Népszava, 1945. június (73. évfolyam, 104–127. sz.)

1945-06-02 / 104. szám

1 Z­sf. oldal Gyermeknap Június 9-én és 10-én A két munkáspárt gyermekvédelmi szervét, a Gyermekbarátok Országos Egyesületét bízta meg a belügyminisz­térium, hogy legdrágább kincsünknek, a gyermeknek megsegítése érdekében mindent megtegyen és ezért kétnapos gyűjtést engedélyezett. Alig terjedt el ennek a híre, máris jelentkeztek a szakszerve­zetek, pártszervezetek, háztömbmegbí­zottak és házbizalmiak, hogy közremű­ködésükkel tegyék minél eredménye­sebbé a gyűjtést. Június 9-én és 10-én tesz tanúbizonyságot Budapest, a kör­nyék és a vidék valóban demokratikus gondolkodó társadalma, hogy magáévá tette az új idők új szellemét s áldoz gyermekeinkért. A gyermeknapra vonatkozóan részle­tes tájékoztatást nyújt és jelentkezést elfogad a Gyermekbarátok Országos Egyesületének központja (VII., Nagy­atádi Szabó utca 22.) . A Szovjet egyetemi életet és a főiskolai oktatást ismertette a Peda­gógusok Szakszervezetében Bolgár Elek elvtárs, egyetemi tanár. Oroszország­ban a diákok szakoktatás, de világné­zeti nevelést is kapnak. Az egyete­mistáknak erősen és komolyan kell dol­gozniok, ám mindenki gondtalanul ta­nulhat, mert teljes ellátást, könyveket, tudományos segédeszközöket, ösztöndíjat kap minden diák. Ilyen rendszer mellett nagyobb az ellenőrzés lehetősége és na­gyobb a fegyelem is, mint más egyete­­­meken. A diákélet azonban nem­ sivár, mert vannnak bőségesen örömünnepek és szórakozási alkalmak is. Lehetővé teszik az ifjúság minden irányú érdeklődésének kielégítését is. A tanterv alaposan átgondolt és például a történeti oktatás alapelveit maga Sztá­lin dolgozta ki Kurovval, a híres szovjet­politikussal. Az egyetemi oktatás két évig tart a középiskolák alsó osztályainak ta­nárai számára és négyéves a tanfolyam az összes osztályokban tanító pedagógu­sok részére. A főiskola jól kiépített üzem, gazdasággal és az önellátás lehetőségével. Minden tagállamnak külön közoktatás­ügyi népbiztosa van. Ezek felett van még egy Főiskolai Bizottság, melynek veze­tője a Szovjet­ Unió vezetőségének is tagja. A végzett növendék vizsga után azonnal állást kap és mindenkit a képességeinek megfelelő helyre tesznek. A továbbtanuló­kat előkészítik az egyetemi tanári képe­sítésre, hároméves tananyaggal. A fő­tárgy mellett kötelező a filozófia és egy nemzeti nyelv. Az értekezést nemcsak írásban kell benyújtani, de meg kell vé­deni szóbeli vitában is egy bizottság előtt. Ezután magántanár lesz a jelölt, rendes fizetéssel, mert Oroszországban nincs fizetéstelen állás és a szellemi munka óriási megbecsülését látjuk. Hungária Guttaperdia és Gumigyár Rt.-hez a Nemzeti Bizottság által kiküldött 222/a. számú Igazolóbizottság, amelynek elnöke Bors Lajos, az igazolásokat megkezdte. A bizottság felhív mindenkit, hogy aki a fenti vállalat bármilyen munkakört betöltő alkalmazottjának nyilas, vagy más fasiszta párttagságáról, ilyen párt támogatásáról, célkitűzéseinek, működésének helyesléséről tett kijelentéseiről tud, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy sérti; ezt és az erre vonatkozó bizonyítékait szóban, vagy írásban haladéktalanul jelentse a bizottság elnö­kének, Budapesten, V. Wekerle Sándor utca 12. szám, I. emelet, vagy X, Stróbl Alajos utca 7. szám. Csak aláírással és címmel ellátott ízés­ben bejelentést vehetünk figyelembe. A tár­gyalás alatt szóbeli bejelentés is tehető. A tár­gyalás időpontja és az igazolás alá kerülők név­sora Budapesten a vállalat székházában, V. Wekerle Sándor utca 12. szám és a Magán­alkalmazottak Szakszervezetében, VI. Eütvörs utca 25. szám alatt, Nagytétényben pedig a gyár bejáratánál (portásfülke) és a községi elöljáróságon van kifüggesztve és a hivat­alos­aik alatt megtekinthető. Az igazolóbizottság. A csepeli Nemzeti Bizottság által a kiküldött igazolóbizottság megkezdte működését. Az igazolóbizottság felhív mindenkit, aki alkal­mazottainak (igazgatósági és felügyelőbizotsági tag, igazgató, tisztviselők, munkások) népelle­nes tevékenységéről, illetőleg németbarát, vagy fasiszta működéséről tud, írásban jelentsék 33 k­re­­olóbizottság elnökének, Tháli Lászónak (Csepel, Neményi Papírgyár). Névtelen bejelen­tést a bizottság nem vesz figyelembe. Az igazo­landók névsora a gyártelepen (Csepel, Duna utca 42.) és a központi irodában (VII. Erzsé­bet körút 23, II.) van kifüggenitve. Megtealnt-Ütök s hivatalos 100 lllH. NÉPSZAVA Szombat, 1945 júniu 1. Még mindig van parancsnokló tábornagy Németországban Előző számunkban jelentettük, hogy csütörtökön Londonban megkezdődött a háborús bűnösöket kivizsgáló szövetség­közi bizottság értekezlete. A bizottság elnöke bejelentette, hogy eddig 2524 né­met, 110 olasz, 17 bolgár és 212 albán, román és magyar állampolgár került a háborús gonosztevők névjegyzékére. Az elnök kijelentette továbbá, hogy hama­rosan megkezdik az érdemleges tárgya­lásokat és „érvényt fogunk szerezni az igazságnak". Sokan úgynevezett „em­beri" szempontokra hivatkoznak és sze­retnék baráti körükhöz tartozó fasisztá­kat, ha nem is menteni, de legalább enyhébb büntetésben részesíteni. Pél­dául a norvég lapok egy része amellett foglal állást, hogy a háborús bűnösök­kel „emberségesen" bánjanak. Az Osló­ban megjelenő „Morgenbladet" felhívja a norvég közvéleményt, hogy a quislin­gisták iránt legyen elnéző. A lap ki­búvókat keres a bűnösöknek, mentegeti őket. Érdekes és felháborító, hogy az ilyen maga­tartásnak következményeként maga Quisling is megkapta az ügyében kért halasztást. Másik példa: A svájciak nem akarták letartóztatni a hozzájuk menekült né­met diplomatákat, hanem egyszerűen áttették őket német területre. Ismét másik példa: Laval még mindig Franco védőszárnyai alatt él. Érthető tehát, hogy a szovjet rádió hírmagyarázója élesen szembefordult a háborús bűnö­söket mentegetőkkel. A háborús bűnösök kinyomozásával és megbüntetésével függ össze részben Montgomery tábornagynak a német néphez intézett első kiáltványa is. Eb­ben kijelenti: ,,Azokat, akik háborús bűncselekményeket követtek el, a nem­zetközi igazságszolgáltatás vonja fele­lősségre ... A német Wehrmacht és más fegyveres erő alakulatait lefegyve­rezzük és feloszlatjuk." Remélhető, hogy Montgomery bejelentése nyomán komoly tettek következnek a fasiszták kiirtása végett. Ez annál inkább fontos, mivel Busch német vezértábornagy ka­tonai kormányzata még mindig működik Észak-Németországban. Ezzel a felháborító ténnyel foglalkozik a Vörös Csillag és igen helyesen rámu­tat arra, hogy ennek a vezértábornagy­nak megvan a lehetősége arra, hogy a germán csapatok leszerelésének örve alatt kiválaszthatja és megtarthatja a kereteket, melyek kalandok előkészíté­sére alkalmasak. Nem szabad lebecsül­ni a fasiszta veszélyt, mely Németor­szágban még mindig fenyeget. Idekí­vánkozik még az a távirat, mely hírt ad­­ arról, hogy a bulgáriai Plovdivban tit­­­­kos fasiszta szervezeteket lepleztek le, mely felfegyverezte magát, hogy erő­szakos cselekedeteket kövessen el. ftWaM^'ftWlTAft H­ÍREK Feledékenység ? Budapest romokban van, Budapestet fel kell építeni. Számtalan nyilatkozat, újságcikk és szónok hangoztatja ezt he­tek óta, naponta. Már kezd az egész a Tell Vilmos operához hasonlítani. Ott énekli a kórus félóra hosszat, f­ogy:­­,A gróf, a gróf a vízbe fult. Meg kellene menteni, meg kellene menteni." A kórus már itt is elég régen dalolja különböző hangnemben az éneket, vi­szont azon felül semmit sem csinálnak. Az újjáépítéssel megbízták Fischer József kormánybiztost. Nála megfele­lőbb személyt erre a hatalmas feladatra nem találhattak volna. Arról azonban megfeledkeztek, hogy a kormánybiztos munkájához a feltételeket is megteremt­sék, elsősorban azzal, hogy pénzt bo­csássanak rendelkezésére. Feledékeny­ség?! Vagy talán más? „Meg kellene menteni." Egy pillanat­ra hagyják abba az éneket és tegyenek is valamit a mentés érdekében az ille­tékes­­kóristák. — összeírják az iskolaköteles gyerme­keket. Bechtler Péter elvtárs, alpolgár­mester elrendelte az 1945/46. iskolai évre az iskolaköteles korú gyermekek általános összeírását. A szülők jelentsék be a ház­megbízottnak azokat a gyermekeket, akik 1930 szeptember 1 és 1939 június 30 kö­zött születtek. A házanként kiosztott összeíróívre fel kell venni az átmeneti­leg vidéken időző gyermekeket is.­­ Az iparügyi minisztérium zár alá vette a Budapesten található fonálkészle­teket. Az iparügyi minisztérium anyag­gazdálkodási főcsoportja csütörtökön a helyszínen zár alá vette a budapesti fo­nalkereskedőknél és szállítócégeknél tá­rolt fonalkészleteket. Ezek a készletek az olcsó népruházati akció céljára dolgozó üzemekhez jutnak.­­ A londoni rádió új magyar műsora. A londoni rádió vasárnaptól kezdve át­szervezi európai hírszolgálatát. A magyar­nyelvű híreket a következő időkben és hullámhosszakon lehet hallgatni: reggel­­/­8 órakor a 31.50 és 25.30 hullámhosszon, délben­­él órakor a 31.50, 25.30 és 19.85 hullámhosszon, este 7 órakor a 261 közép­hullámon, továbbá a 31.50 és a 25.30 rövid­hullámon. („MTI") — Esti szakrendelések a MABI-ban. A MABI közli az érdekeltekkel, hogy Június 1-étől központi rendelőintézetében, álta­lában 5-től 1 8-ig tartó rendelési idővel, a szakrendeléseket újra szolgálatba ál­lítja. Közli, hogy 11-től 2-ig terhes nők részére különrendelést iktatott be. Az esti rendeléseket, mint régebben is, csak a dolgozó munkavállalók vehetik igénybe.­­ Tizenötévi fegyházra ítéltek egy ház­mesternét. A népbíróság Kiss Imréné sz. Bognár Teréz 50 éves házmesternét, aki a Pozsonyi út 36. sz. svájci védett házból többszáz lakót a nyilasokkal elhurcolta­tott, tizenötévi fegyházra és feltalálható vagyonának elkobzására ítélte. A nép-Ujprtai »Ulyeibirái v«**M A deportáltak érdekében indított gyűjtés nagy lendülettel folyik egész Budapes­ten. A harmat utcai pénzügyőri laktanya alkalmazottai fizetésük 5—10 százalékát ajánlották fel. Az V. kerületi kereske­dők szombati jövedelmük 2 százalékát. A Magnezit Ipari Rt. szervezett mun­kásai egy túlórát dolgoznak és az ezért járó összeget felajánlják a hazatérő de­portáltaknak. Legutóbb a Kresz Géza utca 26. számú ház adta le adományát a Fasiszták Által Elhurcoltakat Segítő Bizottság Központi Irodájába. Ebben a ház lakói jelentős pénzösszegen kívül ruhaneművel és cipőkkel sietnek segít­ségére a szerencsétlen sorsú hazaté­rőknek. ______ Megsértették a minisztériumot Heller és Engler ötletes és szórakoz­tató zenés vígjátékát mutatták be ked­den a Medgyaszay Színpadon. A ka­maraegyüttes két vezetőszerepét Ráday Imre és Fényes Alice játszotta. Mind­ketten kedves humorral és üde szelle­mességgel aknázták ki a színészi feladat minden apró mozzanatát. Góth Sándor egy színházi ügynökség ripacs igazgató­jának alakításával aratott elismerő tap­sokat. A zökkenésmentes előadás sikeré­hez hozzájárult Kamarás Gyula, Lénárd Béla és Fellegi Tamás színészi munkája is. A bohózatba hajló vígjátékot Góth Sándor rendezte jól ismert rutinjával. A nagy tö­rténelmi rázkódtatásból lassan felocsúdó közönség bizonyára ebben a produkcióban is megtalálja azt a gyó­gyító szórakozást, amelyre annyira vá­gyik. .. — Megjelent a Szakszervezeti Közlöny. A két munkáspárt vezetői, Szakasits Ár­pád, Rákosi Mátyás, továbbá Kossa Ist­va, Mód Aladár, dr Antos István a leg­időszerűbb munkáskérdésekről írnak ben­­­ne. A lapot, melynek tartalmát , színes­­ „Munkásszemmel"-rovat egészíti ki, Vér­tes György szerkeszti. — Az új ötszázpengősök kibocsátása. A Nemzeti Bank június 1-én megkezdi az 1945 május 15-i keltezésű, 500 pengős cím­letű bankjegyeinek kibocsátását. — A szobafestők közgyűlése. A szoba­festő és rokonszakmák évi rendes köz­­­gyűlést tartottak és a nagyszámban meg­jelentek Némedi Varga Jakab elvtárs, nemzetgyűlési képviselőt, az ipartestület­­ elnökéül választották meg.­­ — A honvédelmi miniszter állandó igazoló­bizottsága Június 5-én és 6-án a honvédelmi­­minisztérium állományába tartozó tisztek, tisztviselők, tiszthelyettesek és polgári al­kalmazottak igazolása ügyében ülést, illetve tárgyalást tart. Az igazoló eljárás alá kerü­lők névsora V. Markó utca 12 és Alkotmány I utca 6—7. számú épületek kapualjában meg­­tekintett. \ Schiffer Pál elvtárs hazaérkezett Örömmel adunk hírt arról hogy Schiffer­ Pál elvtársunk, akit a nyilas pribékek elhurcoltak és hollétéről eddig semmit sem tudhattunk, pénteken ha­zaérkezett. Az elmúlt súlyos hónapok során az illegális küzdelemnek fárad­hatatlan és a vakmerőségig mindent kockáztató harcosa volt, ezért aggód­tunk joggal amiatt, hogy mindezidáig nem adott életjelt magáról. Telefonon közölte hazaérkeztét a szerkesztőséggel, s első útja nem családjához vezette, ha­nem az illetékes hatósághoz, hogy a Dachauban sínylődő magyar deportáltak hazaszállítása érdekében tárgyaljon. Olcsóbb elektromos tarifa a társbérlőknek Az új áramtarifával kapcsolatban a közönség részéről panaszok merültek fel, hogy a tarifa nem veszi figyelembe az összeköltöztetésekkel előállott hely­zetet. A polgármester új rendelkezése méltányolja a panaszt és a tarifát úgy módosítja, hogyha a három- vagy többszobás lakásban társbérlők laknak és egy-egy társbérlő legfeljebb két szo­bát foglal el, az áramdíjat az olcsóbb tarifával, vagyis 3 , 50 fillérrel kell számítani. - \ — Megjelent a „Közlekedési Közlöny". Az utazó és fuvaroztató nagyközönséget közelről érdeklő új lap hagyta el a saj­tót. A Magyar Államvasutak hivatalos kiadásában egyelőre hetenkint egyszer jelenik meg a „Közlekedési Közlöny". Az első szám ára 6 pengő, kapható a kiadó­hivatalban, Budapest, VI. Andrássy út 75.­­ Az igazságügyminiszter kinevezte a budapesti egységes bírói és ügyvédi vizs­gabizottságok tagjait. Az 1945. év végéig terjedő időre kinevezte a bizottság elnö­kévé dr Alföldi Dezsőt, a budapesti Ítélő­tábla elnökét. — Internálásra ítélték dr Kráthky Ist­vánt, a volt nagykanizsai polgármestert. — Népgondozóhivatal intézi a magyar­országi német ingatlanok sorsát. A hazai németség különböző fasiszta elemeinek számbavétele és elbírálása megkezdődött és ez a munka gyorsan le is bonyolódik. Az alapelveket és egyben a gyakorlati végrehajtást tartalmazó jogszabályok szö­vege elkészült. A megoldás módszerei többek között: széttelepítés, kötelező mun­kaszolgálat, internálás, népbíróság elé utalás. Az irányítást és lebonyolítást meg­felelően összeválogatott új szerv, a Nép­gondozó Hivatal végzi. Ez biztosítja az ügynek igazán hatékony lebonyolítását. Egyéni akciók, amelyeket helyenként re­akciós közigazgatási elemek a maguk régi módszereinek alkalmazásával veszélyezte­tett létük igazolására kezdeményeztek, a jövőben nem lesznek és nem lehetnek. — Motoros átkelés a Vigadó tér és Ybl Miklós tér között. A MFTR közlése sze­rint az Árpád utca—Batthyány tér, az új­pesti Beszkárt forgalmi telep és Aquin­cum, valamint Budafok—Csepel között eddig már fenntartott­ evezős ladikátkelési forgalmon kívül a Vigadó tér és Ybl Mik­lós tér között motoros járművel új át­kelési járatot indított meg. A ladikétkelési járatokat is fokozatosan motoros hajó­járatokká fejleszti. — Ki tud róla? Fürst Petiké 2 sz íve» «zők«­hajú, feketeszemű kisfiút a Róna utca 112. sz. alatti Vöröskeresztes Otthonból Iratok nélkül az Akácfa utca 38. számú Vöröskeresztes Otthonba vitték. December 15-én állítólag a gróf Teleki Pál utcai svájci védelem alatt álló otthonba került. Aki tud róla, értesítse aggódó szüleit: Fürst Lajos, XIII, Szegedi utca 9.A, II. em. 2. — Aki tud Rosenberg Jenő munkaszolgálatos­ról (utoljára Miskolcról írt november közepén a 107/31. századból), értesítse Fenyvesinét (VII. ker. szociáldemokrata párt helyiségében. Dohány utca 76). — Aki tud Vajda Imréről (307/17), je­lentse a Népszava szerkesztőségében Palotai Bo­risnak. December első napjaiban vitték el a Tattersallból. — Köszönetnyilvánítás. A minap elte­metett Mátravári János rendőrtisztviselő elvtárs hozzátartozói ezúton köszönik meg a X. ker. szociáldemokrata pártszer­­vezetnek és a rendezőgárdának, amiért az elhunytról oly jó szívvel emlékeztek meg s kísérték utolsó útjára.­­ A Galilei Körben június hónapban Gá­bor Andor, Major Róbert, Máthé Elek, Par­ragi György, Tamási Áron és Valentiny Ágoston igazságügyminiszter elvtárs tart előadást. Június 2-án, szombaton 5 órakor Major Róbert a második világháború kitö­résének gazdasági okairól beszél (Podma­­ niczky utca 31, I. 7). — A Nemzeti Segély javára a Pénzintézeti Központ pénztárának és ellenőrzési osztályá­nak tisztviselői, Mihálffy Ödön igazgatók­­ elhalálozása alkalmából, koszorúmegváltás címén 120 P-t ajánlottak fel.­­ Az Élelmiszer- és Áruszállító Kft. és a Colonus Kereskedelmi Rt. felhívja alkalma­zottait, hogy ha ezen cégek vezetőinek nép­ellenes magatartásáról valamit tudnak, írás­ban vagy szóban jelentsék a,Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetében, VII. Er­zsébet körút 24. -I. em., naponta reggel 9-től este­ 6-ig. — A rézgálic-kiosztást a budapesti gyü­mölcsös- és szőlőtulajdonosok részére meg­kezdte az Északpest vármegyei Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egyesülete (Bpest, VII. Rum­bach Sebestyén utca 15, félemelet). Mezőőri igazolás alapját­ a rézgálic naponta 9—2 óra között vehető át.

Next