Népszava, 1946. február (74. évfolyam, 27–49. sz.)

1946-02-01 / 27. szám

Ze. mm 1«pretak 2000j*»o* Wm 'sr^ESj­, •­­JsKO tu. lla'Wtfr I A S Z O • C ! A L. D E­M­O­K­R­­ A­T A PA R •T K O Z P \ 2 t­i. A P • J, A I • Szerk. és kiadóhivatal: VIII, Conti ucca 4 Megjelenik hétfői kivételével «Minden nap Telefon: 420-562, 420-563, 420-564 Megdobban a szívünk, az mikor leírjuk azt a szót: Köztársaság. Hát mégis eljutottunk idáig! Em­lékszünk: voltak órák, amikor a legbizakodóbb szívekben is csak­nem kihányt a reménység. Hiszen olyan mélyre suhantunk, a pokoli sötétség mélységeibe­n a gyalá­zat úgy elborított bennünket, hogy csak a nagyon erős lélek é­s a nagyon tiszta értelem­ hihette és tudhatta, hogy a magyarság nemzetként és népként megmia­radhat Csak azok éiettik ebben, akik em­erték ezt a nagyszerű népet, amely , Dózsa után, Isá­kóczi után, Világos, Orgovitsiy után, vesztett forradalmak és szörnyű vérveszteségek után sem adta meg magát. Sok csapás érte­­at­ a népet, sokat szenvedett, sokszor látszott úgy, hogy a magyarság elsüllyed, mint nemzet és eltűnik, mint nép. Európának ebben a viharzónájá­ban sok népet »eyert el a törté­nelem forgószele; a magyar nép ittmaradt és ez­­ nem véletlen. A nes­seti öröklét törvénye benne rejtőzött a magyar parasztság­ba­n, amely néha századokig moz­­dulatlannak látszott, áthatolha­tatlan és megbonthatatlan kőzet­nek, és ebben a mozdulatlannak látszó tömegben mégis benne éltek és ebből sarjadtak az ellentállás­nak és megmaradásnak legyőzhe­tetlen erői. Ezek a paraszti töme­gek sereglettek Dózsa, R­ákóczi, Kossuth lobogói alá, az erdélyi v­­agy fejedelmek köré, amikor veszélybe került az ország élete és a szabadság ügye és ez a pa­rasztság és a belőle lelked­zett ipari munkásság állott ki 1918 októberében is a nemzeti önálló­ság és függetlenség s a népsza­badság nagy ügye mellé. Európa akkor magára hagyta a magyar népet szép és tiszta fáj­dalmával és a forradalmi kísérle­teket a „szegedi gondokat" mar­scalócai kegyetlenül vérbe fojtot­ták, akár cask Világos út­ra 18-18 Európát bevilágító gyö­nyörű szabadságharcát. Több mint negyedszázadon át nyögte az ország népe az ellen­forradalotos gonosz szolgaságát. A f­orradal­om­nak valóban nemzetet tá­népert szolgáló programját a gyalázat sorába tiporták, a demo­krácié­t kiégették a magyar poli­tika szájából, a parasztot, a minkást­­­lencra verték, jogait el­kobozták, szabadságát elorozták; mágnások, íj­itkáruk, földesurak dáridós országaivá züllesztették Magyarországot, am­elynek köz­igazgatását ellepték a magyar középosztály less*l letttegfiíbb­­hor­to­lékelemei és a ,­svábokból jött magyarok", szoknak a raandárra. Mis nászári bé­ci bitt­tollnok­oknak ivadékai, akiket az 1848-as for­radalom lever­etése után a véreskezű habsburgi monar­chistár­, a magyü­nnep sanyarga­tására és megáprására ideküldtek arra a sz­erencsétlen földre. Világostól Szegeden át Sopro­nig húzódik a gyalázat megszakí­tatlan lánca, így került a nemzet fokára a fánd­ósság bélyege,­­ a m­agyar parasztság, az ipari munkásság és a rizibad ma­gyar értelmiség lelkétől mindig idegen volt a csatlósság szelleme. Pretoriánusokat a magyar pa­rasztság sohasz­­ adott. Százado­kon át őrizte meséiben, dalaiban, mondáiban szabadságharcainak emlékét és nagy hagyományait, s állítjuk, a gyalázat esztendői­ben is a parasz­tság és az ipari munkásság lelkétől mindvégig idegen maradt a faslatta téboly és a a^Uas brigaulmnng, C«.^ des, de szívós ellentállásának k­­­szönhető, hogy amikor annyi szenvedés, oly sok kínzatás után a Szovjet­ Unió hős fiai felszaba­dították az országot, a nép — élén az ipari munkássággal — nyom­ban nekilátott a dolognak s hazá­ját tüneményes gyorsasággá) a szabadság és demokrácia orszá­gává alakította s lemosta nem­zete homlokáról a gyalföat bélyegét-Nem akarunk az önteltség és a nemzeti gőg hibájába injni. Jól tudjuk, mit köszönhetünk a Szov­jet-Unió nagylelkű népének, s e nagy nép nagylelkű verseinek s aki hozzánk legközelebbi Oll. Voro­silov marsallnak, hálásan méltá­nyoljuk az angolszánt nagyhatal­mak megértését is. .Mégsem taga­dató, hogy a manNF ipari flate­rásság, parasztság és az öntudtatás szabad érték­élg fölszabadu­lt szellemi erején« és demokrista Sfens alapéffcületéneiÍ£ hajlamának és akaratának óriási része vont a li­bán, hogy az ország sú­jtból föl­támadhatott, ljjoiy a romok tete­jén áj élet sa­dhato, h­ogy ezen a földúlt, iszonyatos!és tönkrevert földön nem ép, anafm­ia tébolya dühöng, ha­­em a k­özmegegyezés demokratiku­s szellem­e uralkodik. Nem tagadható hogy a Nemzeti függetlenségi Front pártjai a vi­­­lág legdemokratikusabb választó­jogát alkották meg és a lehetséges legtisztább és legszabadabb vá­lasztás folyt le ebben a megpró­báltatott országban. Nem tagad­ható az sem, hogy a pártok bölcs önmérséklettel a legkiegyensúlyo­zottabb kormányzás feltételeit te­remtették meg, olyan koalíciót, amely a szegénység, az éhség, a német rablás nyomán támadt ke­serves szükség rettenetes próbáját eddig nemcsak kioltotta, hanem­­­építjük: nagyon jelentős eredmé­t^slens is frfgflfrfffgiliflti^­s nem túlzás, ha abban reményke­dünk, hogy a veszedelmes hóna­pok zátonyain is átvezeti az orszá­got vm. Méltán lehetünk büszkék né­pünkre és bizakodók népünk s hazánk jövendőjében. Igaz, sok még a baj, hiány, nagy a munkások, a dolgo­zók nyomorúsága, a tisztviselők éhbéren tengődnek, kevés az éle­lem, rossz közmorál, betegség rágja a nép életét, s gazdasági életünkben is sok még a zavar, az egyensúlytalanság. De ki tagad­hatja, hogy mindezek ellenére ne­mes öntudat és századok rettene­tein kipróbált bölcsesség hatja át népünket és az az igazi izzó haza­szerettét amely eddig nem­ is jut­hatott szóhoz, mert tartott *az őrült hlngzavar még../* "«ttik a ttentes és kipróbált politikai bölcsességnek tulajdonítható?- hogy a Nemzeti­­fü­ggetlen­ségi Front pártjai és hatalmas tömegei egyhangúsan hozott határzattal döntöttek Magyarország államformájáról, döntöttek a köztársaság mellett s egyhangúlag jelölték és válasz­tották meg a magyar köztársa­ság, a harmadik­ magyar köztár­saság elnökét, Tidy Zoltánt. A magyar hintória legfényesebb napja Ima m­indig február 1. Jö­hetnek boldogabb napok, s­ündök­lőb­b korsukok. Nem homályosít­hatják ennek a napnak a fényét. Mert hisszük, soha többé, népünk­ü­nk ily nyomorult álla­tba nem kerül, lossan többé úi éhség, keserűség, bántalom, oml­ás és jogos nyugtalanság em­ gyűlik heggyé itt, mint most, amikor mindezzel mérkőznie kell a józanságnak, a nemzet­tudatnak, az önmérséklet hitnek. És a mérkőzésbe e­sőtt az értelem, a f­elelő­st az öntudat, a politikai kör Mindaz, ami ezután­­ könnyebb lesz, tisztultab­­ben megy végbe. A próba ideje most volt s a z­róba sikerült. Talán szabad ennek a lapnak hasábjain — kér­kedés nélkül — arra hivatkoz­nunk, hogy a két munkáspártnak milyen nagy része van abban.hn­, eddig történt és hogy úgy történt minden, ahogyan történt A munkásság és a para; ezután is őre lesz a magyar srác­iának és vigyáz arra, ezt a demokráciát meg ne l­ássák s a köztársaságot áshassák. Még nem vagy a szen az építéssel. Még sok a valónk. Még csak az államfő alkottuk meg. Most jön a nagyo­bik feladat. Ezt a formát meg kell töltenünk a lényeggel: a (Uo­okn­aiáu­l) erre törekszünk. Enélkül a köz­társaság üres formaság maradna. Ezt pedig nem akarhatjuk, de nem, is tűrhetjük. Ellenben meg akarjuk és meg is valósítjuk azt amit a köztársaság nevében hor­doz: a társadalom közösségét, a kiváltságok nélküli társadalmat az egyenlő jogok és egyenlő lét­feltételek szabad társadalmát, amelyben csakugyan félelem és rettegés nélkül, békességben, jó­létben és teljes szabadságban élhet az ember. De az ily jövendőt nem adják ingyen! Dolgoznunk és harcolnunk kell érette. Dolgoznunk inunk szakad­táig, harcolnunk — ha kell! — utolsó csepp vérünkig. Dolgoz­nunk­ kell, mert még mindig romok között élünk, omladékok hazájában, szétdúlt gépek, üres, kiégett műhelyek szomszédságá­ban. Harcolnunk is kell, mert a demokrácia ellenségei, a köztár­saság ellenfelei sem rakták le még a fegyvert Sőt! Újra meg újra rohamra indulnak, hogy a kormányzást a kezükbe ragadják. Szívós, makacs ellenségekkel állunk szemben, ne becsüljük le őket és ne becsüljük túl — bár­mily nagy is —, amit eddig ve­gtéptünk. Gondoljunk súlyos vesz­teségeinkre, megölt bajtársainkra, elpusztított városainkra, elrabolt kincseinkre, s szétdúlt hazánkra és gondoljunk a jövendőre, ame­lyet a magyar nép öntudatából, legjobb erőiből és fáradhatatlan buzgalmából kell megteremte­nünk valamennyiünknek, kik e hazafiben élünk. Megépült ennek a szebb és jobb jövendőnek nagyszerű alapja: a köztársaság. Védjük meg és épít­sük tovább! Építsük izzó lelkese­déssé, lankadatlan buzgalommal jbe oly­­szellemi és cselekvésbeli­ségben, amelyen megtörjön minden, á­rtó és gonosz szándék és amelyben ne veh­essen erőt soha többé a kiákat­­­ szolgaságának kísér­at nép nagy művei kez-Méltán lehet büszke nak eddigi eredményeire, ki most már kezeiből a­lt A harmadik magyar ág épüljön tovább, sz­ilárd bástyája a magu­i- , a szociális deni é­s a nép szabadságjának. aza Párt öntuda­tömegei ott állanak égy elszántsággal a őrzői és védelme­köztársaságnak, a Magyarország san-és függetlenségének és a nép elidegeníthetetlen jogai­nak. Megszületett a köztanúság! írta: Szakusits Árpád

Next