Népszava, 1946. november (74. évfolyam, 248–272. sz.)

1946-11-01 / 248. szám

« Felkérjük » fenti hegységekben­­sítemetett mártírok hozzátartozóit, valamint a helyekről hazakerült bajtársakat, hogy a» exhumálás «végleges és gyors elintézésű, osztá­s­ból november 5-én, kedden délután 16 órakor a Terminae kávéházban, Teréz­­ körút 52, feltétlenül mag'­isteaniii­ssaveek edj®nek. í®-es ils Saotísá. CUMNIV­­­­I , a dolgozók legrégibb harcos­társa, a magyar szabadság­eszmék hangadója Elvtárstok! Október 27-től november 27-ig tart a Népszava-agitáció, amelynek első napjain már újabb tízezrek csatlakoztak táborunkhoz! Agitáljatok a NÉPSZAVÁÉRT! Jelen­tkezzen első csereingatlanért az igényjogosultak • A földreform során az ország egyes vidékein gyakori eset volt, hogy föld hiányában a községig földigényló bizott­ságok a Briánholdon aluli birtokokat is igénybe vették. A törvény ilyen esetben csereingatlan futtatásával igyekszik kárpótolni azoka­t a parasztbirtokosokat sa a gazdálkodással hivatásszerűen fog­lalkozó más személyeket, akiknek in­gatlanát a földrafor­m céljaira felhasz­nálták. Igen sok kiváló gazda is­a itt érdekelve, akik egész életük nyankó,­seá­szát áldozták arra, hogy torraéketlan, szikea vagy homokbuckás területeket tettek termékennyé és fogtak belterjes művelés alá. Eddig azonban nem kerü­lt sor arra, hogy részükre csereingatlant juttasson az Országos HíVMiitokrendező Tanács. Mos­t úgy látszik, az illetékesek komolyan foglalkoznak ennek a kérdés­nek a rendezésével. Ugyanis az Országos Földbirtokrendező Tanács morő felhívás­sal fogott azokhoz a porosz birtokosok­hoz, továbbá azokhoz a gazdálkodással élethivatásszerűen foglalkozó személyek­hez, akiknek vinallzmái az érvény­ben lev­ői jítgszab­ályo­k­ ellenére kiosztották. Felhívja őket, hogy akik az ISIS. IX. to. SO. 5-a alapján csereingdlapa juttatására igényjogosultak, kérelmeikkel fordulh­a­ttak az Országos Föld­birtokrendező Ta­nácescol,­­V. Nádor iá. 31. sz. („MTI") Elfogták az állatorvost, aki tagja volt egy feketéző bagdásiak­ ttyom­csást Indítottak sanak kiderí­téséra, hogy honnan­­kerül forgalomba az a nagymennyiségű sertéshús, ame­lyet a fővárosban a­z elmúlt hetekben áruba bocsátottak. A gazdasági rendőr­ség nyomoza­i megáll­apították, hogy a pestkörnyéki városokban, de elsősorban Pestszed­lőrincen a harszági állatorvos angedályával sorozatosan vágnak le állatokat. Kiderült, hofffi egy három-tagú bűnszövetkezet, amelynek egyik tag­ja maga az állatorvos, végzi a fe­ketevágásokat. Tarján Béla B-'tistás tiszt­viselő szállította fel­ vidéikről az állatokat. A vágásra Suri Mihály pest­szentlőrinci állatorvos adta meg a kényszervágási engedélyt, anélkül, hogy­­ás állatokat megvizsgálta volna. A húst Tóth Béla pestszentlőrinci hentes­mester árulta, a harmion hárman osz­tozkodtak. Tarján Bélát hivatali sik­kasztás, csalás, okira­th­azaisítás és ár­drágítás miatt, Suri Mihályt a közellá­tás érdekeit súlyosan sérte maga­tartás, hivatali hatalommal való vissza­élés miatt, Tóth Béla hentesrapstert pedig árdrágításért őrizetbe vették és mindhármukat átadták az ügyészség­nek. ——­­ — Csongrád megyében 80 százalékban b­efejezték «a­­ vetést. A gazdasági felügyelői jelentéés® szerint Csongrád megye területén az őszi vetés 75—80 százalkig megtörtént Az országos át­lagot tekintve, Csongrád megye eddig az ország legjobban bevetett területe. A földművelésügyi miniszter a vérm­egye részére újabb 14 vágón is szát utalt ki , 'Tetem­'!? céljaira. — Életfogyti? tartó kibyszsrmimkár'-a ítél­tek egy nyilas terroristát. A népbiróság Kripanszki J6® te? lakatos-4, aki a Teteki térre a razziltott és üldözöttek kivégzésében vett részt, életfolytia­taató kénya­r­motikai» ítélt». — Tizenkét év! fegyházat kapott « t»e­l­re'-orvos. A rögtöniítélő Mi­óság már Bora Hubert 'lengyel származású or­vost, a ki a Mártírok útja 73. számú házban­ levő cipőker­ekedésbe az éj­szakai érákba® betört, 12 évi fegyházi» ítélte. A Dunántúl népe lelkiismeretesen végezte. Ren­dkívül imneren*,­ően súlyosbí­totta az idén az aszályos nyarat.. A mezőgazdaság­okban az őszi munká­latok megkéstek, a szántás-vetés munkája sokhelyütt elmaradt. Ok­tóber utolsó napjaiban kapott esőt a vidék. Gazdasági Fatanács sietett serítség­ére a mezőprazdanáp­nak, leszállították a mezőgazdasági üzemanyagok árát a korábbbi ár felére. Ez döntő jelentő­ségű volt az őszi munkálatok megindítása szem­pontjából mert az üzemképes traktorok­­mint­egy 7® százaléka máról holnapra elkerdtett. A Marcal és ma viszon halad a szár­tás, hogy mész s fajty beállta előtt pótolj­ák a szárazságok ezt a késedelmet. A szántá­s úíja most már mész felel a békebeli búzaparításnak és a föld­hözjuttatottak k könnyelltéelé tud­nak szántani. A Gazdasági Fő­taná­­s intézkedésére október­ben 10 millió forint szám­ításra hitelt adtak a rászorulóknak. Ez a segít­és első­sorban a föld­höz juttatottaknak ad­tak, de kaptak szántási hitelt a régi gazdák is, ha rendkívüli aszálykárt szenvedtek. A földmísv­elésügyi minsztérium 1100 vágón minőségi vetőmagot és 3900 vágón különleges kedvezmé­nyez­ve tornácot osztott ki. A vető­maárvakat elsősorban az új felütköz­juttatottak kapták és azok a vár­megyék, ahol Bagyo® roass volt a termés. A legújabb vetési jelentés, amely az ország különböző vidékeiről fu­tott be, október I6-áról áll rendel­­í kezésre. Esek »servns az anjságisaffl­aa előirányzoó teraiet mintegy SS sinázalékca van bevetve, és xi árpánál­­ bevetett taraiet meghaladta az előirányzatot, da­rozsból és búzából, sajnos, el sem érte. Vannak egészen érdekes és említésreméltó részle­teredi­­ények. Csongrád megyében az előirány­zott­ búzavetésterület 119%-át vetet­ték el, többet, mint amennyit tervbe vettek. Ugyanez a helyzet Csongrádb­an a­­rozsnál és az őszi árpánál Hasonlóan jó az eredmény Sopron megyében, ahol az elő­irányzott búzaterületet meghalad­ták, a rozsot pedig­­100%-ban el­vetették. Általában bä£ lehet mon­dani, hogy a daliántúli megyék eredményei, leszámítva Fejér, Veszprém és Zala megyét, egészen jók. Nagyon rossz a helyzet Bács-B­d­rog, Pest, Abaúj, Zemplén, Hajdú, Békés és Szabolcs megyékben. . A kedvezőbbre fordult időjárást a parasztoknak arra kellene most felhasználni, hogy­ az egyes községek, városok, já­rások és megyék egymássa­ versenyre­­keljenek és november első időszakát úgy használják fel, hogy az őszi mun­kák mulasztásait bepótolhassák és a fagy­ beálltáig az előirán­yzott vetésterületet mindenhol bevették őszi gabonafélékkel. A földhözjuttatottak m min­dent megtettek, hoggy eleget tegyenek az őszi munstála­goknak. Heroikus arankái végeztek ügyes vidékekem. Takács Ferenc elvtárs, f&ldműv®­lésüsrx'i állaim­titkár m­egtekintett­e az ország'biait is őszi munkálatokat. A csongrádmegyei Minosaentam ta­lálkozott olyan újgazdával, am a földreform során kapott másfél katasztrális hold földjét ezen az őssíei egymaga felásta, mert nem volt ekéje, iaája et nem vol vénzs, hogy traktorral szántasson. Ugyancsak Mindszenten e­gy má­sik föld­höz juttatott, aki a Pallavi­cini őrgróf birtokáéból kapott F­asziasaisa- njeilwit tárolta Zsold VSI-hez, amely legelő volt, most 500 fo­rint költséggel feltörettt a földet. Előbb egy vékony szántást adatott lovasekével, azután 30 cm mélyen traktorral szántotta fel a földet. A földre eljuttatott feleségével, leányával, a soha ekét még látott, kemény, felszántott fölé rögjeit kapával verték szét egyen­ként minden rögöt, majd beb­a­ró­nál­ták a földet és búzával vetették be. Ez a földhözjuttatott paraszt elmondotta Takács Ferenc állam­titkárnak, hogy nem sajnálja a fáradságot, mert­ a búzia neki öv őre igenyeret terem és ha nem esz ilyen száraz év, mint as idé®­olt, akkor meglesz neki is és a családjának ig az évi kenyérre­valója. Magyarország a kultúra Sí A t&ackiűi i-áctíó iicaer'ustiti a „l'caüe" Magyarországgal foglalkozó vezárcitiá-i, a mely azt írja, hogy Magyarország most nyerte el jutalmát mmniak, hogy idejekorán megtartotta a választáso­kat. Bár­ a kisgazdák, valamint a sz.oMGiQ0irr.0kritik ée kommiuxistArc­ktűií­si Irak néhensu­tak ki. oázisa" a stabilizássá, s az újjáépítés és az ország­­ álláspontjának Párizsban való képvise­­­lése terén mégss egységesen dolgozott • Magyarország a kutúra és a szabadság . oázisa. fi A „Tini­us" igazolva tátja, hogy €®yr* |­tiaszabb rokonszenv via­ tekintenak Ma­­­gyarország felé. Tóth Szgoó József fíktírással erftea-­í nagy­mennyiség­­ zsírt hozott fel vidékről. A köamimikai iivatil e®yik tiasírieetőjé­hez,­­cégl famerőjéhess, Marton Júliához vitt® eladásra. A tisztviselőnő on­ a hi­vctilban azonnal ajánlgatni kezdte 17 forintért kilóját. Az EU lavfi irság­mtmkára idenilisaek feljolsmtíaór® a gssdaaági randőrsség deteitóvisi aünd­i­fiőrfiket is.31*9íb® veétéi.. * Wajyoibb apesiayi&ászfi . fonkhiagy mát saállított­a­­áváTitóa angedóiy néki­l Kabahcsiev Mikiit* nagyváaártelepi ke­reskedő. Nem akarta maximális áron eladni, eiért elhatá­rozta, hogy kicsem­pészi a nagyvásártelepre. A hagymas­ztékok tetejére és szakadásaihoz zöld­ségféléket tett, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a zsákokban zöldségféle V‚1*a. A gazdasági rendőrség nyomozói­nak éberségén Meghiúsult a Hagy keres­kedő fondozlatossága. SU››s«i ® 3e letartóz­ tatáat;« heyesíték, W­ari­bi&M vették is «a aa&araiiiróaágTa Maérték­ít Mmostory Zoltén Bajcsy-Zsiffinz'ky ár 50/0 szám alatti fíííszer­kereskedöt, m­ert a tojáe darabját 3 fo­rint­ot fillérért árusította. * Pa* Jége&f teaarSI díván4 m­m» a Vásicassaraotohasi 79 filérért áruita a burgonyát, őrizeti» (Gyorsított eljárás alá tevL * Araaívosiá® ée átrájcítás­aalatt ftr­-2et;­^ vették Molnár Istvdm Szent Imre herceg útja 73. szám­ alatti füsserkeres­kedőt, txer­ a környék ellá­­sára kapott burgonyát 2—3 mázsás tételekben adta «V» ahelyett, hogy asi­si impakásoknak szétosztotta volna. 'Jováhatalyii: a textafrotí íiA&téaiSI-aafc fx. axaelvocéiDak felderítés®. Leg­ffitőbb a Püköséi is Vásárhelyi mSt! Baj-Bey Zsilinszky út! fialetébe mentek be próbavásárlást végezve a detektívek. A tulajdonosok megtagad­ák a flanellám kiszolgálását, arra csaló hivatkozással, hogy nincs árujuk. A nyomozók átvizs­gálták a raktárt és wesi­ mennyiségű fli^­nellt találták. Az áruelvonó tulajdonos­^­kat «leállították és «r­aetb« vették. » — Néhai Gyuri««s Gy®la elvtárs, nem­zti­gyfiil­íri képviselö, & Magánlakalma­zottak Bid­oaíto Jüstéssz& al«lnökínc& sírkőavatása HaíC noveante» hó S-én délelőtt U 'Arakor ies* a kere^sinji temeitőfosas. Ifíi. tábla, í. ear, 3®. »ír. Kérjük aa «áhúnyt elvtársait, barátait ét asszaloi­, ho­­y a sirkőavatáson minél sz­otonaitalom. Jelentsnik £­0 xb kinel tartó« teutonítá«, K9ISa!eset sajárittal H&j$z&.n& tóriumban Andrássy út M. Te!.: tM­«S Budapest Szék­fővárosi Községű Temetkezési Intézet 1048. évi no­vember hó 11-től az alábbi helye­ken és időpontokban az exhumálá­sokat megkezdi: november hó 11, 12, 13, 14, 15, 16 év, 18-án a Lipótcamezei Állami Elme-és Ideggyógyintézet területén; november hó 20, 21, 22, 23 és 25-én az Új Szt. János közkórház te­rületén; november hó 27, 23 & 29-én a f5-uccai Erzsébet apácakórhá­s kertjében; december hó 2, 5, 4, 5 és 6-án a lóvasúti Szikla-kórház előtt; elcember hó 9 és 10-én az uzsoki­nccai OTI-kórház kertjében; december hó 12, IS és 14-én a Magdolna városi Állami Elzrás­gyógyintézet udvarán; december hó 17, 18 és 19-­án a Szi István és Szt. László közkór­háziak területén levő tömeg- és egyes (külön-) sírokat; december hó 21-én a Keleti pálya­udvar érkezési és indulási oolda­lán levő sírokat hantolja ki. Aas Intézet igazgatósága felkéri a ma érdekelteket, hogy a halottak exhumálása és eltemetése ügyében irodáit az exhumálás helye szerint kitűzött kezdeti időpont előtt leg­alább 3 nappal fölkeresni szíve®­kedjeonek. As Intését irodái: A,iwestl «séalon. vm. Vas XX. V.­ MS. Központi féSU vételi Iroda. IX Üllői út 95. n. Pest-déli köp­z®ti iroda. VI, Aradi tb. 23. a& Pesít-ésmM körzeti iroda. A budail­­udafons XI. Verpeléti út & Buda-e*® körzeti Iroda. II, Batthyány a. S. is, Buda-ésaaid körzeti iroda, mely irodák az exhumálásra vo­natkozólag rássieéa® falvilágosítás­sal saalgáfiffiafc

Next