Népszava, 1946. június (74. évfolyam, 122–144. sz.)

1946-06-01 / 122. szám

­­ X­ÉP SZ­AVA,­­1946 júúnius 1 Héjjas Iván alvezére titlül •A kecskeméti Dél-Pest megyében ol­­vassuk: Az iSilis-es törlegtgyilkossá­gok és rablások bandavezére, Héj­­ias Iván mellett folytatta ,­iiitiiiká­ját" Raád Árpád. Ez a Raád Árpád hónapok óta a kecskeméti közkór­ház. rentage. A kitűnő férfiú itt piheni ki k­ülönböz­­ő el­len forra­dalmi kilengé­seinek fáradalmait. "Megkérdezték, megvan-e elégedve helyzetével? Mire elmondta, hogy nincs kifogása vm­ a bánásmód, sem ellátás dolgában. Csak B-vita­mlint nem kap elegendő mennyiség­ben. A cikk szerint­ Raád Árpád hatósági őrizet alatt áll, ennek elle­­nére­ teljesen szabadon m­ozogh­at a kórházban, sétálhat a kertben, sőt­­ki is sétálhat, a városba, minden felügyelet nélkü­l. Mindenesetre föl-h­áborító állat­ot, hog­y amikor meg­betegedett m­unkások részére nem tudnak hegyet biztosítani a kórház­ban, közpénzen Hé­jjas Iván kebel­barátját, üdültessék ott. Sopronban is összeszedik a dologkerülöket Sopronb­an is munkásihiány van, ezért a Sör Tomika Hi­vatal elhatározta, hogy razziai, ren­dex * dolog1'* erfilek ellen. Legutóbb 200 dologkerülfit faglaik ö­veve és valamennyit a Haoker-féle ttéglagyark­ok adták át. A raz­ziákat folytatják, mert a gyárak állandó indul­áshiány miatt panaszkodnak. 'Arisztoteratá­k b­űnszövetkezete a magyar gyermekek részé­re külf­rírtt­ól behozott tejport elpart­a­mázta. A gazda­ságú rendőrség megállapította, hogy a Bé­rü­löző és éhhalál elle­n küzdő magyar ATPT-mokisk elöl 1300 kg tejport vontak el. tiróf­­'(tu Károlyyié, Sivontsits Béníné, s­róf 'Roy Miklós, gróf Zelengky Kázmér, Gróf­­Zay Károly és gróf Zay Károlyné K­ánia. Nagy Mária, valamint az egyik Ükörföldi segélyakció idegen származású t­siszviselijo ajranamázó társaság tagjai.­­A gazdasági rendőrség megtette a szak­lépések­et. Villám­hírek !­ Brit és amerikai jegyzék „az együtt­ms­zköd­é­s hiányát" említi panaszként a­­jugoszláv kormánnyal szemben. A yorki érsek kijelentette, hogy " iiirit kormány soha nem engedi át Is Palesztinát a­­zsidóknak. Herbert Hobart, Truman „élelmezési nagykövete" kijelentette, hogy 100 millió embert érint a jelenlegi élelmezési szab­ág. A küilü­gyminiszterhelyettesek az olasz -osztrák határkérdést tárgyalták. Skót munkások tiltakoztak Ander katonáink a skóciai iparból való el­helyezése ellen. Sztálin generalisszimusz és Molotoe­v külügyminiszter fogadta Tito tábor­nagyot. Báránykor, a TASS szovjet hírszolgá­lati iroda megbízottja néhány nap miáta Budapestre utazik, hogy meg­bcesléléseket folytasson kölcsönös hír­szolgálati egyezmény ügyében. ' — Halálra ítélte a László-tanár« Ilié-. J­ersm­­get, a nyilasok IX. kerületi pártszervezeté­­­ek vezetöhelyettesét. Több embert hittitnil marait, értékeiket elrabolta és sze­mélyesen rész­tvett az üldözöttek kivésebéb­en. — Ferencz.y Tibor újrafelvételi kere­­s­ét a NOT is elutasította. A közalkalmazottak és nyugdíjasok is• A fasiszta diákok ellen megkapják a 200 százalékot A Gazdasági Főtanács határozata értelmében a május 27-től érvényes 210 1 százalékos béremelés vonatkozik a közalkalmazottakra és nyugdíja­sokra is. Illetményeiket tehát ők is 200 százalékkal fölemelve kapják. Aranyat, briliánst, ezüstöt t, eladok, jegygyűrűt, ékszert készí­tek, javítások megvárhatók. i)d) I . SCHWARZ aranyműves. Dohány o. I. 1 IBUSZ kalomtérvonat Pünkösdkor Miskolc-Sörömbölytapolcára ladulás: Június 3-án, Budapest Keleti Zsilyau­dvarról ti.W órakor. VISRealadulás: Június 11-én, Miskolcról S.W órakor BIZTOSÍTOTT CUÍRELYKK! SZOB­A FOGLALAS GÖRÖM BilLTTA POLCA S! Jelentkezési határidő: júniu.­, i. Felvilágosítá» 4* eWJessza és »­ IBUSZ« irodakbin AZDASÁGI ÉLET Készül az állami forint-költségvetés Amint közlik, nagy apparátussal­ fo­lyik az augusztus elseje utáni állami költségvetés részleteinek kidolgozása. Eszerint augusztus hónapra külön és befejezőleg az 1946-os év utolsó negyed­évére külön költségvetést készítenek, hogy ezután 1917-ben egészéves költség­vetés alapján intézzék az állam­i pénz­ügyeinek irányítását. Ez a költségvetés az egyik legfonto­sabb biztosítéka annak, hogy az államháztartás egyensúlyba kerül, a bankjegyforgalom keretei állan­dóvá válnak, tehát a./. infláció meg­szűnik. A Népszava közölte már az anyag- és árhivatal felállítására vonatkozó ren­delkezést. A nagyfontosságú hivatal, amely, az ár- és bérszínvonal megállapí­tását, továbbá a tervszerű anyaggazdál­kodást van hivatva biztosítani, a meg­valósulás stádiumában van. Hamarosan kinevezik a hivat­al vezetőit is. A köz­ellátásügyi minisztérium is felkészült arra a nagy munkára, amely a pénz stabilizációjával reáhárul. Az állandóan javuló ter­mési kilát­ások ezt a munkát könnyűvé teszik. A nagyfontosságú és a pénz­ stabili­zációjával kapcsolatos intézkedések megalkotására való tekintettel a Gazdasági Főtanács az elkövetke­zendő időben hetenként a szokásos egy ü­lés helyett két-három ülést tart. A pénzügyi vonalon is folyik a munka. Ezzel kapcsolatban közlik, hogy nyom­ják már a forintos bankjegy­eket és ve­rik a váltópénzt. Tárcaközi értekezlet a szanálásról s Dr Kemény György elvtárs, pénzügyi államtitkár a szanálással kapcsolatos kormányintézkedések előkészítésére tárca­közi bizottságot hívott­ össze. A bizottság első ü­lésén ré­szt vett a többi között dr Antos István elvtárs, dr Vásárhelyi István, Vajda Imre elvtárs, dr Faragó László elvtárs, dr Varga István, Jancsár József és dr Jászky Gyula, valamint a Nemzeti Bank, a Gazdasági Főtanács és a közgazdasági tárcák képviselője. A bizottság feladata, hogy a mai emissziós gazdálkodás és a stabilizáció közötti fokozatos átmenet céljából szük­séges kormányintézkedéseket részletesen előkészítse, valamint biztosítsa, hogy a pénzügyi és gazdaságpolitikai intézke­dések összhangban legyenek. A bizott­ságon belü­l az adódó problémák­ szerint külön-külön szakbizottságok alakultak: a valuta- és hiteligény-, az ár- és bér­politikai, a közellátási és áruellátási, költségvetési és a külkereskedelmi szak­bizottságok. Ezek javaslataikat a hatás­körükbe tartozó kérdések gondos át­tanulmányozása után június 3-ig elkészí­tik és előterjesztik. A plénum lesz hivatva a különböző szempontokat összeegyeztetni és ezután a kormányzat­nak, illetve a Gazdasági Főtanácsnak előterjesztést tenni és állandó javasla­tokkal szolgálni. Már 100 szürtjzén dolgozik a fomton­­selyem­gyérban. Oro­a Mtapunkán kívül 50 géppel belföldi follyasz­tásra is termelnek. Június­­10-án megsz­­nik a Termény­hivatal és a Szurjjon-yahlTatal — közli a hivatali* lap cs­ütö­rtök­i ar­átna­­lát.N* adópengő a t­ristálycukor uj fogyasz­tói ára. Az adópengő csütörtöktől 108.000­­. Az Iparügyi minisztérium közli, hogy a szénbányák április havi mérlege sze­rint, az akadályok és szállítási nehéz­sé­geik ellenére, 46.000 főnyi munkással­­,1­72.800 méter mázsa szenet bányásztak. Szövetkezetet alakítottak a pécsi ipa­rosok. Dr Fodor László elvtárs miniszteri osztály, fftníik lett. Az iparügyi uzintextérium elnöki osz­táályán­ak ve­tőjét, dr Fodor László elv­társat miniszteri portárrfőnökké nevezték ki Cigányszerelem A Győri Munkás írja: A szenterzsébet­telepi cigánysorból való ez a történet. A közelmúltban az egyik csinos cigány­asszonyt megszöktette egy serdülő su­hanc. A f­érj utánuk ment az állo­másra, a Fiúhoz egy szót sem szólt, az asszonyt megfogta karjánál és visszavitte a telepre. Amíg hazáig értek, a kését tizenegyszer döfte a feleségébe, akinek fe­kete dús haját tőből levágta és otthon kikötötte az asszonyt az ágy lábához. Így találtak az asszonyra a helyszínre siető cigány vajda és a rend­őreik. Az asszonyt orvos vette kezelésbe, férjét pedig internáltat. Az e-sattel kapcsolatban beszélgetést folytattak Lakatos cigányvajdával, aki többek között elmondta, hogyan kellene rendezni a cigánykérdést. Nem élet az, hogy az em­lő szélén megszületik a gyermek, azután magárahagyottan nő, senki nem törődik vele, senki nem vigyáz rá. Pedig a cigányok közt­tt is vannak jó­szándékú emberek. Iskolába kellene fogni a cigányokat is, súlyos büntetés­sel kötelezni a szülőket, hogy erre gon­dot fordítsanak, aztán véget kellene vetni a kóborlásna­k. R­endszeres mun­kára kellene a cigányokat nevelni, sza­bályos a­nyakön­y­verlést kellene róluk vezetni és általában a köztisztaság szempontjából is több figyelm­et kellene szentelni a cigánytelepekre. Az elzárás­tól nem fél a cigány, de a koplalástól retteg­. A város vezetősége foglalkozik a kérdéssel, ámbár a tervbevett intzkedések vég­re­hajtását sok körü­lmény akadályozza. Kenyér a hasis ellen (Kairó.) Az egyiptomi kormány központi hivatalt állított föl a kábító mérgek elleni küzdelemre. Miután meggyőződtek arról, hogy kizáróan rendőri és adminisztratív eszközökkel a­ kábítómérgekkel való visszaélést nem lehet kiirtani, most szociális iston próbálnak szembeszállni ezzel a vesze­delmes járvánnyal. Elsősorban kenyér­hez akarják juttatni a mezőgazdasági proletárságot. Í­gy gondolják, hogyha a parasztok nem éheznének, hanem em­berséges sorsuk volna, akkor sohasem vennék kezükbe a hasis­ pipát, amely tompítja ugyan az éhségérzetét, de viszont teljesen szétrombolja a­ szer­vezetet. A has­is ellen küzdő Egyiptom a legszigorúbban őrzi határait, hogy megakadályozza a hasis szócsem­pészé­sét. ,-a hasis ellen küzdő központi iro­dának Port Saidban, Alexandriában Canturában, valamint alsó és felső Egyiptom, több helyen vannak kiren­­deltségei. Az elmúlt évben másfélezer kereskedőt börtönöztek be kábítószer­csempészés miatt. — Rasch Ferencnek, a magyarországi Volksibund kivégzett vezetőjének e elrej­tett vagyonát a rajkai postahivatal pincéjében megtalálták. helyett befőzéshez prima vit­amind­ue szőlőméz kapható. Kg-ja 215.000 adópengő Szentkirályi ucca négy. Szövetkezeti Pin­cészet — Viszonteladóknak árengedmény? A tanulók mulasztásainak fokoz­otta­bb ellemzzésére hívja fel a kikoktattott STI miniszter körlevele a Janice Zaieti főiszazga­tiókat. A körlevelet az­­u­tóbbi hetek m­er­dőbhintő ciiákjelenségei diktálták. Rá­mutat arra, hogzy •» Ifjúság bűnözése mér­hetetlen veszedelemmel jár az egész társa­dalomra is. Ezért rövid. Men belül szelíd értekek­etet kell tartani minden iskolá­ban (•» e«n fel kell világosítani a »züM-ket, hogy gyermekeik jövendőt sorsáért, erkölcsi, jellemi fejlődéséért «k is fele­lőek. Megengedi a miniszter, hogy osztályon­ként bizottságok alakuljanak, amelyeknek a kötelessége lenne a tanulók belső ellen­őrzése és minden aggodalomra okot adó jelenség bejelentés». Az ellenszrzés foko­zása, váratlan vizsgálatok tar*»*», * tanulók állandó erkölcsi és szellem* fog­lalkoztatása lehet a további pre*e*tiv módszer és eszköz. NépbírósKQH IttleeH­ öldöwatkl­et a Dunajtartr­a kísért és ki­végzésükben résztvett Papp János nyilas pártszolgálatos. A Vácz-tanács életfogytig­­lani kényszernunnkára­ ítélte. Bugyi István főhadnagy a­löl­d33 mun­ka­századnak volt a parancsnoka. .1 nagyrészt idős emberekből álló Mázaddal embertelenül bánt. Az egyik meggyötört m­aszog öngyil­kosságot követett el és a lelketlen tiszt nem, engedett orvosi­­segítséget nyújtani a sze­rencsétlemírek.­ Az Aradi-tanács életfogytig­lani kényszermaffiára, állásvesztésre és va­gyonelkobzásra ítélte, a népügyész esflyos­bításért fellebbezett, NOT-ítéltek: Jtúder Béla századost, mert kegyetlenül bánt a m­unkaszolgálatosokkal .s följelentett baloldaliakat, a népbáróság élet­fogytiglani kényszermunkára ítélte. A Bojta­tanács az ítéletet helybenhagyta. — u ugyan­csak a Bojta-tanács tárgyalta Torzím­-Bietber Gyulának, a Nemzeti Bank volt főügyész­é­nek felrebbenését. A fel­abadító hadsereg­gel­l kapcsolatban állítólag tett kijelentése miatt a népi bíróság hathónapi fogházra ítélte. A Bojt­a-tanács megállapiította, hogy Bieber a cselekményt nem követte el és ezért fölmentette. László Dezső volt vezérezredest, a külön­békek­isérletet elgáncsoló vezérkari tiszti klikk vezetőjét a Késmárki-tan­ics öss­b­üntetésü­l golyó általi halálra ítélte. Az elitélt fellebbezett és kegyelmet kért. Nürnbergből engedély érkezett a magyar r­ Apbircságon halá­lra íté­lt Radó, Balassa, Orendy nyilas csem­lörpribékefi, a hirhádt ned­zeti sízá­nonkérőezék vezetőinek ki­vég­zésé­re. — Államtitkárok megerősítése. A hiva­talos lap esti birtoki száma közli, hogy Tildy Zoltán köztársasági elnök a mi­niszter­elnök előterjesztésére .Intés Ist­ván pénzügyi, Szobek András közellátás­ügyi, Donáth Ferenc földm­űve­lésügyi, Nógrádi Sándor iparügyi minisztériumi politikai államtitkároknak a, legutóbbi k­or­m­­án­y­v­ál­toz­á­ssal kapcsolatban be­­adott lemondását nem fogadta el és tisztjükben megerősítette őket. Kállai Gyula, tájékozta­tásügyi minisztériumi politikai államtitkárt viszont eddigi szolgálatainak elismerése mellett­ politi­kai államtitkári tisztsége alól saját ké­relmére felmentette.­­ Károlyi Mihály meglátogatta a Szkszervezeti­­Panics székházában Kossa István főtitkár elvtársat. — Munkalappal látják el Miskolc lakos­ságát. A miskolci rendőrka­pitányság, május 31 és június 19 . között betűrendes csoporto­sítás szerint minden 18—60 éves férfit és 16—8 éves nőt mutat;alap kiállítása céljából személyes jelentkeztsre kötelez. A jövőben mindazokat, akiknek ilyen dijkeletű munka­lapjuk nem lesz, hatósági munkára veszik igénybe. VIII. Henrik magánélete c. film fel­újítása. Charles Syaughton, Marie Oberon művészi alakítása. Korda Sándor mes­teri rendezése biztosítéka a film nagy sikerének, melyet a közeljövőben mutat, de ismét egy nagy filmszínházunk. (X) IBUSZ különvonat Pünkösdkor a Balatonra és Hévízre Siófokon át, le- és felszállással a fontsabb balatoni állomásokon. Indulás: Június 8-án, Budapest Déli pályaudvarról 15-16 órakor. Visszaindulás: Június 11-én, Keszthelyről 1.0 órakor-BIZTOSÍTOTT !­LÍJHELYEK! SZOBAFOGLALÁS! .Jelentkezésii határidő: Június 5. Felvilágosítás és előjegyzés az IBKSZ-irodák­ban. Mind­ennem­­i építkezést, átalakítást, tatarozást, bontást szolid árak mellett VÁLLALOK! Hívásra házhoz menrek. NAGY KÁROLY köp. kömyvesm­eater. . Caepel, Book Persac apea dr.

Next