Népszava, 1946. március (74. évfolyam, 50–74. sz.)

1946-03-01 / 50. szám

V. évfolyam 50. szám A S Z O C 1 ÁL D E M O K R A T A P A R­­T I K O Z P O­­N­­T 1 L. A R.­­ A­* Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 420-562, 420-563, 420-56* Aláírták a magyar-csehszlovák népességcsere-egyezményt Clementis államtitkár a két ország jövő viszonyáról A szokottnál jóval több újságíró és fotoriporter, külföldi tudósítók nagy számmal, sőt még politikusok is vendégszerepeltek a csehszlovák­magyar egyezmény aláírása alkal­mából rendezett sajtófogadáson. Európai esemény, érdekessége van, sőt hozzátehetjük: pikantériája. Mialatt odakint e pecséteket me­legítik és a terjedelmes okmányo­kat tanulmányozzák (—Elég nehéz a szöveg! — mondja az egyik szak­értő) Gyöngyösi külügyminiszter felolvassa a magyar kormány nyi­latkozatát.­­ Az az egyezmény, amelyet a cseh­szlovák köztársaság és a magyar köz­társaság meghatalmazottjai aláírtak, a két ország között felmerült problémák­nak csupán részleges megoldását tar­talmazza, mégpedig a magyarországi szlovák és cseh lakosság ama tagjai­nak, akik Csehszlovákiába való át­költöztetésüket kívánják, a csehszlová­kiai magyar lakosság egyenlő számú része ellenében való kicserélésére kor­látozottan. A lakosságcsere kérdését csehszlovák részről vetették fel. A ma­gyar kormány már a tárgyalások ele­jén leszögezte azt az elvi álláspontját, hogy a lakosságcserét nem tartja em­berségesnek és főleg a demokratikus elvekkel összhangban állónak. Mégis, hogy a két szomszéd nép jóviszonyának kialakulását elősegítse, miután sike­rült a csere tekintetében az önkényes kitelepítés helyett az önként je­lentkezés elvét részben érvénye­síteni, másrészt a lakosságcsere le­bonyolításának humánus és korszerű kereteit biztosítani, a magyar kor­mány a lakosságcserére vo­natkozó egyezményt elfo­gadta, annál is inkább, mert ennek ellenében sikerült bizonyos biztosítéko­kat kapnia arra, hogy legalább át­menetileg, a fennforgó probléma vég­leges elintézéséig, a csehszlovák ma­gyarság helyzete nyugodtabbá válik és életlehetőségei is elviselhetőbbek lesz­nek. Mindkét kormány tisztában van azzal és ennek az egyezményhez csa­tolt záró jegyzőkönyvben is kifejezést adott, hogy az egyezmény aláírása ellenére a csehszlovákiai magyar lakos­ság kérdése továbbra is megoldást kí­ván. A két kormány tehát újra meg­erősíti azt az elhatározását, hogy ezt a kérdést igyekszik megegyezés útján megoldani. Arra az esetre, ha a meg­egyezés nem volna elérhető, mind­két kormány fenntartja ma­gának a jogot, hogy ezt a kér­dést a békeértekezleten fel­vethesse. A végleges megoldás meg­kötéséig a csehszlovák köztársaság kor­mánya szünetelteti a magya­rok kiutasítását és áttelepítését. A csehszlovákiai magyar közalkalma­zottakra vonatkozólag a csehszlovák kormány ezeknek a létminimum bizto­sítására szükséges szociális segítséget fog adni. Megegyezés jött létre egyszersmind arra vonatkozólag is, hogy azon magyar nemzetiségű szemé­lyek, akik a csehszlovák közigazgat­áói helyreállítása után a jelen egyezmény aláírásáig Csehszlovákiát elhagyták anélkül, hogy ingóságaikat magukkal vihették volna, e célból régi lakó­helyükre visszatérhetnek és rézü­kre globális kártérítés fog megállapíthatni a csehszlovák kormány terhére ama ingóságaikért, amelyektől ezeket tör­vényhozási, közigazgatási és más in­tézkedések következtében megfosztot­ták. A két kormány megegyezett ab­ban, hogy a kívánatos baráti légkör megteremtése céljából a kölcsönös lakosságcsere tekintetében a sajtó­ban és a rádióban is kedvező ér­telemben fognak állást foglalni. Az egyezményt a két kormány törvénybeiktatás és megerősítés céljá­ból parlamentje elé terjeszti.­­ Valószínű, hogy szándékosan teszi: Gyöngyösi János nem „húz alá" semmit, hangját nem emeli egyetlen részletnél sem. Végig­mondja, illetőleg végigolvassa a nyilatkozatot, majd átadja a szót Clementisnek. Feszült csend, vára­kozással teli figyelem. ...Először hallom a magyar kor­mány most kifejtett álláspontját — kezdi Clementis Vladimir —, nem kaptam még kézhez, ezért nem is tudok érdemben hozzászólni. Ha lehet, még nagyobb csönd fogadja az államtitkár szavait. Magyarul beszél, lassan, de világo­san, érthetően. Nem fontolgatja túl­ságosan mondanivalóit, mégis kere­ken, értelmesen és főleg nyíltan szól. Látszik, hogy született diplo­­mata. Példákat hoz fel a lakosság­cserére. Utal a görög-török, lengyel­szovjet cseretelepítéseikre, sőt, mint mondja, Kárpátalján is lakosság­csere készül a szlovákok és ukránok között. — Nem értünk egyet — mondja — a magyar kormány eredeti (Gyöngyösi János itt közbevég: „Elvi!") álláspontjával, hoggy a lakosságcsere nem demokratikus el­járás. — Hozzáteszi mingyárt. ..Nyáz kártyákkal játszunk, hogy Bevin angol külügyminiszter sza­vaival éljek". És: „Bízom az egyez­mény lojális végrehajtásában. Ha így lesz, semmi akadálya a két or­szág­ közeledésének." Az újságírók kérdeznek. Clemen­tis minden kérdésre azonnal vála­szol, csak néha­­fordul egy-egy szó pontosabb meghatározása miatt kíséretéhez. Amint valamilyen szak­kérdés merül fel,­ máris kéznél van a csehszlovák delegáció egyik tagja pontos és precíz tudással, ha kell, adatokkal. Általában, kitűnően l­étezett diplomaták benyomását keltik valamennyien és a legapróbb részletkérdésekben is tájékozottak. Néhány fontos kijelentés Clemen­tis Ikálából: „A lakosságcsere csak az első etappot jelenti..." „Nem tudom, hány magyarországi szlo­vák jelentkezik majd, épúgy lehet 40.000, mint 200.000..." „Nekünk az volt az álláspontunk, hogy megvannak mindazok a tár-nyilatnoe feltételek, amelyek lehe­tetlenné teszik, hogy I.Ma­­yarorszá­gon a reakciónak bármilyen reál­politikai alapja lehessen, megvan tehát a lehetősége annak, hogy Magyarország valóban elinduljon az igazi demokratizálódás felé. Ez pedig megadja nekünk a lehetősé­get, hogy megoldva a fennálló problémákat, a legszorosabb barát­ságot teremtsük meg a két ország között.. . A fogadásnak vége. Az újságírók és fényképészek utolsó rohamra in­dulnak. Néhányan magáninformá­ciót kérnek, Clementis mosolyog: „Hivatalosan vagyok itt..." Azért mégis nyilatkozik. A­ legkényesebb a leglényegbevágóbb is kész álláspontja kérdésről, a ményekről is kész álláspontja van. Gyöngyösi már kissé zárkózottabb, szűkszavúbb. Benyomásunk: barátságos tanács­kozások, a diplomáciának teljesen megfelelő udvarias és korrekt for­u­mák között. Folytatásokról egyik félnek sincs még tényleges és ki­alakult­ felfogása. * Az első egyezményt aláírták Cseh­­szlovákia és a demokrácia útján haladó Magyarország között. A többi — ahogy Clementis is kifej­tette: a végrehajtáson, a belső ala­kuláson — a vezetőkön és az embe­reken múlik. , Kósa György "­ Kivégezték Imrédy Bélát A Népszava szerdai számában megírtuk, hogy a jogerősen halálra ítélt Imrédy Béla volt miniszter­elnök kegyelmi kérvényét az államfő elutasította. Az igazság­ügyi hatóságok szerdán, a késő dél­utáni órákban értesítették a nép­bíróságot, hogy a halálos ítéletet a fasiszta államférfin csütörtökön végre kell hajtani. Imrédy Bélát csütörtökön rügged 9 órakor a törvényszék Markó uácai fogházán­­ak udvarán golyó által kivégez­ték. Elutazott a csehszlovák bizottság A magyar-csehszlovák lakosságcserére vonatkozó egyezmény aláírásár a demen­tia Vladimir külügyi államtitkár veze­tésével Budapestre érkezett csehszlovák bizottság különvonaton csütörtökön dél­előtt 9 órakor elutazott a fővárosból. Franco leváltását javasolja az USA Londozai hivatalos körökben meg­erősítették annak hírét, hogy az USA kormánya jegyzéket küldött a brit kormányhoz Spanyolország ügyével kapcsolatban. A jegyzék tartalmát még nem hozták nyilvá­nosságra, de úgy tudják, hogy a jegyzék Franco kormánya helyett át­meneti hivatali kormányt java­sol, amíg a spanyol nép szabad akarata a választásokon meg nem nyilvánul. Párizsban hétfőn kapták kézhez az Egyesült­ Államok jegyzékét. Az US­A a Spanyolországgal szem­ben követendő politikáról közös brit f­rancia-amerikai nyilatkozat kiadását javasolja. A franciák ehhez alighanem hozzájárulnak és hozzá­fűzik, hogy a spanyol kérdés ren­dezését az Egyesült Nemzetek biz­tonsági tanácsa elé kellene vinni. Csapatmozdulatok a francia-spanyol határon Spanyolországban egyre feszül­tebb a helyzet. Nemcsak a szövetsé­ges nagyhatalmak, hanem a s par­yol nép nagy többsége is szeretne már megszabadulni a boldogtalan ország felett terpeszkedő és újabban ismét vérengző középkori uralom­tól. Egymást érik a letartóztatások. Tízezrével sínylődnek börtönökben és munkatáborokban a politikai gyanúsítottak. A spanyolok hetven százaléka a polgárháborúban veszt­­es baloldalhoz tartozik és elszán­tan készül a helyzet megváltoz­tatására. A spanyol hadsereg számos egy­sége vonult fel a francia-spanyol határra. A határzár már teljes. A spanyol fővárosból négy ezredet vezényeltek a Pireneusokhoz és további csapaterősítéseket várnak. A spanyol hatóságok a maro­kkói határt is lezárták. Spanyolellenes tüntetések világszerte Világszerte tüntetnek és tiltakoz­nak a spanyol terror ellen. A kopenhágai spanyol nagykövetség épületébe kézigránátot dobtak. A brüsszeli nagykövetség ellen hatal­mas tüntetés folyt le. A csehszlo­vák kormány hivatalos közlemény­ben tiltakozik a köztársasági poli­tikusok kivesztése ellen, az angol szakszervezetek tanácsa pedig el­határozta, felkéri a kormányt, hogy szakítsa meg a­ Franco Spanyolországával fennálló diplo­máciai kapcsolatokat. Az angol közvéleménynek — a Gallup-intézet adatai szerint — mindössze 16 szá­zaléka­ ellenzi a Francóval való szakítást. 5

Next