Népszava, 1946. május (74. évfolyam, 97–121. sz.)

1946-05-01 / 97. szám

lé. évfolyam 97. szám ^ aww»» ^^WjB&ipest, 1946 május 1, szerda 000*000pcngB A SZO C I A L D­­E M O­ K R* A­­TÍV P Á R T O P O N T I L A P J A Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 420-562, 420-563, 420-564 —‡M0~** A FELSZABADULÁS SZOCIÁ­LIS ÜNNEPE­ • MSK­A SZITS­ ÁRPÁD Máj­us elsején, a nemzetközi prole­tár-szolidaritás nagy ünnepnapján felszabadult lélekkel köszöntjük a világ minden országának öntuda­tos, harcos, szocialista dolgozóit. Lélekben ott érezzük magunkat moszkvai Vörös-téren s látjuk leiy lobogó, vörös zászlók ezrei alal hömpölyögni a s. építőmesterének círja előtt a Vj­tot. a szociali­tes, nagy do! a beteljesülé. •ma« győzelm­ Szovjet-Tím­ó­t világtörténelem Ifi­raak-uralma és a nenhSJIWBi""'reak­ció fölött — fegyverrel és a fegy­vernél is hatalmasabb erővel, az esignével. Mert valóban nemcsak a­­ jobb províz fegyverek győzték le a világ legszervezettebb, legerősebb hadseregét, hanem az es­zane győzte le az erőszakot a fölszabadító gon­dolat semmisítette meg a vadállati ösztönök és a reakciós téboly erő­szakuralmát. De együtt vagyunk ezen a szép ünnepen a brit munkáspárt nagy­szerű ünneplő tömegeivel is, együtt m­arsolunk Párizs széles útjain a francia proletárral, együtt énekel­jük az Internacionálét az olasz munkásokkal Rómában és Milánó­ban, a jugoszlávokkal Belgrádban, a románokkal Bukarestben, a cse­hekkel Prágában, az osztrákokkal Bécsben. Egy gondolatban forrunk össze a szocializmust oly lelkesen, szabadon és tudatosan építő svéd munkásokkal, a norvégekkel, a dá­nokkal Együtt dobban a szívünk a szabadságért kiáltó hindu páriával, a felszabadult kínai bulival, az amerikai négerekkel, Amerika és a világ minden tájának minden ön­tudatos szocialista dolgozójával, most is, mint 56 esztendőn át min­den május elsején, elnyomatásunk legsötétebb napjaiban is. Mert nagyon nehéz, nagyon kö­nyörtelen, nagyon sötét elnyomatás­ban éltünk, azért volt számunkra május elseje nemcsak a szolidaritás és a reménység, hanem a harci el­szántság napja is. Az öntudatos magyar szociáldemokrata munkás­ság büszkén tekinthet vissza a május elejék hosszú sorára, mert minden egymásra következő május elseje a szocialista gondolat megerősödésé­nek, az öntudatos, szervezett szociál­demokrata munkásság megnöveke­désének és a harci eredmények megsokszorozódásának ünnepnapja volt. Csak a legmélyebb tisztelettel gondolhatunk azokra a vezetőinkre és azokra az elszánt, karcos, szocia­lista öntudattól sugárzó töme­geinkre, akik s amelyek szembe­saailtak itt a „magyar pokollal" a­em ÍÜ®^'világ . b, leg­te­tlenebb i­pítették a a ki­zdek szinte az emberre tisztelete vívtak UTikasinozgij ftse^ei unut ,ma,;j az felendős mi pk. A ml . 'jé vei k('z\;m l­»•syeT yar inun rancsoló hely szociál dizm­okra­nak. Minden más értékmérője vo,­kásmozgalom­ e jának s eredmé téridőink május te'c, a mi naptárit' haj­eos, vörös netüs május . Ezen a napon programot a mozgalom esztendeje számára és minden jus' elseje újabb gazdagodását je­lentet­te a m­agy­ar munká'smozga­lom szellemi és cselek­véésb­eli érték állományának. Nincs okunk arra, hogy szegy­­ezzü­nk multunk mit­­tt, de min' okunk megvan arra, hogy bír' önérzettel tekintsünk vissza a tett útra, amely íme: hála gyár munkásság és harcos !^Hízt­aág ön tudat­béli imigaszelfiségé­nek, bátorságának és tetiszeszsé­gének, elvezetett a felszajfjjjfinásig, az ország és a moz­galom gáig s kérkedés nélkül juk meg, hogy a Komm földalatti kemény és sé­mei , mellett a Szoc­s Párt évtizedeken át , hidálos elszántsággá,­ küzdelmeinek kösz magyarság mint nő süllyedt el, hot ibadsá­ipíthat­^ta Párt tüzdel­lokrata Hatott s fineg vivőt i szuverén, szabad hogy megszeret nemzeteinek, Uniónak megy rátát. Ezen a május elsejé^ramely má­sodik a magyM május«^hosszú so­rban, amikor a két Magy munkás­párt szolidantá«ban^egyedülten, a testvéri együttm­rk­edes, a szoros barátság szellemetesen közösen ün­nepli már b­elsejét, úgy érezzük, hogy még az eddiginél is nyomaté­kosabban kell hangsúlyoznunk a két párt szövetségének történelmi jelentőségét és fontosságát. Gyak­ran elhangzott már felszabadulá­sunk óta az egyik és a másik mun­káspárt gyűlésein, vagy közös gyű­léseinken az a tétel, hogy Magyar­ország, a magyar demokrácia, a magyar nép boldogulása függ attól, hogy a két nagy munkáspárt fenn­tartások nélkül, zavartalanul és szorosan együtt­működjék. „ Kell mondanunk nyíltan és őszintén, ez a számunkra nem frá­zis, ám politikai jelszó Mélységes felelősségérzettel mondjuk ki­ min­dig ezt a tételt, mert meggyőződé­sünk, hogy nemcsak a magyar demokrácia felemelkedésének ,t Hát rövidítjük meg ezast testvéri együttműködés­ű dolgozó tömegek teljes­ülásához vezető út is rövi­lik, ha a régi világ ellen­­ harcunkat nem zavarják cok.­elelősség terhesül uiind­tra, hogy azt a. tiszta, vonalat..amely az együtt­es során kialakult, töretlenül megmnásíthat atomul vigye tö­bb és eJWteWd.ie.'i semmiféle el­amely oly rszág bel­érdekei 'z a mol­y újabb it nagy rci sző­illet, élek­lős­tes­ztjmszö­és tvl Méar és í gal és őszin mun­káspárt s szövetség b­uzgósággal a­ szövetség­elszánt­­en áldo­sosztály kásság, elmiiség t­ik és juk. ép­hisszük en belül •s szel­gának krata még •nn két_mt; po, mi hajlass kitűn ' polit.it szem­­tani % megpt munktísi vétségénc szociáldemo­­kel meg fogat! •ünk egész iséffévi­l őrizz' vétségét s az ei az 'eddiginél is tesszük. Amilyen hatarí teséggel együttmi nek alar munkálj nek 'tistug&trfliL saggal állunk készei zatra a egysénéljfes ezen túl para;­zls|.g és haladó egyjj^H építsük, me­­terátelők képességében o o­lyan meggyőződé­s áll­juk, hogy e szövet önálló, független és nemi és cselekvésbeli szak birtokában élő Szociál Pártra ebben az országi súlyos, senki más által végezhető munka és nagy­ségű történelmi hivatás vár. A két nagy munkáspárt szövetsége csak akkor leli megbonthatatlan és időt, akkor lehet zavartalan és teljes, ha egyik oldalról fel a két párt teljes egyes fúziójának kérdését. Ennek meggyőződésünk szerint, él­kezett. Ha bármely oldalról kérdést mégis felvetnék, si­máznák vagy pláne erőszak ez menthetetlenül felbomlaszt, két párt szövetségét és meg­ a munkásosztály most annyin véges, nélkülözhetetlen egysé, merjük állítani, atomizálná magyar társadalmat. Most és még jó ideig pártra szükség van, mi­li­orét nak vannak senki más által végezhető történelmi fela ha bármennyire igaz is el hogy egyetlen munkáspárt, á­­ cladni és építő energiák akku­dióját jobban elvégezhetné, gyakkor­­latilag egy kellő, ideolgógiai elő­készítés nélkül véghezvitt egyesü­lés menthetetlenül a zűrzaixír álla­potát idézné föl a munkásmozga­lomban. És éppen ez az, »«rs­münket arra késztet, hogy őszintén, világosan és határozottan szembe­forduljunk minden olyan törekvés­sel, amely egy ki nem érlelt, idő­előtti, szükségtelen, az ország és a munkásmozgalom számára egyaránt káros fúzió megteremtésére irá­nyulna. * A mi számunkra a szociáldemo­krácia nagy hagyományai, nemes és szép küzdelmeinek emlékei szen­tek, de mégsem ezekhez a hagyomá­nyokhoz való vak ragaszkodásunk és nem is valami pártöncélúság, vagy párt­patriotizmus mondatja ezt velünk. Hiszen a szociáldemokrácia tradícióinál az egész munkásosztály forradalmi tradíciói még szenteb­bek, még nagyobb jelentőségűek és a magunk forradalmi hagyomá­nyainál nagyobbra tartjuk az orosz­­proletárság, az orosz nép forradalmi hagyományait és azt a méreteiben és szellemében egyaránt grandiózus é­s tiszta, küzdelmet, amelyet a­zovjet­ Unió munkásosztálya vívott a tulajdon hazája és az égisz­­ minden népének szabadjá­g, a demokráciáért s a szá­zmasért, észen közel érezzük magunk­testvéri közelségnél is közelebb­ommunista Pártot, hiszen vele­m itt, egyszer majd vele egyesül­arjuk megkezdeni a történ l­egnagyobb művének, a szociá­nak építését. De a kalendá­neit mi írjuk és ameddig­­ az ideje elérkezik, addig fél­őrködünk pártunk önálló­s függetlensége fölött, addig n­á a demokrácia régi, tiszta,­almi hagyományainak a szel­n végezzük munkánkat és küzdelmeinket a magyar­iáért, a magunk — hisz­tijük — helyes és bevált a magyar nép lélektanán énelm­i hagyományainak egyesépen, a magyar társadalmi­sági élet- és kultúrszín­onal figyelembevé­telével. De kijelentéseinknek és val­ónak éppen azzal akarunk tékét és ünnepélyességet köl­t, hogy a mi Népszavánk számában, a nemzetközi ,rlág legnagyobb és legszebb mondottuk ki. Őket áthatja ünnepünk , valónkat az akarat szolgáljuk a dolgozó­ink­ felszabadulásának •et, testvéri szövetségben a •Magyar Kommunista Párttal s hogy építsük a szocializmus min­den eddigieket felülmúló szép, sza­bad s emberi világát. életünk értelme! űrszurosi idöztetés fegt­eremtet­­isztább, lega­lée fal­jogjj&tet­eket, ra­ksasorá kín lábtóit.„Hív­to, hogy és m Maayat ilamk­ént ejh­tte a világ­­sorban a Si tsülétét és. J­abfu tobbé folytat a v­ár bizonyi ! és külpé­rjából egyará jus elseje kell, elege legyen politikai ami bennil akat, uyu­­juk, hov­ával és védjük, timítköt k­osab­ivel sor arra.

Next