Népszava, 1945. december (73. évfolyam, 256–278. sz.)

1945-12-01 / 256. szám

W1ÍPS35AYA» 1945 dee. 1 •tények miatt kellőképpen ki­alakítani nem tudtuk. — A csehszlovákiai magyarságot megfosztották politikai jogaitól, kulturális életlehetőségeitől, sőt kü­lönböző vagyonkobzó és jogfasista intézkedések után ma már az anyagi életfenntartás lehetősége is kétséges számukra. Mindezeken az intézkedéseken felül a legutóbbi időben megkezdődött a magyar­lakta vidékek férfilakosságának tö­meges elszállítása. Sajnálattal kell megállapíta­nunk, hogy Szlovákia egyes vi­dékein ezek az elszállítások erő­sen a múlt fasiszta rendsikerére emlékeztető módon történtek.­­ A magyar kormány ezekre a jelenségekre felhívta a szövetséges nagyhatalmak figyelmét és kérte közbelépésüket. Megállapítjuk, hogy Csehszlovákiának a magyar kisebbséggel szemben tanúsított bánásmódja a világ közvéleményé­ben elítélést váltott ki. A magyar nép és a magyar kormány türe­lemmel ír­­tömegtartóztatással várta, hogy a demokratikus cseh­szlovák kormány józan belátása az elvakult szenvedélyek fölébe kere­kedik és véget vet ennek a vélemé­nyünk szerint saját demokratikus meggyőződésével is élesen szem­benálló visszaéléseknek. Éppen ezért nem nyúlt a magyar kor­mány a nemzetközi jog által meg­engedett rendszabályokhoz. A kül­ügyminiszter úr a közeli papokban Prágába látogat és mi reméljük, hogy e látogatás eredményeként az országaink közötti súrlódási felü­let eltüntetését könyvelhetjük el Kifejtette ezután a miniszter­elnök, hogy Franciaországgal, Olaszországal ás Lengyelországgal kívánja Magyarország a diplo­máciai kapcsolatok gyors helyre­állítását, törekszik a Bulgáriával és a semleges országokkal, első­sorban Svájccal és Törökországgal a kapcsolatok újrafelvételére és bejelentette, hogy Svédország Buda­pestre küldendő ügyvivőjének sze­mélyét már meg is nevezte. Ezen­kívül kívánatos a Szentszékkel való kapcsolatok helyreállítása is. Szakítottunk az imperialista politikával A diplomáciai kapcsolatok után Tildy Zoltán a békekötés kérdésével foglalkozott. Nemcsak a magyar kormány, hanem az egész nemzet is várja, hogy a békekötés minél előbb való­sággá váljék. A békekötésnél a kormánynak az az óhaja, h­ogy a megkötendő békeszerződések a magyar kérdést a világbéke ügyének és valamennyi közép­európai nép érdekeinek figye­lembevételével rendezzék. A magyar kormány kell a dunai térségben élő nemzetekkel a les­­zofolta­bb és a békemű­ben intéz­ményesen is biztosított gazdasági egy­üttműködésre. A demokratikus Magyarország egyszersmimdenkorra szakított mündenéje imperialista politi­kával, nem­ igényel magának a Kárpát-medencében előjogokat Egyeplő munkatársa akar lenni valamennyi dunai nétnek a boldo­gabb és biztonságosabb jövő felépí­tésénél, abban a reményben, hogy szomszédai is hasonló politikát folytatnak. Ezután a miniatrrelnök a belső kérdésekre járt át Utalt a kezdeti nehézségekre, majd kijelentette, hogy most már minden erővel biz­tosítanunk kell a teljes rendezette­ség állapotát Erős k­özponti kor­mányzat mellett jól és fegyelme­zetten működő állami­­,t­zü­leti és rendészeti apparátus biztosíthatja egyedül az újjáépítő munka sike­rét A kormány a legteljesebb cél­tudatossággal fogott hozzá, hogy ezen a téren mutatkozó feladatait megoldja. A reakció elleni kíméletlen harc A belügyminisztérium munkájá­val foglalkozva, bejelentette