Népszava, 1945. április (73. évfolyam, 56–79. sz.)

1945-04-28 / 78. szám

Csütörtök, 1945 április 19 NÉPSZAVA Pest vármegye törvényhatósági bizottsága ~ak megalakítására] tárgyalt a vármegye Nemzeti Bizott­sága. A belügyminiszter rendelkezése értelmében 240 tagja lesz a bizottság­nak. Ez a szám az egyes pártok között Szélig Imre elvtárs javaslata értelmé­ben a következőképpen oszlanék meg: a Független Kisgazdapárt 60 taggal, a Szociáldemokrata Párt és a Kommu­nista Párt 45—45 taggal, a Nemzeti Pa­rasztpárt és a szakszervezetek 35—35 taggal, a Polgári Demokrata Párt pedig 2Ü taggal szerepelne a bizottságban. Szélig elvtárs javaslatát valameuy­nyf párt megbízottja elfogadta, csupán a Nemzeti Parasztpárt kép­viselői tiltakoztak ellene. Kijelentették, hogy ők saját pártjuk számára 40 tagot, a Polgári Demokrata Párt részére pedig csak 15 tagot java­solnak. A megbízottak Szélig, elvtárs javaslatát magukévá téve, leszavazták a Nemzeti Parasztpár­tot, mire a parasztpárt képviselői kivonultak az ülésteremből. A továbbiakban dr Gorzó Nándor, a VNB főtitkára közölte, hogy miután a földművelésügyi miniszter is kinevezte a Vármegyei Földbirtokrendező Tanács­nak a minisztériumból delegált tagjait, a tanács most már véglegesen megalakult. Tagjai a Magyar Földmunkások Orszá­gos Szakszervezete részéről Tatár Lajos és Kelemen István, a vármegyei Nem­zeti Bizottság részéről dr Pongrácz Ti­bor és Szélig Imre elvtárs, a miniszté­rium részéről pedig dr Benkő Béla bí­rói, Garzó Szilárd mérnöki és Váróczy Mihály gazdasági szakértői megbízatás­sal. Póttagok dr Ámon Imre, Friedrich JánoS és Dombegyházi ödön. Végezetül elhatározták, hogy a pártok május 6-ra kötelesek bejelenteni a tör­vényhatósági bizottságba kiküldött tag­jaikat, akiket május 14-re hívnak össze a vármegyeházára. „Közgoniofkotíásuttk megbomlásának okairól" címmel tartotta nagy hallgatóság előtt Komis Gyula első előadását az egyete­mei* Ostorozta azt a mérgező szellemet, a meiy szinte felpárolgott a (íemzet veze­tőinek és vezetettjeinek gondolkozásá­ban a nyilasmocsárból. Pázmány sza­vaival „megszaladt elméjüeknek" bé­lyegezte azokat, akik a német maszla­got nemcsak hogy bevették, de el is terjesztették az országban. A törökök 150 éves elnyomása — mondotta — nem ártott annyit, mint ez a pár hónap, szá­munkra. A magyarságnak a „Das neue Euro­pa" pusztulást jelentett most is, mint ahogy mindenkoron csak vesztét okozta. A német fajelmélet végzetszerű volt, nemcsak azért, mert feltámasztotta ma­gyar hasonmását a törzsökösök beteg ideológiájában, hanem a hazai germán­ságnak is tápot nyújtott arra, hogy szunnyadó germanofil érzéseit végre nyíltan piacra vihesse. Tömegesen lép­tek be az SS és Volksbund soraiba, de ez még kisebb baj Volt, Szabad országban szabad munkások ünnepe: mújjus I KAS-ELET vetelményeknek, azt az iparügyi mi­niszter személye is garantálja. Tolnai György Májusi ajándék az efjúmunkásságnak Takács Ferenc elvtárs miniszter nyilatkozik az új tantmctörrfnyriíl Régi sérelme az ifjúmunkásoknak, ta­noncoknak munkakörülményeik sza­bályozatlansága. Ezen változtatni kel­lett. Takács Ferenc elvtárs iparügyi mi­niszter a mai napon közölte, hogy az iparügyi kormányzat a közeljövőben foglalkozik a jövendő munkásainak, a tanoncoknak évtizedes problémáival. Fokozottabb védelmet és tökéletes ok­tatást akar biztosítani az ifjúmunkás­ság részére, mert országos érdek az, hogy az újjá­építésre váró országban megfelelő szakemberek álljanak rendelke­zésre. Meg kell szűnnie a tanoncnyomorúság­nak is, ezt is biztosítania kell a most munka alá vett törvénynek. — Az ifjúmunkások védelme érde-' kében megfelelő reformokat léptetünk életbe — nyilatkozott Takács miniszter. — Végre eljutottunk odáig, 4iogy az ifjú­munkásvédelem és tanoncszociálpoli­tika terén az elmúlt évtizedek hiányos­ságait pótolni tudjuk. A tanonckérdést a modern szociálpolitika, a szociális gondozás és a szakmunkásképzés figye­lembevétéléVel gyökeresen fogjuk meg­oldani. — Évtizedes követelése a munkásmoz­galomnak az egységes, minden kérdésre ki­terjedő ifjúmUnkástörvény, melynek keretében megnyugtató meg­oldást találnak a bérek, a munkaidő, a vasárnapi jnunkasziitiet, a fizetéses sza­badság problémái. A szakoktatás fej­lesztése érdekében a szakszervezetek bevonásával ellenőrizni fogjuk a mű­helyben való kiképzést. Pályaválasztási tanácsadókat, képességvizsgálókat ál­líttatunk fel. Megszervezzük a tanonc­közvetítést is. A tanonciskoláknak mo­dern szakiskolává való átszervezése egészíti ki a készülő tanonctörvényt. — Tűrhetetlen az — egészíti ki Ta­kács Ferenc elvtárs a nyilatkozatát —, hogy még mindig érvényben van az 1884-es ipartörvénynek az a szakasza, amely megengedi, hogy a munkáltató tanoncát testi fenyítésben is részesít­heti. Az új rendéletben gondoskodás történik arról, hogy az ifjúmunkások testi fenyítése egyszersmindenkorra megszűnjön. Az iparügyi minisztériumban máris megkezdődött a korszerű tanonctörvény előkészítése. Es hogy ez a rendelkezés megfelel a modern szociálpolitikai kö-A Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom gyümröi szervezete április 29-én fél 4 órakor pur.názuvató műsoros oeiutánt rendez, ifjú­sági összejövetelen minden csütörtökön es vasárnap délután s «órakor tartja. Steinitz kapitány út 28 (volt Falucskai-vendéglő). A vili. kerüleii pártszervezet felken a ke­rület összes tömbinegbizottalt, házmegbizot­lait, hogy tontos ügyben a Vili, József körút 4ti. sz. aiatti új helyiségben okvetlenül je­lenjenek meg április 30-án, hétfőn 4 órakor. A kispesti nóDlzottsag új otthonában (Rá­kóczi ut .17, Eggeit utca sarok) minden nét­ion 5-Kor nöi délutánt tart. Kérik az eW-tarsnöic rendszeres látogatását. Vendégeket szívesen látnak. ___ A Vas- és Fémmunkás Szakszervezet ifjú­muttkasKüzpoatja ieihivja a vasipari gyáiak üzemoizottsagait, hogy ííjúsági megbízottai­kat, tanoncbizaimijuKat 28-áti, szómoaton 2 orara küldjek be a Vasmunkásotthonba (Magdolna uica ó—7). — felhívás! A buaai kerületekben lakó, vas- és iémipari üzemelt­ben dolgozó munkastársak 2U-en, vasárnap iéitiz órakor az Ooudai Munkásotthonban (Seimeci utca IS) vasipari nyilvános gyűlést tartanak, amelyen a vasmunkáskél désről számol be a Magyarországi Vas- és Fém­munkások Országos Szakszervezetének kül­dötte. Pontos megjelenest kér a szervező­tazottságl A Magánalkalmazottak Szakszervezetében április 29-en tel 11 órakor az összes szakosz­tályok szervezőbizottságai gyűlést tartanak. Tárgy: a kollektív szeizode3 és május 1. A Mérnökük és Technikusok Szakszerve­zetének ujpesi-rakospalotal csoportja április 29-én, vasarnap 11 órakor a szakszervezet Kolozsvári utca 25. sz. alatti helyiségében tartja beszámoló nagygyűlését. Felkéri a mérnököket, technikusokat és okleveles mezőgazdákat, hogy nagy számban jelenje­nek meg. A Vegyipari Munkások Szabadszervezete felhívja a kelmelestőket es vegytisztito munkásokat, hogy április 28-an, szombaton 3 órakor számukra szakosztályi ülést tart (Andrássy út 23). Sajat érdekükben jelenje­nek meg az érdekeltek. A Szakszervezeti Tanács felszólítja a Nagy-Budapest területen tartózkodó minta­keszitö munkásokat, hogy az ideiglenes ve­zetóseg megvaiasztása vegett feltétlen jelen­jenek meg vasárnap 10-kor Fiumei út 4 alatt. — A KAOSZ felnívja a kereskedelmi vál­lalatok üzemibizottsági tagjainak s a keres­kedelmi alkalmazottak figyelmét arra, hogy a májusi felvonulásra szakszervezetükből (Erzseoet körút 24, I. 1) indulnak. Találko­zás reggel 6 órakor. — A kirakatrendezők 29-én, vasárnap 10 órakor taggyűlést tarta­nak, amelyen megválasztják az új vezetősé­ket. KeriK a kartársakat, hogy az ülésen leltétlenül Jelenjenek meg a KAOSZ-ban (Eizsebet kőrút 24, 1. 1). A Magyarorszagi Szállítási és Közlekedést Munkásuk Országos Szövetsége helyiségében (VII, Damjanicn utca 5) a budapesti vásár­csarnokok számozott hordárai es a vásár­csarnokokban a kereskedőknél alkalmazott (stabil) rakodómunkások április 29-én, va­sárnap 10 órakor gazdasági érdekeik meg­veáése céljából szakosztályi alakuló ülést tartanak. A Magánalkalmazottak Szakszervezetének vegyészeti szakosztálya 2ö-án 3 órakor a szakszervezet székházaban, Eötvös utca 25/a. alatt taggyűlést tart. Az Élelmezési Munkások Szakszervezeté­nek csepeli csoportja vasárnap 10 órakor a Csepeli Munkásotthonban gyűlést tart. A szakmába tartozók (pékek, hentesek, mészá­rosok, maggyári és malommunkások, olaj­gyári, konzervgyári, tésztagyári stb. munká­sok) pontos megjelenését kérik. Az összes villamos-, HÉV- és autóbusz­alkalmazottakat értesítik, hogy a szervezet Magyar Közlekedési Alkalmazottak Szabad­szervezete címen, VI, Vilma királynő út 22. szám alatt működik. Hivatalos órák 9—3 kö­zött. A Városi, Vármegyei és Községi Alkalma­zottak Országos Szövetsége felkéri az összes elöljáróságoknál alkalmazott altiszteket, hogy az altisztek szakosztálya vezetőségébe vá­lasszanak meg sürgősen elöljáróságonként egy-egy vezetőségi tagot. A megválasztott­nak név és lakcímét, foglalkozását és munka­helyét küldjék be a kOzpontí titkársághoz. Kik irányitiák közoktatásunk reformiát? az elnyomásnak a legfájóbb pont­ját ott kell keresnünk, hogy a ma­gyarságban eltompult a védekező ösztön, a német veszedelemmel, szemben. A gonoszság, a butaság, az egyenru­hauralom jellemezte március 19. óta a politikát. Teljesen átvették á hitleri té­telt: „ordítok, tehát vagyok". Mindez úgy válhatott csak lehetségessé, hogy történelmi osztályunk tehetetlen, értelmiségünk pedig közömbös, vagy önálló gondolkozásra képte­len volt. Kornis előadását a zsúfolt terem hall­gatósága élénk tetszéssel kisérte. — FELHlvAs: A Haas Fülöp és Fiai-féle Rt.-nál az igazolási eljárás folyó évi május hó 3-án veszi kezdetét. A kiküldött igazoló­bizottság felhívja mindazokat, akik a válla­lat kötelékébe tartozó alkalmazottak maga­tartásáról bármit tudnak, amely a magyar nép érdekeit sérti, név és cím aláírásával jelentsék az Igazolóbizottság elnökénél, Mi­hók Lajosnál, Budapest, VII, Rákóczi út 24. sz. alatti üzlethelyiségben. (X) Amint a Népszava már közölte, a Nemzeti Főtanács a közoktatásügyi mi­niszter előterjesztésére az Országos Köznevelési Tanács elnökévé Szent-Györgyi Albertet, a Nobel-díjas egye­temi tanárt nevezte ki. Az Országos Köznevelési Tanácsban a Pedagógusok Szabadszervezetének kiküldöttei, a minisztériumok megbízot­tai és az egyházak képviselői vannak. Kzzel a magyar köznevelés elvi irányí­tása egy testület hatáskörébe jut. A köznevelési reform terveinek elké­szítésére elnöki tanácsot alakítottak, ebben nemcsak szakpedagógusok, ha-, nem a magyar élet és tudomány kiváló férfiai is helyet foglalnak. Az elnöki tanács tagjaiul a közok­[ tatásügyi miniszter a következőket ne-Ivezte ki: Baranyay Lipótot, a Nemzeti Bank volt elnökét, Bay Zoltán egyete­mi tanárt, Ferenczy Béni szobrászmű­vészt, Illyés Gyula írót, Kodály Zoltánt, Sik Sándor egyetemi tanárt, Szekfü Gyula egyetemi tanárt. Veres Péter írót. Az elnöki tanács már megtartotta első ülését és ezen szóba került a köz­oktatás reformjának megindítása. Az elnöki tanács javaslatot terjesztett az illetékes miniszterek elé a mezőgazda­sági iskolák számára biztosítandó föld lefoglalására, a tanítók és tanárok fize­tésének rendezésére és a legsürgőseb­ben kicserélendő tankönyvek pótlására vonatkozólag. Reméljük, hogy az új közoktatás­ügyi „agytröszt" eredményes munkát feg végezni, bár kifogásoljuk azt, hogy a Tanácsban nem kaptak helyet a nő­nevelés kérdéseinek szakértői és a mun­kásság képviselői. Ezek a hiányok sür­gősen pótlandók. 28. oldal Készüljünk május elsejére Elvtársak, az 1919-i május elsejei ün­nepségekről készült fényképek arról be­szélnek, hogy akkor megindító lelkese­déssel vonultak fel fővárosunk utcáin a munkások és azok, akik a munkás­osztályt megbecsülték. A fényképek ar« ról is beszélnek, hogy a proletariátus megértve a nap jelentőségét, mindvé­gig úgy viselkedett, hogy tömegeit taps­sal kisérte az ablakban könyöklő né­zők nagy száma. A nagyszerű 1919-i kezdést letörték a reakciósok — külföl­di segítséggel. Elvtársak, most jobban áll a prole­tariátus ügye. A reakciónak ma nincs jövője, csak búvóhelye. A jövő a miénk, elvtársak, ezt tudnunk kell, eszerint viselkedjünk május 1-én, amikor mind ott leszünk, hogy a rombadőlt város csorbult falai közt megmutassuk a tel­jes erejében lévő proletariátus elszánt építeniakarását. Tegyünk túl 1919-en mi, akik annyi szenvedés és üldöztetés után mégis dolgozunk 1945-ben, hogy a közeli években az általános jólétet, boldogságot hozzuk az ország egész né­pének. Elvtársak, rajtatok az ország szeme, emelt fővel felejtessétek el — ha csak egy pillanatra is —, hogy or­szágunkon végighömpölygött a háború árja. -X­Vas Zoltán kormánybiztos elrendelte, hogy a pékek az étkezési jegyek május 1.-1 szelvényére 20 dekagramm kenyeret szolgáltassanak ki. A jegyek már április hó 29-én és 30-án is beválthatók. * A közellátási kormánybiztos a május l-re kiosztandó sör egy részét közvetlenül az üzemeknek juttatja. Azok az üzemek, amelyek sörre igényt tartanak, gondos­kodjanak edényről, megbízottjukat kellő felhatalmazással azonnal küldjék a köz­ellátási kormánybiztosság kereskedelmi főosztályához (Nagymező u. 1. I. em. 65.). .35. A Szociáldemokrata Párt VII. kerületi ifjúsága nem 7, hanem reggel 6 órakor gyülekezik az Almássy utcában. * A fodrászmunkások és családtagjaik a szervezet Erzsébet körút 9—11 szám alatti helyiségében reggel 8 órakor gyülekez­nek. * Bőripari munkások! V»6 és 6 óra között legyetek a központi székházban (VII, Dob utca 90), onnan vonulunk fel mindany­nylan zászlóink és tábláink alatt. A bőr­ipari munkások szervezetének szüksége van 30 *agú rendezőgárdára, a tagok Iga­zolványt és bélyegzővel ellátott karszala­got kapnak. Jelentkezés Krajcsovits Etel szaktársnőnél vasárnap 9 órakor. Akik az előkészítő és díszítő munkában részt akarnak venni, jelentkezzenek vasárnap és hétfőn 9-kor Kendernay Jánosnál. * A nyomdászok, litográfusok és könyv­kötők szakszervezetei testületileg vesznek részt a felvonulásban. Gyülekezés reggel 8-kor a Sándor téri nyomdászház előtt, indulás 14 9-kor. •» A pedagógusok jelenjenek meg tömege­sen a felvonuláson. Gyülekezés % 8-kor a szakszervezet székházában, Muzeum u. 17 alatt. * A gépjárművezetők reggel 8 órakor in­dulnak Rottenbiller utca 6/b szám alól, az egyesület épületéből. # A Telefongyár Rt. üzemi bizottsága áp­rilis 29-én d. e. 10-kor tartja májusi ün­nepélyét. (Hungária krt. 126—128.) Isti íaios Biztosi Társutal (Asslcurazloni Generali) felhívja ügyfeleit az életbiztosítási díjak továbbfizetésére. Kéri e célból mielőbbi lá­togatásukat kötvényükkel és utolsó fizetett díjnyugtával Budapest, V, József tér 4. sz. (Hitelbank) alatti helyiségben. UTOi.JARA láthatja vasárnap d. u. 4-kor a Népvarieté áprilisi műsorát a Sportpalotában. Alfonso, Rudolfo, Mosca, Wong-Tay és 20 világszám. — Jegyek elővételben kaphatók. Ma, szombaton nyílik a Fővárosi Pavilfon-kávéház a Városligetben. Egyedüli oázis a város szivében. Zenés uzsonnák. Remek házisütemények. Zene.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék