Népszava, 1946. augusztus (74. évfolyam, 171–195. sz.)

1946-08-01 / 171. szám

(Párizs, július 29. _ „MTI") A külügyminiszterek tanácsa által el­fogadott, július 16-áról keltezett magyar békeszerződés tervezete 8 részből és 37 cikkelyből áll. A mel­lékletek száma 6. A békeszerződés-tervezet beveze­tőül leszögezi, hogy Magyarország szövetkezett a hitleri Németországgal és részt­vett a Szovjet-Unió, az Egye­sült Királyság, az Egyesült Ál­lamok és más cipresült nemze­tek elleni háborúban. Ezért a háborúért a felelősség ráeső ré­szét viseli. Minthogy Magyarország 1911 de­cember 28-án megszakította kapcso­latait Németországgal, hadat üzent Németországnak és 1945 január 21­-án fegyverszünetet kötött a Szovjet­ Unióval, Nagy-Britanniá­val és az Egyesült Államokkal ,s minthogy egyrészt a szövetkezeti hatalmak, másrészt Magyarország békeszerződést kívánnak kötni, amely a köztük leendő békés állapotok alapjául fog szolgálni és a fent­említett események következté­ben létrejött még rendezendő kérdéseket fogja rendezni, lehetővé téve azt, hogy a szövetke­zeti hatalmak támogassák Magyar­ország ama kérését, hogy tagja lehessen az Egyesült Nemzeteknek és csatlakozhassák minden olyan megállapodáshoz, amelyet az Egye­sült Nemzetek keretében kötöttek meg? — megállapodtak abban, hogy kinyilvánítják a hadiállapot meg­szűnését és megkötik a jelen béke­szerződést A határok Ab I. rész Magyarország hatá­raira vonatkozik. Megállapítja, hogy Magyarország ausztriai és jugoszláviai határai ugyanazok maradnak, amelyek 1938 január 1-én voltak. Az 1940 augusztus 30-án hozott bécsi döntés rendelkezései semmisnek nyilváníttatnak. Ezáltal a magyar-román határ az 1938 január 1-ei állapotnak megfelelően viszaállíttatik. A Magyarország és a Szovjet-Unió közti határ egs két ország és Románia közös határ­pontjától kiindulólag a Magyar­ország, a Szovjet-Unió, valamint Csehszlovákia által alkotott közös határpontig a Magyarország és Csehszlovákia közötti határvonal mentén az 1938 január 1-ei helyzet­nek megfelelően állapíttatik meg. Az 1938 november 2-án hozott bécsi döntés rendelkezései semmis­nek és meg nem történtnek tekin­tetnek. A Magyarország és Csehszlová­kua közötti határ e két ország­nak Ausztriával való közös határpont in­tói kiiadntólag s magyar-cseh határnak a Szov­jet-t'TMÓval alkotott közös határ­pontjáig az 1938 január 1-ei álla­potnak megfelelően állíttatik vissza. A je­l­.w szöveg csak kísérleti megoldásnak tekintendő mindaddig, amíg Csehszlovákia és Magyaror­ Gazdasági feltételek Külsos rendelkezés az öt béketervezetben szág kormányainak alkalma nyyik a békeértekezleten vagy pedig a külügyminiszterek tanácsa előtt ál­láspontjukat e tárgyban kifejteni. A Iő rész politikai záradékokat tartalmaz. Rendelkezik az alapvető emberi szabadságjogokról, amelye­ket Magyarországnak a közigazga­tása alatt álló személyek számára biztosítania kell, intézkedik a szö­vetségesek ellen irányuló tevékeny­ségek megak­adályozásáról, a hábo­rús bűnösök felelősségrevonásáról, majd megállapítja, hogy Magyarország teljes érvényűnek tekinti az Olaszországgal, Bul­gáriával, Romániával és Finn­országgal kötött békeszerződé­seket, valamint a szövetségesek részéről osztrák, német és japán viszonylat­ban elért egyességeket. Mag­yaro­rszág és Románia között háborús állapot megszűnik a szö­vetségesekkel kötött békeszerződé­sek életbelépésével.­ Minden szövet­séges hatalom a jelen szerződés életbelépte után 11 hónappal közölni fogja Magyarországgal, hogy a há­ború előtt kötött melyik kétoldalú szerződést óhajtja életben tartani vagy megújítani. Hadifoglyaink A III. rész a katonai záradékokat tartalmazza. A már eddig ismert és hiteles adaton túlmenően megálla­pítja, hog­y a magyar légi és száraz­földi erőkhöz nem tartozó személy­zet semminemű katonai kiképzés­ben nem részesülhet. A magyar hadifoglyokat a lehető leghamarább hazaszállítják a Magyarország és a magyarokat hadifoglyokként fogvatartó egyes hatalmak közötti megállapodá­soknak megfelelően. A hazaszállítás költségeit a magyar kormány viseli. A IV. rész a szövetséges haderők kivonulásáról intézkedik. Eszerint a jelen szerződés életbelépésétől számított 90 napon belül valamennyi szövetséges haderőt kivonják Ma­gyarországból, de a Szovjet­ Uniónak jogában áll Magyarország területén annyi feszyveres erőt tartania, amely szükséges ahhoz, hogy az ausz­triai szovjet megszállási övezet­tel a Vörös Hadsereg közleke­dési vonalait fenntarthassa. Magyarország kötelezi magát, hogy a közlekedési vonalak f­­nntartásá­hoz szükséges könnyítéseket bizto­sítja, amiért a magyar kormány térítést kap. Az V. rész a jóvátételről és a javak visszaszolgáltatásáról intéz­­­kedő. Az Egyesült. .al­term­je, dele­gációja fenntartja magának a jogot, hogy ezt a kérdést­ a békekonferen­cián újra felvethesse. A VI. rész a gazdasági feltételek­kel foglalkozik. Intézkedik arról, hogy amennyiben Magyarország ezt még nem tette meg, vissza kell adnia az E­­yesü­lt Nemzeteknek és azok állampolgárainak összes tör­vényes jogait és érdekeltségeit az 1941 április 10-i állapot szerint azok mai állapotában. Magyarország elismeri annak szükségességét, hogy az Egyesült Nemzetek, vagy­ azok állampolgárai kártérítést kapjanak olyan tulajdo­nukért, amely a háború alatt elve­szett vagy megsérült. A magyar kormány megszünteti ezeknek a­ ja­vaknak és érdekeltségeknek min­den felügyeletét és hatálytalanítja mindazokat a jogügyleteket, ame­lyeket a tengelyhatalmak, vagy azok ügynökei az Egyesült Nemze­tek állampolgárainak javaival kényszer, vagy erőszak alkalmazá­sával létrehoztak. Magyarország elismeri, hogy a Szovjet-Uniónak joga van mind­azon magyarországi német kö­vetelésekre, amelyeket a német­országi ellenőrzőbizottság átru­házott a Szovjet-Unióra és kötelezi magát arra, hogy min­den olyan intézkedést meg fog tenni, amely ezeket az átruházáso­kat megkönnyíti. Magyarország lemond a szövetsé­ges hatalmakkal szemben minden olyan követelésről, amely 1939 szeptember­­­e után egyenesen a háború következtében támadt. Ma­ NEP SZAVA, 1940 uug. 1 3 gyarország beváltja a területén ki­bocsátott szövetséges katonai fize­tési eszközöket és kötelezi magát arra, hogy addig is, am­íg kereskedelmi szerződé­seket köt, az Egyesült Nemzetek a legtöbb kedvezmény elvében részesülnek. Gazdasági tekintetben a vitás kér­dések eldöntése paritásos békéltető­bizottság elé tartozik. A VII. rész a Duna-problémára vonatkozik. A VIII. rész a befejező záradék, amely megállapítja, hogy a szerző­dések hivatalos szövege az orosz esy­angol. A szerződés a szövetséges ha­talmak és Magyarország által tör­tént ratifikálás után lép hatályba. Valamennyi békeszerződéstervezet tar­talmazzá azt a záradékot, amely sze­rint az illető országoknak biztosítaniuk kell a területükön élő valamennyi sze­mély számára fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül ez emberi jogokat és az alapvető szabad­­ságjogokat, beleértve a sajtószabadság, a vallásszabadság, a politikai vélemény, nyilvánítás szabadságának és a gyűlés, szabadságnak jogát. Valamennyi szerződés tartalmazza továbbá azokat a cikkelyek­et is ame­lyek megállapítják, hog­y a békeszerző­­dések érvénybelépésétől számított leg­­feljebb 18 hónapig terjedő időszak alatt a nagyhatalmaknak az illető fővárosok­ban levő nagykövetei vagy misszió­vezető­i képviselik majd a szövetséges és társult hatalmak érdekeit minden olyan ügyben, amely a szerződések végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos. („MTI") fő részek­ Roo­ánia­ kötelezi magát, h hogy feloszlatja a fasiszta szervezeteket A Romániával kötendő szerződés­tervezet bevezető része kifejti, hogy Románia a hitleri Németország mellett harcolt, majd 194 szeptember 12-én fegyverszünetet kötött és részt vett­ a Németország elleni háborúiban. Románia határa azonos as 1911 január 1-ivel. A szovjet-román hatá­r tekinte­tében az 1940 június 28-i szovjet-román és az 1941­ június 29-i szovjet-csehszlovák szerződég rendelkezései irányadóak. A bécsi döntés semmissége folytán Magyarország és Románia között helyreáll az 1938 január 1-i határ. Románia kötelezi magát, hogy jövőben nem hoz semmiféle reakciós jellegű intéz­kedést Kötelezi magát arra is, hogy feloszlatja a fasiszta jellegű egyesületeket. Romá­nia elismeri valamennyi volt csatlós­állammal kötött békeszerződést. A jóvátétel tekintetében figyelembe veszi, hogy Románia részt vett a Né­metország elleni háborúban. A fizetendő összeg 360 millió dollár, melyet nyolc év alatt kell lefizetni. Romániában ös­­zeült a miniszter­tanács, hogy megvitassa a békeszerző­dés terv­ez­etét A bolgár békeszerződés szerint Bulgária határainak az 1941 január 1-én fennállott határok tekin­tendők. A görög-bolgár határ tekinte­tében ez csak kísérleti szöveg, amelyet akkor fognak véglegesen megállapítani, amikor Görögország és Bulgária kifejti véleményét a békeértekezleten vagy a külügyminiszterük tanácsában. Bulgária hadereje a hatérvaddszokkal együtt 55.000 fő. Bulgária jóvátételt fizet, azonban az összeget még nem állapították meg és figyelembe veszik, hogy az or­­szág harcolt Németország olk­on. A finn békeszerződés az országhatárokat az 1941 január 1-i h­a­táraikban állapítja meg, eltekintve attól, hogy Finnország visszaadja a Szovjet-Uniónak Petsamo tartományt. Az 1840 március 12-én a Szovjet-Unió és Finnország között létrejött békeszerző­dést hatálytalanítják. Finnország $4.000 főnyi hadsereget tarthat fenn. A Szovjet-Uniónak az okozott károkért, 8 év alatt 300 millió dollárt fi­l. El­ismeri, hogy a Szovjet-Uniónak joga van mindazokhoz a német vagyontárgyak­hoz, amelyeket a németországi Ellen­őrző Tanács a Szovjet-Unióra ruházott. A Szovjet-Unió javaslata A békeszerződéstervezetek a jóvá­tételi kötelezettsé­geken kívül egyéb gazdasági természetű rendelkezése­ket is tartalmaznak. Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország javaslata szerint a volt ellenséges országok minden javát, jogát és érdekeltség, amely a szövetséges hatalmak területén van, az illető hatalom lefoglalhatja. Kivétel Finnország esete. A Szovjet­ Unió azt javasolja, h­­ogy Magyar­országot és Bulgáriát ugyanúgy k­ezeljék, mint Finnországot. Ezek az országok visszakapják a fent fel­sorolt javakat.

Next