Népszava, 1946. július (74. évfolyam, 145–170. sz.)

1946-07-26 / 166. szám

Használt a cikkez­és?­ ­ 'A Né­pS­zava heteken keresztül írt a­ magyar közoktatás szomorú­­helyzetéről és ezzel kapcsolatban a közoktatásügyi minisztériumról. Amint cikkeinkben több ízben is hangsúlyoztuk, nem személyi táma­dás a célunk, hanem a magyar kul­túra ügyének előmozdítása. Úgy látszik, cikkem­ 1.. némi hatást kel­tettek a régi szellem fellegvárában, a közoktatásügyi minisztériumban, mert most végre jelentést kaptunk a sokat hánytorgatott tankönyv­kérdés jelenlegi állásáról. A köz­oktatásügyi minisztérium közlése szerint az 1915/16-os tanévben a magyar nyelvet és irodalmat, a tör­ténelmet, földrajzot és közgazdasági ismereteket már újszellemű könyv­ből tanították. A Köznevelésügyi Tanács most bírálja el az általános iskola V. és VI. osztályában be­vezetendő tankönyvpályázatra be­ér­kezett pályamunkákat. A díjnyer­tes tankönyveket az idén ősszel kinyomatják és rendszeresítik. Utal arra a közlemény, hogy a tankönyvkiadás az infláció követ­keztében nehézségekkel küzdött és bár a tankönyvek jóval olcsóbbak, mint az egyéb kiadványok, mégis sok szülő van, aki nem tudja meg­vásárolni a tankönyveket. A közoktatásügyi minisztérium sajtóosztálya is küldött egy közle­ményt,­ amelyben azt írja, hogy a minisztérium költségvetéséből 31­ A% jut­ a népoktatásra, a diákjóléti intézményekre és a népművelési intézmények támogatására. A közlések tartalma mindenesetre valóra,­ kevés haladás az elmúlt hó­napokhoz képest.. De ez korántsem elég. Tetterősebb, energikusabb em­berekre van szükség ebben a mi­nisztériumban a fedő vezetésben. Az alsóbban pedig demokratákra. Neghesát Tombor Feznő Itr Tomb­or Jenő honvédelmi minisz­ter csütörtökre virradó éjjel elhunyt. Tombor Jenő az első világháborúban aktív ka­tonatiszt vol­t. Demokratikus felfogása már akkor közismert volt r­ fitti körökben. A proletárdiktatúra idején a Hadügyi Néplatosságon töltött be fontos megbízatást, amiért a forra­dalom bukása után hadbíróság elé állí­tatták­. A második világháború idején mint katonai rejtékíró igyekezett a cen­zúra­­éberségének kijátszásával a való­ságos helyzetnek mesrszítelő tájékozta­tást adni. A honvédelmi minisszter az utóbbi időiben igen sokat dolgozott a » honvédség demokratikus» átszervezésén is a bű-­előkészítés katonai anyagán. A túlfeszített munka következtében tá­madt szívroham okozta halálát. Na­gr Ferenc miniszterelnök a halál­hír vétele után meleghangú részvéttáv­ira­tot intézett az özvegybe?.. Az elhupott honvédelmi miniszter te­nyeretee szombaton délután Jessi » Kúria «leénarnnkából. A főváros díszsírhelyet adományozott Tombor Jenőnek. Szent-Györgyi nagy angol kitüntetést kapott Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas tudós­­ az elmúlt hetekben külföldi útra­ indult. Először Svájcba ment, majd innen Angliába utazott. Edinburgban az egyetemi tanács vendége volt és itt nyújtották át neki a legnagyobb angol orvosi kitüntetést, a Cameron-díjat. Az ünnepség után Szent-Györgyi a hárona­ezáséves edizsburgi egyetem dísztermé­ben tartott előadást, amelyről a jelen­levő tudósok egyike kijelentette, hogy az előadás tartalma annak a korszaknak, amelyben élünk, egyik legfontosabb fel­fedezését fogja jelenteni. Angueztus 1-től jó és olcsó ,m­­ Budapest Vlf, Rákóczi út 64 A „stabilizációs kenyér 11 búzából és rozsból készül Elsejétől 20 deka lesz a fejadag A stabilizáció időpontja rohamo­san közeledik. Sok tekintetben már augusztus elejé­r­e javulás várható. Felkerestük Schlederer ime­cső elv­társat, a sütők ipartestületének al­elnökét, hogy megtudjuk, mennyi és milyen minőségű kenyérre szá­míthat a főváros lakossága. — Augusztus elsejétől­­20 dekára emelik a kenyéradagot — mon­dotta. Ez önmagában azonban még nem volna elég. A „stabilizációs kenyér" jó­minőségű le.­.. Az ed. Ii sei árja és kukoricakeverést elhagyjuk. Az új kenyér búzából és rozsból készül. Most­­ kísérletezünk a burgonya­pehellyel, ami könnyűvé zamatossá teszi majd a kenyeret. Szabó­csba is már meg is indult a burgzonya­pehely gyártása. A gabonatermek várakozáson felül­­ jó, úgyhogy előreláthatólag a minőséget­ -is a mennyiséget még javítani is tud­juk. — Honnan kapjuk a legtöbb lisz­tet? — kérdeztük. — Békés vármegyéből. A békés megyei gazdák beszol­gáltatási kötelezettségüknek száz százalékig eleget tesznek. Első helyen állnak az országban e téren. A malmok is teljes erővel dolgoznak, úgyhogy a folyamatos lisztellátás biztosítottnak látszik. D.e szükséges is a forszirozott munka mert Budapestnél, naponta 45 vágóra kenyérre van szüksége. — A főváros 270 üzemében 1800 sütő­munkás dolgozik — kaptuk a felvilág­osítást —, külön a Községi Kenyérgyárban 500. A sütőm­unká­siok triciusei.Jt.re méltó munkát vé­geztek az elmúlt másfél év alatt. Bár ellátásuk a IIi. kateg­óriába tartozik, a I I. kategóriát mél­­tén megérdemlő nehéz testi munkát a lisztporos, egészség­­i- N­É­P­S­Z­AVA, 1946 július­­26 - ket veszélyeztető üzemekben lel­kesedéssel és eredményesen vé­­­gezték.­­ A megfelelő mennyiségű és minő­sítő kenyér remélhetőleg eloszlatja majd azt a szinte e­llen­séges hangu­latot, ami az utóbbi hónapok alatt a pékek és a vásárlók között kiala­kult.­­ Megtudtuk még, hogy augusztus 8-a után megindul a zsemlyesütés és kenyéradagján kívül naponként mindenki egy darab zse­mlyét is vásárolhat-A stabilizáció elátt ,vívmánya tehát: kertperünk jó, síp és elég lesz. Felfüggesztett volt rendőrtisztek rablótámadása a vecsési úton, amikor a teherautó az eltorlaszolt úthoz ért, a személykocsiból két rendőr­egyenruhás és két civil férfi ugrott ki és igazolásra szólította a teherautó uta­sait. A rendőregyen­ruhát viselő al­hadnagy a gazdasági rendőr­ség nyo­mozójának mondta magát és az' élelmi­szerszállításokon kívül még vak­."Lprette­getéssel vádolta Batta Józsefet. Mi­közben megmotozták a kocsin ülöéteket, azok hevesen tiltakoztak a jogsérelem ellen és bemutatták hivatalos szállítási engedélyüket. Az útonállók nem fogadták el az­­ igazolványokat és pi-Setolyt rántva kényszer­ít­ették a teherkocs­in levőket, hogy szálljanak le. A fegyvereket oldalukhoz szorítva, bekísérték őket egy a közelben levő m­a­itába, ahol minden értéküket eleredték, ittaszt­alifehérneműre vetkőztették őket. Az sotóebanditák vezetője ezután­ rájuk zárta a pajta ajtaját, majd tár­saival együtt­ eltávozott. A személy­gépkocsi rövidesen visszatért egy másik teherautó társaságában, amelyről a banda többi tagjai szállít le. Perceken belül saját teherautójukra rakták át Battáék áruját. igen nam­y mennyiségűt tu­bbmázsányi élelmiszert­ és több vég­textiliát, ililumint, nyolc autógumit. A „jól végzett munka után” a vetkőztető társaság elhajtatott. A rendőrség nagy apparátussal kezdte meg a vakmerő banditák kézrekerítésát ,s két najxin belül sike­rült is ered­ményt felmutatni. Kifú­rták H­emsei (Hrobricsa) Tibor rendőrnyomozó alhad­nagyot, akit a közelmúltban függesztet­tek föl állásától különböző szabálytalan­ságok miatt. , Az alhadnagy ugyanis a a földigén­ylő­bizottságnál teljesített szolgálatot és itt követik el büntetendő cselekedeteit. Kihallgatásakor beva­llotta, hogy társai­val együtt, előre megfontolt szándékkal, többnapos készülődés után követték el a rablást. A rendőrségre befurakodott al­hadnagy-bandafőnfik alvezére Kor­mos István rendőrhad­nag.v volt akit szintén a közelmúltban függesztet­tek fel állásától. A volt rendőröket Davidovics Sándor és Müller-Mayrr kereskedők bujtatták fel és látták, el a rabláshoz szükséges gépkocsik­kal. A rendőrség kézrekerítette a banda többi tagját is, Magyari Imre foglalkozásnélkülit. Szűcs Mihály gépkocsivezetőt és Ehrlich Ferenc kereskedőt. A nyomozást még nem fejezték be, arra szeretnénk fényt deríteni, hogy a vetkőztető gengszte­rek nem követtek-e el másutt is hasonló rablásokat. Valamennyiü­ket letartóztatták. Horváth Győző A legveszélyesebb téli hónapok Vetkőztető történetét felülmúló bűntényre derített fényt a buda­pesti főkapitányság bűnügyi osz­tálya, erélyes nyomozás rövid időn belül kézrekerítette az utóbbi idők legvakmerőbb vetkőztető bandáját. Batta József teherautóf fuvarozó társai­val néhány nappal ezelőtt nagymennyi­ségű élelmiszert , szállított vidékre. Otí­sért előtt egy magánautó szegődött a nagy irammal robogó teherautó nyo­mába, majd a vasúti átjáró közelében­­ magánautó megelőzte Battáék kocsi­ját. Egy kilométer távolságban a kis­k­öcsi megállt és keresztbe fordult az Kitűnő minőségű a nagy- és kiskereskedelem útján hozzák forgalomba Buda vidék­i és Újpesti Gyapjúfonó és Szövőgyár RT. Újpest, Madridi út 4. Első Magyar Nem­ex-, Posztó- és Fez­gyár RT. V, gróf Teleki Fál u. 17. Fischer Stern Pál V, gróf Teleki Pál u. 16/18 Masai­­ssislonó és Szövőgyár RF. V, Bécsi u­cca 8. Iron­ Ladi Posztógyár RT. Albertfaha, Kondorosi út 8. Magyar Posztógyár RT. V, Méri­eg ucca 2. Mechanikai Szövőgyár RT. V, WekerI© Sándor ucca 13. Richards Richard Győri Finomposztó­gyár RT. V, Wekerle Sándor ucca 17. Soproni és Újpesti Posztó- és Szőnyeg­gyárak 14 .­ V, Nádor ucca 18. Uwag Magyar Szövőgyár RT. V, Sas ucca 29. — Magyar menekültek Karintiyban. A ka­rintiai tartományi kormán­yzat jelentése szerint Karintia területén összesen áll.OOO külföldi tartózkodik s ebből 5062 magyar — Magyar i­fik­et ítélt el a kassai nép­b­írósásr. A pozsony­i rádió besz.11.uto]* arról, hog­y a kassai néiőbíróná.(1 38 mag­ rar nem­­zetiségis személy felett h­ozott ítéletet. A vád az volt ellenük, hogy 1938-ban magyar nemzeti v­i­seletben­ részt vettek a v­i­­zs­osatolás al­kalmából rendezett fmnmow-­ge­ken. A vádlottak­ közü­l, akiknek legna­­yobb része 1ő volt, 15-öt •'K nard kény..?,ermi)Ti­kára ítéltek, mi? 93 vádlo­tt ellen el­ren­delték a bizonyítási eljárse lefolytatását.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék