Népszava, 1945. április (73. évfolyam, 56–79. sz.)

1945-04-01 / 56. szám

Vasárnap, 1945 április 1 NÉPSZAVA mmmmmmmmm­m Szabad a Dunántúl - szabad Magyarország! A Vörös Hadsereg felszabadító hadjárata Nyugat-Magyarországon befejezéséhez közeledik közepette is szé­p Minden veszteségünk, minden nyomorúságunk húsvétunk van Magyarországon: a Vörös Hadsereg újabb, diadalmas előretörése megtisztította a Dunántúlt a náci-sekélytől s most csak az osztrák határ köz­vetlen közelében állnak még a német csapattöredékek. Sőt ott sem állnak , futnak hazafelé.­De lesz-e még hazájuk, mire oda­érnek? A szovjet­ hadijelentés legfőbb újdonsága Tolbuchin marsall seregei­nek a Dráva és a Balaton déli partja között megindított villám­akciója, amelyben a drávamenti (eddig Tito marsallal együttműködött) bolgár csapatok is résztvettek. Megnyílt az út a lispei olajvidékre és — Zala­egerszeg, Szombathely, Kőszeg és Győr felszabadulása után a Muraköz és a Csallóköz között teljes szélességben vonulnak az orosz csapatok Ausztria ellen, míg Kőszegen túl a harc már osztrák területen folyik.­­ A Duna mentén Malinovszki marsall csapatai törnek előre. Míg a keleti front déli szakaszán Magyarország és Csehszlovákia ünnepli a Vörös Hadsereg felszabadító hadjáratának diadalait, fenn, északon Danzig felett már ott leng a szabad Lengyelország lobogója, amelyet — ugyanúgy, mint a szabad Magyarország és a felszabaduló Csehszlovákia zászlóját — Sztálin marsall adott vissza az elnyomott népnek. A mi húsvéti harangjaink a mi füleinknek elsősorban természete­tesen­ a magyar nép feltámadását hirdetik! Szabad a Dunántúl! Szab­addá vált Magyarország! Előrenyomul a 2. és 3. ukrán front A Drávától a Dunáig teljes szélességben folyik a Dunántúl megtisztítása. — Felszabadult Zalaeger­szeg és Keszthely. — Kőszegen túl már Ausztriában folyik a harc. — Átkelés a Garamon és Nyitrán. — Danzig felett már a lengyel zászló leng A traktorkérdés — kenyérkérdés (Moniki­a, március 31.) A Szovjet Tá­jékoztató Iroda közli: A 2. bielorussz arcvonal csapatai szétverték a danzigi (gdanski) kat­lanban körülzárt német erőcsopor­tot és március 30-án rohammal elfoglal­ták Danzig (Gdansk) városát és erődjét, a németek fontos keleti­tengeri kikötőjét és elsőrendű hadihajótámaszpontját. Danzig­ban (Gdansk) lengyel nemzeti zászló leng. A város körüli harcokban a 2. bielo­ruszz arcvonal csapatai 10.000 német katonát és tisztet ejtettek foglyul, va­lamint a következő hadianyagot zsák­mányolták: 83 repülőgép, 140 páncé­los és rohamlöveg, 358 tábori ágyú, 566 gránátvető, 1397 géppuska, 15 páncélvonat, 45 tengeralattjáró, 306 mozdony, 6675 vasúti kocsi, 151 kü­lönböző nagyságú hajó és 214 fegy­ver-, lőszer- és élelmiszerraktár. Az ellenség ezekben a harcokban több mint 39.000 halottat vesztett. Glogau és Boroszló körzetében to­vább folynak a körülzárt ellenséges csoportok megsemmisítésére irányuló harcok. A 2. ukrán arcvonal csapatai táma­dásba lendültek, átkeltek a Garam (Hron) és Nyitra (Nitra) folyón, a fo­lyóktól nyugatra áttörték az ellensé­ges állásokat és körülbelül 50 kilomé­tert nyomultak előre. A támadás so­rán elfoglalták Komárom (Komárno) Érsekújvár (Nové Zámky) Verebély (Vráble), Komját (Komjatice) és Nagy­surány (Surany) városokat, a német védelem erős bástyáit a Pozsony (Bra­tislava) felé vezető úton, valamint töb­b mint 450 helységet és néhány vasútálomást, köztük Újbánya (Nova Bana), Valkóc (Volkovce), Garamlök (Lok), Farnad, Szolcsány (Soldine), Köbölkút, Muzsla, Kistapolcsány (To­polcsanky), Nyitrateszér (Tesáry), Ud­vard (Dvorany), Perbete, Marselová, Jaskafalva (Jezhová Nová Ves), Ko­varc (Kovarce), Appony (Openice), Zsére (Zirany), Nyitraivánka (Iván­ka), Cabaj, Csápor, Ürmény (Urm­in), Tardoskedd, Szelőce (Selice), Tótme­gyer (Slovensky Meder helységeket, valamint Andód, Naszvad, Kistapol­csány (Topolcsanky), Aranyosmarót (Zlaté Moravce), Nyitraeszér (Tesá­ry), Ivánka és Tardoskedd vasútállo­mását. A Duna déli partja mentén előrenyomuló csapataink ugyanakkor több mint 30 helységet foglaltak el, amelyek között van: Nagybajcs, Al­sóvámos, Bácsa, Rábapatona, Enese, Kóny, Bezi, Tárnokréti és Barbacs. Március 29-én a 2. ukrán arcvonal csapatai több mint 1000 ellenséges katonát és tisztet ejtettek foglyul. A 3. ukrán arcvonal csapatai foly­tatták támadásukat a Balatontól nyugatra és március 30-án elfog­lalták Zalaegerszeg és Keszthely városokat, valamint több mint 150 helységet, köztük Felső-Oszkó, Andrásfa, Ka­rátföld, Bögöt, Nagykapornak és Né­metfalu nagyob helységet. Ugyan­akkor a 3. ukrán arcvonal csapatai váll­vetve a bolgár hadsereg csapatai­val, áttörték az ellenségnek a Balatontól délre húzódó védelmi vonalát és körülbelül 30 kilo­métert nyomultak előre A támadás során elfoglalták Nagy­bajom, Böhönye, Marcali és Nagy­atád városokat, az ellenséges védelem erős támaszpontjait, amelyek a nagy­kanizsai olajvidéket fedezték. Elfog­laltak ezenkívü­l több mint száz hely­séget és néhány vasútállomást, köz­tük Balatonkeresztúr, Balatonberény, Vörs, Kéthely, Mesztegnyő, Tapsony, Nemesdéd, Vése, Felsősegesd, So­mogyszob, Bolhás, Tarany és Bélavár nagyobb helységeket és Balatonke­resztúr, Kéthely, Mesztegnyő, Altó­A háború és a német dúlások miatt Magyarországon a szántóföld legna­gyobb része az ősszel megműveletlen és bevetetlen maradt. Mivel az állatállo­mány nagy része is elpusztult, a tavaszi munkálatok megindítása is nagy ne­hézségbe ütközik. Felismerték ezt nem­csak a mezőgazdasági szakemberek, ha­nem a magyar mérnökök is és a bajok orvoslására csak egy megoldást talál­tak: a traktorokat haladéktalanul üzem­be kell állítani. Elsőnek Vasvári Mihály gépészmér­nök dolgozott ki a traktorok üzembe­állításáról és elosztásáról egy terveze­tet, melyet még január 28-án illetékes helyen benyújtott. Az ügyben nem tör­tént semmi, addig, míg február­­25-én meg nem jelent a Népszavában Szaka­sits Árpád elvtárs cikke: ,,Három nagy kérdés" címen. Ebben a cikkben többek között Szakasits elvtárs is felismerte a kérdés nagy fontosságát, és azt írja, hogy a traktorokat azonnal üzembe kell állítani egységes közös üzemgaz­dálkodás keretében. A Szociáldemokrata Párt érdeklődé­sét látva, Vasvári mérnök a tervezetét felhozta Szakasits elvtárshoz, aki azt azonnal a pártvezetőség elé terjesztette, majd annak jóváhagyása után azonnal magával vitte Debrecenbe és átadta Nagy Imre földművelésügyi miniszter­nek. A miniszter nagy érdeklődéssel fogadta a tervezetet és ígéretet tett, hogy rövidesen a tervezet figyelembe­vételével intézkedés történik a traktor­kérdésben. A napokban a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete is kidolgozott egy javaslatot ebben a kér­désben. Ez a javaslat sokban megegye­zik a földművelésügyi miniszter előtt fekvő tervezettel, azonban egy nagy hi­bája van, az, hogy a traktorok üzembe­állítását és elosztását túl sok szervre bízza és a szükségesnél nagyobb teret biztosít az adminisztrációnak és ezzel a bürokráciának. Vasvári mérnök terve szerint köz­ponti állami traktorjavító üzemet kell létesíteni a központi irányítás elvégzé­sére. Ehhez egyelőre 30 ember szüksé­ges, ebből 12 szakmérnök legyen. Ez a központi szerv nevezné ki a kerületi főgépészeket, akiknek irányítása és ellenőrzése alá tartoznának a kijelölt­ traktorvezetők és a főgépész gondos­kodnék a központi szerv által kiutalt üzemanyag és alkatrészek elosztásáról is. A főgépész mellett az adminisztráció­­­ról minden községben az elöljáróság és a tanító gondoskodnának, az utóbbiak természetesen ingyenesen, így nem ten­gene túl az adminisztráció. A traktor­kezelőket és a főgépészeket a fizetésen­­ felül az elért eredmény arányában kü­lön jutalom illetné meg, úgyhogy a munka eredménye mindegyiknek szív­ügye lenne. A legjobb­ eredményt, elérő főgépészeket és kezelőket külön ver­senydíjban is részesítenék. A tervezet ott fekszik a földművelés­ügyi miniszter előtt és reméljük, hogy annak alapján a szervezés és a munka is rövidesen meg fog indulni. Ez első­sorban kenyérkérdés, de nem u­tolsó­sorban azért is a szükséges, hogy a traktorok működjenek, mert ez bizto­sítaná a földreform sikerét is. Ha a földek megműveletlenek maradnak, el-­ vész a földreform lélektani hatása, mert a földhöz juttatottnak nem lesz jövedelme és felmerülhet bennük az a gondolat, hogy az egész földreform nem ér semmit, mert mint földnélküli zsel­lérnek több volt a jövedelme, mint a bevetetlen földek új tulajdonosának. Várjuk tehát az intézkedést, még nem késő. Adjunk kenyeret a város­nak, adjunk jövedelmet a parasztnak. Bäby­nadrág, bäby­pelenka megbízható, jó áru, újból kapható, ki­zárólag viszonteladók részére. Budapest, VI. Vilmos császár út 33. Üzleti órák 80 1-ig. AZ ÚJ LAKáSBEIOÜLET Magyarázatokkal ellátta: dr Takács László ügyvéd. Megjelenik a közeljövőben. Vásá­rolható a Népszava újságárusainál. ARA IO PENGŐ. Kiadja: Politzer Zsigmond és Fia, Budapest, IV, Kecskeméti utca 4. Árusítás 10—2-ig. sege­d, Somogyszob és Vízvár vas­úti másokat. A 3. ukrán arcvonal csapatai Kő­szegtől északra átlépték az osztrák határt és behatoltak Ausztria területére. Az arcvonal többi szakaszán felde­rítőtevékenység és helyi jellegű har­cok folytak. Március 29-én az egész hadszínté­­ren megrongáltunk vagy megsemmi­sítettünk 78 német páncélost és ro­hamlöveget. Légiharcokban és légvé­delmi ágyúink tüzével lelőttük az el­lenség nyolc repülőgépét. („MTI.") Sztálin ünnepi hadparancsai (Moszkva, március 30.) Sztálin tábor­nagy pénteken este három ünnepi had­parancsot adott ki és ezekben bejelen­tette, hogy a 3. ukrán arcvonal csapatai Balatontól nyugatra elfoglalták Zala­egerszeget és Keszthelyt. Ezzel egyide­jűleg a Balatontól délre áttörték a né­metek védelmi rendszerét, elfoglalták Nagybajom, Böhönye, Marcali és Nagy­atád helységeket, amelyek a lispei olaj­vidéket fedezték. . A 2. ukrán arcvonal csapatai átkel­tek a Garam és Nyitra folyón, támadá­suk során elfoglalták Komárom északi részét, Érsekújvárt, Verebélyt, Komjá­tot és Nagysurányt, a Pozsony felé ve­zető úton. A 2. bielorussz arcvonal csapatai a danzigi katlanban körülzárt német, cso­portokat megsemmisítették és magát Danzig városát rohammal elfoglalták. Moszkvában pénteken este háromszor dördültek meg az ágyúk, hirdetvén a dicsőséges orosz csapatok újabb diada­lait. Schhmoll-posta pénzért kapható, ha a gyárból elviszi. Egységes fogyasztói ár dobozonként: 0 I"M II/M IIt/M "P 3.20 5.— 8.­ 12.50-Schmoll-Creme (tubus) P 5—. Míg a postai csomagforgalom szüne­tel, fenti árakhoz a szállítási költség hozzászámítható. Árukiadás csak igazolt kereskedők részére naponta 9—2 óráig. Schmoll és Kallós Rt XIII, Véno­ute» 1. -A*«*«*» --"«* 3. oldal A német megszállás a Művész Színházban A színpadon német katonák mozog­nak. Egy megszálló alakulat tagjai. Az áldozatul esett ország népe — békés és naiv emberek .— csodálkozva, megle­pődve, gyermeki tekintettel nézik az ese­ményeket. Nem értik. Nem tudják, mit jelent a megszállás, nem ismerik a kö­rülményeket, fel sem tudják fogni je­lentőségét. Még csak meg sem ijednek. Várnak. Aztán kezdődik valami. Megmozdul egy fűszál és a megszállók körül látha­tatlanul nőni kezd a gyűlölet. Nő, nő és a békés, csöndes emberek lelkében a legvadabb lángra kap. A németek nem értik. Akárhová néznek, gyűlöl­ködő arcok és ellenséges tekintetek ve­szik őket körül. Aztán egyszerre meg­kezdődik a szabotázs. A németek vérrel felelnek. A vér nyomán újabb gyűlölet támad és a csendes, tunya polgárok mint mártírok mennek a halálba. Sem­miféle eszköz nem elég arra, hogy a gyűlöletet csillapítsa és a szabotázst megakadályozza, mert a leigázott népet a legszentebb érzés fűti: a szabadság­szeretet. John Steinbeck „Lement a hold" című sikeres regényének színpadi vál­tozata eleveníti meg ezt a hangulatot. A regény, mint tiltott könyv, már két év óta jár kézről kézre Budapesten és most, vasárnap délután, színpadi vál­tozatával végre a legszélesebb közönség előtt is felnyílnak lapjai. Várkonyi Zoltán igazgatása alatt a Művész Szín­ház mutatja be. A politikai rendőrség felkéri mindazokat, akik a horthyligeti internálótáborban Babcsák Antal keze alatt voltak, vagy ebben az ügyben fel­világosítást tudnak adni, jelentkezzenek tanúvallomás céljából a politikai rendőr­ségen. (VI. Eötvös u. 7.) Akik a győri szabotálási ügyben 1342-ben a Margit-körúti katonai bíróság előtt szerepeltek, továbbá még, akik egyéb fel­világosításokat tudnak adni, ugyanott jelentkezzenek.­­ Gáspár Zoltán, a tragikus körülmé­nyek között elhunyt kiváló publicista tete­mét exhumálták és április 4-én 1s 2 órakor temetik a Kerepesi temetőben a Jókai-sír mögött. — A MADISZ Szabadegyeteme, VI. Vö­rösmarty u. 35. alatt április 4-én nyílik. Dr Kallós Ede „Jelszavak" címen tart­ elő­adást.

Next