is Descalescu tábornok parancsnoksága alatt. Moszkva hétfőn este 9 órakor­­124 ágyú 12 sortüzével ünnepelte a 2 ukrán arcvonal dicsősé­ges csapatait.­(„MTI") (Moszkva, március 27.) Sztálin tábor­nagy hétfőn este, második, Tolbuchin tábornagyhoz és vezérkari főnökéhez, Ivanov vezérezredeshez intézett napi­parancsában bejelentette, hogy a 3. ukrán arcvonal csapatai már­cius 26-án elfoglalták Pápa és Devecser városokat, nagy közleke­dési csomópontokat és a német védelem erősen kiépített két tá­maszpontját, amelyek védték az osztrák határhoz vezető utat. Moszkva hétfőn este 10 órakor 124 ágyú 12 sortüzével köszöntötte a 3. uk­rán arcvonal hős csapatait. („MTI") Furcsa igazoltatók­ Olvastunk egy felhívást, amelyben „Kis Ka." alakulatok tagjait felhívják, hogy az „illetékes parancsnokságokkal folytatott tárgyalások alapján igazolta­tásuk céljából jelentkezzenek" külön­böző megnevezett helyeken és szemé­lyeknél. Az igazoltatással megbízott szemé­lyek között szerepel a felhívásban Zsabka Kálmán és Mátray­ Máté száza­dos neve is. A felhívás szerint az ér­dekeltek kötelesek jelentkezni. Nem akartunk hinni szemünknek, hogy a demokratikus Magyarországon Zsabka és Mátray „százados úr" bárkit is igazolhat. Zsabka Kálmánra vonatkozólag a kö­vetkezőket tudjuk: a rosszemlékű 1920-as években mint a Héjjas-külö­nítmény tagja és Britanniás-tiszt fej­tett ki élénk és felelőtlen tevékenysé­get. Később a Turul Bajtársi Szövetség élén vezérkedett és szervezte a zsidó­ellenes egyetemi verekedéseket.­ Azu­tán Antal István jóvoltából állami pénzen elkövette a „Szeptember végén" című filmszörnyeteget, amely neveze­tes alkotás összesen két napig került színbre Budapesten. Korszakalkotó bu­kás volt. A „Rongyos Gárda" főszerve­zőjeként szerepelt aztán Zsabka úr, majd kihasználva a korszellemet, a Színészkamara megalkotásában segéd­kezett Kiss Ferencnek. De hogy irodal­mi téren se maradjon le, a Turul Könyvkiadó Kft. ügyvezetője is volt. Általában résztvett minden olyan jobb­oldali mozgalomban, ahol pénzt lehe­tett keresni. Mátray-Máté Ferenc százados úrról kevesebbet tudunk. .Egyesek szerint katona sohasem volt és öntevékenyen léptette magát elő századossá. Viszont élénk összeköttetésben állt annak idején Borbély Andorral, a „Virradat" anti­szemita cikkeiről híres szerkesztőjével. A százados urat sokan látták nyilas egyenruhában, fényes csizmában, amint . FOG FOG FOG -sorok szájpadlás nélkül művészies kivitelben -színű koronák, hi­dak, arany és pla­tina pótlófémből -tömés, húzás, fáj­dalommentesen. Vidékiek soronkí­vül DRUCKER NÁNDOR fogorvoslásra jogosított fogász DRUCKER DEZSŐ fogtechnikus, laboratórium VIII, Népszínház utca 30, I. 14 a józsef körúti Herczeg-kocsmában húzatta fülébe a nyilas dalokat a Nesz­testvér testvérekkel. Színészeti téren is nagy sikerei voltak mint segédszínész­nek, de később a Kamara — nem tudni mi okból — törölte tagjai sorából. Nem tudjuk, hogy a két úr hogyan viselkedett az elmúlt októberi napok­ban, lehet, hogy jó szimatjuk volt, mint annyi jobboldali kollégájuknak, még az is lehet, hogy ellenálltak a Szálasiék­ém hazaáruló terrorjának. Ez lehet my­­hítő körülmény, lehet elegendő alap arra, hogy az illetékes igazolóbizottság mentségnek fogadja el a múltak bű­neire, de semmiesetre sem lehet jogcím arra, hogy ilyen emberek bármeit is iga­zolhassanak. Az igazoltatást bízzák olyanokra, akik nem akkor állottak át a baloldalra, mi­kor már minden épeszű ember látta, hogy a jobboldal" megbukott. , Hai 3. oldal Már csak 575 kilométer választja el a nyugati szövetséges csapatokat a Vörös Hadseregtől A Ruhr-vidék hadszíntérré változott.­­ A szövet­ségesek behatoltak bajor területre A nyugati front úgyszólván teljes egészében túlhaladt a Rajnán s most már a folyamtól keletre húzódó német védelmi rendszer összezúzása s a Rajna­vidék innenső nagyvárosainak és ipar­vidékeinek birtokbavétele folyik. Északon Montgomery tábornagy offenzívája hadszíntérré változtatta a Ruhr-vidéket. A harcok Duisburg városában és Essen térségében foly­nak. A csapatok általában 20 kilométernyi­re hagyták már maguk mögött a Raj­nát. A Rajnán innen immár hét hídfőt alapoztak meg a szövetségesek Karls­ruhe és a holland határ között, míg Karlsruhe és a svájci határ között a Rajna teljes hosszán felvonult a fran­cia hadsereg. A legnagyobb hídfőből, a Bonn és Koblenz közötti egykori „remageni" hídfőállásból dél felé terjeszkedik az 1. amerikai hadsereg; egy nap alatt 40 kilométert haladt előre, míg délebbre, Patton tábornok 3. amerikai had­seregének egységei behatoltak Majna-Frankfurt külvárosaiba, el­foglalták Russels­heimet, ahol az Opel-művek vannak; a páncélosok Aschaffenburgig előretörve, átlép­ték a hesseni határt és most már bajor területen nyomulnak előre. A szövetséges légioffenzíva — napi 6—10.000 gép bevetésével — egész Né­metország és Ausztria felett változatlan erővel tombol; érdekes, hogy az olasz támaszpontú gépek támadásai most már Prága térségére is kiterjednek. A front gyors előrehaladása és a né­met hadvezetőség teljes megzavarodása miatt elrendelt szövetséges hírzárlat miatt pontos helyzetjelentések csak szórványosan érkeznek és az egész hírszolgálat nyilvánvalóan az esemé­nyek mögött cammog. Hogy mi a való helyzet, ezt egy hi­vatalos adattal jellemezhetjük leg­jobban: A nyugati és a keleti front két legközelebbi pontja hétfőn este 375 kilométernyire volt egymástól­­ közelebb, mint Kolozsvár Buda­pesthez Ez ma Náci-Németország és Hitler „élettere" — de holnap már a halál­tere lesz! 500.000 embert vesztettek a németek négy hét alatt a nyugati fronton A német rádió szerint • ,1A helyzet válságos iff (London, március 27.) A szövetséges főhadiszálláson nyilvánosságra hozták, hogy a németek a nyugati hadszíntéren március 1. óta több mint 300.000 em­bert vesztettek halottakban, sebesültek­ben és foglyokban. A német rádió ismételten figyelmez­tette a német népet, hogy a helyzet válságos. („MTI") Az összes férfiaknak el kell hagyniuk a Ruhr-vidéket (Bern, március 26.) A német rádió közölte a Németország védelmére ki­rendelt birodalmi biztos és a Ruhr­vidék gauleiterének felhívását, amely­ben felszólítják a Ruhr-vidék összes fér­fiait 14 éves kortól, hogy rendezett osz­lopokban hagyják el a Ruhrvidék terü­letét és vonuljanak a birodalom belseje felé. A Ruhr-vidék hadszíntér lett — hangzik a felhívás —, de a közlekedési eszközök hiányában a lakosságot nem tudják már kitelepíteni, ezért csak azok hagyják el a területet, akikre szükség van a birodalom védelménél. („MTI") Kesselring, az új főparancsnok, egyetlen éjszaka alatt elvesztette a rajnai csatát! (London, március 27.) A „Times" írja Montgomery tábornagy hatalmas jelen­tőségű hadműveleteivel kapcsolatban. A tábornagy néhány óra leforgása alatt nagy brit­ és amerikai haderőket helyezett el biztos hadállásokban a Rajna keleti partján, mégpedig olyan helyeken, amelyeket stratégiai szem­pontból döntő jelentőségűeknek kell tekinteni. Ha Kesselring feladata az volt, hogy elállja a Németország szíve felé vezető utakat, ezt közvetlenül a Rajna partján kellett volna megtennie. Erre a lehetőséget egyetlen éjszaka el­vesztette. Veresége a szövetséges felké­szültség győzelme. Az első támadás után két nappal Montgomery csapatai már 50 kilomé­teres szakaszon voltak urai a Rajna keleti partjának és a német nép előtt már aligha lehet sokáig eltitkolni, hogy Németország elvesztette a történelmi jelentőségű rajnai csatát. („MTI") (London, március 27.) A Német Biro­dalom határain kívül mintegy száz né­met hadosztály van olyan helyzetben, hogy nem szólhat a nyugaton és kele­ten folyó döntő küzdelembe. Elszigetelt Sztálin nagydíjjal kitüntetett író és rendező műve. Nagy orosz színészek művészi összjátéka. ERŐ- SZÍV-AKARAT-HŐSIESSÉG Az orosz filmművészet diadala!­­ Premier holnap URÁNIA Vigyázat! 4 előadás: fél 12, fél 2, fél 4, fél 2 órakor

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék