Népszava, 1946. február (74. évfolyam, 27–49. sz.)

1946-02-01 / 27. szám

Ígys#g£&#n és méltóságteljesen utasította vissza a Ház Schlachia köztársaságellenes támadását Általánosságban és részleteiben is elfogadták a köztársasági törvényj­avas­la­to­t A nemzetgyűlés csütörtöki ülését­­10-kor nyitotta meg Nagy Ferenc elnök. Napirendem a köztársasági törvényjavaslat általános vitája szerepeit. Ennek során Schlacht­ Marsfll (pártonkívüli) szólalt fel a javaslat ellen és a királyság védel­m­ébe­n. Egyedü­l­álló véleményével óriási vihart keltett valamennyi demokratikus párt képviselői közt. Védelmébe vette a Habsburg­­­kat és óva intett a „töréstől", amelyet a köztársasági rendszer jelent Gúnytól éti haragtól kísérve kifogá­solta, hogy a javaslat nem foglalko­zik a „Szentkorona Tanával", majd a Szentkorona-tanát magyaráz­gatta és a feudális, srópellenes reak­ciós királyság „szentség­ét" igyeke­zett bizonygatni Nem átallotta azt híresztelni, hogy „a köztársasági elnök a pártok, a király pedig a nép embere". (Hatalmas felháborodás. A Ház minden oldalán) Véggül a ja­vaslat elhalasztását kérte, amit ter­mészetesen a képviselői egységgesen v­i­sszautasítottak. Imponáló és felemelő látványt nyújtott a nemzjetgyűlés valar­mennyi pártjának közije állásfogla­lása, méltóságteljes egységge a mi­nősíthetetlen támadással szemben. Schlachta Margit ellen vetették, hoggy „az ezerholdakról beszéljen, amelyek a királyságot jelentették". Majd: az ország neon a korona, ha­nem a ma­sgyar nép országa. Kos­suth országra", mondták mások, „a nép a jogforrás, nem a korona", hallatszott többször, „történelmi tradíció nekünk a Dózsa trónja", kiáltották a képviselők. A legn­a­gyob­b felháborodás s akkor tört ki, amikor a királyt a nép embereinek állította b­e. Schlachta Margit botrányos fel­szólalása után Nagy Ferenc elnök kérdésére a ne­metívelés egyhangúlag el­vetette Schlachta Margit el­halasztó javaslatát, majd álta­lánosságban elfogadta a köz­társasági törvényjavaslatot. A részletes tárgyalás során első­nek Parragi György (ki­ sz.) szólalt fel , hangoztatta, hogy ez a t­ör­vényjavaslat véget vet a büntetlen politikai gyilkosságoknak, politiku­sok kiszolgáltatásának, bizonyítja, hogy antifasiszták vagyunk. Szabó Imre (MKP) a földhözjut­tatott parasztok nevében üdvözölte a törvényjavaslatot, amelytől a pa­rasztság a földreform eredményei­nek tényleges biztosítását, közéle­tünknek a reakciós elemektől való megtisztítását várja. Kisházi Ödön (szociáldemokrata) az ipari munkásság nevében üdvö­zölte a javaslatot. Üdvözölte az em­beri jogok deklarációját a köztársa­sági javaslatban, amelyek biztosít­ják, hogy ebben a köztársaságban érdemes lesz élni. Schlachta Margit egyedül védi a királyságot Várjon kit véd, amikor a lapjá­ban a köztársa­ságot kritizáló Fiatont idézi és az idézeteket az az Éber Antal válogatta össze számára, mint ez a cikkből is kiderül, aki a kamtalizmu­s kép­viselője. A köztársaság megvalósulása a szomszédos népek együttműködését fogja szolgálni, éppen ezért pártja nevében elfogadja a javaslatot Ezután Hegyes­ János (Paraszt­párti,), Németh­y Jenő (Kisg.), Grób József (Kisg., majd Drozdy Győző (Kisg.) szólalt fel. Dr Faragó László (Szociáldemo­krata) kijelentette, hogy pártunk nem­ fog hozzájárulni ahhoz, ho­gy az októberi forra­dalom tisztasága és tisztességze, ennek eszményei elsikkadjanak. (Nagy taps a baloldalon.) Ma, hol­nap és holnapután és mindig kitűz­zük az őszirózsát. Révai József (MKP) Drozdy be­szédével foglalkozva kijelentette tiltakozunk az ellen a beállítás el­len, mintha a kommunista párt bám­ilyen területen is monopoli­zálni akarná a végrehajtó hatalmat Sulyok Dezső (Kisg.), a javaslat előadója, sajnálatosnak tartotta, hogy a­­­i­sgazdapárt részéről Drozdy Győző ilyen felszólalással alkalmat adott a szenvedélyek, föl­keltésére. (Nagy taps.) A köztársasági törvényjavaslatot a nemzetgyűlés részleteiben is az eredeti formában elfogadta. Ezzel a Ház ülése véget ért. Február jén­áil2-kor következik a magyar köztársaság elnökének megválasz­tása és eskütétele. NÉPSZAVA KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGAI A Szocialista Tudás könyvei ÍL&KIA­NMÍ POIAAK: iígy 06 raecUBoU«, al • mtotl». / '.Ml v Kéthly Anna etósxevival és fordí­tásiban. Alapára P KELETI ilARTON: Gazd­aságtörtén­et. Béni hiányt pótol as * «ws&isú kézikönyv. Olcsósága lehetővé te­szi, hoffy mindez»k, akiket a kKí sraidara* érdekei, Wttjuibr "nJc. Aí«í>ára U-f P MtóííC S ÍLljgfc A «iDclallÄÄ a Unit« aj mal <».ir ujuiriuiui ^WadiauK). .NVoeaak érdekea eJvaamény. fcj­neiu ejrytsaersoaijíd hflroos • «auclatiüui ijjaasá^ok Alapéra «.— P VAOVOIJJVI TIBOfii A demokrasia *»k­iett*e. «A let­világispoda» kora.) A m&'&yax történelem legeurópaibb koron&kának ismert«.é«öt tárgyija ez a V.trac tanuitvány. Alapira 2.— P Kaphatók a .Véira«av^i5arvke[e**i®c16»bei^ Budapest VII. Er»*M»«t körút 13 . —B«r­»v£_. noca aarok). feivti kraiZLi alapirak. melyek a Ciiuntu­iai-i saorzószáromal ezorzeadók. i'éidiu.1­10.— P alapár — 90.(1«.— P-vei. Jel»ttlegi «kiorrószám­unk 9000. Pártai megrendelés et-esen kérj­ük a aseg­rfeadalér összegét, valamint 5% fur«. adot, p "*.-:"» é«, onoraalfoléal költséget «gyin­ejü. leiA as 5S10. bz. cse­kkszámlánkre befizetni. . .1 Ha tos, ha pipázik, ha sodor dohányzamat folkozza élvezetét Súlyos büntetések várnak a köztársaság aktív ellenségeire A jövő héten, valószínű­len, kedden tárgyalja a nemzetg­yű­lés a demokrácia és 1t köztársaság védelméről szóló tör­vényjavaslatot, mely 14 szakaszból áll. Az első paragrafus megghatá­rozta, hogy a desmiokráció is megtámadást írnok bivatottát követi el az, aki a demokra­tikus államrend megbontására, vagy megdöntésére, vagy a­­köztársasági ál­lamforma jogellenes módon való mere­v­ál­toz­tatására közvetlenül irányuló cse­lekményt követ el, szervezkedik vagy mozgalmat kezdeményez, vezet. E bűncselekmény elkövetőire halál vagy életfogytig tartó kényszer­munka vár. Aki ilyen szervezkedés­ben vagy mozgalomban tevékeny részt vev«, büntetése S—IS évig ter­jedhet)­ kényszermunka vagy fd­íg­ház. Aki a köztársasági elnököt éle­tétől testi épségétől, személyes sza­b­álágától vagy alkotmányos hatal­mától m­egfosztja, vagy pedig őt jogellenesen arra kény­szeríti, h­ogy alkotmányos hatalmát törvényellenes irányban gyakorolja, avagy megakadályozza hatalma gyilkor­lásátsan, bűncselekményt követ el és rá a törvényjavaslat értelmében halál vagy életforr.vit/r tart kény­szeruivuia büntetése vár. Az előbbi büdcseljítk­­ény elkövetőre való szövetkezés, vagy arra v. 121-hívás, ajánlkozás büntetése .5­-75 évig terjedő kényszermunka v­ igy 't ijjú'í.z. Aki a köztársasági elnököt tet'leg bán­talmazza, 5—15 évig terj dő ':' n­ei munka- vagy fegyházbüntetést kap.­­ köztársiaság elnöke elle­n er.ev. tv . rá­galmazd» vagy bec^i­ let/értés istLa»!)]. pisztásra üldözendő tírotett. - g bi­zony­ításánál telj«* a b&at*M«, 2-5 évig terjedő börtön. All a d«mokratikaa ájlen­j-i rendszer megbontására, ruszy megdölntésére. fogva a köstárdanépi államforma jog Meats mejrv áltoz­t­a ullí­ra iáiíi, a demo­kratik­us állami rendszer vagy alap­intézménye ellen hígat, valamely sze­nttélyt nép m­eghatározott csoportja ellen, annak demokratikus vagy köz­társasá­fi meggyőződése miatt gyűlö­letre izgat, továbbá u állampolgári ér­vényességje elten, vagy aevudtl.tégl, faji, feleken.it gyil­ö­ködésre bíg.tt, v»ry erre alk­alm­a«, más eyedekmécyx követ el, 2—S érvig terjedhető börtönnel büntet­hetö. „ Büntettet követ el az is, aki h&borxt* vaijj/ lu­pellenes bűncselekményt,—va, ebben a törvényben meghatározott vaiuielj cselekményt matii»zt­jU, vajjr ilyíísok elkövetőit feldicséri. Büntetés vár arra, aki olyan valótlan tényt állít, vagy híresztel, amely a de-m­ok­ratikus állami rendszer, vagy a köztársaság ezen megvetést válthat ki vaggy nemzetközi m­eg­becsülsét csor­bítja. Ugyancsak megbüntetik azt is, aki az első és má­sodik szakaszban meg­határozott bűncselekményről, szertőz­kedésről a hatóságnak nem tesz jelen­téev­­it­­eknek a törvényben fölsorolt bűn­cselekmény­­nek elbírálása a népbiró­tságok hatáskörébe tartozik. A törvény­javaslat utolsó sakasza kimondja, hogy mindazok a törvények, amely­ek a királyság intézményével vannak kapcsolatban és annak véd­elmét felozzák, hatályukat vezetik. Cgvoncrsai hatályát veszík a hírhedt 1921 :lll. te., az állam és társadalom hang­yosab)­ véda'méről, vnll.miat­ht ezt kiegészítő 19.«. évi XVI. to. 4. és 2­. szin'aazs. Ha e törvényjavaslat törvényeríSr« emelkedik, a demokrácia­nah r.idája lett tri,teljesen­­frfrpni ittlvdi'.ok ellen, akik 1 reakció szolgálatán­an a demokrácia és a köztá­rasági álla­mforma m­egbu­k­izására, vagy kom­pr­om­itiálisism­­ői­re ke­d­­tek. Az új postai díjszabás A pM'«v«?fr!g«r/gsli~41 L.,í,1., hogy feb­ri'í.i- )-W1 a ík«s»., tíviró-, tivbes^-io. és ládiddíj^i di.‚azáM*‹Me‡«­ m›ido&uliis'... Az új díj*«ahí% s&jrlBt s 20 «rapuno« lev« díj» h»i·bía 0. vi J-«re »›m kii.'fötUre I'vW pe«e6. A levslezőisp helyben W#. Vldííre ŐK», f­öl­öldre 10."0v pentö. A éuy dija 20 «"B.i.mig­­«0 peoge, a oso.."ne dija 5 kff sutyij: U».ik», !» kg fcíily'.f. H.m peng«. A távira« ^.i-ifja «KW periRti, a bo.'y: teiefAobeszélgeté* dija Bada pa.­.t n 1E'A', vldje/i«n lvir» ningj.­­ távol­lét.-i beszélgetit dija í peleiként a din­iWt-lv trak­ul «H.II—Sfl.000 pengft. A rádió előfizetési dija ».0W b­asi. A dfjszahA* többi tételéről a pu»ta||ivatal«l£ iwlnak fel­•nlt­asítátt. Arao^ftt. hrifián st, ezüst St '•­«' etajok Jegyyyfirftt. éktaort fcéSsi te-.. 'ívitá-di. aiogver iátok. m­i .­SfiaWARA aranyos frve^ UoiAaj » aK, L 4. LÉ­P~ZATA, 1^6 febenu­ár ! Illik A „Kis Újság" január 32-i, szom­bati számában egy Tildy Zoltán­intervjút , közölt. Illetékes helyen megállapították, hogy a miniszter­elnök a közleményben neki tulajdo­nított kijelentéseket egyáltalán n­e­m tette meg, azok minden alapot nélkülöznek. Kíváncsiak voltunk, hogy a Kiis Újság"-nak említett számában megjelent furcsa tar­talmú cikkről szóló cáfolatot a „Kis Újság" közli-e. Nem közölte, úgy gondoljuk, hogy meg kellett volna lennie, mert ennyivel tarto­zik félrevezetett olvasóinak. Így illett volna. Villámhír Az angol alsőh­ír szavazattal 18% ellenében elfogadta a szénbányák álla­mosításáról szóló törvényjavaslatot. A német szakszer­vezetek berlini nagygyűlésén 636 szociáldemokrata, 812 kommunista, három keresztény­demo­krata, esre szabadelvű demokrata és 17 pártonkívüli jelöltet választottak átes a mozgalom önkormányzati szervébe. A brit kormány hivatalos jelenté­se szerint: Angliában 601 magyar izour­ fogoly van. A párizsi rádió szerint a francia kor­mány G­irainak, a spanyol köztire­­s­égi mozgalom ve­zető­iének franc­ia beuta­zási vízumához megadta hozzájárulá­sát. A madridi rádió jelentése szerint a spanyol­­kormány felhívta a francia kormány figyelmét, hogy ha továb­b folytatja a Franco-kormány elleni heves támadásokat, a francia-span­yol keres­kedelmi kapcsolatokat, valarr­iszt a spanyolországi francia érdekekit­yelnt súlyos veszély fenyegeti. Hiot a párizsi rádió közti., a SZ­?znísú francia minisztwtajiácson «.Luxemburg palotát jelölték ki a m&jusbsui ille.? tartandó békeértekezlet helyéi.. — Kútnek, eilen"t«itvek, izgalom, ssvreleiu. gyönyör.ü fölvételeit, nagybzerö ;f-isi­tí­s: ez a Gibra­ltár, aa elinu­lt évek ,"ayr­.ailiera francia filiararoeke, melyet ht . mutat be a Városi Színi 62. io^erepben Viv­rbí Eomanee és Brioh v Stro^eini . • 1 fM nytttegy 3500 drb 47 féle szük-séges csőfajtát* hozok piacra! £ » készlet erejéig korlátozás nélkül * szolgálom ki egyes csövekel a rádiózókat, amatőröket, valamint — megfelelő engedménnyel — a viszonteladókat. VÖRÖS REZSŐ oki. gépészmérnök VERSENY UCCfl 2 . VfLUEím eilen tabletta. «•••ak gyúrigazettájukbao kagihat. Őnagysága ölii­ni fog, ba ds^.ái./át ihm us

Next