Népszava, 1945. augusztus (73. évfolyam, 155–180. sz.)

1945-08-01 / 155. szám

73. évfolyam 13­. (IIzf.) szám Btad pengő A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI LAPJA Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 420-562, 420-563, 420-564 Embermentés Életünk borzalmas élményei után •Kísértetképpen jár mindannyiunk álmára a szenvedők százezreinek sora, hadifoglyoké és deportáltaké. Még mindig távol hazájuktól, ott­honuktól, családjuktól szenvednek és nálunknál is kétségbeesettel:»­hen gondolnak hozzátartozókra, hivatalra, munkahelyre, a min­den­napi kenyérre, orlindeti fájdal­munk és kínszenvedésünk között az értük való aggódás a legége­tőbb kín­raj­cunk. Pillanatnyilag ízt kaptunk erre a sebre, mert a tisztuló problémák sorában ez is megoldáshoz közeledik. "A minisz­terelnökségen a hadifoglyok és deportáltak kérdésének megoldá­sát, a szociáldemokrata államtit­kárra, Mil­ók Sándorra bízták. Tébolyult emberek hatalmi vá­gyainak, úrhatnámságának, sza­badjára eresztett rabló ösztöneik­nek áldozataként fetreng romok­ban, vérben, könnyben, szenve­désben Európa. Magyarország az emlékezetes március 19-e előtt még jóformán alig érzett valamit­­mindezekből a borzalmakból. A tisztánlátók és tisztán látni aka­rók tudatában voltak annak, hogy a világtörténelem szégyen­teljes kalandorai nácihadaikkal m­ár eljátszották játszmájukat, már csak föl nem tartóztatható bukásuk elodázásáért vívják kilá­tástalan harcukat. A magyar államférfiak, a nácibanditák zsoldjába szegődött politikai ka­landorok, mégis öll­etett kézzel vagy éppen szívük lelkendezésé­vel fogadták a német hordákat és voltak segítségükre. Ezerszerte világosabb és megcáfolhata­tl­a­nabb volt ez október 15-én. Mégis akadtak gyászmagyarok, hitvány politikai brigantik, akik már az ország szívében föltartóztathatatla­nul előrenyomuaó Vörös Had­sereg ittléte ellenére szövetkeztek a náci hordákkal, hogy a pün­kösdi királyság véres illúziója kedvéért továbbfolytassák az em­beriség legszégyenteljesebb és leg­kilátástalanabb háborúját. Ezt köszöni a magyarság a fa­sizmu­snak. A kínoknak és fáj­dalmaknak tengerében a szo­cializmusra hárul a hálátlan és emberfeletti feladat, újjáépíteni, helyrehozni, menteni, ami ebből a pokolból még életre kelthető, felépíthető és menthető. Miliók Sándor, aki szocialista lelkesedés­sel és öntudattal lát hozzá a szinte megoldhatatlannak tűnő feladat elvégzéséhez, maga is azok közé a szenvedők közé tarto­zik, aki saját testén, lelkén át érezte a gyűjtőtáborok poklát, kínját és borzalmát. Szeretettel, belső, nagy lelkességgel fog nyil­ván hozzá feladata elvégzéséhez, de hogy munkája eredményes le­gyen, ahhoz szükség van az állam és társadalom minden támogatá­­sára, sőt azon túl is minden ha­talom és intézmény segítségére, amely ebben a nagy embermentő munkában fölismeri az ártatlanok iránt való jogtisztelet és elégtétel­adás kötelezettségét. MIT AKAR ATTLEE ÉS BEVIN? Utat kell biztosítani a Szovjet­ Unió számára a Földközi tengerhez (London, július 31.) Az angol rá­dió külpolitikai munkatársa a mun­káspárti kormány külpolitikai cél­jairól szólva a többi közt a követ­kezőket mondotta: — Attlee és külügyminisztere, Bevin kétségtelenül azt akarja, hogy a keleteurópai kisállamok ne le­gyenek tehetetlen sakkbábuk a nagyhatalmak politikai játsz­májában. A Szovjet­ Unió természetes törek­vése évszázadok óta a "meleg ten­gerek" felé irányul. A brit kormány teljesen meg­érti, hogy a Szovjet­ Unió nem érheti be északi kikötőivel, ame­lyek már ősz elején befagynak és hajói számára kikötőt keres a déli vizeken. Kj. első világháborút követő t­éke­értekezleten a zökkenésmentes nemzetközi együttműködés érdeké­ben m­eg kellett volna oldani a Szovjet­ Unió kikötőproblémáját, spanyolokat a demokratikus spa­nyol köztársaság visszaállítására irányuló követelésükben. De Gaulle Herriot-val tárgyal Potsdam mellett a nemzetközi érdeklődés másik gyújtópontja Párizs, ahol Pétain sorsáról dönte­nek a nagy bírósági tárgyalás ke­retében, amelyen felvonul min­denki, aki a francia politika utolsó huszonöt évében szerepet játszott. De a „pétainizmus" legnagyobb ellenfele, De Gaulle sem áll biztosan a helyén. Francia politikai körökben ugyan azt mondják, hogy a tábornok nem gondol komolyan lemondásra, bizalmas hívei szerint „ennél sokkal jobban szívén viseli Franciaország sorsát", — annyi azonban té­ny, hogy a baloldal úgy látja, De Gaulle nem megfelelő embe­rekkel véteti magát körül s ezek megtévesztik. Kapcsolatai régi baloldali harcos társaival mesihizáltak. Érdekes a francia belpolitikai alakulás szem­pontjából De Gaullenak Herriot­val folytatott hosszas megbeszélése. Herriot ma kétségkívül Francia­ország legtisztább politikai tekinté­lyeinek egyike. Véget ér ezen a héten a potsdami konferencia? Potsdami jelentések szerint a hármas értekezletet Sztálin generalisszimusz gyen­gélkedése miatt valószínűleg egy-két nappal meghosszabbítják. A ..három na­íy" ezért nem is" találkozot­t vasárnap óta. Miután Sztálin állapotában örvendetes javulás állott be, a tanácskozásokat most újból megkezdik. (Ez lesz a 12. ülés.) Részleteket persze nem tudni, csak a lengyel kiküldötteknek ide­érkezésével kapcsolatban gondol­nak arra, hogy Lengyelország nyugati határai kerülnek szóba. Időközben Attleet várják Lon­donba, hogy résztvegyen a parla­ment első ülésén, ahonnan elő­re­láthatólagr ismét visszatér Pots­damba. Távollétében Bevin külügy­miniszter helyettesíti. Esedékes a döntés afelől, hosszú berekesszék-e ezen a héten a konferenciát, vagy pedi­­­ folytassák a megbeszé­léseket a jövő héten is. Annyi bizo­nyos, hogy a konferencia végeztével Tru­man elnök ellátogat Londonba is, ahol találkozik az angol király­lyal. Attlee miniszterelnök ezrével kapja az üdvözlő táviratokat a világ minden tájából. A montevideói rádió jelentése sze­rint a délamerikai spanyol nép­bizottság a Labour Party válasz­tási győzelme alkalmából annak a reményének ad kifejezést, hogy az új angol kormány megsza­kítja kapcsolatait a falangista kormánnyal és támogatni fogja a hazafias Laval elrepült Madridból és­­ visszarepült (London, július 31.) A S Sieuter­iroda jelenti, hogy a német össze­omlás után Spanyolországba mene­kült Pierre Laval, volt vichyi mi­niszterelnök repülőgépen Francia­országba indult, hogy tanúvallo­mást tehessen a Pétain-perben. (A Laval ellen kibocsátott vádirat sze­rint tíz napon belül köteles meg­jelenni a francia felsőbíróság előtt.­ A „Cifra" spanyol hírszolgálati iroda későbbi jelentése szerint Laval repülőgépe hétfőn kora délután visszaérkezett a mad­ridi repülőtérre. Ekkor Laval kijelentette, hogy nem akar Franciaországba menni és saj­nálkozik afelett, ho­gy a spanyol hatós­ágok kényszerítik őt és fe­leségét Spanyolország elhagyá­sára. Beavatott spanyol körökben — mondja a francia hírügynökség — úgy tudju­k, hogy Laval Bolzanóba (Észak-Olaszországba) készült. A spanyol kormány a francia kor­mánnyal történt meszber­ésése után arra az elhatározásra jutott, hogy Lavalt eltávolít­­i Spanyolor­szág­ból. Laval száműzetéséről van szó, nem pedig Franciaországnak való ki­szolgál­tatásáról — mondták ugyan­ezekben a körökben. A spanyol hatóságok arra gondoltak, hogy Lavalt az Egyesült Nemzetek ható­ságainak kezébe adják, ezek azon­ban visszautasították az ajánlatot. A legújabb jelentések szerint Laval széros motorhiba miatt tért vissza útjáról és a volt miniszter­elnököt most már internálták. * Laval rejtélyes repülőútja és még rejtélyesebb visszatérte annak a már nem is ,,gyanús" politikának az eredménye, amelyet a Franco­kormány régóta folytat az első­számú francia háborús bűnös és még sok más náci vezér ,,menedék­joga" körül. A madridi bűntanyát előbb-utóbb fel kel számolni —­ az angol kormány­változás reményt nyújt rá, hogy hamarosan Franco utolsó külföldi protektorai is eltűn­nek a süllyesztőben. Lapzártakor kapott jelentés sze­­rint Laval kedden kora reggel újra elhagyta Spanyolországot. Villámhírek VI. György király Winston Churchill volt miniszterelnöknek a térdszalag­rendet adományozta. Churchill „enge­délyt kért arra, hogy a jelenlegi körül­mények között lemondhasson a kitünte­tésről". Az angol történelemben ez az első eset, hogy a kitüntetett nem fo­­­­gadta, el a legmagasabb brit rendjelet. Mcsaryk János csehszlovák kü­lügy­miztiszt a hétévi külföldi tartózkodás után hétfőn visszatért Prágába. A párizsi rádióban Biró György, a franciaországi magyarok önkéntes frontharcosainak elnöke bejelentette, hogy néhány héttel ezelőtt Párizsban megalakult az 1939-­­-es háború ma­gyar önkéntes frontharcosainak egye­sülete. A 1. amerikai megszállási területről eddig körülbelül 1,(I(HI.0(W) szovjet milli­kást és volt lurdifoglyot szállítottak a szovjet megszállási övezetbe. Még mint­egy 40.000 szovjet állampolgár maradt hátra, akiket a közeljövőben indítanak útnak. Gusztáv svéd király hétfőn Keresztény dán király meglátogatására Kopen­hágába érkezett. Ez az első eset a há­ború kitörése óta, hogy Gusztáv király elhagyta Svédországot. A németországi szövetséges ellenőrző­bizottság hétfőn kijelölte Berlinnek azt a részét, amely francia ellenőrzés­en megszállás alá kerül. A távolkeleti brit hajóhad egységei megtisztították a Maiakkal szoros felé vezető utat. A felszedett japán akna­mező volt Singapore kikötőjének utolsó­­védelme. Nagy-Britannia újból felállítja kon­zulátusát Pozsonyban. Az angol hírszolgálat jelentése szerint hétfőn éjfélkor feloszlott a földközi­tengeri brit légihaderő. /

Next