Népszava, 1945. május (73. évfolyam, 80–103. sz.)

1945-05-01 / 80. szám

2. oldal NÉPSZAVA Kedd, 1945 május 1 Hill vasárnap délban állítólag meghalt A „Svenska Dagbladet" berni értesülés alapján kelli, hogy Hitler berlini főhadiszállásán vasárnap délben meghalt. Halálos ágyánál Göb­bels volt jelen. A hírt eddig még semmi más oldalról nem erősítették meg. A Szovjet­ Unió kommunista pártjának májusi kiáltványa Az orosz Kommunista Párt központi bizottsága május elseje alkalmából ki­áltványt bocsátott ki a Szovjet­ Unió dolgozóihoz. A kiáltvány a világ valamennyi dol­gozóját egyesülésre szólítja fel a hitleri fasizmus szétzúzására vívott harcban. Élteti a Szovjet­ Unió népeit, a Vörös Hadsereg és haditengerészet hőseit, akik megmentették az európai ci­vilizációt és kitűzték a győzelem lobogóját Berlinben. Azután bajtársi üdvözletét küldi a szö­vetséges angolszász hadseregeknek, majd a jugoszláv, csehszlovák és álta­lában a szláv testvérnépeknek. Külön üdvözli Franciaország dolgozóit és az­után mind e szövetséges és testvéri né­pekhez felszólítással fordul: „Fenyítsük meg a fasiszta szörnye­tegeket, amiért kifosztották és le­rombolták városainkat és falvain­k­at, amiért erőszakot követtek el asszonyainkon, amiért szovjet pol­gárokat német rabszolgaságba hurcoltak és legyilkoltak. A kiáltvány azután egyenként szól a­­ Veixis Hadsereg gyalogosaihoz, tüzérei­i­hez, páncéloskatonáihoz, repülőihez, lo­vaskatonáihoz, tengerészeihez, híradói­hoz, felderítőihez, műszaki csapataihoz­­ és egészségügyi szolgálatához, s mind­egyik elé kitűzi a még rájuk váró fel­adatokat. Azután az otthoni front, a hadiipar dolgozóihoz fordul, s felszólítja őket, hogy emeljék magasra a Szocialista munka vetélkedésének zászlaját. A kolhászok földművelőihez és állat­tenyésztőihez, a szovjet értelmiségi dol­gozóihoz, a nőkhöz és az ifjúsághoz for­dul végül, azzal a felszólítással, hogy legyenek a fasizmus elleni küzdelem első soraiban. A kiáltvány a Szovjet­ Unió, a Kom­munista Párt éltetésével és Sztálin irá­nyításának dicsőítésével fejeződik be. A szövetségesek behatoltak Münchenbe A keleti és nyugati front Ausztriában is egyesül. Előretörés Kiel és Stlbeek felé Hétfőne A londoni rádiójelentés szerint a 7. amerikai hadsereg benyomult Münchenbe, más egységei elfoglal­ták Oberam­mergaut és Innsbruck irányában átlépték az osztrák ha­tárt. Münchent már pénteken hajnalban nyílt városnak nyilvánították a német helyi katonai hatóságok, de emiatt éles ellentét támadt a parancsnokság és a náci­ vezérek között. A hét végén nyilt lázadás tört ki a városban s ez teljes zűrzavarhoz és polgárháborúhoz veze­tett. Ugyanekkor „a bajor felszabadítási mozgalom rádióadója" is megkezdte ott működését. A város náci­ kézen lévő negyedeinek védelme ilyenformán tel­jesen kilátástalan. Münchentől 40 kilo­méterre a 3. amerikai hadsereg 27.000 szövetséges hadifoglyot szabadított ki egy táborból. Reuter-jelentés szerint osztrák területen az angolszászok és a szovjet­ csapatok új találko­zása várható. Jelenleg már csak mintegy 120 kilomé­ter választja el őket. Az észak­németországi fronton a 2. brit hadsereg Hamburgtól 35 kilométer­re délre átkelt az Elbán és nagy hídfőt létesített a Lübeck és Kiel elleni offenzíva bázisaként. Berlsseen befejezésükhöz közelednek a tisztogató harcok A szovjet csapatok benyomultak Mecklenburgba (Moszkva­, április 30. — Tass.) A­ Szov­jet Tájékoztató Iroda közli: Április 29-én a 2. bielorussz arc­vonalunk csapatai elfoglalták Ank­lam, Friedland, Neubrandenburg, va­lamint Lychen városokat, fontos köz­lekedési csomópontokat és Mecklenburg tartomány terüle­térre léptek. Az 1. bielorussz arcvonal csapatai folytatva utcai harcaikat, Berlinben elfoglalták Moabit vá­rosnegyedet, valamint az Anhalti pályaudvart és a város központ­jában birtokukba vettek 177 ház­tömböt. Berlin északi részében az arcvonal csapatai harcok közepette birtokukba­­Vették Joachimsthal, Gross-Del­m, Gross-Schönebeck, Klandorf, Marien­werder, Wesendorf, Liebenthal, Ham­mer és Liebenwalde helységeket. Az 1. ukrán arcvonal csapatai utcai harcokat vívtak Berlin dél­nyugati részében és elfoglalták Wilmersdorf városnegyed déli felét egészen a Berlinerstrasseig, továbbá Hohenzollerndamm és Halensee körvasút-állomásokat. Berlin délkeleti részén Wendweff-Buchholz körzetében az 1. bielorussz és az 1. ukrán arcvonal csapatai be­fejezték az előző napon körülzárt né­met csapatok felszámolását. Csehszlovákia területén Brünn Brno­ városától keletre a 2. ukrán arcvonal csapatai támadásukat foly­tatva, harcok közepette elfoglaltak számos helységet.­­ Április 28-án a 2. bielorussz arc­vonal csapatai harcok közepette el­foglalták Eggesin, Torgelow, Pase­walk, Strasburg és Templin városo­kat a németek fontos védelmi támasz­pontjait. Az 1. bielorussz arcvonal csapatai folytatták utcai harcaikat Berlinben és elfoglalták Charlottenburg város­rész északnyugati területét egészen a Bismarckstrasseig, Moabit nyugati részének felét és Schöneberg keleti részét. Az 1. ukrán arcvonal csapatai Ber­lin délnyugati részében vívott utca­­harcaik során birtokukba vették Friedenau, Grunewald és Auleben váorsnegyedeket és utóbbiban felvet­ték az érintkezést az 1. bielorussz arcvonal csapataival, amelyek elfog­lalták Siemensstadtot. Berlin délkre­ leti részében az erdős-tavas területen az 1. bielorussz és az 1. ukrán arcvo­nal csapatai körülzártak egy jelentős német harccsoportot. Sztálin marsall hadparancsának meg­ Észak-Olaszországban már nincs há­ború, csak tisztogatás és megszállás fo­l­­yik. A tisztogatásban részt vesznek az olasz hazafiak, a Garibaldi- és Mat­­­teotti-brigádok partizánjai is, akik a megszálló csapatok megérkezéséig le­kötik a német helyőrségek erőit, elvág­ják menekülésük útját és likvidálják a fasziszta vezéreket. A megmaradt német seregek az Adria északi partja, a jugoszláv és az osztrák határ között tömörülnek össze, de már semmi reményük arra, hogy hazajuthassanak. Egyébként mindenütt teljesen elszi­getelődtek, ahol még nem adták meg magukat, nem estek fogságba vagy nem­­ semmisültek meg. A részletek — stratégiai szempont­ból — szinte már nem is érdekesek, mert frontról és hadviselésről a nácik és a fasiszták oldalán már nem le­het szó. A főbb események a következők: A szövetséges csapatok bevonultak Milánóba, Bresciába, Bergamóba, Comóba, Chiassónál elérték az olasz-svájci határt, elfoglalták rá­felelően vasárnap este a mecklenburgi betörés ünneplésére dördültek fel Moszkva ágyúi, míg szombat este a nyugatpomerániai (Stettintől nyugatra, a Keleti tenger partvidékén aratott) nagy sikereket ünnepelték. duát, Velencét, Vicenzát (az Auszt­riába vezető Brenner-hágó kapu­ját) átkeltek az Adigen és a Pia- ö­vén, a trevisói tartomány (Velen­cétől északra) teljesen felszabadult, Piemontban (fővárosa: Turin) és Lombardiában (fővárosa Milánó) a németek beszüntették az ellensé­geskedéseket. A piemonti és lombardiai német se­regtestek megadása a svájci­ rádió je­lentése szerint a következő: Cadorna tábornok, az északolaszor­szági olasz főparancsnok, két brit és amerikai tiszt kíséretében a szombati, nap folyamán találkozott egy német tábornokkal és egy ezredessel. Megál­lapodtak abban, hogy Piemontban és Lombardiában megszüntetik az ellen­ségeskedést. A partizánok parancsot kaptak a tüzelés megszüntetésére, a német egységeknek ott kell várakoz­­niuk, ahol jelenleg vannak. A szövetségesek földközitengeri fő­hadiszállásáról érkezett legújabb jelen­tés szerint a 148. német gyaloghadosz­tály zárt kötelékben megadta magát a Mascarenas tábornok parancsnoksága alatt álló brazil csapatoknak. Észak-Olazországban véget ért a háború Semmiféle szervezett ellenállás nincs — Turintól és Milánótól Velencéig mindenütt szövetséges csapatok folytatják megszálló és tisztogató had­műveleteiket Himmler Moszkva Himmlernek azt a kísérle­tét, hogy feltételnélküli megadást aján­lott fel Nagybritannia és az USA felé, s utolsó kísérletnek tekintik arra, hogy a­­ német kormány megbontsa az egységet a győztes szövetséges hatalmak között. A nevetséges és ostoba kísérlet a szorosan együttműködő nagyhatal­mak egységfrontjáról természetesen visszapattant. Hivatalos angolszász körök egyébként megállapítják, hogy Eisenhower tábor­nok, valamint Leahy tengernagy köz­lése szerint az ellenségeskedések meg­szüntetésére német részről semmi lépés sem történt és ennek folytán nem fér­het kétség hozzá, hogy kísérletezésről r­s intrikára van szó, amellyel nyugtalanítani akar­ják a szövetséges országok közvélemé­nyét. Truman elnök közölte a hivatalába kéretett újságírókkal, hogy az európai békehírek koraiak, bár hangoztatta, hogy Himmler egy semleges magánszemély közvetíté­sével valóban feltétel nélküli meg­adásra tett ajánlatot a brit és ame­rikai kormánynak. Azok a hírek azonban, amely szerint ezt az ajánlatot elfogadták volna, telje­sen alaptalanok. Himmler ajánlatát­­egyébként gróf Folke Bernadotte közvetítésével tette meg, akivel Kopenhágában találkozott. Mussolini kivégzése Mint már hivatalosan jelentették, Mussolinit legszűkebb munkatársai, Pavolini, Farinacci, Ricci, Starace és még tíz vezető fasisztával együtt elfog­ták és nyomban népbíróság elé állítot­ták. A halálos ítélet meghozatala után azonnal ki is végezték őket. A fasiszta vezérek holttesteit Mussolini barátnőjé­nek holttestével együtt Milánó főterén közszemlére tették ki, ahol a bevonuló angol hadsereggel együtt érkezett hadi­tudósítók már látták is a holttesteket. Mussolini német tiszti egyenruhát viselt. Mussolini kivégzésével az elmúlt két évtized európai politikájának egyik leg­kártékonyabb és legperfidebb figurája tűnik el a politika színpadáról. Musso­lini politikai pályafutását mint szindi­kalista hírlapíró kezdte meg, de aztán a nagytőke zsoldjában megmámoroso­dott a maga kreálta fasizmus kezdeti sikereitől és szinte nagyzási tébolyba esett. Olyan feladatok elé állította az olasz népet, amelyek megvalósítására az teljesen képtelen volt és tervei vég­rehajtására a legféktelenebb terrort, gyilkosságtól sem visszariadó erőszakot alkalmazta. A szocialista világ minden e mai napig fájdalommal őrzi az Olaszországban orvul meggyil­kolt Matteotti elvtárs és a sokezer munkásáldozat emlékét, akik mind Mussolini vérengző terrorjának estek áldozatul. A san franciscói értekezlet A világértekezlet szombati tárgyalá­sán elhatározták, hogy a hivatalos tár­gyalási nyelv orosz, angol, francia, kínai és spanyol lesz. Az értekezlet ve­zetőbizottsága elhatározta, hogy az ere­­detileg tervezett tizenegy tag helyett tizennégy tagból áll a v­érehajtóbizott­ság. Ezek a tagok a következők: Auszt­rália, USA, Szovjet-Oroszország, Nagy-Britannia, Kína, Brazília, Kanada, Chile, Csehszlovákia, Franciaország, Perzsia, Mexikó, Hollandia és Jugoszlávia. Bielorusszia és Ukrajna szovjet­köztársaságokat az új nemzetközi szervezet alapítótagjai közé vá­lasztották be. Az első érdemleges tárgyalási napon Egyiptom, India, Hollandia és Libanon képviselői szólaltak fel, akik hangoz­tatták, hogy az értekezleten gyakorlati szempontokat kell szem előtt, tartania és figyelembe kell venni a régi Nép­szövetségnél szerzett tapasztalatokat. GARRY COOPER CSILLAG MátólPalace e­g S­z­e­m­ü­v­készítés és javítás T­R­O­P Erzsébet körút II. Rákóczi út 84.

Next