a mi­niszterelnök, hogy a belügyminisz­térium az igazságügyminisztérium­m­al együttesen közjogi és alkot­mányjogi reformok kidolgozásával foglalkozik. A belügyi kormányzat legfonto­sabb feladata a reakció elleni kíméletlen harc. Minden reak­ciós próbálkozást lehetetlenné kell tenni mind a közéletben, mind az államgépezetben és a közületek életében elsősorban a vidéki közigazgatási apparátusi* bait. (Eljeneél.) A belügyi kormány leg*sorsdöntőbb feladata meg­szilárdítani a belső rendet és példás közállapotot terem­teni, olyan közbiztonságot amely az ország minden polgára számára biz­tosítja a gyufzadt, békés termelő­munka lehetőségét az élet- és va­gyonbiztonságot A belügyi kormányzat az igaz­ságü­gyminiszterrel együtt kímélet­len eréllyel fogja letörni a feketé­zők, árdrágítók és spekulánsok mesterkedéseit. (Ellentét.) A nagy feladatok elvégzése azt a követel­ményt támasztja, hogy a végre­hajtó szervek és közegek feladatuk magaslatán álljanak. Fokozni kell a közigazgatási apparátusban a kötelességérzetet és szigorú munka­fegyelmet. A korrupciót gyökeresen ki kell irtani az államgépezetből, mindenekelőtt a rendőrségből és mindazokból a szervekből, amelyek­nek elsősorban hivatásuk őrködni az államgépezet morális és politikai tisztasága felett . A belügyminisztérium feladata, hogy erélyesen véget vessen a rendőrség munkájában még meg­nyilvánuló túlkapásoknak Ezután Tildy Zoltán a honvé­delmi minisztérium kérdéseivel foglalkozott majd áttért az igaz­ságügyi kormányzat munkájára. Az igazs­ágü­gyi minisztérium, a belügy­minisztériummal együtt máris hozzákezd egy új választó­jogi törvény kidolgozásához. Előkészítik a családi és öröklési jog reformját, a munkajog kiépí­tését, a szövetkezeti és részvényjog reformját a földreformmal kap­csolatos további kérdések rendezé­sét, büntetőjog terén a személyi jog hatályosabb védelmének biztosítá­sát a demokratikus rendszer vé­delmére szóló törvény megalkotá­sát a sajtóeljárás, a sajtóhelyre­igazítási jog és a sajtószabadság intézményei biztosítását. Állandó munka folyik a népbíróságok in­tézm­ényének megerősítésén és a bírói szervezet kiépítésén. A közoktatásügyi minisztérium kérdésével foglalkozva kifejtette a miniszterelnök, hogy az új magyar műveltséget a legszélesebb néprétegekre kell felépíteni. Ezután a tájékon-n állásü­gyi mimisz­tériumával foglalkozott majd a föld­művelésügy problémájáról szó­lott A földművelésügyi kormányzat igen sürgős feladata a földreform gyors befejezése. Új ipartörvény lesz Nagyon fontos állatállományunk számszerű felszaporítása és minő­ségi javítása. Mind az új, mind a régi gazdák számára további olcsó és hibaszú lejáratú termelési kölcsö­nöket folyósít a kormány. Kívána­tos a cvi korrépatermek«« felkaro­lása, é­ppen azért a termelők a be­isállított cukorrépáért pénz­beli és természetbeni térítést fog­nak kapni. A szakoktatást különben az új gazdák szakoktatását sürgős felada­tának tartja a kormány és biztosí­tani akarja a mezőgazdasági ka­mara reformján keresztül vagy esetre új érdekképviseleti szerv Martéolásával a földmű­ves lakosnok­ gazdasági érdekképviseletét Ha­sonló módon sürgős feladat a mező­gazdasági termelő és értékesítő szö­vetkezetek kiépítée. .Az iparügyi minisztérium ipar­jogi és iparpolitikai reformok elő­készítésével foglalkozik. Új ipartörvény fogja szabá­lyozni a munkajogot, munka­kötelezettséget, figyelembe véve az államosítási törekvéseket és racionalizálási szempontokat Korszerű reformon megy át az ipari szakoktatás is és a bányák és energiatelepek államosítására a közeljövőben el­készül a törvény. Az iparügyi mi­nisztérium megvalósítja a jövőben a kötött anyaggazdálkodást és igyekezni fog az exporttermelés kifejlesztésére. Foglalkoznak az ipari vállalatok számára még béke­időkben nyújtott állami hitelek valorizációjával. A minisztérium legközelebbi munkaprogramjában szerepel az ország szállítási és köz­lekedési eszközeinek pótlása, köny­nyűfémelőállító és feldolgozó ipa­runk fejlesztése, építőipari gyá­raink helyreállítása és új vidéki gyárak létesítése, a széntermelés korszerűsítése, az ország elektro­mos energiával való ellátására új erőműtelepek alkotása, a mezőgaz­da­sá­gi gépipar és vegyészeti ipar erőteljes fejlesztése, valamint a kisipar és háziipar megsegítése. A kereskedelem- és szövetkezet­ü­gyi minisztérium szükségesnek tartja, a« iparjogosítványok felül­vizsgálatát Szfiksé«*« a kereskedik poli­tikai igazoltatását erőteljesebb ütemben végrehajtani és na­gyobb ellenőrzést kell gyako­rolni a kereskedői b­u­tasság megvédése és a mértéktelen haszonvágy idkfiz-tése érdemé­ién. A kereskedelmi és iparkamaráknak mielőbb vissza­állítják önkormányzatát. Intézmé­nyesen szabályozni kívánja a mi­nisztérium a közellátási miniszté­riummal együtt a belső áruforgal­mat és áruelosztást. Az üzlethelyi­ségekkel való spekuláció megváto­­lására jogszabály készül. A kül­földiek munkavállalásánál a viszo­nosság elvét kívánja érvényesíteni­ a kormány. A behozatal terén csakis a nél­külözhetetlen anyagok behoza­talára kívánunk szorítkozni. A Likovjet-Unióval árucserefor­iu­­mi egyezmény létesült, ezen­kívül megállapodásokat létesí­tettünk Romániával, Csehszlo­vákiával, Lengyelországgal és kereskedelmi tárgyalások indul­tak meg Ausztriával, Svájccal és Svédországgal. A lejjel nő adandó alkalommal fölvesszük a gazdasági kapcsolatokat Jugoszláviával , Bulgáriával és komoly óhaja a kormánynak az Amerikával és Angliával való kereskedelmi kap­csolatok fölvétele. A szövetkezetekről szólva, a mi­niszterelnök bejelent­ette, hogy az egész országot behálózó szö­vetkezeti rendszert kívánunk kiépíteni. A szövetkezetek min­den segítséget megkapnak a kormánytól. (Nagy taps ) Kiemelt« a wmnk tarrollatok szinte»* gigát. Bejelentette, hogy még * jég­zajlás előtt be kell fejezni a Kossuth-híd építését és úgy meg kell erősíteni a budapesti déli össze­kötő vasúti hidat valamint a noki Tiszahidat hogy kibírják a jégzajlást Biztonságossá kell tenni a vasúti szállítást, hogy a vasi úton szállított áruk sértetlenül és hiány­talanul érkezzenek meg a rendelte­tési helyükre és hogy az utasok is teljes biztonságban utazhassanak. (Helyeslés.) Ezért ki kell építeni a vasútbiztosító zászlóaljat A kor­mány ennek a munkának érdekében biztosítani kívánja a vasutasok élelmezését, ruházatát, cipővel való ellátását, a vasutas jóléti és szociá­lis intézmények kiépítését, meg kí­vánja szilárdítani a munkafegyel­met, fokozott mértékben építeni a biztonsági berendezéseket Az 1915. év végéig a 10.000 vasúti kocsi újjá­építését célzó tervet meg kell való­sítani és 1946 első felében 5000 teher­kocsit, 500 személykocsit és 300 moz­donyt kell újjáépíteni A MÁV öt fővonalából mintavonalat kell ki­fejleszteni. Mind a vasútnál, mind a postánál féléven belül el kell ér­nünk, hog­­y az újjáépítési beruházá­soktól eltekintve, önmagukat tart­sák el. A gépkocsiforgalom terén a legközelebbi félévben el kell érnünk az 1938-as év gépkocsiállományának 507.-át Álfdiórtos munkaerő­összeírás készül­ és után az újjáépítési mintsaté­rim feladataira tért át A miniíz­tériu­a multikájának előterében az építésügy újjászek­vezíse és a mun­kiserofrázd­­il­kodás szer­vezetének fel­­állítása áll. Az építkezéshez szüksé­ges anyagok elosztásában olyan tervszerűséget kíván bevezetni a kormány, mely az árakra is szabá­lyozó hatással van. A közeljövőben általános munka­erő-­sszeállítás (hatalmat taps) készül és ennek alapján munka, katasztert állítanak össze, hogy mindenki a képességének leg­jobban megfelelő helyen álljon az újjáépítés és jóvátétel­zol­gálatában. Akik közhasznának egyáltalán nem® mondható s levélken­ységet folytatnak, ha kell, kényszereszközökkel szorít­ok munkára. A munkáslakások és­­ab­ád lakás­ok helyreállítását első­sorban segíti az újjáépítési minisz­térium­ A kormány ezenkívül azt ter­vezi, hogy az olyan iparosok szá­mára, akiknek műhelyberendezése ment tönkre és a szerszámukat el­vesztett munkások részére termé­szetbeni kárpótlást juttat Előkészí­tés alatt áll a lakáshelyreállítások finanszírozásának kérdése is. Ren­dezni fogják a mestrovngálódott la­kás kijavításánál a bérlő számára biztosított jogi lehetőség mellett­i pénzügyi vonatkozásokat is. A népjóléti minisztérium munká­jának keretén belül a társadalom­biztosítás pénzügyi helyzeténak megszilárdítása áll előtérben. A kormány pénzügyi politikájá­val foglalkozva, a kormány pénz­ügyi politikájának lényegét a mi­niszterelnök az állami bevételek lehető fokozásában, a kiadások észszerű méretezésében jelölte meg. A nem dolgozók ellátását megszüntetik Ezután a miniszterelnök a leg­súlyosabb kérdésre, a közellátás problémájára tért át Bejelentette, hogy teljes őszinteséggel akarja feltárni a nemzetgyűlés előtt az ország közellátási helyzetét amely rendkívül súlyos. Alig tehetünk mást mint az, hogy szembenézzünk a téllel, amely minden eddiginél nehezebb lesz. A kormánynak fel­tétlenül gondoskodnia kell arról, hogy ennek a súlyos helyzetnek a terhét mindenki egyelően viselje. A kenyérgabonahelyzet a leg­súlyosabb.­­ Jelenlegi készleteink a mostani kenyér- és. Hszterátási szín­vonalat legfeljebb január köze­péig engedik fenntartani. A későbbiekben már csak a na­gyon csekély vámgabonatételekkel számolhatunk. Az egész országban széleskörű akciót indít a kormány, amelynek célja, hogy mindenkit, aki lisztkészlettel rendelkezik, le­mondassunk kenyér- és lisztjegyé­ről,, Akit nem köt közérdekű fog­­lalkozás Budapesthez, hagyja el a fővárost a most következő nehéz hónapokban. A nemdolgozók ellátását meg­szüntetik. Az ehhez szükséges jogszabályokat már kiadták, végrehajtásuk az autonómiák feladata. (Helyeslés). A kormány mindent el fog kö­­vetni, hogy külföldi kenyérgabona beszerzését biztosítsa, bár erre egyelőre nem sok kilátás van. Gya­­korlatilag egyelőre azzal kell szá­­molnunk, hogy magunkra leszünk utalva. A burgonyatermés jó volt de a begyűjtésével elkéstünk és most már az időjárás a szállításokat lehetetlenné teheti Télen esetleges burgonyahiányokkal számolhatunk, de tavasszal burgonyakínálat fog jelentkezni. A zsiradék ellátás igen korlát.-

Next