Népszava, 1945. szeptember (73. évfolyam, 181–205. sz.)

1945-09-06 / 185. szám

" NÉPSZAVA", 1945 szep­t 6 HÍREK — A VII. kerületi elöljáróság szep­tember 7-én, pénteken este 6 órai kez­dettel a Dohány utca 76. szám alatt műsoros táncestélyt rendez Budapest újjáépítésének céljaira. — Orvosi hadifogolyszolgálat a pálya­udvarokon. A Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetében előadás hangzott el arról, hogy naponta mintegy 3-4000 hadifoglyot, deportáltat és más vissza­térőt vizsgálnak meg és látnak el gyógyszerekkel, kötszerekkel a Nemzeti Segély pályaudvarokon működő orvosi állomásai. A visszatérők egyre na­gyobb tömegének ellátása érdekében felkérik a budapesti orvosnőket és or­vosokat, hogy munkájukkal támogas­sák a pályaudvari vizsgálóállomásokat: vállaljanak két-három hetenként két­háromórai ügyeletes szolgálatot.­­ Az Irók Gazdasági Egyesületének választmánya szeptember 9 én, vasár­nap 11 órakor ülést tart a Fészek­, klubban. — Rádióelőadás. Szenes Lajos elvtárs 7-én, pénteken 3­1 órakor rádióelőadást tart arról, miként hozta be az ország területére és miképpen terjesztette az antifasiszta irodalmat a munkásság kö­rében. — Az Angol Park igazgatósága szep­tember 8-án (Kisasszony napján), alkal­mazottai javára ünnepélyt rendez. Park­nyitás délelőtt 10 órakor. A délelőtt fo­lyamán Lakner bácsi gyermekszínháza tart előadást, délután artistaelőadás és nagy műsor a legnevesebb művészek felléptével. — Tízhónapos gyakorlati kereskedelmi szaktanfolyam Budapesten. Fenntartó: a Budapesti Kenők­edénn­yi és Iparkamara. Beiratkozhatnak VII. Wesselényi u. 3­. sz. alatt, II. em­l. délután 5—7-ig a polgári iskola, vagy a gimnázium IV. osztályát végzett fiú- és leánytanulók. Beírási díj 500 pengő, tandíj havonként 300 pengő. — Ki tud Kessler Imre festőművészről? Pápai védett volt és állítólag februárban vitté­k el Balfról Hidegségre. Britstältest két felesége (XIV. Ameritain­ fut 90/1). — Jugoszláv állampolgárok. A budapesti jugoszláv delegáció az alábbi jelentkezési felhívást adta ki: l'omvaju se svi jugo­ sloveniski drz'avljauá iwiwtanjeni u Madjars­koj da se u r >K U' od 15 dáma pr+j ave J ugosloveaiskoj DetagacUi radi popundavanj« prijava i regist.ravanja. Tani prillílktMn svako lioe treba dia dodje sa dva svedolka (taiwdjo jugoslovenakia drzavljanina), koji oe svojim potpisnma potvrdltli fetinátost navada u prijaivá. Pared toga svaiko Mce treba da panes© sa sobora dökumenta koja ima, a koja dokaziiiju «ljegavo drzavljamstvo, ka® i po tri fotognalije. Prijarvijivanje ee se vrsiti svaiboga dalia od 9 do tó easova pre prad'ii'e u k<anceliari jairna Delegaclje, K tufán iá út 27. — A Központi Statisztikai Hivatal (II. Keleti Károly ucca 5—7) dr Zentai Dezső miniszteri osztályfőnök vezetésé­vel folytatja munkáját. A hivatal 9—2-ig magánosokat is ellát statisztikai ada­tokkal, s nyilvános könyvtára is a kö­zönség rendelkezésére áll. — A Bérkocsis uccát nevezték el Braun Soma uccának. A VIII. kerületi nyom­dászság köréből levelet kaptunk, amely­ben azok a nyomdász elvtársak, akiket a mártírhalált halt dr Braun Soma elv­társunk három éven keresztül tanított, kérik, hogy a Bérkocsis uccát nevezzék el Braun Somáról. Hisszük, hogy kéré­sük illetékes helyen meghallgatásra talál. ­ Textiláru nagykereskedés Darvas Zsigmond V. Wekerle Sándor ucca SB A Magyar Földrajzi Intézet Rt.-hez a Nemzeti Bizottság által kiküldött igazoló­bizottság megkezdi működését. A bizottság felhívja mindazokat, akik az igazolás alá veendő személyek olyan magatartásáról vagy cselekményeiről bírnak tudomással, amely a magyar siép érdekeit sértette, hogy azt, valamint bizonyítékaikat és ta­lmikat az igazolóbizottság elnökénél, dr Osztoits Mihálynál (1, Fortuna u. 3) szóban vagy írásban mielőbb jelentsék be. Az írás­beli bejelentések csak abban az e­setben vehetők figyelembe, ha azok a bejelentők nevét és lakcímét is tartalmazzák. A tár­gyaláson panaszai előadására bárki meg­jelenhet. Felhívás! A budapesti Nemzeti Bizottság által a Sopronkőhidai Szövőgyár HL-hoz a 471a. szám alatt kiküldött igazolóbizottság működését megkezdte. Felhívunk minden­kit, aki a vállalat igazgatói vagy tiszt­viselői nyilas, német- vagy fasisztabarát,­­ ''Ciroeiá­­s magatartásáról tudnak,­­kö­zölték azt az igazolóbizottság elnökével, Röti Györggyel (VI. Podmaniczky u. 11) írásban. A bejelentő neve és lakcíme fel­tétlenül feltüntetendő, mert névtelen bej j­elentésekkel az igazolóbizottsá­g nem fog­lalkozhat. Az igazolásra kerülők névjegy­zéke a vállalat irodájában megtekinthető. Az igazolóbizottság tárgyalásai nyilvánosak, pa­naszának előadása végett bárki megjelenhet. GAZDASÁGI ÉLET A magyar alumíniumipar A világ legnagyobb alumíniumérc­telepei találhatók Magyarország föld­jén. Az elmúlt érában a fasiszta Né­metország, természetesen, rátette kezét erre a hatalmas magyar értékre. A ma­gyar bauxitot német gyárak dolgozták fel és német tőkések vágták zsebre a belőle származó profitot. A mai demokratikus Magyarország iparügyi minisztere, Bán Antal elvtárs kezdettől fogva igen nagy ügyelmet szentelt az alumíniumgyártás kérdésé­nek. Domony András, a kérdés minisz­teri biztosa a következő nyilatkozatot tette alumíniumiparunkról. — A magyar alumíniumipar jelenleg az ajkai és magyaróvári timföldgyár­ból és az ajkai, felsőgallai, valamint a csepeli aluminiumkohókból áll. A há­borúban súlyosabb károkat csak a cse­peli szenvedett, de már ezt is helyre­állították. A másik két kohó a felsza­badulás óta megszakítás nélkül dolgo­zik.. Amíg a bauxitnak nevezett vörös anyagból csillogó alumínium lesz, nem­csak nagytömegű elektromos áramra van szükség, hanem igen sok nyers­anyagra: marónátronra, sóra, kriolitra stb. A legsúlyosabb károk pedig ezen a téren értek bennünket. A német fa­siszták bénítani akarván a magyar alumíniumipart, elsősorban ezen anya­gokat rabolták el tőlünk. Ezért gyá­raink kapacitása csak 25—ad'to-ig van kihasználva. — Az alumínium nemcsak a jóvá­tételben játszik nagy szerepet, hanem