Népszava, 1946. január (74. évfolyam, 1–26. sz.)

1946-01-29 / 24. szám

A — Ki a legnépszerűbb köoéseti em­be­rs A Magyar Közvéleménykutató Intézet többezer budapesti személyt megkérde­zett arra vonatkozóan, ki a legnépsze­rűbb közéleti kiválóság. A megkérde­zettek Li'i'-a Tildy Zoltánt nevezte meg. — három halottja van a brenn­bergbányai robbanásnak. Soproni jelentés szerint, a bserinbergbányai ro­s­banson?... eddig három halottja van. Két sebesült állapota továb­bra is aggasztó. —­ A szolnoki híd építése. Föltét­lenül szükséges, hogy a Tisi­án is állandó jellegű híd épüljön, ezért a szolnoki h­íd munkálatai már régóta folynak. Nagymértékben hát­ráltatja a munkát a­ munkáshiány. Ezért a közlekedésügyi miniszté­rium felszólítja elsősorban a híd közelében lakó szolnok- és pest­megyei ácsokat, a helyben lakó laka­tosokat és segédmunkásokat, hogy a hídépítésnél sürgősen jelentkez­zenek munkára. Racionalizálási és iszövetkezeti kérdé­sek kerültek megvitatásra az iparügyi minisztérium kamarai napján. Mezőgazdasági sépken-föl tantól­y KM. A TieKalobbpr­ rti MEF.I GAZDASÁGI Kamara. A Magyar Államai Gépipari Középiskolával karöltve Miskolcon február 6-i kezdettel mezőgazdasági gépkezelői tanfolya­not tart. A tanf­olyamon ismertetik a kü­lönb­öző trak­torokat, a cséplfisaekr&IYT ÉS maigtlsiitae-SR'T'EK szerkezetét. A tanfolyamra Jalextókénai L«H*ű a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Ta­«".ita igazgatóságánál, MISKOLC, Szam­ere u. 120. Balatáni baromfitenyésztési tanfolymaink. A Baromfi- és Egyéb Kisállattenyésztők Or­szágos Egyesülete (Budapest, Rottenbiller u. III vetített, köpelükel ta­nki-IKOUT baromfi­tenyésztési tanfolyamot fog rendezni. Ezzel MÓDOT kíván aya­ad­ a kertes házaikban, VAGY NAGY-Budapest körzetében lakó kis-Villattonyp-R­­tő közönségnek A KNRSZIRI­ f­il-NOVELÍT­ÉS takarmányozás elsijáritására. MINDAZOK, akik résztvenői drartsanak, feb­ruár l-ig jelentkezzenek. Felhívás: A Földmunkások és Kiabirtoko­sok Országos Szövetsége ezúton hívja fel f helyi csoportjait, hogy jelöljék is a m­ező­gazdasági manikást közvetítő iroda vezetőjét. A vezető nevét és személyi adatait azonnal közöl­jéti­e budapesti köziposzttal. Amely községükben o«»n alakult még helyi Nyö­vgyi-Unk, ott is hívják öam» m afakm!6 gjókzt. % Ji Jg í> tí Z AVA, 15N6 jauoáf 29 Schoenfeld követ az USA irántunk való eg­yü­ttérzéséről Arthur Schoenfeld, az Egyesült Államok követe, meghatalmazott minisztere szom­baton adta át meg­bízólevelét . A követet ünnepélyes keretek között között fogadta Nagy Ferenc elnök, Szeder Ferenc elv­társ, a Nemzeti Főtanács tagja és Gyöngyösi János külügyminiszter. Schoenfeld követ megbízólevelé­nek átadása alkalmával rövid be­ssédben kifejtette, hogy ez­ Egyesült Államok népe a leg­nagyobb érdeklődéssel figyelte a demokratikus gondolatok és tettek feltámadását Magyar­országon. Ismerik a leküzdendő nehézségeket és tudják mily­en""" feladatok tor­nyosulnak az új Magyarország elé. Nagy Ferenc válaszolt a szívé­lyes és ba­rá­ti hangú beszédre. Egy emberöltőn át halcolt már a dolgozó­knak érdekében a N­ő Cl­a­n­k­á­s, amikor a hitleri banditák szolgálatába szegődött Horthy-kormányzat hallgatásra kényszerítette. Azóta, eltelt hét borzalmas emlékű esztendő, a világtörténe­lemben páratlanul álló öldöklés az embe­rek millióit pusztította el, egész Európa romhalmazzá vált, de a szocializmus igaz­ságában és győzelmében való hitet semmi sem tudta m­egirigatni. Lobogó fáklyakén­t tovább él a dolgozók lelkében és a kü­zde­lem folytatására készteti őket. Ennek jegyé­ben folytatja most újból felvilágosító és nevelő­­munkáját a Nőm­unkás is, amely­nek tartalma, mindvégig érdekes, de azért m­eszkülönböztető figyelmet érdemelnek Kéthly Anit­a és Török Júlia írásai. A Nő­mun­kás ezzel a lapszámmal 14. évfolyamát kezdte meg. Szenk­ezd­ Török Júlia. Iparoktatási előadássorozat Az iskolái kényszerű szü­netelésének ide­jére az iparügyi minisztérium a rádió út­ján az ifjúság számára iparoktatási elő­adássorozatot rendszeresített. Minden ked­den, csütörtökön és szombaton délután 3 óra 15 perctől 3 óra 50 percig, e bankivü­l szom­baton délelőtt Vdl'2-től 12-ig tartanak elő­­adásokat. Az erős­ dássorozatot Szakadts Antal elvtárs nyitotta meg színvonalas be­vezetővel. Az előadásokat a legfh'.Tatottab­b szakamberek tartják. A Szovjet nem avatkozott Észak-Írász feelső ügyeibe (London, január 27.) Visinszkij levelet intézett a biztonsági tanács elnökéhez az iráni küldöttség beadványával kap­csolatban. Eszerint az iráni küldöttség­nek az az állítása, hogy a Szovjet­ Unió hivatalnokai és fegyveres ereje útján beavatkozott Irán belső ügyeibe, nem felel meg a valóságnak és tel­jesen alaptalan-egy 10­15 decemberi iráni jegyzék is arról tanúskodik, a Szovjet nem avat­kozott be Észak-Irán belső ügyeibe és az iráni külügyminiszter örömének adott kifejezést, am­iért a szovjet alkalmazot­tak teljes mértékben betartották a hár­mas­ szerzsidást. Ez is bizonyítja, hogy az iráni küldöttségnek az az állítása, hogy a Szovjet beavatkozik Irán belügyeibe, alaptalan. Nem felel meg a valóságnak, hogy az iráni kormány sikertelenül próbált ta­nácskozni ebben a tárgyban a Szovjet­tel. Valójában ilyen megbeszélések foly­tak, mint ezt a december 1-i Iráni jegyzék bizonyítja. A szovjet csapatok jelenléte Iránban teljesen törvényes és az Azerbajdzsán­ban bekövetkezett fejlemények nem áll­nak evvel kapcsolatban. Észak-Iránban a lakosság nemzeti önkormányzatra áhí­tozik, ez nem rendkívüli egy demokrata államban. A szovjet küldöttség felhívja a figyel­met arra a körülményre, hogy Iránban erősödött a szovjetellenes propaganda. Mindez ellenére a Szovjet­unió úgy véli, hogy a két kormány meg­beszélések útján rendelheti a kérdé­seket. Mindezekre való tekintettel a szovjet küldöttség szerint nincs alapja az iráni küldöttségnek a biztonsági tanácshoz intézett beadványának, ezért ellenzi, hogy azt megvitassák. mtmmMmiimaMsmmmmsmmmnmemmimamtm Főszerkesztő: SZAKASITS ARPJI) Felelős szerkesztő: SZAVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Világosság Nyomda Rt. Budapest Vili leviti ncca 4 Felelős nyomdavezető: EPER­ ISTVÁN WW"!'«"! íj és használt fér­jszö­vetet eladni — venni legjobban lehet ! RUHAHÁZBAN. Thököly út húsz. Perzsaszályig Vétel, eladás. U N G A K, Király ucca 14. Tel.: 226-121. Vásárolok briliánst, aranyat, ezüstöt, órákat. Frivaldi ékszerész. Karácsony Sándor (Karpienstein) u. 2­ b. II. 26. Syszeggiza felé induló »«traufé személy- és teherfuvart vállal. C ucca 43, 1. em. 6. A férfok eladásra felszabadított képlet­ből pataksarkot, errífet, csákányt, fejszét, baltát, szekercét, asztalosvésőt, keresztvéget, cservágót, asztalosfürészéket.­­Falsissit VÁSÁROLNÉK: acéllemezt 10 mm vastagságig. SCHWARTZ SÁMUEL vasárutelj­esk­edő, Uihány u. 100. Tel.: 232-212. SZERSZÁMGÉPEK. SZERSZÁMOK. Tétel, eladás, bizomány Gera Sándor, VI. rt n­x­.a 21. Szahharin BÉLYEGEZETT, VISZONTELADOKNAK Cl­öl át . Cukorka ü­zlet. Rádiót, enevot, grammofont fo­l.­.amit eladok és sérült rádiót is VBírok, érte is megyek, ülmer. Gynld­ Pál ucca 12, III. 7 és Síp ucca 9, üzlet, teherautó FELERÉSZE Prísma állapotban, jelenlég is ü­zem­ben. Cau. Badon.vl, Bajcsy-Zelenszky út 19­ E, II. 4. Tel.: 120-063. Hétfőn S-12. Angóraszőrt fonalat, gubancot vestek. Gomiosné, Bnlyov-izky u. ÍS. fmt 1. Kedd, szerda, csitUir­tök 10—8. Postacím: Csívl u. ií Porcellán, kristály, dísztárgy­a s a eS é­s STREICHF/R porcelán üzlet, E»i*éb«i körti húsa. Ablakra Porték­a |F Fá | H Bútorra I I a LI­­ JREFORM- PALAIZEMNÉL Vitt. Táncsics uvca L gyűjteményt. Jobb sorokat és egyes értékeket magas áron veszek. WERNER, Somogyi Béla út 10. szám. m Sin­cbnél. Erzsébet körút 26. Násol­i t­emetsben ! HASZNÁLTBS­TOR-CSERE, háló, komb szobák, rekamiek, foteságyak, konyhák o­eton irányaram­­nal, Izabella u. B. ELCSERÉLNÉM gyönyörű­­ szoba hül­los össz­komfortos budai lakásomat hasonlóra pestiért. „Sürgős" jeligére a főkisdóba. PÉNZES TAHLAT keresek iO.Ot^.OO'i—«(»,000.00»-ig jó üzlethez. „Sü­rgős" jelige a főkiadóba. VENDÉGLŐI, KÁVÉHÁZI beresztezések, SZÉKIEK, ASZTAL­OK vétele és eladása. ^mmisíiM Népszínház noca 31. BÚTOROZOTT SZOBA kial­ó biztos állású úrnak. „Kellemes otthon" jeliigére a főlkiadóba. 3 S'fOBAS MODERN LAKA­SÉRT ni3ir*>s lelépést fi»et»k. J«sl.: „Villa'.nkás is lehet" a kiadóba. Fiat©J árulk'hordó felvétetik. Lantz Pál: Andrássy út II. AUTÓSOK! Precíziós e­s­tergamunka, csapágyönt­és, szelep (­étr r )•­­ntrás, fékdob­átesztergálás, dagatzy T.­i-, gyűrű-, felm­esavar-, kúp- és tányérkerékkészítés. PAPP fémipari fizom. Hársfa u. 43. BEJÁRÓ TAKARÍTÓNŐT délelőttre azoncatra fölve­szek. .Jelentkezés Nagyatádi Sz­abó ucca 27. II. 18. Üzl­et berendezést veszek Cím: Rád­ay u. 55. Trafik. Irataim elvesztek! Magán és cégemre vonat­koznak. Hely: P­ákóczi úti fi-és megálló. Megtalálót ma­gas jutalomban részesítem. Produ­rz­is Werner, Somogyi út .Va.­lOO.OOO-et fizet TÁRSADALMI LEXIKONÉRT. Nagymező ueca 31. FÜSZERI­ZLET KLADÓ főútvonalon, nagy pince­raktárhely­i Cím a kiadótea. ÍRÓGÉPET veszek, olatsok. Népszínház ucca St. SZMOKIN és mindenféle használt ruhát, cipőt, fehérneműt magas áron veszek. KRÉN ruhaüzlet. Né­met u. 57 (Baross uccánál). Címre ügyeljen! Nyitva 9-től 2-ig. Hyers idva,8 eger, vadbőr, szőrmebőr vétele, el­adása. WINTER, Dob u. 16, II. udvar. Perzsaszőnyeget Szövetség u. 39/a. u. 13 Ki tudna felvilágositást adni Béres Mihályról, amit 1044 nov. 7-én a Bökk Szilárd uccai Rabbiképzőből hurcoltak el Komáromon át nyugat felé. Értesít­ést két édesanyja, Jakubovits Gyu­­láné. Gr. Zichy J. u. 34,1.17. használt és A], vétel, eladás. „Nagy forgalom — kevés haszon!" Magaeth, VIII. Mária u. 42. Hoyan és Brunsvig­a irodagépeik sürgősen eladók. Leíróiroda, IV. Dal­mady Győzó neos 3. Ted.: 388-10 Üzlethelyiséget­­lehet megosztva Isi főútvonalon, vagy főútvonal mellett keresek. ZSIBARUS-engedélyem van, ehhez be is lehet társulni a helyiséggel. Válaszokét „Rentábilis üzlet" jeligé­re Liberté hirdetőire, Andrássy út 27. Észak-Dunántúlra: SZALAY Üzletház, Monnm­agyaróvár, Magyar ucca­l, sarok. Össreszövetkezet mely vidékre iparcikkeket visz élelmiszerért. KERES CSEREPONTOSITO BE VAS­AKLOKAT, gazdasági és kereskedelmi tudósítókat. Jelige: „üziet­formatini centrum", Bloekner hirdetőbe. Városház mai 10. Szakszerűen KIJAVÍTJA LAKÁSÁT kőműves kisipa­ros. Cími Kolompár László, Sashalom, Sas ucca 7. ELADÓ ECrY 2 + 1-ES RADIO. VI. Dózsa György út 140, IV. U IIL am. 39. Keresünk megvételre Ford A11/2 tonnás métert .«ref»u: «S­ m. Fischer József elvtárs egy esztendővel ezelőtt a legsúlyo­sabb helyzetben vette át a Nem­zeti Bizottság megbízásából a Köz­munkatanács elnökségét, i­­.­jd Az újjáépítési kormánybiztosságot. A sajtónak általában könnyebb fel­adat kritizálni, mint dicsérni. Há­lásabb dolog kifogást emelnii, mint elismeri,­i. Mégis, ha arra az esz­tendőre gondolunk vissza, amely közvetlenül mögöttünk áll, akkor örömmel és — valljuk meg — büsz­keséggel látjuk azt a munkát, azmit Fischer József elvtárs vezetése alatt Budapest dolgozói elláttak. Válságos időkben egyik legnehe­zebb feladat a megfelelő emberek kiválogatása. A közmunkák irányí­tása Budapesten az elmúlt eszten­dőben olyan feladatot jelentett, mint a múltban még soha, az elért eredmény arányban van a feladat nagyságával. A dermedt, szennyes és füstölgő romhalmazból élő és eleven város képe alakult ki s en­nek az átalakulásnak érdeme első­sorban Fischer József elvtársat il­leti. Most, amikor egy esztendeje látja el ezt a munkát, bátran mond­hatjuk, bár lenne még sok ilyen harcosa a magyar demo­kráciának, mint Fischer József elvtárs, aki igazi szocialista har­cos módjára valóban épített, al­kotott , miközben mások handa­bandáztak. TESTEDZÉS Reakció a sportban Vasárnap a Fer. Baratsáig közgyűlésén dr Rias elvtárs, igazs­ágü­gyminiszter, az egyesület díszelnöke éles beszédet mondott a reakció ellen, ami nem falra festett ördög a sp­ort­ban sem. Ugyanezen a közgy­űlésem Gaslowicz Tibor, a labdarúgószöveség ka­pitánya elimottdota, hogy a minap az egyik nagyvállalat sport­közgyűlésén illuminált állapotban töb­ben az Erger-Bergerhez hasonló ná­tat fájtak. Akik nemrégen tér­tek haza Rosai­iából és Németországból, ahelyett, hogy csendben lapulnának, gyorsan kapcsoltak és már ismét a faelisták szekértőtől. A demokrácia elnézését gyöngieségnek magyarázzák, pedig a demolgrácia nem gy­űite és ha kel­i, lesújt — a sport reakciósaira is. Ezt azon­ban ne kívánják,, mert h­a erre sor kerül, többé nem lesz alkalom hasonló cselekede­tek elkövetésére. Ehh­ez tartja magát min­denki , akit il­let. „Ne politizáljunk" — mondotta az úszók vasárnapi közgyűlésén egy úr, aki nagyon is ben­ne volt abban a politikában, amely százezer leventeifjú halálát okozta. Ezt az urat igazolták és most osztogatja atyai tanácsát, am­it ter­mészetesen t­dna fogadunk meg, ellenben­ minden erőnkkel dolgozunk a reakció ellen. Az egri sportélet Szorgalmas siportélet folyik mi­c­elyütt «» országbani, de m­ind között ta­lán legjobban mégiis Eger s­portolói tesznek, ki magukért. Az egri úszóélet a háború előtti időkben is híres volt, de az elmúlt évben elért ered­ményei is dicséretre méltóak. Az egri úszók legjobbjai, Valent és Kádas, nagy szarú idővel országos bajnokságot szerez­tek egyesületüknek, a Barátság SC-nek. A stafétából az egri úszók a második helyen végeztek. A 1í elsőosztályú vízipóló­bajno­kságban a k­özlekedési viszonyok m­ia­tt nem vehettek részt, pedig ebbe is beleszól­hattak volna. Ezt valószínűsíti az, hogy a bajnokság negyedik helyezettjét, Csepelt 9:2 arányban, míg Szolnokot 6:2 arányba­n győzték le. A télisportok a zenéhez is meg­v­an Hitelben minden kellék. A vezetőség meleg öltözőkkel, zenével és féltig olcsó i­ü­l­­- és bérletjegyekk­el gondoskodik arról, hogy az egri jégpályán minél nagyobb tömeget nyerjenek meg a sport számára. — Dióhéjbaan Összefoglalva, íme, ez ma Eger sportélete. SPORTHÍREK. A szovjet labdarúgók be­vonásával Európa-kupa mérkőzéseket ter­veznnk. Az első értekezlet ebben az ügy­ben Budapesten lesz. — Újpest—Vienna labdarúgómérkőzést terveznek február 1. között Budapestem — Magyarország válo­gatott jéghokicsapata vasárnap a város­ligeti uitr j­égen 8 a aranyban verte az osztrák válogatottat — A nős tőrvívó csapatbajnokságot a közalkalmazottak nyer­ték a Toldi, a Barátság és Miskolc előtt. — Az úszószövetség közgyűlésén Csont Fe­rencet elnökké, míg dr Bródy Györgyöt ügyvezetővé választották. — Haktány miatt elmaradt a vasárnapi síbajnokság. — Barát­ság­os labdarúgó, edzőmérkőzéseredmények: Vasas—Elektromos 1:1, K. Barátság—BTK 3:0, Újpest a)—Újpest b) 2:2, Zugló—Dorog 2:2, Kispest—M. Textil 9:1. _ Az autószövet­ség közgyűlésén l­ista Lászlót választot­ta bte elnökké, ügyvezető elnök: Solti Lajos. fő­titkár: dr Landauer Edward. kapitány: Za­mecsnik Tivadar. — A Fer. Barátság díszelnöke dr Ries István elvtárs lett el­nök: László Lajos, klubigazgató: Izsák Ernő, főtitkár: Kövi László. — Siverseny­zőink a héten utaznak Lengy­elország­ba, hogy ott a Zakopanéi versenyben részt­vegyenek. — A kosárlabdázószövetség disz., elnökségét dr Szent-Györgyi Albert súg m­annfifasaee* Don­ai At­tal vállalta. t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék