Népszava, 1946. október (74. évfolyam, 221–247. sz.)

1946-10-01 / 221. szám

Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca. Megjelenik hétfő kivételével minden nap t­elefon: 137-562, 137-563, 137-564 és szándékok A Kisgazdapárt feltűnően érdek­lődik a szakszervezetek kérdései iránt. Törvénytervezetet készít a szakszervezetek jogi helyzetének megállapításáról, bele akar szólni a szakszervezeti munkásközvetítés kérdésébe és — minden józan em­ber őszinte ámulatára — azt fir­tatja, hogy vájjon a szakszervezeti mozgalomban érvényesül-e a demo­krácia. Cikkek, nyilatkozatok, glosz­száje sora foglalkozik ezekkel a kér­désekkel, mintha a Kisgazdapárt­nak mi sem lenne fontosabb ebben az országban, mint az, hogy vájjon az ország munkássága megelége­dett-e saját érdekképviseletével. A munkásság soraiban sehol ezek a kérdések föl nem merülnek, tehát úgy látszik, hogy szakszervezetei tényleg megfelelnek az ő kívánsá­guknak. A szervezett munkásság nemcsak ma őszinte híve a demo­kráciának, hanem a múltban, ami­kor ezért üldöztetés járt, a maihoz hasonló lelkesedéssel küzdött érte. A Kisgazdapártról azonban ezt leg­kevésbé sem lehetett ilyen határo­zottan és ilyen széles területen meg­állapítani. Annál furcsább ma az, hogy az ország politikájának jobb­oldalát képviselő Kisgazdapárt akar­ja megvalósítani a munkássá­got „saját" érdekképviseleteivel szemben és akar számukra demo­kráciát teremteni. Persze, bennünket nem vezet félre semmiféle hangzatos jelszóval a Kisgazdapárt Ugyanilyen ko­vássá vezetheti félre a dolgozó tö­megeket. Szó sincs arról, hogy a parlamenti botrányokat rendező kisgazdák valóban demokráciáért akarnának sík­raszáll­ni a szakszer­vezeteken belül vagy azokon kívül. Egész más szempontok irányítják az ő lépéseiket. Nagyon jól emlék­ezünk még arra, hogy a kollektív szerződé­sek megkötésénél a másik oldalon milyen nehézségeket tá­masztottak, hogy akadályozzák a stabilizáció szempontjából annyira fontos megállapodások aláírását. A másik oldal irányítói egyes munkáskategóriák „védelmére kel­tek", többet akartak fizetni. Ez természetesen megzavarta volna a bérek egyensúlyát és akadályozta volna a gazdasági rendeződést. Ez volt akkor a cél. De ez ma is a cél. A demokrácia ,,követelése" az a trójai faló, amellyel ezek az urak szeretnék az egyenetlenséget be­lopni a szakszervezetekbe. A kísérlet azonban nevetséges és az ipari munkásság fölényesen visszautasítja Nagyon jól emlék­szik arra, hogy a múltban is voltak a másik oldal részéről akciók „a munkásosztály megvédésére a szak­szervezetekkel szemben". És arra is emlékszik, hogy ez a politikai hamiskártyázás mindig akkor kez­dődött, amikor a tőkés osztály meg­kezdte a támadását a dolgozók ellen. Nem emlékeznénk, hogy Hit­ler ,­fel akarta szabadítani a mun­kásságot a szakszervezetek dikta­túrája alólt" Nem emlékeznénk arra, hogy mit harsogtak össze az osztrák fasiszták a Vörös Bécs ..terrorja" ellen! Vagy elfelejtettük volna azt, hogy a MÉP padsoraiból hányszor hangzott vád a­ munkás­ság vezetői felé, hogy „diktatúra alatt tartják a dolgozókat?" De, na­gyon jól emlékszünk mindezekre. Emlékszünk és felkérjük a másik oldalt, hagyjon fel otromba próbál­kozásaival a munkásság egységének megbontására. Tolnai György. ­ Nem, hiába hutlt prolettársiaink vérhez tartunk a gyűjtést a demokratikus megsegítésére A francia szocialista párt párizsi Franco-ellenes kongresszusán huszonegy nemzeti szociáldemokratái határozták el Szakasits Árpád elvtárs indítványára, hogy a spanyol fasizmus ellen f­öldalatt harcoló elvtársakat tevőlegesen megsegítik. A szociáldemokráciának az egész világon jellemzője, hogy nem beszél a levegőbe, nem mond üres ígére­teket, hanem amit elhatározott, azt meg is valósítja. A magyar Szociál­demokrata Párt is meg akarja és meg is fogja valósítani a nárizsi határozatot. Ennek az elhatározás­nak jegyében hívta össze a Szociál­demokrata Párt vasárnap délelőttre a Városi Színházba a vagy b­uda­pesti összvezetőségi gyűlést. A Városi Színház nézőtere telje­sen megtelt. A központi vezető, Áff, élén Szakasits Árpád és Böhm Vil­mos elvtársakkal, csaknem teljes számban eljött és ott voltak mind­azok, akiknek kezében van letéve a főváros és környéke kerületeinek és csoportjai­­ak­ szociáldemokrata mozgalma. A műsor valóban méltó volt a nagy ügy jelentőségéhez. Mádi Szabó Gábor mondotta ki Hámori László bevezető és összejöötő szö­vegét. Torday Judit Várnai Zseni verseit szavalta, Somlay Artúr Ilja Ehrenburg Jio pasaran" című könyvéből olvasott fel nagy m­ű­vészi elmélyüléssel részleteket, Spie­gel Annie és Megyeri Imre a spa­nyol szabadságharc hősi küzdelmei­ban született dalokat énekeltek. A Szalmás-kórus a régi forró sikereit visszaidézve, adta elő az örökszép­ség Di Freiligrath-ot és spanyol munkásdalok­at. spanyol elvtársaik oldalán a spa­nyol szabadságért, a világ szabad­ságáért Háromszáz magyar proletár sírja Bán elvtárs ezután vázolta a spa­nyol és külföldi munkáscsapatok hősi küzdelmét. Megemlékezett ar­ról is, hogy a köztársas­ágiak sorában ott voltak a­ magyar szocialisták is és a magyar­ munkásmozgalom háromszáz halottjának sírja hir­deti ma is Spanyolországban, hogy mi is követtük részünket a Franco-fasizm­us elleni harc­ba. A spanyol közté­rsaságiaka­t le­győzték az olasz és német fasiszták csapatai. Mussolini Is Hitler próba­háborúja volt a sp­­nyol polgár­háború. Ma, amikor a világ fesabadságsze­rető népei már irtózatos szenvedé­sek árán letiporták a fasizmus szörnyetegét és békére va­gyik min­den ország dolgozó osztálya, Franco hatszázezer katonát tart fegyverben és ezzel fenyegeti a béke ügyét. A nagyhatalmak kormányai el­nézhetik, hogy Spanyolországban él, szervezkedik a fasizmus, hogy tizenötmillió spanyol proletárt el­nyomnak. A kormányok elnézhetik, de nem tűrheti el a szociálist a munkásosztály. Amit Párizsban huszonegy nemzet szociáldemokra­tái magyar javaslatra egyhangúlag elfogadtak, azt most nekünk, ma­gyar szociáldemokratáknak végre kell hajtanunk. Meg kell segítenünk a Franco­ellenes mozgalmat — mondotta Bán Antal elvtárs a jelenlevők hatalmas tapsa köze­pette. Mit tette­­ a „nemzetiek? Az összvezetőségi gyűlés szónoka Bán Antal elvtárs volt. Beszéde első részében részletesen vázolta, hogy mi történik most Spanyolország­ban, majd rámutatott arra, hogy milyen téves és káros a polgári demokráciák felfogása, amely nem ismerte fel még a múlt tapasztala­tai után sem, hogy saját hazájának boldogulásán is hiába munkálkodik addig, amíg a földön bárhol is a nép szabadságát lábbal tiporják és menedéket nyújtanak a szökevény fasisztáknak. A spanyol ügy — nemzetközi ügy — mondotta Bán elvtárs. És mi, szociáldemokraták, akiket any­nyit szidalmaztak nemzetközi mi­voltunkért­, vállaljuk ezt az ügyet. A spanyol ügy a mi ügyünk, mint ahogy ügye kell, hogy legyen min­denkinek, aki saját hazáját meg akarja óvni a fasizmustól. Emlékeztetett Bán elvtárs ezután arra, hogy a Franco-lázadás négy­száz levitézlett tábornok, a feudá­lis főurak és a klérus kezdeménye­zésére tört ki, a német és olasz fasizmus nyílt támogatásával. Nemzet­eknek nevezték magu­kat azok, akik arabokat, ide­genlégiót, külföldi zsoldosokat szabadítottak rá a dolgozó spa­nyol népre, hogy megöljék a spanyol szabadságot. Soha nem győzhetett volna a spanyol ellenforradalom, ha a köz­társaságiak már a kezdet kezdetén megkapták volna a minimális se­gítséget. De Anglia nagy kapitalis­tái — akik akkor kormányon vol­tak — rákényszerítették a be nem avatkozást Franciaországra is. A nemzetközi munkásosztály azonban megmozdult és a hágókon keresztül mentek Spanyolországba Európa minden országából a szocialisták, hogy harcoljanak a Gyűjtési akciót indítunk — folytatta Bán elvtárs —, szo­cialista akciót Nem a gazdagok pénzét akarjuk, hanem a munkás filléreit, mert e mögött a fillérek mögött ott vöröslenek azok a vér­cseppek, amelyeket ontani is haj­landók a magyar szocialisták­ a spanyol szabadságért. Innen üzenjük Francénak mi, magyar proletárok, akik 1919-ben Böhm Vilm­­os vezetésével vérünket adtak szabadságunkért és hazánkért, hogy elkövetkezik a Franco-terror végnapja. 1919-ben Clémencean-k és Lloyd George-oik elbuktathatták­­ idegen fegyverekkel a magyar nép sza­badságát 1936-ban Chamberlainek, Mussoliniék és Hitlerek lefőzhet­ték a spanyol népet De a sza­badságot nem lehet fegyverrel le­győzni és amint feltámadt a Vörös Hadsereg fegyverei nyomán a ma­gyar nép, úgy fog feltá­madni a nemzetközi munkásosztály erejével a spanyol nép és a spanyol köz­társaság ügye. A lelkes tapsokkal és helyeslé­sekkel többször félbeszakított be­széd után az összvezetőségi gyűlés egyhangúan, fogadta el a határo­zati javaslatot a Franco-ellenes földalatti mozgalom megsegítésére indítandó gyűjtésről. A magyar Szociáldemokrata Párt ezzel az akcióval kapcsolódik be a nemzetközi szociáldemokrata mozgalomba, amellyel való kap­csolatát a német megszállás meg­szakította, de semmilyen erő meg­szüntetni nem tudja. (villámhíkek. Az oestráík-(DebnU)v£)[ és­es osztrál­magyar határon szigorított ellenőrzést vezetnek be. Lmondott­a az egyiptomi Jcarmáity. Dél-Iránban kiújultak a harcok. Jugoszlávia Jegyzéket intézett az USA-hoz néhány dunai hajó igényégével szemben tanúsított magatartása miatt. Ezek a jugoszláv hajók Ausztria ame­rikai megszállási övezetében vannak. Az Indiai Liga londoni titkára kihall­­gatáson jelent meg Molotovnál. Az egyik olasz szocialista csoport az ellenzékbe vonulást sürgeti. Az angol komaunista párt határozatá­ban követelte a külpolitika teree meg­változását. j

Next