Népszava, 1945. szeptember (73. évfolyam, 181–205. sz.)

1945-09-06 / 185. szám

BUKARESTI KORMÁNY­NYILATKOZAT: A Groza-kormány szilárdan a helyén marad Sztálin generalisszimusz fogadta Grozát és a román küldöttséget Groza Péter román miniszter­elnök, Tatarescu külügyminiszter, Gheorgiu Dej kommunista közleke­désügyi miniszter és Stefan Vojtec szociáldemokrata nemzetnevelés­ügyi miniszter, továbbá még né­hány vezető állami funkcionárius kíséretében megérkezett Moszk­vába. A fogadtatás a repülőtéren rend­kívül ünnepélyes volt; személyesen megjelent Molotov külügyi népbiz­tos­ és két helyettese, Visinszki és Dekanozov is. Ennek az adott eset­ben politikai jelentősége is van: kihangsúlyozza a Groza-látogatás nagy jelentőségét. Amint a moszkvai rádió jelenti, Sztálin generalisszimusz ked­den fogadta Groza Péter ro­mán miniszterelnököt. Jelen voltak Molotov szovjet kül­ügyi népbiztos, Visinszkij külügyi népbiztoshelyettes, Dekanozov kül­ügyi népbiztoshelyettes, Kavta­radze, a szovjet kormány buka­resti nagykövete és Szuszájkov vezérezredes, a bukaresti szövetsé­ges ellenőrzőbizottság alellnöke Román részről jelen volt Tata­rescu miniszterelnökhelyettes és külügyminiszter, Gh. Gheorghiu Dej közlekedésügyi miniszter, Ste­fan Voitec nemzetnevelésügyi mi­niszter, Iorgu Jordan, Románia moszkvai követe, valamint Mircea Ghelmegeanu, a fegyverszüneti végrehajtóbizottság elnöke. Romániában mindenütt nagy népgyűléseken fejezik ki a tömegek bizalmukat és rokonszenvüket a Groza-kormány iránt, amelynek széles népréte­gekre támaszkodó demokratikus voltát Mihály király tudvalevőleg kétségbevonta. A román reakció ellen A moszkvai utazás alkalmából Bukarestben kiadott kormány­nyilatkozat a többi között a követ­kezőket mondja: — Groza kormánya Romániában igazi demokrata rendszert valósí­tott meg, amely magában foglalja az összes demokrata politikai pártok egyesülését és az összes szociá­lis rétegeket képviseli. Végrehajtotta a néprétegek által oly régen várt földreformot. A Szovjet­ Unió bizalmát és barátsá­gát, valamint a szövetséges nagy­hatalmak rokonszenvét élvezve, visszaszerezte Észak-Erdélyt és ez­zel elégtételt adott a bécsi döntés által megsebzett nemzetnek. Ugyan­ekkor széles alapokon álló baráti kap­csolatokat létesített az összes szomszédállamokkal.­­ A kormány a népek közötti egyenlőség elvétől vezéreltetve biz­tosította a román nép és a­­nemze­tiségek közötti egyenlőséget, ki­irtotta a sovinizmust és békés együttműködési lehetőségeket való­sított meg. Lojálisan és öntudato­san teljesítette a fegyverszüneti szerződés feltételeit és ezzel meg­erősítette Románia nemzetközi helyzetét.­­ Ezek a teljesítmények arra jo­gosítják a kormányt, hogy szilárdan helyén maradjon, mivel még nem fejezte be küldeté­sét és széles néprétegek támogatá­sát élvezi. A jelen pillanatban min­den erejével arra törekszik, hogy rendezze a gazdasági életet, véget vesse­n a feketekereskedelemnek és a szabotázsnak, biztosítsa az or­szág újjáépítését és a tisztviselők, valamint a hadsereg tagjainak anyagi helyzetét megjavítsa.­­ Ebben a feszült helyzetben, amidőn a kormány előtt hatalmas feladatok várnak megoldásra, a Maniu és Bratianu vezetése alatt álló demokrataellenes erők elvesztve a nép bizalmát, érintkezésbe léptek a reakciós erőkkel és minden eszközzel kormányválságot akarnak elő­idézni. Ezek az elemek cselszövéshez fo­lyamodva, viszályt akarnak szítani egy­részt a kormány és a nép kö­zött, valamint a nép és a király között. Hamis híreket terjesztenek és ez­zel akarnak zűrzavart okozni az országban. Működésük nemcsak a román népre, hanem a világbékére nézve is veszélyes.­­ A román kormány a három nagyhatalom ama határozatára tá­maszkodva, amely kimondja a né­pek önrendelkezési jogát, elhatá­rozta, hogy a végsőkig folytatja a reakció és a fasizmus elleni harcot. Az egész román nép által támoga­tott kormány elhatározta, hogy megingatha­tatlanul a helyén marad, hogy folytassa és befejezze az 1545 március 6-án az ország újjáépíté­sére megkezdett nagy művét. Amint e nyilatkozatból látjuk, Groza kormánya felveszi az oda­dobott kesztyűt, meghirdeti a reak­ció elleni harc fokozását és nem hajlandó a helyéről távozni. Romániáról is tárgyalni fognak a londoni konfe­rencián ? A moszkvai megbeszélések nyil­ván döntők lesznek Románia to­vábbi sorsára. Az egész román kérdés előre­láthatólag a londoni külügy­miniszteri konferencia elé kerül. Byrnes USA-külügyminiszter nyi­latkozata szerint, kormánya felkérte a szovjet kormányt, hatalmazza fel Molotov külügyi népbiztost a román problémáknak a londoni értekezle­ten való megtárgyalására. Az angol sajtó túlzottnak tartja Bevin kijelentéseit Magyarországról Érthetetlen... — mondja a „Manchester Guardian" o­kozó kijelentését bővebben kellene megmagyaráznia, hogy a külügy­miniszter állásfoglalása eltüntesse azt az ellenséges jelleget, amely nemcsak Magyarországon, hanem a délkeleteurópai országokban is elcsüggesztette a jó demokratákat­(London, szeptember 5.) A londoni Bevinnek Magyarországra vonat rádióban Ignotus Pál „Magyar­ország angol szemmel" címmel is­mertette az angol sajtónak Magyar­országgal kapcsolatos megnyilatko­zásait. Általában a legtöbb lap csak úgy utalt a magyar kérdésre, mint a dél­keleteurópai kérdések egyik alfeje­zetére. Az angol kü­lügyminiszter nem beszélt külön Magyarország­ról, összekapcsolta ügyét Bulgáriá­val és Romániával. A lapok kom­mentárjaikban megállapítják, hogy Angliában a magyarországi helyzetet tartják a legkevésbé kiélezettnek. Néhány lap vitába szállt Bevin­nel, hogy nem látott különbséget a bulgáriai, romániai és másfelől a magyarországi politikai viszonyok között. A „Manchester Guardian" azt írja, érthetetlenül hat, ha Magyar­országot minden további tájé­koztatás nélkül oly­an országnak tüntetik fel, amely a fasiszta totalitásból egy másfajta totá­lis rendszerbe ment át. Magyarországra nem áll, ami állhat a másik két ország berendezkedé­sére. A magyar kormányzatba bele­tartozik mind az öt nagy párt, ki vanak zárva a fasiszták és nincs benne hely Bethlen István grófnak. Rövidesen átalakítják a bolgár kormányt (Isztambul, szeptember 5.) Renter értesülés szerint Georgiev rövide­sen átalakítja kormányát, mert minden párt olyan kormányt kí­ván, amellyel a szövetséges hatal­mak készek békét kötni. A négy pártból álló „hazafias arcvonal melynek tagjaiból kerültek ki a mostani miniszterek, valószínűleg megváltoztatja összetételét, ha az elle­­nzéki agrár és szociáldemo­krata csoportok is csatlakoznak hozzá. A bolgár szociáldemokrata párt vezére a választásokról (Szófia, szeptember 5.) Dimitrov Batanov elvtárs, a bolgár szociál­demokrata párt vezére rámutatott arra, hogy a mostani körülmények között mindenütt fokozott jelentő­séggel bírnak a választások. — Tanúi vagyunk — mondotta — egy olyan igazi népi demokrácia megszületésének, amely eddig Bul­gáriában nem létezett. A nemzeti arcvonal, mint igazi népkormány a jövőben is kizárólag a nép érde­keit t­­rtja szem előtt. A román rádió szófiai jelentés alapján közölte, hogy a bolgár szo­ciáldemokrata párt a választásokon támogatni fogja Georgiev kormá­nyát.­­ A földhözjutottak első orszá­gos kongresszusát szombaton és vasárnap reggel 7 órai kezdettel tartják a Városi Színházban. A legnagyobb sikerű francia filmremek: ORVENY Jeanne Mától: Jea'l' Szabadság Ga­land v. SIMILON Csupa csók, szerelem és tánc Az ismeretlen imádó Fred Astaire Rita Hayworth Adolphe Menjou Mától: KANARA NÉPSZAVA, 1945 szept. 6 . Villámhírek A görög hírszolgálat jelentése szerint a görög hadsereget eltiltot­ák a politi­zálástól. A tiszteknek és a katonáknak meg lehet a maguk egyéni politikai nézete, de ezt nyilvánosan nem fejezhe­hetik ki. A szovjet államvédelmi tanácsot meg­szüntették és ügykörét a népbiztosok tanácsára ruházták. Az államvédelmi tanácsot 1941 június 30-án alakították és háborús kormány szerepét töltötte be. Elnöke Sztálin volt. A Szovjet­ Unió nyerte meg a szovjet­amerikai rádió-sakkversenyt. A francia belpolitikában vihar előtti csend uralkodik. De Gaulle és a szak­szervezetek között igen kiéleződtek az ellentétek. Leon Blum szocialista vezér hosszabb tanácskozást folytatott De Gaulle-al. Fier­linger a közép- és keleteurópai kérdésről tárgyal Londonban (London, szeptember 5.) Fierlin­ger csehszlovák miniszterelnök és Jan Masaryk külügyminiszter ér­keztek meg elsőnek a szeptember 10-én kezdődő kéthetes külügy­miniszteri értekezletre.­ Vang-Csi-Szei kínai külügyminiszter is el­indult az angol fővárosba. Fierüinger és Masaryk előre­láthatólag még a konferencia előtt tárgyalásokat kezd angol politikai körökkel. Londonban — „joggal, vagy jogta­lanul", állapítja meg a „Manches­ter Guardian" — úgy tudják, hogy Fierüinger a cseh politikában a „keleti gondolat" képviselője. Beszámolója éppen ezért nagyobb érdeklődésre tarthat számot, nem csupán hazája, hanem általában Közép- és Kelet-Európa helyzeté­vel kapcsolatban is. Mi a helyzet a szovjet művek szerzői joga körül? Ezt a kérdést tisztázta Háy Gyula, a Szovjet-Magyar Művelődési Társaság főtitkára. A Szovjetben készült művek elhelyezési joga a VOKSZ nevű szovjet szervezet kizárólagos joga. Ennek ma­gyarországi megbízottja a Szovjet-Magyar Művelődési Társaság. Mielőtt ez megalakult, már néhányan szereztek szovjet művekre jogot, ezekkel a társa­ság igyekszik megegyezni. Valószínűen létrejön rövidesen a Szovjet és Magyar­ország között a szerzői jogi megegyezés. Magas áron vásárolunk műbútorokat, teljes lakásberendezéseket, sző­nyegeket, függönyöket. Ajánlatokat kérünk zárt borítékban. ASZTALOSOK SZÖVET­KEZETE, Erkel utca 20. Telefon: 183­.09. Versenytárgyalási hirdetmény. A Magyar Államvasutak igazgatósága 20.639/1945. sz. alatt kft. villamosszerelési anyagok szállítására nyilvános versenytár­gyalást hirdet. A pályázat benyújtási határideje 1945 szeptember 18.­­ A pályázat feltételei iránt a MÁV igaz­gatósága G. III. osztályánál (VI. Andrássy út 75. BZ., III. 305) lehet érdeklődni. Aján­lati űrlap ugyanott átvehető. A „Servita-Labor" (Budapest IV, Kristóf tér 4. sz. alatt) a budapesti Nemzeti Bizottság által kiküldött igazolóbizottság munkáját megkezdte. Fel­kérjük mindazokat, akik az igazolás alá vont vállalat alkalmazottjainak olyan ma­gatartásáról tudomással bírnak, am­i a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, bejelentéseiket tegyék meg az igazolóbizott­ság elnökénél, Fekete Józsefnél (V. Pannó­nia u. 36). Az igazolás alá vontak listája a IV. Kristóf tér 4. sz. alatti laboratórium­ban kerül kifüggesztésre. K­A­B­O­S vidám filmje: LOVAGIAS ÜGY Mától: CAPITOL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék