Népszava, 1945. szeptember (73. évfolyam, 181–205. sz.)

1945-09-15 / 192. szám

RÉVÉSZ BÉLÁRÓL, terjecrnak ton lajoai­ "í"*« férjérm - kérd«*m,| folytatja az új fővárosi könyvtár b. magyar irtanak, ft wtxxAafisía íráand­ erről a Cellini-veret fi ékee­•egéről emlékeznek m­eg ezek a w*­ro­. részeként annak • történelmi vadiratnak, amely szamonkéri Ma­gyarorszag annyi értékének tragé­diáját. Elhurcolták őt is meg 1844 május 19-én és nyoma veszett. Azóta c­ at a magányos és mégis minden szenvedővel együtt élő lel­ket fájó emlékezésünkben egyedül feled­tetetlen hangja őrzi. Az a. hang, amelyben »zent zenévé fonó­dott az acél pengése, az ezüst csen­gése, B-i arany zengése. Amíg kö­zötti ok élt és dolgozott, nyugtalan téperődéseinek tüzében égett el a -„m­ártírom»,ágra született erős szel­lem. B­élő, hogy élete sorsát is a mártíroknak kijáró töviskoszoru koronázta meg. Eneklefi­ a tövisekből miár eleve kivette a maga személyes részét,­­ak­kor lánya, kis unokája és veje Szlovákiából menekült. Roskadozva tudta meg róluk, hogy a magyar határon innen elfogtak és elhurcol­ták ő őket Ukrajna felé, s a határon túj apát, lányát és kisgyermeküket legyilkolták. Vonszolt életének nem is volt többé megnyugvása. Végül saomely ?.r»!Tent is céltrá­blává lett Pár nap­nál afelott hogy Révész Béláért a detektívek eljöttek, a képviselőház­ban egy interpelláció már kipe­ceste őt is. Az el­fogat­ását megelőző napon pedig Kolosváry-Boross Mi­hály — több progresszív író sorá­ban — kü­lön felhívta rá a figyel­­met mondnom: ezeknek el kell tün­teiei a magyar irodalomból... Lichtenwörth Sorsáról eddig többet nem is igen tudtunk. Csak most, hogy szeren­csétlen felesége, súlyos betegen visszaérkezett a lichtenwörthi Ver­nichtung Blágerből, derült rá vala­mivel több világosság. Beszélgettünk Révész Béládéval, • előbb azt mondjuk el, amit a járga kálváriájáról beszélt el ne­künk. — Engem, húgommal együtt no­veró­ber 9-én, hajnali 4 órakor huv­etttunk el hazairól és 240 kilométert gyalogoltunk Hegyeshalomig.­Nap­jában egyszer kaptunk emni, néha szimnit sera kaptunk. Hegyeshalom­ban átadtak a németeknek, akik kétnapi utazás után visszahoztak bennünket a nop­ron megyei kóp­iájára. Itt pajtákban helyeztek el bennünket, szalmán feküdtünk és enni alig kaptunk. Megbetegedtem, már-már a halálomon voltam, de egy dr Tolnai nevű orvos megmen­tette életemet. Gyógyszere nem volt, a lelkemre beszélt, hogy akar­jak meggyógyulni, akarjak élni..., itt halt meg Mohácsi Jenőné, sze­gény tömegsírba került December 18-án kerültünk Lichtenwörthbe. Itteni sorsunk minden képzeletet fölülmúlt. Eleinte naponta 8—10, később 85—40 ember egyszerűen éhenhalt. Mindenünket, amit a nyi­lasok Kopházán el nem raboltak tő­lünk, eladtuk egy-egy darabka ke­nyérért. Csontig lef­ogytan ért bén­átokét április másodikán a fel­szabaduláa. Még aznap gyalog el­indultunk hazafelé, de legye­s­­ült szervezetünk nem soká bírta a fára­dalmakat Húgommal együtt össze­estünk az országúton, oroszok szed­tek fel bennünket és beszállítottak Oberpannendorfba, a kerületi kór­házba. Ott egy nagyon emberséges, kiváló orvos vett gondjába ben­nünket de szegény­­lúgomon már nem tudott segíteni, ő nyásr­a­ p éhenhalt. Én m­agam hetekig lebeg­tem élet-halál között míg végre hazaérkeztem. És mindenen túl az volt a legszomorúbb: nem volt hova mennetti. Három napja kezelnek a Magdolna-kórházban súlyos szervi szívbajjaL A Vernichtungslager örökségéveL Nyoma ve»tett... Torkrrckot fojtogatják egyszerű, fáradt szavai, melyek messze túl­— Kolosváry-Borcsa Mihály má-­­­jus 16-án tette meg kijelentéseit május 19-én már két detektív jött el férjemért Lakásunkon házkuta­tást tartottak, s egyéb hiányában zsebrevágtak két ezüst cigaretta­tárcát és egy kis brilliánsgyárűt, amely a leányom tulajdona volt. Férjemet a Svábhegyre vitték a Ges­tapéhoz, onnan egy hét múlva a Rökk Szilárd uccába, majd sok­sok utánjárásomra a Ma­gdolna­kórházba került Újra vissza a Rökk Szilárd uccába, onnan Kecs­kemétre, majd június 30-án Kassán keresztül kivittlt az országból. Azóta nyoma veszett. Nyoma veszett... Ennyi az egész. Adjuk fel a reményt hogy mégis, mindenek ellenére viszontláthatjuk őt! Nem, nem lehet Megüresedett íróasztala, elárvult tolla és min­den magyar dolgozó szeretete várja őt hasa i­s. Vosnek, eredők Fotocikket, gépet HORVÁTH FOTO IX. Terrene körút M. nein Piri!»b«_n élő Murányi Kovács Endre «c­sak keresi Peruael Ierzseee-t, Fürst Sándor uoea 52 ETRO ATINfi (H9CMMAI» á. e. 10—2 óráig •DNŐOa Budapest Kemieti Bizottsága által kikül­dött & Textus Gyapjúárugyár Részvénytársaság «Budapast XIII, Teve u. 1. sz.) twestvisei Sn­. Igaagait bensi­tteriait és felügyelobizottsági tagjait igazolta eljárás­aid vers.. Velük fcapcsolatas és arevé.edeket vagy kifogásokét Írásban. »ért T déirassal és lakcímmel közti­lét -I igsaoli bizottság © In Skév M. Kocals 36-osai fel (XIII, OTI-telep, Mecyivtzpai u. 127). Átadták a forgalo­mnak­ a ««sxáxláhtí** hidat 99° Pénteken délután ünnepélyes ke­retek között adta át Fas Zoltán elvtárs, polgármester a forgalom­nak az úgynevezett „százlá­bú" hi­dat, amelyet a fasiszták romboló dühe pusztított el. Ennek a hídnak nagy jelentősége van a főváros szempontjából, mivel a HÉV-vonatok csak cvid a hí­den keresztül futhatnak be a Flereti-pályaud­varhoz. Így helyreáll az összeköttetés a kül­városok és Budapest központja kö­zött. Jelentős abból a szempontból is, hogy­ a kültelkesen lakó munká­sok ezen az útvonalon közelítik meg nagyrészt városi munkahelyü­ket. A polgármester a főváros közön­sége nevében vette át a hidat és be­szédében méltatta a HÉV dolgozóinak a teljesítményét, akiknek köszön­hető a híd újjáépítése. Az ünnepség befejezésekor a pol­­gá­rmester bejelentette, hogy a híd helyreállításában ré­­rtve-sok egy­heti fietést kapnak jutalmul. A jóvátétel gazdasági hatásai Magyarország fennállása óta legsúlyo­sabb­ gazdaság­i teleér­ta előtt áll, a jóvátétel teljesítése előtt. A feladat oroszlánrésze a Ja ivart terheli, mégpedig 83% erejéig, a további l'i'Vi-ot a mező­gazdaság nyújtja. A fenti 80Vo felosztása az egyes iparágak között a következő képet mutatja: meglevő gyárbere­ndezé­sek 5°'o, gépi tb-rendezések vasúti felszerelés 23'/o, hajók­aft/u, sas- és fém­áru 30%. Ezekből a számokból is lát­ható, h­ogy a feladat nem egyenletesen terheli iparunkat, hanem a főhangsúly a vas- és fémiparon van. Ezen az ipar­ágon nyugszik azonban még a vasút helyreállításának, ez újjáépítés nagy részének, a mezőgazdasági gépgyártás­nak is a súlya, pedig már a jóvátétel is csaknem SO­­-át leköti a f­ehézipar ka­pacitásának. Legalább is az első időben. Másik problémája a termelésnek a csökkent kapacitáson kívül a nyers­anyaghiány. Alapanyagjainkat legna­gyobbrészt külföldről kell előt­eremteni és­­ezeket ma másként, mint kompenzá­ciós alapon megszerezni nem lehet. Ter­melésünk tehát ilyen kompenzációs anyagok előteremtése irányában is kell, h­ogy alakuljon. Itt elsősorban a mező­gazdaság jöhet számításba, igazi növé­nyeivel, olajos növényeivel, stb. De nagy jelentősége van itt bauxit kincsünknek ásványolajunknak, gyengeáramú elek­tromos iparunknak, stb. Termelésünket azonban a belső piac iparoikkal való ellátása érdekében erősen fokozni kell, pengőnk vásárló­értékét csak a belső szükségletnek leg­alább is részleges fedezése révén tudjuk biztosítani. Minden önérzetes dolgozó­nak, szellemi és fizikai munkásnak egyaránt, minden erejét meg kell feszí­teni a termelés fokozása, észszerűsítése, a munkafegyelem fejlesztése érdeké­ben, m­ert csak így lehet megtözvezíteni azt az átmeneti időszakot, amely a maximális áldozatot követeli Magyar­ország népe részéről az újjáépítés érde­kében. Ebből a szempontból a jóvátétel, bár gazdasági erőinket nagyon nagy mértékben leköti, irányító és serkentő hatásánál fogva kedvezően alakíthatja ki iparunk szervezetét és lehetősé­get nyújt, hogy a demokratikus világ megbecsülését kivívjuk. (F. B.) "«Bt. — A traktorbérszántás ím­ — a közi­ellátásügyi miniszter rendelete szerint — kat. holdanként és a szántás mélysége szerint em-ként felszámítható legmaga­sabb traktorral végzett bérszántási dij középkötött talajon 44, köt­ött talajon 56 pengő. Az eke utáni fogasolásért hol­danként 55 pengőt külön lehet felszámí­tani. Ha az üzemanyagot a munkáltató adja, 30, illetve a kötött talajon 30 pengő­vel csökken a szántás költsége cm­-ként. Élelmiszerbőség a Szovjet­ Unió kol­lektív gazdasági piacain. Mint Moszk­vából közlik, a kollektív piacokon bőven kapható hús, gyümölcs, zöldség, tej és mindenféle tejtermék. Az árak esnek, a burgonya ára a háború előtti színvonalra csökkent. Anglia és Hollandia pénzügyi és gaz­dasági megegyezést kötött. Ennek so­rán tíz holland forint értékét egy font­ban állapították meg. A román petróleumfinomítók 80%-át súlyos károk érték a háború következ­tében. Bukarest olajszükségletének biz­tosítására rendbehozták a c­ióvezetéket, így a közeli petróleummenüjéről fedez­heti olajszükségletét főzésre és fűtésre a rornán Scvárca lakossága. A követkedett gazdasági kérdésekről angol-amerikai megbeszélések kezdőd­nek. Lehman, az UK BEA vezérigazga­tója közölte a nyilvánossággal, hogy Kína, Formosa és Korea rövidesen je­lentős segítséget kap a szövetségesektől. Ipari összeírás az egész országban. Az iparügyi minisztérium az ország la­kossága ellátásának fokozása és jóvá­tételi kötelezettségeinek teljesítése ér­dekében az ország iparának helyzetéről és lehetőségeiről alapos tájékozódást kíván szerezni. Ezért ipari kérdőívet bocsát ki, amelyet az ország gyáripara, valamint a tulajdonossal együtt leg­alább öt munkaerőt foglalkoztató fű­l­ipara tartozik a közölt határidőn belül kitölteni és a kitöltött kérdőívet a hozzájuttató szervnek vagy hatóságnak beszolgáltatni. Az iparügyi miniszté­rium felhív minden érdekeltet hogy az ország és a saját érdekében is a kérdő­ívet po­ntosan és lelkiismeretesen töltse ki, m­ert csak ilyen adatok birtokában képes az egész magyar iparnak segítsé­gére lenni. A kérdőívvel egyidejűen kikézbesített utasítás annak minden pontjára vonatkozó részletes tájékozta­tást nyújt SZdbÓ EtVIU mun/Cdjdt A FBt*TM»! Könyvtár Revicsky épü­letében sajtóértekezletet tartott Vlajdy Henrik »Ívtár», a könyvtár igaz­gatója. Bejelentette, h­ogy a polgármes­ter edd­ig kétmillió pengőt bocsátott rendel­késésére újjáépítési célokra. A moszkvai Leamn-könyvtárnak JW ktUetből ál16 magyar nyelvű gyűjte­ményt killdott el, elet benyitandó, hogy a re.iV.etó elnyomó politikája ellenére sem fejlődött vissza magyar könyvkultúra. A könyvtár újjászervező munkálatait Hajdú elvtár« Szabó Ervinnek, a magyar munké»­mozgalom nagy tanítójának a szerinc-­ben folytatja. A megmaradt iOO.OCO kö­tetnyi könyvállományt állandóan bő­vítik. Az elhagyott javak kormány­biztosságát te kérték, hogy gazdátlan könyvtárakat juttasson a Fővárosi Könyvtárnak. Az új tervek szerint a jövőben a Fővárosi Könyvtár könyve­ket­­ ad ki, így ScaM Errta, Maris­tenia és Sztálin munkáinak kiadására kerül BOT. Felvet­ik az érintkezést Moszkva, Bécs, Prága, Varsó, Brü­ss­ül, Szófia, Buka­rest, Washington, London és Párizs tu­dományos és irodalmi köreivel és könyvtáraival. A fiókok számát 13-ről 75-re emelik, mégpedig gyárakban és fürdőkben is létesítenek fiókkönyvtárat. Horváthné nem érti Szaporodnak a poloskák, *re£) fiam, hozzál egy liter benzint a festékei­től, akinél tegnap érdeklődtem. Van nála és literje 160 pengő, el is hoztam volna, de nem volt nálam üveg .• Mondta Horváthné, úgy is mint szom­széd, egyetlen fiának, Pistának, aki el­ment s nemsokára vissza is jött, de üres üveggel. — Anyám, valóban van benzin, de ma már ISO pengő literje, ezért nem hús­tam. Horváthné mk maa­ itt is megértett. De an sehogy se megy sze­génynek a fejébe, hogyan lehet valami egyik napról e másikra annyival drá­gább, amikor az ö­ttra egy fillérrel is­ hozott haza szombaton többet, mint «tv előző hiteit, de arra »m­e« kilátás, hogy a legszelebbi szombaton többet majd haza. — Akkor nem pel&shoxünk­ — jeffgeste meg csendesen és arra gondolt, amit a 3 közvetlen mellettük lakó Bajduné mon­dott tegnap. Dehogy is megy­­ dolgozni. Vásárol a Népszinhols uccában egy piszkos gulyát 200 pengőért, kimossa in eladja SOO-ért. Nagyot sóhajtott még jó Horváthné s csak úgy magának mondta: — Sz it egy álláspont, de azért mégis szörnyűség. (g) Autóbuszt és villanyvilágítást az óbudai hegy­vidéknek! A főváros kiküldöttei — mint ismere­tes — Ausztriában egész sor üzemképes hegyijáratú autóbuszra találtak. Ezzel kapcsolatban a két munkáspártnak a Csatárkában és a Törökvész II. kerületi határos részein megtartott tömbgyűlé­sein, a kispolgári és munkáslakosság­nak azt a kívánságát fejezték ki, hogy 29/a jelzéssel álkítsájk vissza az autóbusz­járatokat az újlaki templomtól, éspedig a Törökvész útig. Ugyancsak életbe­vágó érdeke ennek a vidéknek, hogy a villanyvilágítást most már a szépvölgyi első szerpentinkanyarjától kezdve fel­felé is állítsák helyre. Kis Gyula nyilaskeresztes pártszolgá­latos az üldözöttek elhurcolásában­ és ki­­végzésében vett részt. A Zoltán utca 6. számú házból 10 férfit — köztük 17 jugo­szláv állampolgárt — hurcolt el és ezek törvénytelen kivégzésében is részt vett. A Sági-tanács halálra ítélte. Pákozd­y Ferenc eoffer, felesége és két fia állott a népbíróság előtt. Az egész család fasiszta beállítottságú, német­barát magatartást tanúsított. Pákozdy György és az egyik fiú zsidók kínzásár­ban sőt kivégzésében is részt vett. Pá­kozdy Györgyöt életfogytiglani kény­szermunkával sújtották, míg a család többi tagjának bűnperét elkülönítve tárgyalják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék