Népszava, 1945. április (73. évfolyam, 56–79. sz.)

1945-04-15 / 67. szám

6. oldal Ne fáradjanak! Valakik, a sportolók nevében, ismét szervezkednek. Nem tudjuk, de sejtjük, hogy mi készül. Egypár úr tisztségre tö­rekszik. Vegyék egyszer s mindenkorra tu­domásul: van egy 25 tagú sportbizottság, melynek tagjai a demokratikus pártok bizalmából kerültek helyükre. Minden egyéb sportbéli szervezkedést az egység megbontásának tekintünk. A karrieristák­nak pedig üzenjük: A sportért közkatona­ként is lehet dolgozni! SPORTHÍREK: A fasiszta turistaegyesüle­tek vagyona dolgában a Budapesti Nemzeti Bizottság úgy határozott, hogy az teljes egé­szében a magyar turistaszövetséget illeti. — Megalakult az angyalföldi „Barátság". Spor­tolók jelentkezése délután­­tól a Hungária úti pártházban. — „Előre" vagy Beszkárt? Sportkörökben híre jár, hogy a villamosok nevet változtattak, viszont erről a Beszkárt nem tud. Mi sem. — A Kerékpárosszövetség hivatalos órái mindennap délután 4—6-ig. A tagok igazolása 15-én kezdődik. — Az ököl­vívó Szövetség felhívja egyesületeit, tagjait, versenyzőit, edzőit, bíráit, hogy április 15-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Sportcsarnok­ban levő helyiségben jelenjenek meg. Je­lentkezési hely még: V. Juhász Andor utca 7. I. em., minden pénteken délután 3—5-ig. — Vasárnapi sportesemények: A Millenáris pályán délelőtt 11 órakor MTE—Vasas kézi­labdamérkőzés, fél 1 órakor MTE—Beszkárt labdarúgómérkőzés. Délelőtt 10 órakor sport­bemutató lesz a Sportcsarnokban. Box, bir­kózás, mozgásművészet, férfi és női kézi- és kosárlabda-mérkőzések. — Tipográfia—Ganz labdarúgómérkőzés lesz délelőtt fél 10 órakor a népligeti nyomdász (KISOK)­sporttelepen. — Csepel—IX. ker. József Attila WM-pálya, Csepel, délután 3 órakor. — IX. Dózsa—IX. Petőfi Hangya-pálya, Ceglédi út, délelőtt 11. — Rákospalota—A csütörtöki forduló győz­tese PSC-pálya, 11. — X. ker.—Kispest KAC-pálya, délelőtt 10. — VIII. ker.—Csütörtöki mérkőzés vesztese Hungária út, fél 2. — V. ker.—XIII. ker. Táncsics Béke utca, 11. — VI. ker. Irányi—VIII. ker. Kossuth Hungária út, 11. — VII. ker. Ady—XIII. ker. Jókai Hungária út, fél 10. — A Szociáldemokrata Párt sportegyesülete, a „Barátság" megkezd­te szakosztályainak szervezését. Minden hoz­zánk tartozó vagy velünk érző sportembert, vezetőt szívesen lát. Hivatalos órák délelőtt 10—2-ig (Palace-szálló, Rákóczi út 43, III. 321). — A VI. ker. „Barátság" turistaszakosztálya felhívja a túrázni kivánó ifjúságot, hogy je­lentkezzék szerdán délután 4 órakor (And­rássy út 41). — A VII. ker. „Barátság" fel­szólítja a kerület ifjúságát, hogy sportolás céljából jelentkezzék (Dohány utca 75, II. 9). Hiv. órák naponta 3—6-ig. Barátságos mérkőzések: K. Barátság—Cse­pel fél 3, Halom u. Vasas—Újpest Latorca u., 4. ETC—SAC Pestszenterzsébet délelőtt fél 11 órakor. Kispest—Budafok Pestszenter­zsébet, délután 2. PeMTK—Csepel Pestszent­erzsébet, délután 4. UTSE—Wolfner Újpest, Attila utca, délután 4. UMTE—MFTK Tijpest, Attila utca, délután 2. MTK—Elektromos Latorca utca, délután 2. FTC—Kispest Üllői út, délután fél 4. NÉPSZAVA Vasárnap, 1945 április 1. ­ Értekezlet a tej- és tejtermékek ügyében. A közellátási kormánybiztos közli, hogy a tej- és tejtermékek termelé­sének és forgalombahozatalának tárgyá­ban a tej- és tejtermék vállalatok vezetői, üzemi bizottságai április 16-án, hétfőn dél­előtt 11 órakor a közellátási kormánybiz­tosság (Nagymező utca 1.) tanácstermében folytatólagos értekezletet tartanak. S­AKK Rinck H. Barcelona: 1. Fg2 (Elhárítja az örökös sakk fenye­getést) 1 . . . Ve3, 2. Hd4­ 1 Ka7, 3. Fg1­ (A vezér el van fogva), 3 . . . Ve8, 4. Hb51 Kb8, 5. Fa7t Kc8, 6. Hd6f vezérnyeréssel. •55- Karo—Kann (Schweiz, Arbeiter Schachbund, Bern 1944.) H. Gfeller Emil Ernst Világos. Sötét. I. e4 c6, 2. d4 d5, 3. Hc3 de4:, 4. He4: Hbd7, 5. Hf3 Hgf6, 6. Hg3 g6, 7. Fd3 Fg7, 8, c4 (Jobb 0—0), 8 0—0, 9. Ff4 Hg4, 10. h3 e5ü, 11. Fg5 Hgf6! 12, de5: He5:, 13. He5: Va5t, 14. Vd2 Ve5:1, 15. Hge2 He4, 16. f4 Vg5:!, 17. Fe4: Ve7, 18. Ff3 Bfd­8, 19. Vc2 Ff5, 20. Va4 Fb2­, 21. Badl Fc3f, 22. Kf2 Fd2, 23. Vb3 Bd3, 24. Vb2 Bad8 (A világos hadállás reménytelen), 25. Hd­ Ve3f, 26. Kfl Fd­., 27. Vd­. Bdl­ t világos föladta, Fd3t ellen nincs kielégítő véde­lem. A Magyar Dolgozók Országos Sakkszövetz­­ségéhez újabban csatlakozását jelentette be a balassagyarmati MADISZ Sakköre, a Budapest VI. kerületi MADISZ Sakkör, az Angol-Magyar Bank Sakköre, a Közalkal­mazottak Országos Szabadszakszervezetének Sakköre és egyénileg Szigeti Miklós mester. Az elnöklő Dalmadi elvtárs bejelenti, hogy az új sakkszövetség élére olyan közéleti ki­válóságokat sikerült megnyerni, mint Kossa István, Propper Sándor, dr Szent-Györgyi Albert, Maróczy Géza, Tóth László, akik társadalmi tekintélyt és erkölcsi súlyt bizto­sítanak az új sakkszövetségnek. Az elnök­ felszólítja az ülésen­­jelenlevőket, hogy le­gyenek segítségére a Hangya, a Gázművek sakkörei, valamint a megszűnt Magyar Sakkszövetség vagyontárgyainak felkutatá­sában, hogy azok lefoglalhatók és kiigényel­hetők legyenek. Szedlacsek elvtárs bejelenti a Szabadság Sakkör versenyének megindu­lását, ahol Füszér, Gereben és Szedlacsek mesterekkel kiváló képességű mesterjelöltek mérkőznek a díjakért. — A mai folytatólagos ülés színhelye az EKA Lakkör VII. Dohány utca 73. szám alatti helyisége. Főszerkesztő: SZAKALITS ÁRPÁD Felelős szerkesztő: SZÁVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza -Nyomatott: Légrády Testvérek nyomdájában. Felelős nyomdavezető: JÁNOSI PÉTER Világos nyer ­­­ Orczy úti kettőszobás, fürdő­szobás olcsó lakásomat elcse­rélném belterületi egyszoba­összkomfortos lakással Meg­beszélés vasárnap: Király utca II, IV. em. 29. Háztulajdonosok! Vállalom 50­­%-ig megrongált házak hely­reállítási munkáit, előnyös hi­telművelettel is. Róna építész­irodája Bezerédi u. 9. írásbeli ajánlatot teszek, költségvetés díjtalan. É£ftés­ anyagot, állványfát, szerszámot, bármily kis meny­nyiségben is, bontást veszek. Róna építésziroda, Bezerédi u. 9. TEXTILÁRUKAT veszek priváttól is. Lustig, Nagymező utca 21. I. em. 12. Margit-körút 13. sz. ékszer­üllet tulajdonosa, Slomovits Menyhért, üzleti bérlete ügyé­ben azonnal jelentkezzen. Zseli Andrást keresi felesége. Karácsonykor megsebesült Pál­ffy-laktanyában. Hírért juta­lom. II. Logody utca 50. Vegytisztító segédet, vasaló­nőt, vasaló szabót, elsőrendű munkaerőt, jó­­fizetéssel felvesz. IV. Magyar utca 3. Aranyat, ezüstöt, briliánst, használt órát legmagasabb ár­ban veszek. Schwartz órásmes­ter, Pannónia utca 8. Dr Vili Lászlót kéri Pongrác, azonnal jelentkezzen. Lakást bút. és költs.­tér., lak­részt, szobát keres. Díjm. el­közvetit Bertók K­., Dessewffy utca 6. 9—5-ig. Aranyat, ezüstöt veszek. Sch­effer, Kazinczy utca 10. sz. Aranymérleget vennék. Régi festményeket, magyar és külföldi mesterektől, rossz állapotban is, veszek. „Mester­képek" jel. a kiadóba. Aranyat fazonárban is veszek, óra vétel, eladás, javítás. Pau­lay Ede utca 37, II. em. 4. Dr Víg Irén fogorvos ismét rendel. Kisfaludy köz 4. (Cor­vin-mozi mellett), d. u. 3—5 óra között. Privátnak eladok la angol­szövet öltönyt, női ruhát, bő­röndöt, stb. Erzsébet körút 39, II. em. 10. Perzsaszőnyeget veszünk, hi­básat is. Universal, VII, Wes­selényi utca 8. Kreuterné dr Springer Olgát augusztusban pestvidékiből el­vitték. Keresi testvére, Adler Pálné, Pozsonyi út 32. A Pesti Izraelita Hitközség felhívja mindazokat, akik a hitközség épületeiből, különö­sen a VII. Síp utca 12. sz. alatti székházból és az Abonyi utca 7—9 sz. gimnáziumi épü­letből írógépeket és egyéb fel­szerelési tárgyakat elvittek, hogy büntetlenségük biztosí­tása mellett, haladéktalanul szolgáltassák azokat vissza. Ellenkező esetben — minthogy több eltulajdonító neve előt­tünk ismeretes — az eltulajdo­nítók ellen a feljelentést meg­tesszük. Sándorfalvi Márton tüzér­hadapródőrmestert keresi fele­sége. Értesítést kér: Hatvan, V. Csokonay utca 5. Baraker kalaposmester, And­rássy út 27. alatti üzeme is­mét működik. Férfikalapjaví­tás, eladás, udvarban jobbra. Briliánst, ékszert, aranyat napi áron vásárol Scher György Semmelweis utca 19. félem. 1. Bábynadrág Bábypelenka, megbízható Jó áru újból kapható. Bermann Fülöp, Bábynadrágüzem, Vilmos császár út 33. garantáltan vízhatlan, mosható, vasalható. Bermann Fülöp eső­kabátüzem, Vilmos császár út 33 Veszek briliáns ékszereket, rossz órákat. Frivaldszky Ferenc, ékszerkeresk. Karpfenstein utca 2/b, II. em. 25. Aranyat, ékszert legmagasabb napi árban veszek. Findler, Bpest, VI. Király u. 13, félem. Aranyat, ékszert, órát magas áron vásárolok és eladok. Er­dős ékszerkereskedő, Német u. 5, II. emelet 2. Aranyat, ezüstöt, órát, briliáns ékszert (fazonárban is) veszek, eladok, javítok. Berger aranyműves­mester, Damjanich utca 31/b. Márton Eta divatszalón kéri kedves vevői látogatását. Új címe: Kossuth Lajos tér 15. Veszek ékszert, karórát, sző­nyeget, elsőrangú képet, szöve­tet magas áron, Wesselényi u. 29, I. emelet 5. Belvárosban üzlethelyiséget átveszek. ,,Kibombázott keres­kedő" jeligére Blocknerhez, IV, Városház utca 10. Földszintes üzemházat bérel­nék külterületen. ..Csendes" jeligére, Blockner, Vilmos csá­szár út 33. ÓRA, ARANY, EZÜST VÉTEL, CSERE. Nasser, Újpest, István út 13. Veszek aranyat, ezüstöt, bri­liánst a legmagasabb napi áron. Németh Gyula, Dob utca 46/b. Műbútor eladó: 3 ajtós szek­rény, brokát rekamier, 2 karos­szék, 2 támlásszék, asztal, toa­lettükör és éjjeli szekrény. III, Dereglye utca 2/b, földsz. 2. Dr Asbóth (Ackersmann) An­dor bőrgyógyász ismét rendel. IV, Galamb utca 3, II. em. 3. Szalontükör 155X77 rámában, ebédlőtálaló, ebédlőasztal eladó. Vármegye utca 7, II. 2. Adler. Oroszul, angolul, franciául tanítok. Damjanich utca 32, III. em. 5, Rotkel. László Arnold női ruhaszalón értesíti k. vevőit, hogy újra működik. Gr. Teleki Pál utca 13, I. em. 1, Ebédlő, háló, konyha eladó! József tér 9, I. em. Braun. Dr Ránki (Rottmann) Dezső urológus-szakorvos rendelését folytatja. Nagyatádi Szabó u. 50. Aranyat, ezüstöt a legmaga­sabb árban veszek. Dembinszky utca 48. II. em. 6. A Magyar Szövegírók, Zene­szerzők és Zeneműkiadók Szö­vetkezete felhívja a Nagy-Bu­dapesten lakó tagjait, jogdíja­sait, tisztviselőit és összes al­kalmazottait, hogy e felhívá­sunk megjelenésétől számított 3 napon belül a szövetkezet központi irodájában (VII. Er­zsébet körút 28, II. 6.), saját érdekükben jelenjenek meg az igazolásukhoz szükséges kérdő­ívek átvétele céljából. Dr Fodor József ügyvéd és honvédségi védő, irodáját ideig­lenesen V. Vilmos császár út 10. (udvarban) megnyitotta. Irodai órák: hétfőn, szerdán, pénteken d. u. 3—5. Ideiglenes lakás: Buda, XII, Schwartzer Ferenc utca 3, I. em. 6. Mindeneslányt, jó ellátással és fizetéssel felveszek: Éva utca 14, III. 4., jelentkezés 11-ig. Az angol-magyar elemi iskola szeretettel várja növendékeit az április közepén meginduló tan­évre. Az iskola új helyisége a pesti oldalon, V. Juhász An­dor utca 19. sz. alatt van. Az igazgatónő 15-én, vasárnap dél­előtt várja a tisztelt szülők szíves jelentkezését. Névváltoztatás: dr Mandl Márton budapesti (V. Szalay utca 2) ügyvéd nevét a belügyminiszter engedélyével dr Bolyai Már­tonra változtatta. A Danubia Textielőkészítő Rt. felhívja összes alkalmazottait, akik még nem jelentkeztek, hogy legkésőbb április 20-ig je­lentkezzenek. Aki jelentkezési kötelezettségének e határidőig nem tesz eleget, annak szolgá­lati viszonyát a gyár meg­szűntnek tekinti. Bzv. Szilágyi Józsefnét, Szi­lágyi Olga írónőt keresi fia. Értesítést kérek. Kinizsi u. 28. Kultur­ mozi. Aranyat, ezüstöt veszek. Schleifer, Kazinczy utca 10. Aranymérleget vennék. BÉLYEGGYÜJTEMÉNYT vennék priváttól. SZÉKÁCS, Filléres Divatház, Rottenbiller utca 4. sz. Megrongált faipari gépek el­adók. Pestszenterzsébet, Horthy Miklós utca 18, naponta 10-12 között. Intelligens, leh. franciául be­szélő kisasszonyt keresek dél­utánra, 7 éves lányomhoz. Lie­bermann, Teréz körút 18. Üzletet, helyiséget, berend., költs.­tér. is keres körúton v. bárhol Bertók K­., Dessewffy utca 6, 9­ 5-ig. Segédet v. kisasszonyt rövid­áru nagykereskedésbe felveszek. Babér, VI.­­ utca 42. Békéscsabára keresek teher­autót útitársakkal. Baross u. 9, II. emelet 6, d. u. 3­­ 7-ig jelentkezés. Budára, családi há­zba refe­renciákkal házfelügyelőt kere­sek. ..Becsületes" Blocknerhez, Vilmos császár út 33. Veszek aranyat, ezüstöt, bri­liánst a legmagasabb napi áron. Németh Gyula, VII, Dob utca 46/b. sz. Dr Stark Gyula ismét ren­del régi lakásán. V. Szent Ist­ván körút 2. Táskairógép, új Continental, Révai lexikon 21 k.­ 36-os, új női félcipő, viharkabát, bőrka­bát, rövid antilop, privátnak eladó. Gyulai Pál utca 3. I. 8. Vasárnap 10­1 között. Hirdetőirodák! Szombaton d. u. 1 órakor a hirdetőiroda­tulajdonosok fontos ügyben megbeszélést tartanak Bezár hirdetőirodában, Vilmos csá­szár út 65. Az érdekeltek pon­tos megjelenését kérjük. Gamma FC játékosai sa­ját érdekükben jelentkezzenek 14-én 10 órakor a bánát utcai pályán. K­inili (3 mm vastag, 60 mm széles, 1 és 2 méter hosszú vaslemez­szalagok), • Petróleumlámpa (8-as fémlemeztartállyal) Kézikocsi (2 kovácsolt vaskerékkel, hor­dárkocsiforma) Mezőgazdasági vasáruk (vidékkel dolgozóknak felendő cserecikkek) TŰZIFA (25 mm vastag, 150 mm széles, 1 méter hosszú, új, száraz bükk­donga kapható Österreicher Váczi út 69. Villamos van a Nyugatitól. Petróleumlámpa— lerakatok: Gelber, Hernád utca 28, Paszternák, Bulcsú u. 23/b. TÁRSAKAT keres vállalat (fiókrendszer) 50.000 P-vel, lehetőleg üzlettel vagy raktárhelyiséggel, bár­mely kerületben. Megbeszélés szombaton d. u. és vas. d. e.­ Amerikai út 66. II. 1. sz. KELLER TIBORNÉT, Schmain Paulát és Pásztor Sándornét, Schmain Katót ke­resem, akiket nov. 7-én a téglagyárból vittek el Gönyü felé. Aki tud róluk, értesítsen New-York hirdetőire, Erzsébet körút 9/11. Keller Tibor: FŰSZER, termény, vegyi háztartási cik­kek, bizományi­­és nagybani kereskedést nyitok. Kérem a gyárak, termelők és közvetítők árajánlatait, kedves ismerőseim és vevőim támogatását. Juhász József, Budapest, XI. Verpeléti utca 15. Borlak! Ki tud fiamról, László Jánosról, akitől M/578. tsz. alatt kaptam 1944 aug. 21 -i értesítést. Dr László Je­nőné, V. Sziget utca 38. Szondi Sándor úriszabósága, újból működik: Városház u. 16. Keresem a fiaimat, Jánosy Zoltán hdgy.-ot és Jánosy Bé­lát. Aki tud róluk, nagyon ké­rem, értesítse aggódó szüleit. Cím: Jánosy Mihály, Debrecen, Virág utca 21. Varrógépet, rosszat, töröttet is veszek, javítok. Donát mű­szerész mester, VIII. Kálvária tér 12. újpesten, modern bútorozott szoba, fürdő-konyha haszná­lattal kiadó, „Hölgy részére" fel. főkiadóba. Villamos vesót, vasalót, egyéb háztartási készüléket veszek. Elemet, kompt, zseb­lámpát árusítok. Audion, VI. Aki 10-én éjjel betörés útján elvitt szőrmeáruk nyomára vezet, az előkerülő áruk értékének 20%-át kapja készpénzben jutalmul. Müller, Petőfi Sándor utca 6. Pénzeszsákot veszek, használtat és újat. Ungár, Tisza utca 9. Apám, Weisz Zsigmond fogtechnikus hazaérkezéséig üze­mét átvettem és így állok a tisztelt megrendelők rendelke­zésére. Weisz István fogtech­nikusmester, VII. Nagydiófa utca 25. Bodnár villamossági cég Vilmos császár út 60. felszó­lítja volt alkalmazottjait, hogy a már ismét megnyitott üzlet­ben jogvesztés terhe mellett 3 napon belül jelentkezzenek. Egyben felkérem tisztelt vevői­met és szállítóimat, hogy ke­ressenek fel. Gyermekgondozónőt és fözömindenest keresek jó feltételekkel. Jelent­kezés: Veres Pálné u. 10, IV. 2. Csokoládé, cukorka-, osztyaüzem nyers­anyagot vesz. Skultéty, VIII, Szigetvári utca 22. SZEMFELSZEDŐNŐT, fehérneműjavítónőt, nyakkendő­varrónőt, kifutót fölveszek. 9—4-ig. Nyakkendőüzem, Nép­színház utca 24. Aggteleki utca sarok. Nemzeti Zenedében a tanítás megkezdődött. Beírá­sok délelőttönként: táskairógép eladó. Alkotmány utca 20. IV. em. 19. Dr ÓVÁRY ARTÚRT december elején a 101. gk. tan. ezr. Tatára vitték. Ki tud róla? Értesítést kér: szülei, felesége. Pestszenterzsébet, Pöltenberg utca 67. Nagy jutalom a nyomravezetőnek vagy a visszaszolgáltatónak, aki barna­bordűrös, zöld karikákkal és B. K. monogrammal ellátott szürke alapszínű abroszok, valamint fehér abroszok és szalvéták Bel­városi Kávéház, Rónai beszö­véssel, evőeszközök ugyancsak Belvárosi Kávéház, Rónai be­véséssel, továbbá az Eskü út 5. sz. alatti lakásomról elvitt krokodil-táskában levő külön­böző családi okmányok és üz­leti iratokról felvilágosítást nyújt Rónai, Belvárosi Kávé­ház, d. e. 9—10 között.­­ Lakást, but. és költs.­tér.,­­ lakrészt, szobát keres. Dijm. elközvetítés. Bertók K­., Des­­­sewffy utca 6, 1—5-ig. Dunakeszi műhelytelepen 160­5 -ös feles föld megművelésre kiadó. Érdeklődés: Szalay utca 2, II. 3. Kerékpárt, alkatrészt, gyer­mekkocsit, műszaki cikket vesz Kerékpárüzlet, Aréna út 126. Tóth Mihály, IX, Korona u. 13. (itt lakott). Popitz István­né, Újpest, Batthyány u. 94. Anyja, illetve testvére­­jól van, vár hireket. Híreket továbbít Palló, Vilmos cs. út 5. Magyar Olajkereskedők Egye­sülete a KOKSZ helyiségé­ben, Vas u. 16. I. em., f. hó 20-án d. u. 3 órakor közgyű­lést tart. Minden olajkeres­kedő saját érdekében jelen­jen meg. Dr Zárday Imre egyete­m. ta­nár rendelését áthelyezte: hét­főn és pénteken 3—4. Fasor­szanatórium, kedden, csütörtö­kön, szombaton 3—4, Kigyó utca 4—6. Buda legszebb 3 lakásos vil­lája eladó. Óbudán 3000 G-öl 260 ezer pengő. Császár Ferenc ingatlanforgalmi irodája, Ká­roly körút 15. Dr Berndorfer Vilmos szü­lész-nőorvos rendelését XIV, Abonyi utca 29. I. 3. meg­kezdte. Rendel 2—4-ig. Singer sima cipőtűző varró­gép eladó, kitűnő állapotban. VIII. József körút 3, II. udvar, III. emelet 9. Régi festményeket, magyar és külföldi mesterektől, rossz állapotban is veszek. ..Mester­képek" jelig, a kiadóba. Dr Rapaport Sámuel idegor­vos,­ pszichoanalitikus, újból rendel ideg- és lelkibetegek ré­szére. Szent István körút 13. Berettyóújfaluból Daróczy Zsuzsit várja Pesten Lázárné. Mindenest vagy takarítónőt keresek jó koszttal, nagy fize­téssel. Dohány u. 12. II. 4. KERESKEDŐK! Mindenféle textil-, kötött-, szövöttáruk kaphatók. Káldi, Izabella utca 69, d. e. 10.­-ig. I Dr Luy György ügyvédi iro­­l­­­dáját Dohány utca 12. alatt­­­i megnyitotta. i .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék