Népszava, 1946. augusztus (74. évfolyam, 171–195. sz.)

1946-08-04 / 174. szám

NÉPSZAVA, 1946 aug. 4 A Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ és a beszolgáltatás A kormány a Mezőgazdasági Szövet­kezeti Központot bízta meg a gabona­felvásárlás­ra a beszolgáltatandó ga­bona begyűjtésének lebonyolításával. Az MSZK ennek a gazdaságilag oly fontos feladatnak végrehajtását, mint­hogy semminemű szövetkezeti hálózat­tal nem rendelkezik, a volt Fu­tu­ra­bizományosokon keresztü­l próbálja végrehajtani. A Földmű­vess­­ö­vetkezeti Központ, mely már ezernél több vidéki tagszövetkezettel rendelkezik, szintén részt kért a beszolgáltatandó gabona begyűjtésében. A közellátásügyi mi­nisztérium többszáz földművesszövetke­zetet bízott üteg gabonafelvásárlással és a beszolgáltatandó gabona begyűjté­sével, azzal, hogy a begyűjtött gabonát a­ Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ­nak adják át, melytől a felvásárláshoz szükséges pénzt is kapni fogják. Az új gazdák, áthatva a termés­beszolgáltatás fontosságától, a föld­művesszövetkezeteknek több helyen minden kifizetés nélkül is már szolgál­tattak be gabonát. Mikor ezeknek a földművesszövetkezeteknek a vezetői a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ kirendeltségeinél jelentkeztek, hogy a már beszolgáltatott gabona ellenértékét felvegyék, hogy azt a termelőnek ki­fizethessék, a Mezőgazdasági Szövetke­zeti Központ kirendeltségei elutasítot­ták őket, hogy pénzzel nem rendelkez­nek, de megjegyezték, hogy amennyiben hajlandók az MSZK kötelékébe lépni, tudnak pénzt folyósítani részükre. Nem tudjuk, hogy a Mezőgazdasági Szövet­kezeti Központ mire fordította azt a több millió forint hitelt, amit gabona­felvásárlásra és a beszolgáltatott ga­bona kifizetésére az államtól kapott! Úgy látszik, a Mezőgazdasági Szövetke­zeti Központ urai részeire fontosabb, hogy egy idegen szövetkezeti hálózatot megbolygassa­nak?, mintsem hogy a be­szolgáltatás fennakadás nélkül telje­süljön. Truman aláírta az atomfelhasználási törvényt (New York, — „MTI") Truman elnök aláírta az a­to­merő felhasználásának nemzeti ellenőrzéséről szóló törvényt. Eszerint öttagú bizottság ellenőrzi az előállítást. Az angol kisóriásban pénteken vita folyt az atomerő kérdéséről. Noel Bakter kimutatta, hogy az amerikai és szovjet terv nem mond ellent egymásnak. Az UNO atomerőbizottsága éppen a két fel­fogást egyesíti. Fokozódott az élelmiszerfelhozatal Szombaton 50 vágón burgonyát árusítottak ki Budapesten A Nagyvásártelepen szombaton ismét fokozódott az élelmiszerf­elhozatal, amelynek eredményeiképpen az árak csaknem az egész vonalon lemorzsolód­tak­. A szombati kimutatás szerint 185 vágón élelmiszer érkezett vasúton Bu­dapestre, ezenkívül 23 teherautón, ISI őstermelőkocsin, 31 szekéren és hajón szállítottak még árut. Szombaton is nagymennyiségű burgonya került a piacokra. A szombati áruf­elhozatal élén a burgonya 50 vagonnal szerepel, ezenkívül 14 vágón körtét, 12 vagon almát, 61 vágón dinnyét, 5 vágón tököt, 5 vágón uborkát, 13 vágón zöldségfélét 7 vágón paradicsomot 4 vágón f­­izeté­ket, 10 vágón szilvát és egy-egy vágón káposztát és hagymát szállítottak fel Budapestre. Dr LIGETI MAGDA könyve Gyerekeknek fs Nemi felvilágosítás 8—14 évtvs gyermekek­nek, hogy hogyaan legyen szabad a­ lelkileg megnyomorított, eddig csak­ babonákon ne­velt gyerek! Alapára S.— 1­. Toncz Tibor rajzaival. szépszava Könyvkiadó Budapest VII. Erzsébet körút 17. Vidékre az összeg előzetes beküldése ellenében szállítunk r­á Vasárnap kivételesen nyitva lesznek az élelmiszerüzletek A dolgozók élelmiszerellátására való tekintettel Hónai Sándor elv­társ, kereskedelem- és közlekedés­ügyi miniszter rendeletére Nagy-B­u­da­pest valamennyi gyümölcs-, zöldsész- és élelmiszerüzletét vasár­nap kivételesen egész nap nyitva kell tartani A Nagyvásártelepen a kereskedők ugyancsak egész napon át beszerezhetik árujukat. A keres­kedelemügyi miniszternek ezt a ki­­vételes intézkedését mind a dol­ro­zók, mind a kereskedők nagy örömmel fogadták. Hétfőtől csak váltójegyre adnak kenyeret a vendéglőkben és a kávéházakban Mindenki kap élelmiszer­jegy­et A budapesti gyümölcs- és zöld­ségfélék hatósági irányárait tudva­levően a főváros közélelmezési­­szak­bizottsága állapította meg József Móric elvtársunk vezetésével. Most sor kerül az országos irányárak megállapítására is, amellyel a köz­élelmezésügyi miniszter megbízta a főváros közélelmezési szakbizottsá­gát. A polgármester intézkedésére a bizottság a jövő hét elejére el­készíti a gyümölcs- és zöldségfélék országos irányárait. A polgármester intézkedésére egyébként augusztusban a hatósági ellátásból kizártak is élelmiszer­jegyet kapnak. A házfelügyelőket utasították, hogy augusztus 6-ig kimutatást készítsenek azokról a lakókról, akik mindezideig élelmi­szerjegyet nem kaptak, vagy akik­nek bármilyen okból élelmiszer­jegyét bevonták. A jegytiókok a kimutatásban szereplő lakóknak az élelmiszerjegyeket augusztus 10-ig kikézbesítik. Ugyancsak a polgármester utasí­tására hétfőtől kezdve a vendéglőké­ben és kávéházakban csak váltó­jegy ellenében adnak kenyeret. A jegyfiókok és dohányárudák egy darab 20 dekás kenyérszelvényre 4 darab váltójegyet adnak. Megvonják az iparigazolványt az árdrágító kereskedőktől Rónai Sánd­or elvtárs, kereskedelem-és szövetkezetü­gyi miniszter utasítására a Magyar Belkereskedelmi Igazgatóság ellenőrei fontos razziáit tartanak, vájjon betartjá­k-e a kereskedők a megállapí­tott árakat. Az ellenőrzés során Ráth Károly csemegekereskedő (IV, Fővám tér 6.), Kemény fűszer- és csemegeüzlet (IV. Váci ucca 75.), Kajdacsi János hentes (IV, Váci ucca 60.), Varga Imre hentes (111, Bécsi út 68.), Poócz István fűszer- és csemegekereskedő (II, Csalo­gány ucca 52.), Esztocsák László zöldség­es csemegekereskedő (X. Körösi Csoma út 5/b.) üzletében a hivatalos árnál drágábban megállapított árakat, tapasz­taltak. Feljelentették őket és előterjesz­tést tettek a miniszternek, hogy az ár­drágító kereskedőktől vonja meg az iparigazolványt. A razziákat folytatni fogják. A Nemzeti Bank rendkívüli közgyűlése Az ország felszabadulása óta most tartotta első közgyűlését a Magyar Nem­zeti Bank. Legutóbbi közgyűlése 1944 februárjában volt, most az elmúlt két és fél év után első alkalommal tartották meg az azelőtt évenkénti közgyűlést A rendkívüli közgyűlésen Szentiványi La­jos alelnök elnökölt, ott volt Kemény György elvtárs, pénzügyi államtitkár, Büchler József elvtárs, a Nemzeti Bank alelnöke, Jeszenszky Ferenc elvtárs, a Nemzeti Bank vezérigazgatója, a Fő­tanács tagjai közül Prupper Sán­dor, Csont Ferenc elvtársak, Bolhányi Kál­mán, Sulyok Dezső és mások. Szentm­­istyi Lajos elnöki megnyitójá­ban rámutatott a legutóbbi közgyűlés óta bekövetkezett eseményekre, a német megszállásra, a fasiszta banditizmusra, Magyarország legszégyenteljesebb tör­ténelmi korszakára. A Nemzeti Bank ve­zetősége az infláció elmúlt szakaszában többször rámutatott a kibontakozás szükségszerűségére és lehetőségére, de meg kell mondani azt is, hogy erre az útra mindaddig lehetetlen volt rátérni, am­íg annak előfeltéte­leit, a megfelelő áruellátást, az államháztartás egyensúlyának biz­tosítását és végül — ami most leg­utóbb történt — a bankjegyfedezet­hez szükséges aranyunkat vissza nem kaptuk. Ez az arany, amely most útban van hazafelé, 371 millió forint értéket kép­visel. A mostani rendkívüli közgyűlés programja a stabilizációval kapcsolatos, a Nemzeti Bank alapszabályainak mó­dosítása. Ezekkel a módosításokkal útját áll­ják minden további inflációs ve­szélynek. A módosítások között szerepel az a cik­kely, mely szerint „az állam, a tör­vényhatóságok, a bank eszközeit ('UK­ )Utalón nem veheti igénybe anélkül, hogy a felvett bankjegyek ellenértékét aranyban vagy devizában egyidejűleg, nem szolgáltatják". Ha a bank vagy a kormány elérkezettnek látja azt az időt, hogy bankjegyei ellentétben­ aranyat vagy devizát szolgáltasson ki, ezt előzetes letárgyalás­­után, min­t javaslatot a törvényhozás elé terjesztik. Egy másik módosított cikk szerint augusztus 1-től 1947 július 31-ig a forgalomban levő bankjegyek meny­nyisége nem haladhatja meg az 1000 millió forintot. A bank összes számadásait valamint mérlegét és kimutatásait, a jövőben forintban kell vezetni. A bankjegy­főágaimat értéke 25%-ának megfelelő összegben éref­edezettel kell ellátni. Meglevő érckészletünk e­nnél sokkal magasabb bankjegy kibocsátást is fedezni képes a megállapított 25%-ra. Az elnöki beszámoló végén Szentiványi alelnök rámutatott arra, hogy mindnyájunknak szeretet­tel kell a forint felé fordulnunk és támogatni azt stabilitásá­ban. Ezután a közgyűlés megválasztotta a számvizsgáló bizottságot. Ennek tagjai dr Faragó László, Szenczi Sándor és Barcza Sándor elvtársak, valamint dr Burghardt Bélaváry Rezső, dr Szé­kely Pál, Hofbatler Ferenc és Berczelly Harry lettek. Tizen­hat feleség Az a hír járja, hogy a magyar békedelegáció tagjai közül tizenhátom magukkal viszik Párizsba feleségeiket is. Ha igaz ez a hír, úgy a­lkal­mas­ arra, hogy minden dolgozó lelke mé­lyéig felháborodjék. A sokem­berek egyöntetű véleménye, hogy szétzilált gazdasági éle­tünk talpraállításá­nak egyik fő legfőbb feltétele az állam­­háztartás egyensúlyána­k megterem­tése. Ez pedig csak a legszigorúbb takarékoskodás útján érhető el. Ugyanakkor egyesek azt­ hiszik, hogy az állam pénzén feleségeket lehet Párizsba utaztatni. Mi nagyon tisztel­jük a feleségek jogait, mindenkinek kívánjuk a családi békét, de a dele­gátusfleleség­ek birtotvára majd bele­nyugszanak abba, h hogy most nem mehetnek Párizsba. Általában takarékosságot, követelünk az állami élet minden vonásán. Szűn­jék meg a túlzott reprezentáció és a címekkel és jelentős fizetéssel, de­ mun­kával nem járó hivatali állások „egész ”sora, a legfelsőbb státusokban", is. Szegények vagyunk, eszerint k­ell élnünk. Legújabb ármegállapítások Bőrtalpú cipők ára: Férfibakancs 84.40—107, fiúba­ka­nos 68.30—82.50, férfi­ magasszárú cipő 98.30—108.10, férfi fél­cipő 89.70—100, női magasszárú cipő 69.70—90, női félcipő 62.90—73.90, fiú- és lánycipő 75.80—88.10, gyermekcipő 43.50— 53.70. * Fuvardíjak: 30 mázsánál nagyobb, hasznos teherbírású, kétlovas nehéz­ fogatnál egész napra 82, fél napra 55, 12—30 mázsáig egész napra 68, fél napra 45 forint, 12 mázsánál kisebb­nél egész napra 55 forint, fél napra 36.50 forint. 15 mázsánál nagyobb egylovas nehéz fogatnál egész napr­a, 55, fél napra 36,50, 8 mázsánál nagyobb­ná­l egész napra 45, fél napra 30, 8 má­zsánál kisebbnél egész napra 37, fél napra 24,70 forint A legmagasabb pót­díj összege előfogatnál 6, mély talajnál 200 méter távolságig 6, 500 méter távol­ságig 12 forint. * A tüzelő- és építőanyagok fuvarozá­sánál felszámítható legmagasabb fuvar­díjak: aprított fa, szén, koksz és bri­kett fuvarozásáért mázsánként 0.88— 0.96, 1.02 forint, daraszénért és dara-kokszért 0.68, hasáb- vagy dongádért 0.68—0.78 forint. Mindezekhez különböző pótdíjak számítandók. * Az építési munkánál alkalmazható legmagasabb haszonkulcsokat, valamint a hűtőházi díjakat közli a Hivatalos Közlöny augusztus 3-i száma. * A friss gyilmelcs-, zöldség-és főzelék­félék nagykereskedői ára Budapest és környékén nem lehet magasabb, mint a­ polgármester által . Közélelmezési Bi­zottság és a közellátásügyi miniszter jóváhagyásával meghirdetett nagy­vásártelepi eladási ár. A főváros és környékének területén kiskereskedő a beszerzési árhoz a téli alma és körte, gesztenye, csonthéjasok­, zöldbab, zöld­borsó, karfiól és káposztafélék után 55 -egyéb tömegcikkek után 30-40"­­ bruttóhasznot számíthat fel. Az ígyn megállapított ártöbblet már a forgalmi­adót is magában foglalja és ehhez semmi egyéb többlet nem számítható fel. • A sajtol­ élesztő elosztói ára Nasy-Biulapest területén kg-ként 12, vidéken 13,50, kiskereskedői ára mind Buda­pesten, mind vidéken 17 forint . Az orvosok rendelési díjai, amelyekről a Népszava szombaton, joggal hírt adott, csak a közületek szolgálatában levő orvosokra vonatkoznak. — Veszteségünk. Szép Mária, a köz­ponti titkárság alkalmazottja, tragikus körülmények között meghalt — Új motorklmatjárat. A MÁV igazgató­sága közli, hogy Budapest Keleti pály­a­udvar—Székesfehérvár—Celldöm­ölk—Szom­­bat­hely köz­­t augusztus 4-től kezdve naponta közlekedő gyorsmotorvonatot helyez forga­lomba. Budapest Keleti pályaudvarról 19 óraiir ladul, Szombathelyre 21 órakor ér­­kezik, Szombathelyről 5 órakor indul. Buda­pest Keleti pályaudvarra 10 órakor érkezik. Kelenföldön, Székesfehérvárott, Várpalotán, Veszprém-külsőn, Ajkán, Celldömölkön és Sárváron áll meg. A m­otorvonatok gyors vonati II. osztályú sienetjegyük­kel vehe­tők igénybe. Helyjegy előzetes megváltása kötelező.­­ Az Országos Tiszt­viselői Betegsegélye­zési Alap szolgáltatás­ainak újabb szabályo­zására vonatkozó rendelet módosítása tár­gyában a hivatalos laji augusztus 3-i m­.n­mű kormányrendeletet közöl. * Az újonnan meginduló üzleti lehetőségek m­el­lett a régi előzékenységgel állok a. b. vevőim rendelkezésére. Kérjen árjegyzéket és fizetési feltételekre vonatkozó ajánlatot. BENEDEK LÁSZLÓ pipere- és háztartási cikkek nagykereskedése. Budapest, Paulay Ede ucca 2. Telefon: 22M16. Sternberg A­stSffi 60-nagy választékban Zongorajavítás, hangolás, vétel, bérlet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék