Népszava, 1945. október (73. évfolyam, 206–231. sz.)

1945-10-11 / 214. szám

os NÉPSZAVA, 1945 okt. ) MŰVÉSZET Irodalom a Tudomány amtimmiimmoinim­tmmmuimmffiHnmm­tHnmimmmHffHHiu!iim' Két világ határmesgyéjén Nem tudjuk: a tegnap még valóban tegnap-e, • elmúlt; azt se, hogy a ma a holnapé-e vagy a tegnapé; csak azt tud­juk, hogy egy elmúlt év egy keletkező világ határm­esgyéjén vagyunk. S tud­juk azt is, hogy az emberiség szennye­sen tragikus tegnapját soha el nem felejthetjük és még sokáiig lesz róla sok mondanivalónk. Mindezt Zemplényi Magda festőművész gyűjteményes ki­állítása kapcsán kell elmondanom. Szem­ben azokkal, akik a tegnap rémképeit és vészkiáltásait, ahogyan azok a művé­szet nyelvén, elfojtás nélkül megszólal­hatnak, művészietlennek, vagy legalábbis meghaladottnak jelentik ki. Az expresz­ezionista művészi nyelv skáláit futja be Zemplényi Magda. Világosan áttekint­hető fejlődésben az alsótudati ösztön­erők primitíven nyert megnyilatkozásá­tól a realizmusnak már tudatos, franciás szellemű átköltéséig. Az esztétikai rút­tól az esztétikai széphez. A megkínzott emberi léleknek helyenként már-már artikulátlanul feltörő látományaitól a harmóniában egyensúlyt kereső szinté­zishez vezető úton. A hangsúly amott a lélektani elemeken van, a festői elemek ezeknek csak eszközei s nem is mindig kiforrott, a nyugati kultúrában már ma­gasan kiforrott eszközei. Emitt már a mesetartalom megfelelően vonul félre a festőiség sajátos , egyre sokszavúbb nyelve mellett. Tanulságos, probléma­felvetően termékeny ez a kiállítás. A formanyelv és a tartalom, amely itt szó­hoz jut, ki nem szakítható része elnyűtt, régi kultúránknak. Kétségtelen, a múlté ez a művészet, de sorsa csak akkor pecsételődik meg, mikor majd az emberi­ség kikerül sorsának poklaiból. A mű­vésznek jónéhány szoboralkotását is lát­juk, első korszakáinak primitív, de erős és zárt tömegekben beszélő szemléleté­ből; néhány domborművét viszont, grafi­kai adottságai alapján, líraian­ érzelme­sen jellemzi. A kiállítás (IV, Városház u. 14) október 15-ig naponta 11-től 1-ig tekinthető meg. sz. s. ­*) Operaház. A „Bohémélet" előadá­sában Nagypál László először énekelte Hodolphe költő szerepét. A rokonszenve­sen komoly törekvésű fiatal tenorista észrevehető gonddal készült fel erre a feladatára és árnyalatosan dolgozta ki szólamát. Az előadás hangulatáról fő­ként Orosz Júlia gondoskodott, aki Mimit, a tüdőbajos kis varrónőt való­ban annak állítja elénk, ami: éhező és fázó proletárnőnek, didergő kis veréb­nek a párizsi padlásszobák felében. De Osváth Júlia és Székely Mihály is nagy­ban hozzájárult ahhoz, hogy az előadást végeredményképpen a jók közé sorol­hassuk. J. S. (•) Kiss Ferencet, a volt Színművé­szeti Kamara elnökét, majd később a magyar színészet kormánybiztosát, több háborús bűnössel együtt — amint meg­írtuk — Budapestre hozták. Jelenleg a politikai rendőrség foglya. A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete Kiss Ferenc ellen vádiratot szerkeszt, amely­ben a volt elnök politikai és szakmai bűneit sorolják fel. (1) Slamza D. Ákos, a filmszakszer­vezet elnöke lemondott tisztségéről azzal az indokolással, hogy a felügyeleti jogo­kat gyakorló hatóságok nem méltatják­­figyelemre a szakszervezet felterjeszté­seit. (*) Zilahy Lajos: „Fatornyak" című darabjának felújítása október 12 én, pén­teken este fél hat órakor lesz a romjaiból újjáépített Pesti Színházban. A főszere­peket Ajtay Andor, Tőkés Anna, Rózsa­hegyi Kálmán és Lázár Gida játsszák. (*) Stand Géza, lapunk munkatársa, a Színművészeti Akadémia tanára lett. (*) Félix Saiten meghalt. Zürichben 75 éves korában meghalt Félix Saiten buda­pesti származású osztrák író. Közismert volt náciellenes magatartásáról. 1938-ban Ausztriából Svájcba emigrált és élete utolsó pillanatáig dolgozott. A franciá­ban szellemes, sokszínű elbeszélés és az egyfelvonásos darabok kiváló művelője volt. Amerikában a „Bambi" című Állat­ eawiMTOiwwuji niawwegaiHWTOgawaBMWi^ i Lapkihordókat a VII, VIII, IX. és XIII. kerület részére azonnal 181 ven a NÉPSZAVA kiadóhivatala Budapest VW, Centi wea 4. %­. retffay* tette nép«»erflve «melyel Walt Disney ragyogó színes rajzfilmet ké­szített. (*) A Magyar Torta»»*«Tudományi Akadémia Szent-Györgyi Albert egye­temi tanár elnízklésével tartott Illésén több fontos kérdést tárgyalt. Felállította a magyar penicilinbizottságot, amelynek az a feladata, hogy tanulmányozza a ma­gyar penicilinkutatás mai helyzetét is rövid időn belül az országban Penicillát termeljen. Az ülésen foglalkoztak Bay Zoltán hold kísérleteivel is. (*) A Szociáldemokrata Párt írói és újságírói csoportja pénteken, e hó 12 év, délután 5 órakor a Palace-szállóban taggyűlést tart SZÍNHÁZAK MŰSORA­­ Csütörtööki Operaház: Szevillai borbély (5). Nemzeti Színház: Figaro házassága (5). Nemzeti Kamara Színház: Szent szörnyeteg (5). Víg­színház: A mi kis­városunk (­­0). Belvárosi Színház: Boszorkány tánc (5). Mű­vész Színház: K­etteneten szülők (5). Belvárosi Operettszínház: Napsugár kisasszonyok (5). Magyar Szín­ház: Blanco Posnet elárultatik és Szabad Nép politikai kabara (W. Medgyaszay Színpad: Cserebere (%­). Royal: Cs revü (5). Pódium: rossz Bp­apest (5). Arizona: Mimóza (%­). Kamara Varieté: Tömbszarv­ Megindult a szak­szervezeti vezetőképző tanfolyam A Szakszervezeti Tanács háromhóna­pos tanfolyamot indított meg szakszer­vezeti vezetők képzésére. A tanfolyam három­hónapos és ezt az időt a hallga­tók teljesen a tanulásnak szentelhetik. A tanfolyam felöleli mindazokat a tudnivalókat, amelyekre a szakszerveze­tekben dolgozó elvtársaknak szükségük lehet. Elsősorban a szakszervezetek fon­tosságát, fejlődését, történetét ismerte­tik meg velük, majd a tudományos szo­cializmus legfontosabb tételei: a gazda­sági földrajz, történelem és retorika szükséges tudnivalói kerülnek sorra. A tanfolyam hétfőn reggel indult meg, 50 hallgatóval. Az első előadást Prop­per Sándor elvtárs tartotta, aki 50 esz­tendős szakszervezeti múltra tekinthet vissza és élénk színekben vázolta a szakszervezeti élet megindulását, a szer­vezkedés első lépéseit, maj­d a szakszer­vezetek állandó és fokozatos oktató munkáját. Szólt a régi munkaviszo­nyokról, a 16—18 órás munkanapokról és végigvezette a hallgatóságot a szak­szervezeti élet tanulságos és nagy terü­letén. Hangsúlyozta, mily nagy a különb­ség az akkori és a mostani viszonyok kö­zött és szemléltetővé tette, mennyit kö­szönhet minden szervezett munkás "szak­szervezetének. Nemes Dezső elvtárs a szakszervezetek rendeltetését ismertette és rámutatott arra, hogy a szakszerve­zetek élete együt­t .jár a társadalmi fej­lődéssel és mindig hű tükörképe volt az országos gazdasági állapotoknak. üzemi pártnapok Csütörtök: I, Várgondnokság: VI3-kt­r Kál­mán Tibor; III, óbudai Gázgyár: 4-kor Er­délyi Kálmán; V, Pén­z­ü­g­yiga­zga­tóság: S-kor Harangozó Antal; Vacuum Oil Company: '/»»-kor dr Szigeti Gusztáv; Krompeek­er: ' kor Csillag László; Gázműveik: 4-kor Ba­kacsi Lajos; Iparügyi mini.­.« h­uiu: Vz4-kor Vajda Imre; l'oata takarók: '/«3-kor K­ideil Jozsef; VI. Steyer: kor Bakonyi Antal; Vl­. Szürketaxi: 4-kor Steinherz Milton; OMTK: 4-kor Kürty MikJó®; Forrás­n­yomdai 4-kor Hárs László; VIII. József­városi pu. MÁV: 3-kor Vizy Miklós; Fiumei­úti temető: 4-kor Szoko­ly János; IX. Ter­miing­ás Nyertanyag: 4-kor Gáli C­yörgy; J­­uvakrtelei: V«6-kor Kirsehner Sándor; Er­zsébet-kórház: 4-kor Hermann Frigyes; Meister-szappangyár: '/«4-kor Gondos János; Hercz-szalámigyár: Vil-kor Gondos János; Kollak­ok: '/«1-kor Kirchner Sándor; X. Állami Dohánygyár: 5-kor­­i­ogár András; MÁV Rákice-állomás: reggel 8-kor Frank Imre; XI. Stöck István-gépgyár: 1-kor Firon Béla; Feiten-gyár: 5-kor Rubeseh Jó­zsef; G­ellért-szálló: 5-kor Bokor Artúr; Xil. Sz­abad­sághelyi szm­iatórium: 3-kor Ifj. dlr Csizmás Lajos; Magrsík­ Ontikai* Müvek: '/«5-kor Pressti István; MÁV Daid pn.: 4-kor XIV, Ip ostalámiatelep: '/«4-kor dr Nagy Illa; Újpest, Magyar Vigogne Posztó Ipar: '/«3-kor Horváth Géza.. Péntek: IV, Nikotex Dohánygyár: 2-kor Woittitz Attn­a; Városházi e­x­port: 4-k­or Nádor Jenő; VI, MAV Igazgatóság: 3-kor J.Sieg Józifef; MAV Nyugati pu.: 3-kor Buchinger Manó; MAVAUT: 4-kor Bogár András; VII. Besakárt. Nagyatádi 11.: 4-kor Laborcz István; MDC«: WS-kor Kürthy Mik­lós; Keleti MCí®ak: »-kor Magyar Lajos; Klößz-nyomda: '/«5-kor ifj. dr Csizmás La­jos; IX. Hindu-csokoládégyár: 1j-kor Kirsch­ner Sándor; Hangya: '/«4-kor Buday József; Beszkárt. Ferencváros: 1-kor Bartha M­ík­lós; Fővárosi Gépüzem: 4-k­or Krishádor Akoe; Stu­hmer-thoko.I­ádégyá­r: 4-kor Kirsch­ner Sándor; Fegyver (« Gépgyár: S-kor Steinherz Simon; X, Mmpogyár: '/44-kor Csaplár Péter; Fémáru Fegyver és Gépgyár: 44-kor Ádám László; XIV, Széchenyi­ ínim m. ruám rartet*: Be Cza*tak TOÍM (5). Józsefvárosi Színház: Névtelím asszony (Vsít. Budai Kamaraszínház: Bubor (5). Nemzeti Bábarinjáték: Bábkabar* Hangversenyek: LIBERTAS rendezései (Madách I. út 5. Tel. 422 166). (*) Shakespeare-est vasárnap V26. Hatal­mas műsor, legkiválóbb művészek. (Z. A.) (*) Falcon­ Beethoven-est 15 én. Operai zenekar: Wanda Luzzato, Coriolan, VI. salini, Hegedűverseny (Z. A.) (*) Ví­ri-Welnstock Miklós U­ án. (Z. A.) (•) Liszt-est 19-én. Vez.: Unger Er­nő. közr.: Siki Béla, Jámbor Ági. Les Pre­­ludes, es-dur, á-dur vers., Mazeppa. (Z. A.) (•) Ady-est 21-én. (Z. A.) KONCERT rendezései (tel. 183-378). (•) Mozart-matiné vasárnap Z.­­All, Pataky, Lengyel Gabi, Petri, Rátkay Vera. Matinébérletek, jegyek. (*) Henri.d'­Heinrrich zongoraest 17-én Z. 5. Beethoven—Liszt-szonáták. (•) Ma: Batári hegedűest. Z. 5. CD (•) „A divat története." (Vers, dal, tánc, ruha.) Szombat, 5. Zeneak. (Bá­ncest-rendezés.) Jegyek Koncertnél. (X) fijrdó: S-kor Palánkai Mária; Csepei: W. M. gyár: 11-kor Gallai Irftjo«; Újpest; Angol-Siagyar Cérnagyár: tót-kor Veres Gábor; Ssd­ubat: IX. VÁmigazgatá«: '/«2-kor ifj. dr Cdirné* L'ijo«; X. F«váro«­ Csatornázási Üzem: l-kor Mitgrar I­ajo«; MAV Kőbánya Felsői reszed­ 8-kor F.gri György, MÁV Rákosrendező, oktató: reggel 8-kor Bogár A. Ma, csütörtökön délután 5 órakor pártvezetőségi ülés. Azok az elvtársak, akik a párt­választmányi ü­lésre feljövő otténi elvtársaknak két éjszakára szállást tud­nak adni, közöljék pontos címüket a fő­városi titkársággal Főszerkesztő: SZAKASITS ÁRPÁD Felelős szerkesztő: 87.AVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Világosság Nyomds Bt., Budai­ess« VIII. Conti­neea­s Felel«» nyomdm­erete El­KRI ISTTVAN I bútorát, szőnyegét, függönyét bial magas áron megveszi VIII, Karácson S. u. S/a. Il­lyéscsapágyjavítás I VÉTEL. ELADÁS, kéziszerszámok vétele. FRISCH, gulyóscs­apágy­műhely. Király ueca 50,­­udvarbaul. Briliánst, ékszert, aranyat, arany-, ezüstpénzt, régisége­ket, rot.sz í­rákat veszek. Frivaldszky ékszerkereskedő. Karpfenstein u. 2/b, II. 25. Bély­eg­gyűjteményeket, sorokat a legsllagasabb áron vásárol. NÁDAS bélyegü­zlet, IV. Petőfi Sándor ucca 11. Billiar­igolyók vétele, eladása. Népszínház ucca 31. Használt tükröket, üvegeim­táblákat, mindennemű TÁBLAÜVEGET VESZEK. VVéber, Dobozi u. 15, I. em. Zsák, ponyva vétel, eladás. UNGAR, Király ucca 14. Újpestiek! Jelentkezzen az, aki Attila ucca 1-ből elvitt egy kombi­nált szobát eperszínel­epingli­huzatú sarok-rőkamiéval és ha nem jelentkezik, kinyo­moztatom. Kosztenbaum Ar­­túr, Budapest, Dohány u. 46. nyersbőrt vesse el« MÜLLER. Petőn S. neoa «­írógép, (Xi»^, szamomgep VÉTEL, ELADA 8. BEAM­, Vámház krt. 15-A Földmiivá­isilgyi Minisz­térium G2.030/1945. számú en­gedélye alapján C9 kapható Bajor Sándor rim­­it, likfizes zenei a­ labora­tóriumában: VII. Dob 0. 27. Tetefon: 4 2 3V. szőnyeget vonzü­nk, Uránia, Somogyi Béla út 3b­. Bon­tást­és ablak, ajtó vétel­re eladás. V. Vác nosa T/a. Most A LEGTÖ1 ÉLET FIZET m­indennemű szőnyegért Teréz körút 15. Alapítva 1906. Levelezőlaphívásra házhoz megyünk. Finommechanikai műhelye aélterületen megvételre vagy­bcltbe keresünk. A­jánlato­iat „Műszer"- jeligére Teuzerhez, Szervita tér. Mindenfajta vigogne, mftealyocn, mSfO, pamut stb. ée triho­méteráru anyagot wesafiafti RUHAZATI IP­AR VII. Bethlen Gábor uona 14 Telefón: BÜ-SQ. Nyercitait és piros töüilöhu­lladékot vem. hozott »n­yagbol kötő-, mnió­ós egyéb anyagokat szyirt. CZAOANY1, V, Wahrmann ucca te—tX iaracsonyfanyerlislartE ismét kaphatói SIDOL veiryi termékek gyire Budapest XIV. Cserei u. H SZABADALMAT, kimondottan tömegcikket ke­rtesek. .le'ige „Finanszírozok is". Hirdetőbe, Andrássy út 74. veszünk helyben ée vidékről , villam­ossági iroda, József körút 36. III. ev­. 17. Megbizásból veszek új és használt nek­esprémet KALMARNÉ szűcs, Dorottya ucea 1. L DESZT­ILLÁITOK ÉSZCLÉKET nagyobb teljesítményű mező­gazdasági szeszsyárut — vö­rösrézből — keresek meg­vételre. Ajánlatokat jeligére a kiadóba. Kartelonkivüli bel-­én kalifilil borotvapaneékt viszonteladók részére leg­olcsóbban. November Sándor. VII. Wesselényi utca 2« c» VII. Nagyatádi Szabó a. t­. GRAMMOFONT, MŰVÉSZ- ÉS TÁNC­LEMEZEKET VE­SZÜNK. HANGPÉNI ANDRÁSSY ÚT 2. Uj és használt ruha, oramny, ezüst, óra VÉTEL, ELADÁS. CS­ER­E 5. ZML&M 2 Használt autógumit veszek. Hevetá, Jókai n. n. S*erzs€»• szönyr­et, bútorszövetet, függönyt, vetőt vesz Ungár, Király u. 3A. LET A Sportcsarnoki» felidetett íte "ervsz­tőségi ülést szom­baton 2 órakor tartjélte meg Dohány ucca 76 alatt. A meghívó­kat a pártszervezetek a fóvároel titkán aig útján kapják meg. A kispesti pirtsnervecKX »«Alcal mutrstí s tagjait, akik JelíMletf aeai !»!*«»«*!^ hu.-y Írásbeli munkára Jelentkezőnek » titkáná­ nál iTánesics Mihály u. 1.z. Az V. kerületi belső csoport Akadé­mia ucca 1 alatt U-én '/»(‡-kor tar­gyűlést tart A XHL kerUtftt (¡iits«trve»« titkot«á«» meghiVt e­lömeíti vélasszáeban résztvett összes »zociáldemokrat« elvtársafeet a tl-ém C-kor tartandó értekezletre (XIII, Sóboni Károly körút 72). A szövetkezeti szeminArium b­arkSzelt^W előadás» 11-én tóe-kor le­sz a kiskert«B«d»­ságról (pártház. 1. «n. 102). A azoriáldem­okrat kiskerenbrdok U-4kn 6-"sor gyűlést tartanak a párti­szponifelis» (VIII, Rákóczi út 43). Ez az fi^zejöve.«» azonban csak a tertilkereskedikre vomitak­kozik. A Slagyar Maganalkalmazettak Siaknxw vezetének szállitminyozáai szakosztály» 11-én 'A4-kor Eötvös u. 25/a alatt taggyfil««'! tart. — A BTmrdtJa« ead­wrt 0-én 4-k«», a biztoseításfi szak osztály Vii-kor tart­­»*­gyflAft «gyan««.k­Betvft» «. »'» alatt. — It én VjS-kor Eilsébet körút ».% a!«4t Raintv­b/.» Tibor aifidéet tart „Két világháboríl között" címmel. A kisipari kovácsok »zerve«fflls­ zoW«19te 1t-én 5-kor a székházban (Magdolna X aliiCTor 4­­81é»t tart. Az ««reter*Algo»nk. konsnaktnak «Merve«flMr»tt»ára 11-én S-kBf alött tart. Pontos megjelenés. — Időjárás Jel­en­tés. A MeteoTCl&grfeil Intézet jelenti: Várható Időjirás­saiS­törtökön estig: Ilyen« légáramlá». Ke­vés felhő, száraz idő. Reggel többfelé köd. A hőmérséklet nem változik lénye­gesen. — Népbírák! A szociáldemokrata, a szakszervezeti és a kommunista nép­bírák 11-én, csütörtökön délután 5 óra­kor a Szakszervezeti Tanács székház­­­ban (Fiumei-út 4) értekezletet tartanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék