Népszava, 1946. április (74. évfolyam, 75–96. sz.)

1946-04-02 / 75. szám

4 NÉPSZAVA, 1946 ápr. 10. — Ezt az állapotot nem magya­rázhatja meg a reakció soha sem a trianoni állapottal, awn a gazda­sági válsággal, mert bár mindkettő sújtott bennünket, mégis a magyar fejlődés igazi akadálya «« volt, hogy nett a nép kormányeoik — Mindenki tisztában legyen vele, hogy a demokrácia a máso­dik világháború után már nem le­het politikai kísérlet, amelyet fel­válthat a régi rendszernek vala­milyen javított formája, hanem örökös és végleges politikai élet­forma, amelyért élni, dolgozni és ha kell, meghalni ia érdemes. (Él­jen wks, taps.) Meg kell fogadónak sőt, hogy a nép kezébe adott hatalmat soha többé nem engedjük el­venni tőle, sem erőszakkal, sem a mai helyzet nehézségeinek igazságtalan felhánytorgatásá­val, sem szép szóval, sem ra­vaszsággal. (Élja Esés) — Arról leh­et beszélni a demo­kráciában, hogy időről-időre me­lyik párt milyen mértékben része­sedjék a hatalomból a népakarat folytán, csak egyről nem lehet szó, hogy mégegyszer kiadja a nép a késéből a hatalmat. (Ügy van!) — A demokráciában a magyar­ságra, a társadalomra és a veze­tőkre egyaránt két nagy feladat hárul. Az első feladat a demokrácia biztonságának a megteremtése, a második a demokráciában a nép boldogulásának és megelég­edésének biztosítása. Béke és megértés — Az első világháború után azért bukott m­eg a demokrácia, mert a reakció éket tudott verni a két nagy dolgozó réteg, a parasztság és a munkásság közé. (Ügy van!) — A két nagy nemzeti dolgozó ré­teg vegye maga mellé harmadik­nak a haladó értelmiséget, melynek egyes tagjai élen járnak a demo­krácia fejlődésének kimunkálásá­ban. . — Egy másik nagy feladat, mely a népre hárul, a politikai együtt­működés mindaddig, amíg az ország gondjai el nem múlnak. Sajnálatosan hil»te!«n lenne, ha az egyház körein belül egye­seknek a bíztatására helytelen vélemény alakulna ki a magyar demokrácia megítéléséről. Viszont igaz örömmel látjuk a no­bikában az egyház demokratikus képviselőit (Éljenzés) és a demokrá­cia erősségének tartjuk, ha abban a Valláserkölcs is kifejezésre jut. A faji gyűlölködés ellen — Az elmúlt hetekben egyes he­lyeken olyan tömegmagatartás nyilvánult meg, hogy abban a le­tűnt fasiszta világ ösztönjeit láttul megújulni. Figyelmeztetem a magyar társa­dalmat, ne engedjen­ utat az antiszemitizmus indulatainak, mert a világ legantidemokrati­kusabb tömeghangulatának nincs helye a magyar demokráciában. Éppen ezért a kormány el van hatá­rozva arra, hogy a nemzet békéjét, tekintélyét meg fogja védeni az ár­talmas kultúrharcokkal és a faji gyűlölködéssel szemben. fTape.) _— A társadalom kötelességei so­rába tartozik a központi hatalom és t­örvény tekintélyének növelése is. — Nagyon helyeseljük a munkás­egységet.­ Nagyon helyeseljük a munkásság politikai összefogását, helyeseljük a szakszervezetekben való gazdasági egységet, de kíván­nunk kell a parasztegységet is, mert a demokrácia egyensúlya ferde lenne akkor, ha a magyar paraszt­ság nem állana egységesen ki a maga jogainak érvényesítése érde­kében. A munkásság áldozatai — A magyar munkásság számta­lan esetben adta tanújelét annak, hogy teljes mértékben átérzi a demokráciában reá háruló felada­tokat. A szénbányák termelésének ál­landó emelkedése — és itt hadd mondjak köszönetet a pécsvidéki bányászoknak — elérte a terme­lés békebeli szí­n­vonalát és mér­tékét. Az egyes üzemek és műhelyek béke­beli eredményei, a Kossuth-híd meg­építése, mind-mind a magyar mun­kásság hazafias áldozatait mutatja.­­ Itt is meg kell mondanom azonban, amit a parasztságnál megjegyeztem, hogy nagy tzükség van m­ég sokhelyütt a munkafegye­lem erősödésére és es áldozatok nö­velésére. A miniszterelnök eszután A Kis­gazd­apárton belül megnyilvánult válságról beszélt: — A kissé szétesett politikai élet­ben nagyon megerősödött a re­akció reménysége. Amikor rá­döbbentünk ezekre a jelenségekre, akkor már nem lehetett másként segíteni, csak radikális módszerek­kel — mondotta, majd így foly­tatta: Elsősorban a Szovjet-Unió felé • A magyar külpolitika termé­szeteszerűleg elsősorban fordul a Szovjet-Unió felé- Szomszédjává lettünk a hatalmas Szovjetbiroda­lomb­ak. Kevés lenne annyit mondani, hogy érdekünk a vele való jó­viszony de kevr­s lenne a hiva­talos barátság is. Arra van szükség, hogy népünk lelkében is erősödjék állandóan a vágy az igazi barátság iránt.­­ A hálán túl egyéb kötelessé­günk is van a Szovjet­ Unió iránt A háborús károkért jóvátétellel tartozunk. És amidőn a magyar kormány mindent elkövet ennek fokozott teljesítésére, innen hívom fel mindazokat a tényezőket, ame­lyeken a jóvátételi szállítások múl­nak, hogy az kormánynak ezt a tö­rekvését minden erővel támogas­. Örülünk annak, hogy a gazda­sági kapcsolatok kim­élyítésének útjan tovább halad­hatnék a Szov­jet­ Unióval. Bejelenthetem, hogy néhány nappal ezelőtt írta alá a magyar kormány a magyar repü­lésügy és hajózásügy fellendítése érdekében kötött szovjet-magyar repülésügyi és hajózásügyi szerző­dést (Éljenzés.) . Természetesan a héty hálával és Sistate meg­becsüléssel fordul­uak a nagy angolszász demokráciák, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia felé is. A világfasizmus legyőzésében mind­két hatalomnak oroszlánrésze van Nagy áldozatokat hoztak az emberi­ség szabadságáért. A felszabadított népek sorában mindig az elsők kö­zött igyekszünk lenni a hála és a megbecsülés kinyilvánításában.­­ Őszinte hálával köszönjük meg az Egyesült Államok kormányának azt a döntését, amellyel a németek és nyilasok által elhurcolt magyar javak egy részét visszaadta ne­künk. A népnek az a kérése, hogy ugyanilyen nemes gesztussal adják vissza a korábban elhurcolt értékek­ben nagyobb javainkat, így ara­nyunkat is. ha a kérésünk a többi meg önálló hatalmakhoz, Angliához és Franciaországhoz is. Jugoszlávia — A magyar nép mindig­­őszinte vonzalmat és barátságot érzett a déli szomszédnépek iránt. A máso­dik világháború alatt semmit sem üdvözölt népünk olyan őszinte me­legséggel, mint a Jugoszláviával kötött örök barátsági szerződést. Szilárd elhatározásunk, hogy a ma­g­unk részéről a jugoszláv-magyar arátság minden biztosítékát meg­ teremtjük. Gazdaságilag is vannak közös érdekeink. Magyarországnak az lenne az érdeke, hogy az Adriára egyet­len jószomszédi ország területén jusson ki. Ezért látnánk szíve­sen, ha Jugoszlávia tengerparti igényei jóindulattal intéződné­nek el. — Romániával eddig sikerült a legbarátságosabb jó viszonyt fenn­tartani, bár a hivatalos kapcsolatot még nem tudtuk egymással fel­venni. Túl a két ország közötti kö­zös érdekből fakadó kapcsolaton ez a viszony Erdély más gyár népe szempont­jából is kör­­ülről érint ben­nünket. Helyesnnk tartanám, hogy­ha a nemzetközi politika illet­ékes fórumai előtt fölmerülnek r a közöt­tünk kérdések, ezek elintézése sem zavarná meg a további jóviszonyt a két ország között. Groza román miniszterelnök többször megnyil­vánult magyarbarát politikája azt mutatja, hogy a román demokrácia szintén a jóviszony ápolásán fára­dozik.­­ A román miniszterelnök úrnak a vámunió kérdéséről felvetett gon­dolatára azt válaszolhatom, hogy a békekötés után Magyarország keresni fogja a lehetőségét minél szorosabb ke­leteurópai gazdasági együtt­működés megteremtésének és el­képzelhető, hogy ennek alapja éppen a Groza miniszterelnök úr által felvetett vámkapcsolat lesz. — Csehszlovákiával kapcsolatban vannak megoldandó kérdéseink. E kérdések végleges és olyan meg­oldása, hogy a magyar nép is őszin­tén kijelenthesse a vitának törté­nelmi lezárását, csak kölcsönös őszinteséggel és jóakarattal lehet­séges. — Elviselhetetlen teher lenne, ha a Csehszlovákia területén élő, kö­rülbelül 150,WW) magyar sorsa telje­sen bizonytalanná válnék. Leg­utóbb lakosságcsere -egyezményt kö­töttünk, amely úgy apól, hogy egyenlőszámú magyar és szlovák lakosságot cseltünk ki. Ezt az egyezményt részleteiben is, végre­hajtásában is a legteljesebb lojali­tással tartja meg a magyar kor­mány. Viszont féltő szeretettel né­zünk a határon túl élő magyarok felé, aikiknek sorsa, helyzetük ala­kulása természetes fokmérőjé lesz a két ország közötti viszony alakulá­sának. Milyen elveket kövessen a békeszerződés ? Ausztriával, nyugati szomszé­dunkkal is a legjobb viszony meg­teremtésére törekszünk. A Duna­medence békéje nem valósulhat meg az egymás iránti bizalmatlanság és gyűlölködés jegyében. Mi, levontuk a múlt tanulságait és ezért végleg lesz napk­unk a sovinizmussal. Ha Magyarország békecéljait kellene megjelölnünk, az ebből a tanulság­ból levont következtetések irányít­ják a magyar békecélokat is. Nemcsak e­­y igazsá­gos és ész­szerű magyar békére, de igazsá­gos és észszerű európai békére, közelebbről dunai békére törek-szünk, melynek alapelveit a« Atlanti Charta és a Kelet két nagy álamférfia, Lenin és Sztálin foglalták rendszerbe. Meddig megyünk az államosításban? — A kormány nyilvánosságra hozza gazdasági és pénzügyi elgon­dolásait. Felszólítja azonban a dol­gozó társadalmat arra, hogy mű­ködjék közre ennek a tervnek a megvalósításában, a magyar haza szebb és mielőbbi boldogabb jövő­jének biztosítása érdekében.­­ A termelés terén a pártok meg­egyezése szerint államosítjuk a szénbányaválla­latokon frivül a bauxit- és az alum­inís^i­vállalatokat, a kií­©iaj-termelő és feldolgozó válla­latokat, államosítjuk vagy­ köz­ségesítjük a villam­os-erőmfitele­peket, az év közepéig állami ke­zelésbe vesszük a főként jóvá­tételre dolgozó és az újjáépítés szempontjából döntő jelentőségű Weigl Manfréd, G­anz- és Alma­murányi-vállalatokat, a jóvá­tételi szállítások időtartamára. Ezzel azonban a kormány államosí­tási programját le is zártuk. A magángazdaság nyugodtan végez­heti, de végezze, is, építő tevékeny­ségét, hogy i­e kelljen további rend okle szabályokhoz nyúlni.­­ Ez év végéig befejezzük a földreformot, a­zaz végrehajtják az új gazdák tu­lajdonjogának telekkönyvezését. A földreform befejezéséhez tar­tozik az is, hogy igazságot te­gyünk a földreform során elkö­vetett igazságtalanságok avagy jogtalanságok tekintetében. A kormány terve általában az, hogy a földnek meg kell maradnia a kis­emberek kezén és ott, ahol a tör­vény határozott akarata ellenére vették el a földet olyan emberektől, akiknek a föld meghagyásához pe­dig joguk lett volna, kártérítést kell szolgáltatni. A földosztásnak azon­ban véget kell vetni, mert a­ föld­reformtörvény minden lehetőségét már kimerítettük.­­ A magyar parasztság, a városi fogyasztó rétegek, a kisiparosok, a kiskereskedők érdekeinek előmozdí­tására, a feketekereskedelem ,leküz­désére, a közérdek érvényesítésére támogatni fogjuk az állam teher­bíróképességéhez mérten a név szö­vetkezeteit. Május 1-éig a nemzet­gyűlés elé terjesztjük az új szövet­kezeti törvényt. (Élénk helyeslés.) Célunk: az 1938-as színvonal . A magyar ipar fejlesztése fel­adatainak teljesítése érdekében programba vettük, hogy lehetőleg még ebben az eszten­dőben üzembe fogjuk helyezni az ország valamennyi nagy olvasztókemencéjét, kohóját és Martin-kemencéjét. A vas- és acéltermelésben ez alatt az idő alatt meg kell közelíteni a békebeli színvonalat és szén­termelésünknek el kell érnie az 1938-as színvonalat. Vas- és acéltermelésünk, valamint széntermelésünk helyreállítása az egész ország gazdasági talpraállí­tásának, jóvátételi kötelezettsé­geink teljesítésének feltétele, ezért ennek a feladatnak megoldására kell összpontosítanunk az ország gazdasági életének jelentékeny erő­tényezőit. A mezőgazdaság iparért .­ Mindent el kell követnünk, hogy fejlődjék emellett az az új, legalább is újra fellendülő iparág, amelynek nyersanyaga az ország­on megtalálható: a mezőgazdasági ipar. A mezőgazdasági feldolgozó iparra rendkívül nagy feladatok várnak, mert elkövetkezhetik az az idő, különösen majd a jóvátételi szállítások befejezése után, amikor annak az iparnak az életképessége lesz elsősorban biztosítva, amely a maga nyersanyagait itt találja meg az ország területén. Az 1946—17. gazdasági évre kül­kereskedelmi tervet dolgozunk ki, amelynek fő célja, hogy a termelés fokozása érdekében szükséges javakat biztosítsa a magyar termelési tényezőknek­. A terménybeszolgáltatási rea- Ki tud férjem­ r61, »ki 1943 Ismnár !«-én a DON KANYAR­NÁL, glSlMnrea kiWízben ELTŰNT. Tábori száma £29/20 V. Aki pontos ada­tot tud ré!*, magas jutalomban ré«xe­•ittnn. Válaszokat Kudlák Mihályné elmére, Békéscsaba, Horthy Miklós út 71. 87. alá kérek.

Next