a belső fogyasztásban, az­ újjáépítésben is. Ezenkívül az exportunk egyik leg­nagyobb tétele lehetne. A német alu­míniumipar mindent megtett, hogy Magyarország alumíniumipara nem fej­lődjön ki és ebben is tőle függjünk. Nyers bauxitot exportáltunk és a rabló­gazdálkodással kiszállított nyers érc a kalkulációban csak 7"A-kal szerepelt. Alumíniumot vagy timföldet kell tehát a jövőben kivinnünk, hogy kihasznál­hassuk azt a nagy értéket, amelyet szá­munkra bauxitunk képvisel. Ezért kell elsősorban külföldi tárgyalásaink ered­ményeképpen az alumíniumgyártáshoz szükséges nyersanyagokat megszerez­nünk. Ha ez sikerül, ha alumínium­iparunk teljes kapacitással megindul­hat és azt tovább is fejleszteni tudjuk, Magyarország legfontosabb és legna­gyobb iparágának alapjait fogjuk le­rakni. Az iparügyi minisztérium ezt állandóan szem előtt tartja és fejlesz­tési tevékenységét már eddig is sok siker kísérte. " A Szovjet újabb engedményei a bolgár és román jóvátételből Mint Londonból közlik, a szovjet­hatóságok lemondtak arról, hogy Bul­gáriában levő csapataikat a helyszínről élelmezzél­. Ezenkívül jelentős élelmi­szertámogatást helyezett a Szovjet ki­látásba Bulgária számára. Ugyanakkor bukaresti távirat arról számol be, hogy a szovjet kormány közölte, hogy a Szovjet lemond a fegyverszüneti szer­ződés rendelkezései alapján összegyűj­tött 77.000 vagon búza leszállításáról. A Szovjet-Unzió ezzel újabb tanújelét adta a román nép iránt érzett jóindu­latának — mondotta a bukaresti rádió. Büchler József elvtárs a Nemzeti Bank alelnöke A hivatalos lap közli, hogy a minisz­terelnök a pénzügyminiszter előterjesz­tésére Büchler József elvtárs és Szent­iványi Lajos nemzetgyűlési képviselő­ket, valamint dr Beke Gézát, a Buda­pesti Kereskedelmi és Iparkamara he­lyettes titkárát, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsának alelnökévé nevezte ki. A Szociáldemokrata Párt tagjai osz­tatlan örömmel veszik tudomásul, hogy régi harcostársunk, Büchler József elv­társ pénzügyi szakértelmét megillető kinevezésben részesült, amikor a Nem­zeti Bank főtanácsának alelnöke lett. A közellátásügyi miniszter gondoskodik a bányamunkások zsiradékellátásáról Ismeretes, hogy a főváros dolgozóin kívül a bányavidékek ellátása jedenli a legnagyobb feladatot a közellátás szá­mára. Rónai Sándor elvtárs, közellátás­ügyi miniszter intézményesen kívánja élelmiszerrel ellátni a bányák dolgozóit. Most gyors intézkedéssel biztosította a bányák zsírszükségletét, 226 mázsa mar­garint utalt ki a miniszter különböző bányák munkásai számára, ezenfelül a bányák földalatt dolgozó munkásai ré­szére 50 g. vajat küldött. Mezőgazdasági gépkezelői tanfolya­mot rendez a Tiszajobbparti Mezőgazda­sági Kamara Miskolcon. A tanfolyam három hétig tart. A h­azai széntermelés rekordteljesít­ménye. Az iparügyi minisztérium szén­osztálya közli, hogy augusztus 31-én a magyar szénbányászat újjáépítésének kezdete óta rekordteljesítményt ért el. Az aznapi termelés ugyanis 1617 vagont tett ki. Hat új sodronykötélhúzógépet jutta­tott az iparügyi minisztérium a Felten és Guilleaune kábelgyárnak. Ezzel az újjáépítés szempontjából nagyfontos­ságú gyár a béketermelés kapacitásá­nak 3­/g%-át érte el. Ismét megnyílik az egyéves kereske­delmi tanfolyam. Érettségizett fiúk és leányok részére az új iskolaévben újra megnyílik a tanfolyam a Kereskedelmi Akadémia épületében. Nem elég a világ búzatermése. Lon­donban most tartotta összejövetelét a nemzetközi búzatanács és megállapí­totta, hogy az ez évben az egész földön termelt búza mennyisége lényegesen kevesebb, mint a világ egyes országai­nak behozatali szükséglete. Hangsúlyoz­ták, hogy szükség van a búza elosztásá­nak szabályozására. Javasolták a há­borús kiőrlési arányok fenntartását is. Az UNKHA szállításai a keleteurópai országokba. Július végéig az UNK­HA 1.335.000 tonna súlyú, mintegy 80 millió font sterling értékű küldeményt jutta­tott el hajón Kelet-Európa és a Föld­közi tenger környékének országaiba. Razzia a Garay téren Kedden a Garay téren a rendőr­ség elrejtett élelmiszerkészletek fel­kutatása céljából razziát rendezett. A detektívek a környező üzletek pultjai mögött, valamint a piaci árusok bódéiban nagymennyiségű burgonyát és más egyéb élelmiszert találtak. A razzia során fitt­árurej­tegetőre bukkantak, akik ellen el­járás indult, árukészletüket pedig a helyszínen kiárusították Lezártan is fel lehet adni a leveleket A „MTI" jelenti: Szeptember 5-e óta lezártan is fel lehet adni a leve­leket, amelyeket a posta eddig csak nyitva továbbított. A feladók azon­ban továbbra is kötelesek nevüket és pontos lakcímüket a küldem­é­nyeken feljegyezni.­­ MOZIK MŰSORA BELVÁROSI: Dunaparti randevú ('/13, W 7, '17; vnMír- és ünnepna­p: ViS-kor is). BETHLEN: Acélkaraván ('/i3, 'I15, Vs7). CORVIN: Bagdadi tolvaj (3, 5, 7; vasár és ünnepnap 11 és 1-kor is). KAMARA: Az Ismeretlen Imádó. Fred AcXaiire, Kita Hagwartih (2, 4, G). LLOYI­: Világos út (3, 5, 7). NÉP: Krankenstein. Boris Karloff. Ameri­­kai Ulm (5, 7). ÓBUDA: Szabad nevetni (3, 3, 7; vasárnap: 1, 3. 5. 7). PAF ACE: Waterloo Bridge. Robert Taylor (11. 1. 3, 5, 7). PATRIA: Világos út (3, 5. 7; vasár- és tin­i..'jMnnip: 11 és 1-kor is). PHÖNIX: Fekete péntek (11. 1. 3. 5, 7). UGOCSA: Keresztúton (V­3,­­V 7). ADRI­A (Pestszent­őrm­e): Virrasztás (6, 8 vasär- és ünnepnap: 3. 5, 7). OORSO (Ú­jpes­t): Asszonylázadás (3, 7; va­sár- és ünnepnap: 3, 5, 7). JÓZSEF ATTILA (Rákospalota): Aki mer, az nyer (5, 7; vasár- és ünnepnap: 3,5,7). VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet): Cseresznye­virág (5, 7; vasár- és ünnepnap: 3, 5, 7). WK­KERLE (Kispest): Éjjeli zene. Sárdi János ('/tő, Vsl, '/»9; vasár- és ünnepnap: '/s 3,­­/s5, 5,7. • Felhívjuk Nagy-Budapest va­lamennyi szociáldemokrata elöl­járóját és elöljáróhelyettesét, pol­gármesterét, polgármesterhelyette­sét, főjegyzőjét, jegyzőjét, bíráját és helyettesét, hogy szombaton dél­után 3 órakor a Zeneakadémia kis­termében (Liszt Ferenc tér) meg­rendezendő összejövetelen ponto­san jelenjenek meg. Megjelenés kö­telező. /hui- íb­a/ Világosság Ejt.A újpesti vendéglőben ismeretlen tettes szóváltás közben belelőtt Parázs Sándor gyárimunkásba és Nagy Ká­roly asztalosba. A golyó Parázst azon­nal megölte. Nagy Károly sebesülése életveszélyes. ,. Őrjáratban levő rend­őröket támadtak meg az elmúlt éjszaka a Malter téren. Az egyik támadó Nagy VIII. Kálmán próba­rendőrt agyanlőtt­. • Letartóztatták a hajdúdorogi gettó volt parancsnokát, aki halottnak hir­dette magát, hogy elkerülje a f­elelős­ségrevonást. — A népbíróság egyik tár­gyalásán letartóztatták dr Straub Sán­dor törvényszéki tanácselnököt, aki volksbundista fiának tárgyalására tanú­ként jelent meg. A Nagyszabású gyógyszerpanama miatt őrizetbe vették Auer Ernőt és az Emánuel-gyógyszer­tár tulajdonosát. A feketéző gyógyszer­kereskedők közel 30 millió pengő ér­tékű gyógyszert rejtettek el a rászoruló betegek elől. • Fényes nappal revolveres bankrablást követtek el az Üllői úton a Schuchter és Társa bankház helyiségében. Három jólöltözött férfi óravétel megbeszélése közben revolvert rántott , miközben sakkban tartották a jelenlevőket, a pénztár­lákból nagymennyiségű kész­pénzt vittek el.­­ Ismeretlen tettesek a késő esti órákban leütötték és ki­fosztották dr Dékány Mihály állam­ügyészt. • A munkásegységről tartott előadást Marosán György elvtárs, nemzetgyűlési képviselő, aki felhívta a magyar ipari és mezőgazdasági munkásságot a szo­ros együttműködésre. • A Szociáldemokrata Pártba tömörült írók tiltakoztak az ellen, hogy a múlt­ban az ellenforradalmat szolgáló írókat a Művészeti Tanács ajándékkal jutal­mazzon, ugyanakkor azonban megfeled­kezzék azokról az írókról, akik mellő­zést és üldözést szenvedtek a demo­kráciáért. Aranyat, aranypénzt, Z'Ju"*?' veszek, eladok. Jegygyűrűt, ékszert készí­tők, javítások ideg várhatók. SCHWARZ aranyműves, Dohány u. 22. I. 4. Rozgonyi-Foto közismert, nívós. Kálvin tér 5, Váci u. k­/b Az újpesti Nem­zeti Bizottság által kikül­­ dött igazolóbizottság Wolfner Gyula és Tsa Rt. bőr-, cipő-,­­Tapsalj- és gumigyára újpesti gyártelepén igazolását megkezdte. Felhívok min­denkit, aki az igazolásra kerülő alkal­mazottaknak a magyar nép érdekeit sértő németbarát, nyilas vagy fasiszta magatartá­sáról tud, ezt irtásban az igazolóbizottság elnökével (Pillér Gyula, Újpest, István u. 8) közölte. A Schenker és Tsai Budapest Nemzetközi Szállítmányozási Rt. -hez kiküldött igazolóbizottság a vállalat alkal­mazottjainak igazolását megkezdi. Felhívja mindazokat, akik az igazolás alá veendő személyek oly magatartásáról vagy cselek­ményéről tudomással bírnak, amely a ma­gyar nép érdekeit sértette, hogy azt, va­lamint vonatkozó bizonyítékaikat az iga­zolóbizottság elnökénél, Weisz Lászlónál (Budapest VI, Hackely Bertalan u. 19) írás­ban, ezen hirdetés keltétől számítva 8 na­pon belü­l jelentsék be. A bejelentések csak akkor vehetők figyelembe, ha azo­k a be­jelentő nevét és lakcímét tartalmazzák.

Next