Népszava, 1945. május (73. évfolyam, 80–103. sz.)

1945-05-06 / 84. szám

Vasárnap, 1945 május 6. NÉPSZAVA MŰVÉSZET Géprombolók Kapunyitás a Szabad Színházban. — Ernst Toller „Géprombolók" című színművével nyitotta meg kapuit a Szabad Színház az Erzsébetvárosi Szín­ház helyiségében. Toller a weimari Németország egyik legtehetségesebb drámaírója volt. Tiszta, drámai problé­mává izzított szociális programját min­dig költői eszközökkel tudta színpadra varázsolni. A „Géprombolók" a múlt­századi angliai luddita mozgalmakat viszi színpadra. A szövőmunkások Ned Lud vezetése alatt fellázadnak az új szövőgép munkába helyezése ellen, mert kenyerüket féltik. Jimmy Cobbett, a darab tulajdonképpeni hőse, hiába pró­bálja meggyőzni a munkásokat, hogy a helyes út nem a géprombolás, hanem a gép meghódítása és a szervezett harc az emberi jogokért. Kísérlete elbukik, Jimmy Cobbett meghal az eszméért, de a darabból kicsendül a jövő hangja, amely neki ad igazat A drámát 1930-ban Palasovszky Ödön már egyszer be akarta mutatni, de a darab csak a főpróbáig jutott el. Az akkori társadalmi rendszer veszélyt ér­zett benne és a rendőrség betiltotta. A „Géprombolók"-ban Toller tisztán és világosan fogalmazta meg szociális mondanivalóját, de a dráma több he­lyén érezhető a weimari Németország irodalmi szecessziójának nyoma. Né­hány öncélúan előtérbe nyomuló jelenet, színészi különcködést szolgáló részlet, egy-két hamisan csengő mondat és fő­leg szerkezeti ziláltság akadályozza a szo­ciális probléma kibontakozását. Az előadás kitűnőnek mondható. Both Béla, a darab rendezője, elsőren­dű játékmesternek bizonyul és a lehető legjobb teljesítményre késztette a sztá­rok nélkül dolgozó társulatot. A színé­szek közül magasan kiemelkedik Görbe János, aki Jimmy Cobbett szerepében szuggesztív, művészi alakítást nyújtott. Az összjáték részletezően kidolgozott és hibátlan. Farkas Gyula, Szigeti Jenő, Gellért Lajos, Kemény László, Szeme­thy Endre és Sze­nde Márta mélyen át­élt alakításai teremtik meg a darab at­moszféráját. A többi szereplő alakítá­sában sem érezhető egyetlen hamis gesztus vagy moduláció. A darabot a színház Molnár Miklós jólcsengő fordításában hozta színre. Ja­schik Álmosné díszletei hangulatosan festik alá a darab súlyos mondanivaló­ját Staud Géza (*) A Derkovits kollégium 7-én hétfőn 4 órakor taggyűlést tart a Munkás Kultúr­szövetség székházában (Városház utca 14. I. em.). (*) A Szociáldemokrata Párt VI. kerü­leti szervezetének védnöksége alatt a Munkás Kulturszövetség Kollégiuma az Ernst Múzeum kiállítótermeiben meghí­vott képzőművészek alkotásaiból kiállítást rendez, mely május 10-én nyílik meg. SZÍNHÁZAK MŰSORA Vasárnap. Operaház: Aida (4). — Nemzeti Színház: Bánk bán (Hi­, %5). — Nemzeti Kamara­színház: A medve, A dohányzásról, A ci­vilizátor ('­45). — Belvárosi Színház: Kü­lönös éjszaka (V411, %5). — Művész Szín­ház: Molnár-vígjátékok (11, V25). Szabad Színház: Géprombolók (%11, ^5). — Fő­városi Operettszínház: Csárdáskirálynő (11, 3/15). — Budai Színház: Remény (3). Pódium: Szájkosár nélkül (*­4 3, 5). — Medgyaszay Színpad: Francia szobalány (*11, %5). JÖVŐ HETI MŰSOR Opera: Hétfő: Nincs előadás. Kedd: Szök­tetés a szerályból. C-4. (5.) Szerda: Nincs előadás. Csütörtök: Mosoly országa. Bsz. (5.) Péntek: Philharmonia. I. (5.) Szombat: Tra­viata. Bsz. (5.) Vasárnap Faust (4). — Nemzeti Színház. Hétfő: Nincs előadás. Kedd, szerda, csütörtök: Bánk bán (3). Péntek: Nincs elő­adás. Szombat: Bánk bán (14­5). Vasárnap: Bánk bán (14X1, V15). — Nemzeti Kamara­színház. Hétfő: Nincs előadás. Egész héten: A medve, A dohányzás ártalmasságáról, A civilizátor (Mia). Vasárnap: Tartuffe (Wall), A medve, A dohányzás ártalmasságáról, A civilizátor (545). — Belvárosi Színház: Egész héten: Különös éjszaka (V20). Vasárnap: Kü­lönös éjszaka (Mill, 545). — Művész Színház: Egész héten: Molnár-vigjátékok (V15). Va­s.1.nap: Molnár-vigjátékok (11, '10). — Sza­b. :1 Színház: Egész héten: Géprombolók (Nj1). Vasárnap: Géprombolók (11, 5). — Fő­városi Operettszínház: Egész héten: Csár­dáskirálynő (íi5). Vasárnap: Csárdáskirály­nő (11, 1­­5). — Budai Színház: Egész héten: Remény (3). — Pódium: Egész héten: Száj­kosár nélkül (Mi5). Vasárnap: Szájkosár nél­kül (13, 5). — Medgyaszay Színpad: Egész hé­tn: Francia szobalány (5). — Arizona Irodalmi Kabaré: Csütörtök: Megnyitó mil­em­ (évadnyitó előadás, 145). Egész héten! Iele­k nyitó műsor (­5). A Troitzky, Moszkva s A K K Auschwítzból strywnnchiwiii Mwniiiiiwíw Végjátéktanulmány: visszaérkezett, Hatvanból de­­­portált munkaszolgálatosokat kérem, ha tudnak férjemről, Schwarcz Elemérről, értesítse­nek. VI., Mozsár u. 7. fssz. 2. Mindennemű festékáru, vegyi­termékek kaphatók cégnél, VIII, Sándor­ tér 3. Mindenest azonnalra felve­szek. Hauptmann, Teréz körút 35, II. emelet 1. HANGSZER vétel, csere, javítás. BOHÁR, Baross utca 63. szám. Aranyat, ezüstöt a legmaga­sabb árban veszek, eladok. Hajós, VII, Síp utca 6. üzlet. ] Keresem Vili.3zovitz József ganzgyári vaneszt.-t. Csáky-Ligeten, Szamos u. 2. sz. alatt lakott. Értesítést: Bertalits Szil­veszterné, Kaposvár, F. u. 11. AVOLA Marcipángyár Kft., Vin. Körir. u. 31. értesíti t. vevőit és szállítóit, hogy üze­mét V. 3-án megindította. Iparengedéllyel rendelkező bőrdíszműves, jobbkaros gép­pel, kitűnő exisztenciához jut­hat. Cím: Gold textilüzlet, Ki­rály utca 47. Szekér, nagyon jó állapot­ban élelemért vagy pénzért el­adó. VIII, Tömő u. 42, fszt 3. 102. seb.-szállító vonatról ha­s­rajött bajtársakat kérjük, ha tudnak valamit Morva Gyula őrmesterről, értesítsenek vagy keressenek fel. Költségét fizet­jük. Váci út 109, Morva Lajos. Szép lakást a Gellért-szál­loda közelében és nagy telek használatát bocsátom rendel­kezőre budai villámban meg­bízható házmesternek. Jelent­kezés Prager Testvérek, Pau­lay Ede utca 39.­­ Cipészkellék szakma vezető cége keres szakképzett munka­­­erőt. Ugyanott perfekt irodista ! is felvétetik. Ajánlatok „Jó munkaerő" jel­ére a kiadóba. Cipészek, figyelem , Faszeg, tex, drótszeg, falefogó, különböző szerszámok és cipész­kellékek kaphatók. Klein Hugó bőrkereskedés, Nagyfuvaros u. 2. Dr Deutsch Imréné dr Adler Anna fogorvos ismét rendel régi lakásán, Honvéd utca 22. szám alatt. Mustármagot, sárgát és lisz­tet nagyobb tételben vásárol. Weingarten, Klauzál utca 33. Vegytisztítósegédet és vasaló­nőt felveszünk. Ifj. Horváth, Nagymező utca 19. Keresek üzletet, árut, ruhiát, szobát, lakást, bútort. Express­iroda, vmb. ajánlatot Thököly út 7, Keletinél. Veszek ingatlant, ármegjelö­léssel „10.000 P-ig" jeligére a kiadóba. Felkérem azt az illetőt, aki Mimlics­­Vándornak (kit Feri néven lee­éznek) XIII., Fóti út 59. alá üzenetet hozott, minél előbb jelentkezzen a fenti és-Molnár Lajos a 101. vasútépí­tő szeroszloppal decemberben Zircen volt. Szappanjutalom­ban részesítem, ki hírt ad ró­la IX., Üllői út 111., I. 14. alá. Keresem fiamat, Neumann Lajost, aki Bakonyszentlászló (postafiók 1.) munkaszolgálatot teljesített. Onnan Budapestre került, utoljára a Radetzky­laktanyából írt december 2-án, aki tud róla, értesítsen. Rózsa Miksáné, V., Visegrádi u. 9., II. 5. szám. Főszerkesztő: SZAKASITS ÁRPÁD Felelős szerkesztő: SZÁVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Albrecht-laktanyából novem­ber 27. v. 28-án 701/24. sz. szá­zaddal elvitt Bille Imréről kér felvilágosítást Biliéné, V., Szi­get u. 27. Százezerrel társulnék bármi­lyen üzemhez, vállalkozáshoz. Jelige: „Livenza" kiadó. Prenner­­Józsefné és Baretics Márta! Saját érdeketekben azonnal jelentkezzetek. Apát jan.-ban elhurcolták a nyila­sok. Ha valaki tud róluk, ér­tesítsen jutalomért. VII., Vö­rösmarty u. 12/a. Portáshoz. 1—3 szobás lakást Pesten át­veszek, esetleg budai lakásom­mal cserélem. „Modern" jel­igére a kiadóba. Kollak­t műszaki ép. váll. Szigetelés, aszfaltozás, tetőfe­dés. IX., Üllői út 101. Nikkelezett szalagot 0.3—0.7 mm. vastagságban vesz Neu­mann faárugyár, Jókai u. 38. Weisz Józsefné, szül. Kron­stein Irént december 19-én a Szent István-kórházból a nyi­lasok elhurcolták. Aki későbbi sorsáról tud, értesítse férjét. Budapest, VII., Rákóczi út 12. I. em. 2. Dr Csányi Miklósnét, Aradi u. 29. alól a nyilasok 1944 no­vember végén lakásáról elhur­colták. Akik későbbi sorsáról tudnak, kérem közöljék című­ket. Dr Friedmann, V., Sze­mere u. 8. Seres Jenőt 1944 nov. 26-án lakásáról a nyilasok elhurcol­ták. Állítólag a józsefkörúti nyilasházba, majd a tégla­gyárba került. Felkérem dr Zoltán urat, vagy bárkit, aki vele ezeken a helyeken együtt volt, vagy azóta tud róla, ér­tesítse feleségét, V., Szent Ist­ván park 14., I. J. Férjemet, Brüll Ernőt, 1944 dec. 30-án elfogták a nyilasok a Hollán u. és Szt. István krt sarkán. Aki valamit tud róla, értesítsen. Aulich u. 4—6., I. 4. Széles kézikötőgépet 8 vagy 10-eset vennék. ,,Made" fel. Patak hirdetőbe, Vilmos csá­szár út 29. íróasztal, szépen kivitelezett, nagyméretű, intarziás, olysón eladó. Horthy Miklós út 15/b. 1. em. 18. Dr Dach Miklós orvos és fiam. Tamás, Kegyeshalomnál november 16-án eltűntek. Ér­tesítést kér aggódó felesége és anyja, dr Dach Miklósné, V., Juhász Andor u. 10., II. 3. Portálos üzlethelyiségemben helyet adnék textil, konfekciós, cipősnek, esetleg másnak. Ga­rai tér 4., Gyimesi Edéné. Némsehésk­arcs­os úriszabóságát Váci utca 36, újra megkezdte. Bajza Márton úriszabóságát Németh és Ko­vács cégnél. Váci utca 36., újra megkezdte. Pénzszekrény, vaságyak, ru­haszekrények, íróasztalok, bőr­garnitúra eladók. Bajcsy-Zsi­linszky Ereőró út 55., I. 1/a. Mahagóni ebédlő, zongora, egyszemélyes dióháló, Wert­heim kassza eladó. Lónyai u. 7., I. 15. Szobát adok magányosnak takarításért. Lónyay u. 7. I. 15. Dr Hegedű­. Miklós urológus, kórházi főorvos ismét rendel. II., Zsigmon­­d kir. útja 1. Keleti gyöngysor eladó. Vá­laszt „Százezer kp." Jeligére Blockner, Vilmos cs. út 33. Üzletszerzőink jelentkezését kérem, vidékre utazóknak tex­tilárut adok bizományba. Je­lentkezés 100­-ig Méhkas, Sas utca 5. I. em. Papíráruk viszonteladóknak és makulatu­rapapír zacskónak kapható. Kramer, Nagymező u. 48. szám. Ki tud Kiaschek Pálról és Róth Ignácról, kik március vé­gén Fertőrákoson voltak? Na­gyon kérem, közölje címét: Kiaschekné, Bpest, VI. Kazár utca 7. sz. Süllyes-­tős új varrógép el­adó. Thököly út 79. Házfel­ügyelő. Kérem, akik Felsőszeli köz­ségből a Huszárfelügyelőségtől visszaérkeztek, közöljék velem címűket. Dr Istványi Andorné, Bp., XI Soortfk­ út 85, II. 1. Dr Túri Sándor fogszakor­vos átvette dr Köves rendelő­jét, Vörösmarty tér 5, III. 1. Rendel V. 1-től 10—6-ig. Városligetnél 3 szobás, komf. lakást cserél egyszobásra. Jel­ige: ,,Jó levegő" kiadóba. Felhívás. Felhívom azon egyéneket, akiknek kézi erejű körkötőgépük van, hogy bér­munkára­ jelentkezzenek. II. Ma­rgit körút 64/a, III. 4. dél­előtt 11—1-ig. P 585. tábori számról kere­sem Braun Ádámot, aki tud róla, kérem, értesítsen. Braun Ádámné, Izabella utca 3/b. Siesta, Löwy Imre BETEGTOLÓKOCSIRAKTÁRA újra megnyílt. Felkért mélyen t. kölcsönzőit, címüket sürgő­sen közöljék. Damjanich u. 19. Lakatosmunkát és javításo­kat ismét vállal Reich Lajos épület- és műlakatos, VI, Aradi utca 62. Régi alkalmazottaira jelentkezzenek! Dr Deutsch József fogorvos, rendelését újból folytatja régi lakásán. Andrássy út 36. Négykerekű út vagy keveset használt erős kézikocsit meg­vételre keresünk.. VI, Lehel utca 23. Frey Nándor műszerészü­zem, VII. Kazinczy utca 48—50, ér­tesíti üzletfeleit, hogy munkát vállal. Felhívja munkásait, hogy munkára jelentkezzenek. Házimunkások, mosónők la­kással, ellátással felvétetnek. Szanatórium, Vilma királynő út 9. sz. Veszek bőrdíszműves varró­gép"­.. szerszámot. Ugyanott eládló férfiszabó varrógép, áll­ványos kézi villanyvarrógép. Tóth, Pipa utca 6. Egyszobás, központi fűtéses lakást bútorral is átvennék. Közvetitőt díjazom. Erzsébet körút 41. Bőröndös. Guzi István hdperm. 3.1. h. k. zlj. Budán volt. Érte.o-st Guzi István, Szeged, B­­­'log­asszony Sugárút 59. Dr Perényi Zsgmond ügyvéd irodáját V. Rudolf tér 6. sz. alá helyezte át. A közlemény végén a (X) jel fizete hirdetést jelent Nyomatott: Légrády Testvérek nyomdájában felelős nyomdavezető: JÁNOSI PÉTER Férfiruhák és ágyneműk jó állapotban olcsón kaphatók. Arató és Salavics, Erzsébet körút 24. és orváth­alló hangerősítő k-.ry­lót vennék. Ajánlata!. Oreguss, III, Raktár utca 22. krek. Házbizalmiak! Kibombázott kocsmáros keres kocsma helyi­séget. Hozzájuttatót díjazom. Lehetőleg „Lakással" jellgere a kiadóba. Társbérlőt keresek összkomf. szoba-hallos modern újlipót­városi lakásomhoz. Érd.­ Léde­rer, üllői út 21. Gázhiítószerarényt, gáztűzhe­lyet veszek. ..Buda előnyben" Jeligére Erdős hirdetőbe, V. Báró Acél utca 3. II. 3. Aki Major Valér ,.C 200" páncélos századosról tud (utol­jára Ecser községben volt), ké­r.e.n, értesítse Balogh Lajost, Újpest, Horthy M. út 43. Gunst Imre mérn. XI. 23-án Tutaj u. isk.-ból véd. szd.-ban elvitték. Aki tud róla, értesít­sen: Gunstné, Dessewffy u. 39. Elcserélném ráfizetéssel egy­szobás, összkomf. lakásomat, kettőszobá­ra. Érd.: 1194-ig: Klauzál u. 13, II. Sla. GAL. B­E ÖT, a S.'-t.szervezeti­ Tanács volt titkárát, az OTI előző elnök­ségének tagját a német Gestapo tavaly áprilisban budapesti la­kásáról elhurcolta­. Felkérjük mindazokat, ' akite'JG&r Benőről bármit tudnak, adjanak erről értesítést az OTI elnöki irodá­jába, (VIII. Fiumei út 19, I. emelet 35.). Ki tud. STRÉM LÁSZLÓRÓL? November közepén a Bécsi út és Nagyszombat utca sarkán lévő gimnáziumban volt. Érte­sítést Népszava kiadóba, Conti utca 4. CSEREI ÉVA, férj. Radó Istvánnét decem­berben a svábhegyi Gestapó­tól elvitték. Ha valaki tud róla, adjon hírt Cserei bőrön­döshöz, Dorottya utca 11. STRASSER JENŐT, vagy a 107/304. buszosok kö­zül, aki megérkezett, nagyon kérem, tudassa címét, vagy kere­sen fel Népszínház . .utca 38. I. 2, vagy Kötőszövőművek, Taksony utca 6. Férjemről­­sze­retnék hirt. Frankl Miklósné. SCHWARZ MIKSA VASÁRINAGYKERESKEDÉS régi előzékenységgel áll vevői rendelkezésére, kértük régi szállítóinkat, hogy aján­lataikkal bennünket felkeresni szíveskedjenek. Izabella u. 43. Jó megjelenésű FIATAL LEÁNY, gép-gyorsírás tudással, irodai, vagy eladói elfoglaltságot ke­res. F. Éva, Izabella utca 41, III. 22. Bejárónőt vagy mindenest keresünk jó elírással és fize­téssel. Izabella utca 43, II. 9. FELSZÓLÍTOM vállalatom összes alkalmazot­tait, hogy szolgálattételre kü­lönbeni jogvesztés terhe mel­lett 5 napon belül jelentkezze­nek. Falu:" Gy­ula, Vörös­marty utca 75. POLGÁRI MAGÁN VIZSGÁ­RA-előkészít Vértes, Cserhát utca 16—18. II. 36. Kombinált szoba, 11 részes, Jó karban, eladó. Kapitány u. 6. (Déli vasútnál.) Megtekint­hető 10—2-ig. F. hó 2-án, • szerdán d. u. irat tárcámat STURCZ ROZÁLIA névre szóló okmányaimmal, pénzzel, elvesztettem. N.ugyon­ kérem megtalálót, okmányo­mat Felsőerdősor 6. alatt leadni. AUTÓMOTOR-, motorkerékpár-, futóvillamos­szerelők, kocsikárpitosok, laka­tosok, ü­zemi lakatosai, buda­pesti belterületi üzemben fel­vétetnek. Fizetés, ellátás biz­tosítva. Jelentkezési­ Vasasott­honban (Magdolna utca 5.) Hegyi elvtársnál: 1. He5! Kd6!, 2. Hd3! Vf7, 3. Vd4! Vd5, 4. Vf6! Ve6, 5. Vg7! Vf5, 6. Hf4! Kc5, 7. Vc3f K­, 8. Vc7 matt. A megfejtés eléggé rejtett a folytonosan szétágazó játék és a csendes lépések miatt. A kevés báb elle­nére is a kivételes helyzetek és fordula­tok meglepőek. Átváltozások a sakkban. Nagy meglepe­téssel — és nem kisebb felháborodással — értesültünk arról, hogy Gálfalvi Réthy Pál, a magyar sakkozás „Kis Ference" a III. ke­rület egyik marxista pártjában bukkant fel. A sakkjátékban régi szép szabály, hogy az utolsó sorba jutott gyalogos vezérré változ­hat át. Ilyesmire törekedett talán annak ide­jén G. Réthy Pál is, mellesleg aláírásokat gyűjtve Szabó László külföldi kiküldetése ellen s izgága hangoskodással igyekezve — nem sikertelenül — a magyar sakkozás te­rén „Hangya-szellemet" meghonosítani. Egyebek között a régi sakkszövetség sem volt neki elég reakciós, mert ennek háta­mögött felkínálkozott a náci­ Németország­nak Post ügyvezető elnök. Berlin címre küldött és az utóbbi által Budapestre áttett levelében, miszerint őt hívják meg magyar részről német versenyre, mert ő kiemelkedő képviselője az „új" európai szellemnek, a már meghívottakkal szemben. A magunk ré­széről ezúton is biztosíthatjuk Gálfalvi Réthy Pált, hogy a szín- és lakóhelyváltozás nem segít: állandóan szem előtt és sakkban fogjuk tartani s megakadályozzuk, hogy akárcsak a gyalogos szerepét is játssza az új, demokratikus magyar sakkozásban. A Magyar Munkás Sakkor elnöksége és intézőbizottsága ma délelőtt 10 órakor tart ülést a Szabók Sakkörének helyiségében: VII. Almássy tér 2. sz., I. emelet. Budapest villámbajn­okságáért egyéni ver­senyt rendez a Magyar Dolgozók Országos Sakkszövetsége május 13-án, ideiglenes he­lyiségében: VII, Wesselényi utca 73. A ver­seny előkészítésével foglalkozó bizottság tagjai: Balogh, Parubszky, Füszér, Takács, Csanády felváltva tartanak inspekciót a hét minden napján a szövetség helyiségében. A versenyre nevezők felkéretnek, hogy lehe­tőség szerint sakkórát és sakkészletet hoz­zanak magukkal. Nevezési díj 20 pengő, mely a nevezés bejelentésével együtt a fent megjelölt helyen fizetendő. A verseny iránt máris nagy érdeklődés mutatkozik. Az V. kerületi Szabadság Sakkor rendezé­sében lefolyt vegyes mesterverseny volt a demokratikus magyar sakkvilág első meg­mozdulása. Az erők meglehetősen kiegyen­súlyozottak voltak, senkinek sem volt biztos pontja és ezáltal a verseny mindvégig nyílt volt. A verseny meglepetése Szedlacsek mester formán aluli szereplése volt 1. Füstér 6 Ms ponttal. Hossz start után az utolsó hat fordulót remek formában nyerte. 2. Gereben 6 ponttal. Az utolsó fordulóig vezetett, de Szabadi ellen nem talált magára. 3—4. Grács és Szilágyi 5—4 ponttal, mindenkire nézve veszélyes és megbízható erők. 5—6. Kollin és Bérczy ponttal. 7—8. Szabadi és Szedla­csek 4, Csanádi 2 V 2, Zoltán 2 ponttal. Utób­biak változó, rapszódikus formát mutattak. A rendezés munkájában Szedlacsek és Goldfinger elvtársak buzgólkodtak. Im 'm 'Ws W "m Wm 'wk Hü H§ P! Wk i§ Wm. WM ili Világos nyer — Halálozás. Dr Müller Vilmos főorvos, az ismert orvos-író 67 éves korában hir­telen meghalt. Az orvostársadalom egyik legértékesebb tagját, a nagyközönség pe­dig az orvostudomány fejlődésének és eredményeinek egyik leghivatottabb ismer­tetőjét vesztette el vele. Temetése ma, pénteken d. e. fél 12 órakor lesz a rákos­keresztúri temetőben. — Halász Ferenc, a „Magyar Faipar és Fakereskedelem" című szaklap 25 éven át szerkesztője és kiadója, 53 éves korában elhunyt. — Özv. Weisz Lázárné sz. Friedländer Irma 81 éves ko­rában meghalt. Fiai, Vető Andor és Vá­radi József, menyei és unokái gyászolják. A magyar rádió vasárnapi mű­sora. 12: Harangszó, hírek. 12.15: 1. Weiner: Nép­táncok. 2. Mendelssohn: Szentivánéji álom — szvit. 3. Csajkovszkij: Diótörő — szvit. (A Rádiózenekart vezényli Polgár Tibor.) 13.45: Dr Csorba János, Budapest polgármes­tere beszél. 14: Hírek. 16: Művészlemezek. 17: Hírek. 17.15: Munkásműsor. 17.4­1: Bartók: Falun. Basilides Mária énekel, zongorán kí­séri Raics István. 18: Hírek. 18.15: Orosz mű­sor. 19: Hírek. 19.15: „Jobbágyok ivadékai." A kuruc költészet. Arany János és Illyés Gyula verseiből. Közreműködik Rajczy La­jos és Simonffy Margó. 19.45: Tánclemezek. araufwurz­i ••« 7. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék