Népszava, 1946. március (74. évfolyam, 50–74. sz.)

1946-03-23 / 68. szám

évfolyam 09. szám víit'. Szerk. és kiadóhivatal: VIII, Conti ucca 4 '' -rr 1 . i iLii^j^ji ••MM I ÜSStt " T A- A, R r. K O Z f M­egjelenik hét»« kivételével minden nap Telefon: 420-562, 420-563, 420-564 Ji­tró Zoltán elnök és Nagy Ferenc táviratai Svernikhez, Sztálinhoz és Vorosilovhoz A magyar köztársaság elnöke megválasztásuk alkalmából meleg ban­k­i táviratban üdvözölte Nikolaj Sverniket, a szocialista szovjet köz­társaság uniójának elnökét és Sztá­lin generalisszimusz miniszterelnök­hadüszy minisztert. Nagy Ferenc miniszterelnök a­ következő táviratot küldötte Sztá­linnak: , Miniszterelnökké és harl­isryminix­terré történt megválasztása alkalmá­ból fogadja GoMralissalmasc Ar mind » maga "3, mind az egész magyar kor­mány nevében tereralotebfe­sser«Beas­kivánstalmal. Szilis­­tan hiszem, hogy Generálissal­mos« úr esten dj magas tiszt égében a Szovjet-Unió népei jólétének és vi­rágzásának biztosítása uián folytatni fogja életének nagy művét, as égés« vil­i? békéjének és jólétének biztos­tásárs. Legyen meggyőződve arról, hogy ezen törekvéseit az egész magyar kormány a legnagyobb inkon­zetivvel kiséri és szilárdan hisik abban, hogy azok a vil­ig demokráciás által o­­­hőn óhajtott eredei si­ny­el fognak járni. Ugyancsak a miniszterelnök Vo­rosilov marsallnak ezt a táviratot küldte. A minisztertanter,­ihi­scénese helyet­tesévé tösztént megválasztása alkaloid­­ból fogadja Marsall ér legőszintébb szerencsek­i­v­ánata­­­mat. Mind én, mind hj. egy­ magyar nemzet reméli, hogy új tiszti r­ésréreen Ig­aszal a kitüntető jóindulattal visel­tetik majd a magyar nép és a magyar demokrácia sorsa Iránt, mint amelyet eddig tanúsított és amellyel az egész ország hálás tiszteletét érdemelte ki. Sztójayt, Rátzot, Reményi-Schnellert és Szászt h­alálra­­ Kundert életfogytig tartó kényszermunkára ítélték Pénteken délelőtt hirdetett ítéletet a s­épbíróság dr Pcroi'i-tanácsa Sztójay Döme és négy bűntársa ügyében. A nép­bíróság Sztójay-Sztojakovics Döme volt mi­niszterelnöküt, helyettesét, Háta Je­nőt,­­teményi-Schneller Tajost, ala­dén fasiszta kormány p pénzü­gy­miniszterét és Szása Lajost, a hír­hedt Nemzeti Szövetség elnökét golyó általi halálra, Kunder Antalt, a bábkormány iparügyi miniszterét pedig életfogytiglani kénysaszmun­kára ítélte. A terjedelmes indokolás megállapítja, hogy a vádlottak törvényesítették Ma­gyarországon a német megszálló hordák erőszakot lépését és a vádlottak nyitot­ták meg az október 16-koz vezető utat. 3 Miért mondott le a bolgár kormány? (London. — Georgijev bolgár miniszter­elnök azzal indo­kolta lemondását, hogy bizonyos al­kotmányos tényezők szabadon nyi­latkozhassanak Bulgária jövő ál­lamformájáról. Jól értesü­k­ körök zerint ezt a lépést, a moszkvai dön­tés szellemében, rövidesen a kor­mánynak két ellenzéki miniszterrel való kiegészítése fogja követni. Államosítják a brit egészségügyi szolgálatot (­London, — Reuters) Bevon elvtárs, egészségügyi miniszter törvényjavasla­tot terjesztett a parlament elé az an­gol egészségügyi szolgálat államosítása 1 31. A javaslat első része valamennyi magánkézben vagy helyi önkorm­nyzati kezelésben lévő kór hús állantosítását írja elő. A második rész résszetesen sza­bályozza az állami orvosi szolgálatot. Amelyik or­vos bekapcsolódik az állami egészségügyi szolgálatba, annak te kell mondania a Magángyakorlatról. Fogorvo­sok és gyógyszerészek is esti-lak­zhatinai az állami egészség­ügyi rendszerben. A Szovjet­unió részt vesz a Biztonsági Tanács első ülésén (Watcm­vu­m. — Petiter) Gromiko, wrashingtoni szovjet nagykövet csü­törtökön Haines amerikai külügy­mniniszterrel húszperces megbeszé­lést folytatott, amelyen megismételte azt a szovjet kí­vánságot, hogy a Biztonsági 't­a­náca hétfőre kitűzött ülését na­polják el Ez csak természetes i» — mondotta Gromiko —, hiszen Moszkva és Te­herán között diplomáciai úton még folynak a tárgyalások A tan' •••,­napolásával könnyebbé válnék a fennálló nehézségek kiküszöbölése és Irán szempontjából is logikus lenne, ha hozzájárulna az elnapo­l­ás­hoz. A továbbiakban kijelentette Gro­miko, hogy a Szovjet­unió feltétlen­ül kép­viselteti magát a Biztonsági Tanács newyorki első ülésén. A szovjet delegáció vezetőjének ez a nyilatkozata annál is megnyugta­tóbb, miután Tinman elnök hangoz­tatta a sajtó képviselői előtt, hogy az UNO Biztonsági Tanácsának ülé­sét nem naptólidít el. A görög baloldal nem indul a választásig (London. — „MTI­) Csütörtökön óta lejárt a görög kép­viselő­jelöltek lis­tájának benyújtási határideje. A baloldali pártok eredeti álláspont­jukhoz híven tartózkodtak a jelö­léstől. Nélkülük is ham­inc párt vesz részt a választásokon. Churchill szerint Franco liberálissá válhat... (London. — „MTI") Churchill, az „Ifnited Press" munkatársának adott nyilatkozatában azt a kijelen­tést tette, hogy ^a.,ndlja, hogy a francia kormány viszályt kezdett Spanyolországb­an. Ha magukra hagynánk őket, Spanyolország is kifejlesztene egy egyre liberálisabb endszert". Va­jon Churchill miért csak a trancs-fasisztákkal szemben ilyen optimis­tű­ A gazdasági rendőrség munkája A magyar ipar talpmál­ításáért a fel­­szabadulás után azonnal megindult a megfeszített küzdelem. Fontos állomás volt ebben a nagyszabású újjászervezői munkában az elmúlt év december 23-ái, megjelent iparügyi miniszteri remieret, amely kötelezte a vállalatokat, raktárakat és kereskedőiket, hogy ipari nyers­anyagkészletüket, félkész és kész­áruikat záros határidős belől jelentsék be. Ennek a lendületnek általában is fras-i­raek eleget tettek, azonban az iparügyi­­ minisztérium természetesen mégis szük­ségesnek találta, hogy ellenőrizze a be­jelentések helyességét. Ezt a munkát az minisztérium a gazdasági rendőrségre bízta. A készletbejelentések ellenőrzését az gazdasági rendőrség meg is kezdte. Ebben segítségére voltak az iparügyi minisztérium szakgazdasági irodáin­ak­ szakértői. A szakértők feladata a saok­s­erfiség biztosítása mellett az volt, hogy a termelés menete a vizsgálat alatt se akadjon meg. A gazdasági rendőrség az ellenőrzés és nyomozás munkájába részben bevonta az érdek­képviseletek megbízottjait is. Sas­ László gazdasági főtanácsos mun­katársunknak elmondotta, hogy a készletbejelentések és az ellenőrzés eddigi eredményei dirijábom kielégí­tnek. Az érdekelt hatóságok nemrégi­ben ankétot tartottak a kérdésről, a megbeszélés eredményeképpen gondol­kodtak az észhit visszásságok ring­isünt­etéséről. A fővárosi gyárakban az ellenőrség általában megállapította, hogy a gyárak eleget tettek kötelezettségük­nek. Ez annak kiszü­nhető, hogy az üzem­i bizottságon keresztül a mnokásság ellenőrzést gyakorol. A nagykereskedelemben és a vidéki gyáriparban már sokkal nagyobb visszásságok mutatkoznak. Sokhelyütt ugyanis az üzemi bizottságok tagjai nem ismerték a rendeletet, nem­ tudták, vai a kötelességük és a tényállást nem ismerve, a bejelentett adatok valódi­ságát nem ellenőrizve, egyszerűen csakr álér­ték a bejelentéseket. Sajnos, olyan eset is előfordult, ahol az itaen­l bizott­ság vezetői összejátszottak a gyár­igazgatók­tal és hamis bejelentéseket nyújtottak be. A gazdasági rendőrség érintkezésbe lépett a Szaktanács ve­ze­tőségével és lerakták az együttMükS-fbis etapjait. A jövőben a gazdasági rendőrség az előfordult vizsgásság Kót kiküszöbölésére az üzemi bizottságfől tagjait kioktatja. — Egyébként a vizsgálat nemcsak &. kéeseletbejelentési ellenőrzésére terjedt ki — mondotta Sys főtanácsos —, hanem a vállalat egesz ügyvezetésére is. A nyo­mozók az ullócsalád­tól kezdve a könyv­hamisításig és a közmunk­aváltság he­lyes befizetésének ellenőrzéséig min­dennel fogla­lóttnak. Az ellenőrzés egyéb­ként a következőképpen történik: két gattanáfil nyomozó, egy szakértő és efsy könyvtavlaor jelenik meg a kitött vál­lalatnál. Azonnal elkérik az összes üz­leti könyveket, a rektárelőjegyzést­e­n megkezdik az árukészlet falnérését. Illetve becsület.­­ Ha láthatóan súlyos gunditlaitság» ból vagy ajándékos terdifé­ből «zár­ mázé valótlan adatokra bukkannak, megteszk­ a szük­éges lépéseket. Az­­íruktisztetet zár alá helyezik és a vállalat vezetőit, illetőleg a bejelenté­sért felelős személyeket előállítják. A

Next