Népszava, 1945. szeptember (73. évfolyam, 181–205. sz.)

1945-09-04 / 183. szám

2 NÉPSZAVA,­­15 trepl * Villámhírek A jugoszláv „népi arcvonal", amely a Tito tábornagy kormányát támogató különböző politikai pártokból élt, úgy döntött, hogy az alkotmányozó nemzet­gyűlés novemberi választásán egyetlen közös lajstrommal indul. Az angol rádió jelenti, hogy Tuka német bérenc, volt szlovák miniszterelnö­köt elfogták. Winston Churchill Alektander tábor­nagy meglátogatására repülőgépen Milá­nóba érkezett. Svájc elismerte a bolgár kormányt. A jugoszláv kormány értesítette a l­ö­vetségeseket, hogy a görög-jugoszláv ha­táron görög katonák és fasiszta bandák összetűzéseket provokáltak ki. Varsó jelenti, hogy a Szovjet­ Unió egész hajóhadat ad át Lengyelországnak. Huszonhárom teljesen felfegyverzett is felszerelt hajót — köztük egy rombolót — kap Lengyelország, hogy megvethesse balti flottájának alapját. Svéd sajtóhírek szerint Borman — akinek hollétéről a brit hatóságok min­den ellenkező hír dacára semmit sem tudnak — titkos rádión keresztül jelent­kezett. Kétperces előadásában közölte, hogy „Hitler valahol Németo­rszágban él és jó egészségnek örvend". Vasárnap reggel kilenc órakor, hat és fél órával a japán fegyverletételi ok­mány aláírása és pontosan hat évvel a sajtóellenőrzés bevezetése után, megszűnt a cenzúra Nagy-Britanniában. A francia kormány 4­ 5 napon belül megszünteti a sajtóellenőrzést. Pozsonyban tilos a magyarnyelvű Istentisztelet (Pozsony, szeptember 3.) Pozsony resszes templomaiban kihirdették, hogy a szlovák nemzeti tanács ren­delete alapján szeptember 1-től sehol sem szabad magyar isten­tiszteletet tartani. Betiltották a magyarnyelvű szent­beszédet és az egyházi éneklést is. A francia sajtó — jelenti a pá­rizsi rádió — teljes egészében át­vette a magyar munkáspárti la­poknak a csehszlovákiai maggyárok helyzetéről írt cikkeit. Számos francia újság foglalkozik a kérdés­sel és a magyar kisebbségnek egyenjogú helyet követelnek a csehszlovák, demokrácia keretében. — Suba Lászlóné szül. Palágyi Ilona augusztus 31-én hirtelen el­hunyt. Temetése szeptember 4-én és 3-kor lesz a fiumei úti temető­ben. 00­— A legjobbat nyújtja és nem drágább az 50 éve fennálló Kovács E. M. ferenciek teli üzlete, mely új­ból megnyílt a régi vezetés alatt (X) Az Elhagyott Javak Kormánybiztossága (AmdrAssy &t 2) az alóbbi vállalatokat adja bérbe: Vet­­­ti Instraor­ió és ftHerepítő Rt.­­75%-a. Budapest IV, Petőfi Sándor u. 5. Opera gyógyszertár vegyi fircsne, Budapest LXV, Fül­tet n. TI. Borovit?, és Witkfiteky mm. és likőrgyár, Budapest IX. Soroksári út 100. Mihn,lat Keményitőgyár, Budepest XIII, Bal­zaam vu 43. , Steifflehémis Kft., Budapest XIV, Gixella út­­14—31­. Blutsch Ede ecetgyár és Halmakdtélfizem, Vác. Leber János-féle porriii-sasistüzem, Pécs. Br',tok Pél, malom, Biceke. Vités J'r­ai Vilmos szesz- és eeetsvár, Duna­földvár. Jtopprceht Antal vízimalom, Tompatadony. f­r'cl Dde viasr.o­ivAstonám­gyár, Győr. Bé­rs és Brett síhlaff- és selyemsarvó­ryár, Krspest, Árpád út 26. Az ajánlattétlés határideje Budapesten SO cap, vidéken Ifi nap. Felhívás? Ünnek részére hintált margarint át lehet venni a Községi Élelmiszerüzem telepén IS, Soroksári út 38. A Szakszervezeti Tanács az egységes választás mellett A Szakszervezeti Tanács Kossa István elvtárs, főtitkár javaslatán elhatározta, hogy teljes mértékben támogatja a két munkáspárt választási kö­zösségét. Minden szakszervezti tag teljes erejével, tudásával vegyen részt a választási munkában, hogy ezzel elősegítse a munkás-parasztegység győzelmét. A Tanács állásfoglalt a mezőgazdasági munkások munkás­közvetítése kérdésében és határoza­ilag kimondotta, hogy a szakszervezeti munkásközvetí­tést kötelezővé kell tenni a mezőgazdasági munkások szá­mára is. A Tanács végül egyhangú határo­zattal megbízta Apró Antal, Halász Alfréd és Kossa István elvtársakat, hogy az Országos Nemzeti Bizott­ságban a szakszervezeteket kép­viseljék. Moszkva a hadifoglyokról és a magyar demokrácia támogatásáról (Moszkva, szeptember 3.) Fjodo­rov Nikoláj mondta a moszkvai rádióban. Budapestről érkezett hírek sze­rint a magyar főváros lakossága és a vidék is kitörő örömmel köszöntötte azt a szovjet határozatot, hogy a német fasiszták hadseregében harcoló és fogságba került ma­gyar katonákat hazabocsátják. A demokrácia útjára lépett ma­gyar nép nem első esetben tapasz­tal nagylelkűséget a nagy szovjet demokrácia részéről. Budapest éhező lakosságának élelemmel való nagyszabású támogatása, a közlekedési vo­nalak, hidak helyreállítása te­rén nyújtott segítsége, a bá­nyák, ipari vállalatok gyors visszaadása a termelés szolgá­latába és más, szinte felsorol­hatatsan sok támogató intézke­dés történt a legnagyobb ne­hézségekbe jutott magyar demokrácia érdekében. A szovjet kormánynak a magyar hadifoglyok hazabocsátására vo­natkozó döntése meglepetésszerűen érte a magyar közvéleményt. Erre az intézkedésre nincs példa a há­ború történelmében. A bolgár kommunisták helyeslik a választások elhalasztását (Bukarest, szeptember 3.) A ro­mán rádió szófiai jelentés alapján közli, hogy a bolgár kommunista párt szombaton népgyűlést tartott, amelyen Valko Karvenkov, a bol­gár kommunista párt egyik veze­tője beszédet tartott. Rámutatott arra a nagy örömre, amelyet a választások elhalasz­tása váltott ki az ellenzék köreiben. Kijelentette, hogy a reakciósok a választások elhalasztásában a Geor­giev-kormány gyengeségét látják, azonban csalódni fognak terveik­ben. A reakciósok tévesen tájékoz­tatták a világot Bulgáriáról. Karvenkov hangsúlyozta, hogy a reakció külföldről vár segítséget. Az ipar újjáépítése a romokból Az iparügyi minisztériumban csend­ben és hangyaszorgalommal folyik a háború utáni hónapok egyik legfonto­sabb munkája. Amikor a németek és, nyilas­ kiszolgálóik ny­­gat felé mene­kültek, szállítmányaikat, amelyeket vasúton és teherautókon akartak Né­metországba vinni — legtöbbször a ki­rabolt magyar gyárak értékes gépeit, műszereit és anyagjait —, igen sokszor leszórták a sínek, az utak mellé. Ezek az értékek fontosak a magyar ipar szá­máig ,nélkülük egész gyárüzemek kép­telenek a termelésbe kapcsolódni. Aki járt vidéken, gyakran láthatott kis­gyermekeket játszadozni értékesnél ér­tékesebb gépalkatrészekkel. Ezeket az értékeket gyűjti össze az iparügyi mi­nisztérium és kapcsolja be az ipari ter­melésbe. Az iparügyi minisztériumba egymás­után futnak be az igénylések: a káro­sodott gyárak kérik gépeik pótlását. Az így összegyűjtött szerszámokat és gé­peket aztán szükség szerint eljuttatják az üzemekbe. Ahol meg lehet állapí­tani, hogy kié volt a megkerült­ terj­­előeszköz, ott természetesen a tulaj­donoshoz kerül vissza. Így például a kecskeméti Jóli-féle faárugyár teljes be­rendezését épségben szállították vissza a Dunántúlról. Az év végéig, remélhető, befejezik a háborús pusztítások e részének rende­zését. Ha minden kisebb-nagyobb javí­tással vagy pótlással használhatóvá te­hető gépet munkába állítunk, mintegy 21 f­o-kal emelhetjük iparunk teljesítő­képességét. • -13M Nyolcvanmillió tetőcserépre van még szüksége a fővárosnak Langer Lajos elvtárs, az építőipari üzemek miniszteri biztosa rámutatott azokra a nehézségekre, amelyek a tető­cserép körül ma jelentkeznek. Igen sür­gős a háború által megrongált háztetők helyreállítása, hogy azok az őszi esőzés következtében be ne ázzanak. Budapest már több mint 20 millió cserepet fogyasz­tott, de még mindig szükség van csak­nem 80 millióra. Ezt a budapesti gyárak csak jövő év végéig tudják gyár­tani. Vidéken még ennél is rosszabb a hely­zet, itt legalább négyszer annyi cserépre volna szükség, mint a fővárosban. A vi­déki gyárak teljesítőképessége azonban a pestiekénél is jóval kisebb. A tető­cserép kérdése tehát nehéz, mindenek­előtt a vidéki tetőcserépgyárak újjá­építését és üzembehelyezését kell szor­galmazni. Bányafát hontunk be Ausztriából. Most kötötték meg az első árucsoraforgalmi megállapodást Magyarország és Ausztria között; ennek értelmében nagymennyi­ségű bányafát kapunk. A Kereskedelmi és Iparkamara a spe­kuláló tőke ellen. A kamara legutóbbi értekeeletén Székely Artúr elvtárs, fő­titkár leszögezte, hogy a leghatározot­tabban elítéli a tőkének az újjáépítés érdekeivel össze nem egyeztethető spe­kulációs célokra való felhasználását. Az értekezlet résztvevői: Bessenyei Ferenc, Knobh Sándor, Sági Emil és mások egyetértettek a felszólalással. Adó- és vámmérséklés Angliában. A kormány szóvivője a szakszervezetek ér­tekezletén bejelentette, hogy az általá­nos forgalmi adót — a fényűzési cikkek kivételével — teljesen megszüntetik. A kakaó, kávé, tea ezentúl vámmentesen kerül Angliába. Kanadában bevezetik a húslegyet, hogy Európának szállíthassanak. Mint Gordon Ronaldo, a háborús kereskedelmi iroda igazgatója kijelentette, Európa éhező népének segítségére kell sietni. Németország és Olaszország nem kap a kanadai húsból. Választói gyűlések E héten az alábbi választói gyű­léseket tartjuk: SZERDÁN: Dohány ucca 76, 6-kor. Szónok: dr Faragó László és Zentai Vilmos. Kisipar­osgyűlés délután ''9-kor, Erzsébet körút 4. A szociáldemokrata ószeresek és zsibárusok a Teleki tér 6. számú ház udvarán délután 6-kor a Kom­munista Párttal közös nagygyű­lést tartanak. Szónokok: Singer Ferenc és Bauer Béla szoc.-dem., Battonyi Ernő és Diósi György MKP. CSÜTÖRTÖKÖN: Akadémia ucca , Vicestrádi ucca 48 és Szent István körút 18*. szám alatt délután 11-kor vála­s­ztó­i nagy­gyűlések. Népszínház utca 19, délután 6-kor nőgyűlés. Kisiparosgyűlés: Reményi utca 6/b. délután 6-kor. • PÉNTEKEN: Újpest, István út 82. nőgyűlés. eseményei Az Országos Nemzeti Bizottság ala­kuló ülése szeptember 4-én 16 órakor fesz az V. Szemere utca 6. szám alatti ülés­teremben. Az ONB tagjai a következők: Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Marosán György elvtársak pártunk részéről; Rá­kosi Mátyás, Rajk László, Révai József elvtársak a MKP részéről; Tildy Zoltán, Kovács Béla, Varga Béla a Kisgazda­párt részéről; Kovács Imre, Darvas Jó­zsef, Farkas Ferenc a Parasztpárt ré­széről; Kossa István, Halász Alfréd, Apró Antal a szakszervezetek részéről; Szentiványi Sándor a PDP-tól, végül Szent-Györgyi Albert. * Szerdán délelőtt 10­­ órakor ünnepélye­sen nyílik meg az ideiglenes nemzet­gyűlés. A Himnusz hangjai után Zse­dényi Béla megnyitója következik, majis Dalnoki Miklós Béla mond beszédet. Ha Károlyi Mihály megérkezik, ő lesz az első felszólaló. A pártok vezérszónokai a­ következő sorrendben szólalnak­ fel: Kommunista­ Párt, Kisgazdapárt, Szo­ciáldemokrata Párt, Nemzeti Paraszt­párt, Polgári Demokrata Párt, Szabad Szakszervezetek. Az első nap tárgya napirendi javas­lat lesz. A második ülésen háznagyot, jegyzőket és külügyi bizottságot válasz­tanak. Újra megválasztják a politikai bizottságot is. .5-15 HI a HERKULES TAPI­OR ka®zaál óta által, mert­­szervezetébe sűrített tápértéket jut­tat és a jelenleg nélkülözött tápanyagokat teljesen pótolja. Nem gyógyszer, kellemes ízlén­él fogva úgy gyermekek, mint felnőttek élvezettel fogyasztják. Effeipyarapaeités fofcosot­tateb macsikatartást jelent! Ara: középarstag 276.—P. családi ecom. 448.— P. Vidékre postai szállítás. Megren­delhető: Valéria Vegyipar, Budapest VI, Szondy ucca 32. N. H. 18. Lenszövőgyár keres megfelelő gyakorlattal bíró, gépszerelésben jártas szövő-, valamint cérnázó- és előkészítő szerelőmestereket Ajánlatokat „Környék" jel. Patak Mrd.» Bajcsy-Zsilinszky K­t 29. 1 pengi jutalom nyomravezetésiek! Augusztus hó 31-én, pénteken este 3 óra után a Práter utca 65. sz. ház kapuja alól elloptek­ egy feketére lakkozott aíferkertpárt (Puoh 350 cms gyártmányú, K—0039. rend­számú, 119.A57. motorszámú, ismertetőjele: kipuffogócső hegesztett.) Kérjük azokat, akik a fent jelzett időpont­ban a m­otorkerékpárt a hájból kivinni, vagy a környéken vezetni látták, jelentsék a Magyar Kommunista Párt központjában: Akadémia utca 17. na.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék