Népszava, 1946. november (74. évfolyam, 248–272. sz.)

1946-11-07 / 252. szám

u­lt)4b nov 7 NÉPSZAVA Szakasits Árpád tárgyalásai Londonban A londoni rádió jelenti, hogy Szakasits Árpád elvtárs, mi­niszterelnök helyettes Bede István elvtárs londoni magyar politikai megbízott kíséretében tárgya­­so­kat folytatott az angol külügy­minisztériumban. Megérkezett­­a Nemzetközi Vöröskereszt élelm­szeradománya A genfi Vöröskereszt-központ 285 ton­nás élelmiszeradományt kü­ldött Buda­­pestre. A küldemény, amely most meg­érkezett a fővárosba, Norvégia, Ír­ország, Ausztrália és a Délafrikai Unió kormányainak ág a Svájci Magyar Segélynek ajándéka. Ezt a Magyar­országnak szánt eddigi legnagyobb nemzetközi élelmiszeradományt a leg­rövidebb időn belül szétosztják. , il. Újjáépítési Állami Sorsjáték Főnyeremény: 50.000 forint Sorsjegyek ára: Egész: 5 Ft Fél: 150 Ft 10.650 drb különböző készpénznyere­mény 500.k­ött Ft összértékben. • Húzás: Budapesten, 1946 december 5-én déli 12 órakor a Székesfővárosi M. Pénzügyigazgatóságnál (Budapest V, Szalay u. 10—14, alagsor 7. sz.). A sorsjegyek kaphatók a Székes­fővárosi M. Pénzügyigazgatóságnál (Bpest V. Sz­alay u. 10—14, féleme­let­­), azonkívül minden dohány-Artúrnál és osztálysorsjegyárusnál A pénz előzetes beküldése esetén a­ M. Pénzügyigazgatóság a sors­jegyeket portómentesen küldi meg. Új magyar könyv Sásdi Sándor '­l : Fűzve 16.— Kötve 22.— Háború utáni irodal­munk feltűnést keltő alkotása. Igaz költő szíve melegíti át a könyv minden sorát DANTE KIADÁS Volt már a 3­­ENSA BRITANN f£ A-ban? (Szabadság tér 13) Jó ételek — italok. Finom zene Különleges vidám irodalmi, tréfás csevegés Maiswalli­ si­­­keres főútvonalom kétkiraikatos ü­zsethelyiséges Ajánlatok „Globus"- Jeligére Hausenstemn és Vogler SJ hirdetőirodába, VL Podrasz RIESKY ASCA­IA Díszhangverseny az Operaházban az orosz forradalom évfordulóján Szerdán esete, a nagy októberi szocia­lista forradalom 29. évfordulója alkal­mából a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság díszhangversenyt rendezett az Operaházban. A hangversenyen meg­jelent Tildy Zoltán köztársasági elnök feleségével, valamint Károlyi Mihály és felesége is. Rajtuk kívül Varga Béla, a nemzetgyűlés elnöke, Nagy Ferenc miniszterelnök, a kormány tagjai, Budapest polgármestere és a különböző állami hivatalok, intézmények vezetői vettek részt az ünnepélyes aktuson. Szovjet részről a díszhangversenyen je­len volt Szviriderv altábornagy, a Szö­vetséges Ellenőrző Bizottság helyettes elnöke, Zamercev tábornok, Budapest katonai parancsnoka és a Vörös Had­sereg több más magasrangú tisztje. A hangvers­eny kezdetekor a szovjet és a magyar himnuszt játszották, majd Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság díszelnöke mondott beszédet. Kratán Nagy Ferenc miniszterelnök szólalt fel, aki beszédében hangoztatta, hogy mi, magyarok egy nagy nemzet ünnepéhez csatlakozunk a mai napon. Ez a nagy nemzet, az orosz munkásság és az orosz parasztság végkép lerázta magáról az el­nyomatás igáját, magához ragadta a ha­talmat, hogy saját szabad életének ki­alakítását kezdje meg. Ennek a forra­dalomnak a napját üli meg most a ma­gyar nép is. Nagy Ferenc miniszterelnök beszéde után Rusznyák Iván egyetemi tanár, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnöke mondott beszédet. Ezután kezde­tét vette a díszhangverseny. Muszorg­szkij és Bartók Béla műveinek előadása után Hacsaturján szovje­t zeneszerző négytételes IL szimfóniáját mutatták be nagy sikerrel Ferencsik János kar­nagy vezénylete mellett. Napfényes és a munkahelyhez közel­eső lakásokat várunk az új Budapesttől Fischer József elvtárs, a Közmunka­tanács elnöke a műegyetemi szak­szervezet politikai akadémiájának elő­adássorozatában az újjáépítés feladatai­ról beszélt. — Súlyos problémáikkal kell meg­birkóznunk Budapesten. Ezek a problé­mák minden világvárosnak gondot okoznak — mondotta. — Olyan házak építése lehet a célunk, hogy azokban minél több lakást tudjunk biztosítani nagyterjedelmű zöldterületeken. Nap, fény, levegő legyen a lakások­ban és a házak körül. Ez nemcsak egészségügyi igény, hanem mérnök­feladat is, amire az új technikusoknak különösen ügyelniök kell megoldásaikban. Az Új­ Budapest megépít­ésénél nem szabad sít­­­uspróbálkozásokka­l kísérle­­­tezni, összhangnak kell megnyilvánulni­ minden új épületben, új utcában, ame­lyek Budapestnek az eddiginél szebb, modernebb és magyarabb városképet biztosítanak. El kell tűnnie annak az építkezési formának, amelyet a magán­tőke területkizsákmányoló mohósága eredményezett és amely levegőtlen, egészségtelen építkezé­sekhez, az úgynevezett esőudvarok­hoz vezetett. Az egyén és közösség érdekeit egy­szerre kell megoldanunk az építkezé­seknél. Az építkezéseknél a dolgozók érde­keit szem előtt tartva, figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a dolgozók közel lakjanak munkahelyükhöz, biztosítva legyen lakásuk körzetében a hasznos, nemes szórakozáslehetőség és lakásuk a pihenést és a modern igényeket biz­tosítsa.­­ újra bevezeti a Népszava kiadó­hivatala. Azok az elvtársak, mun­kások, előfizetők, aki'"'?! a kora reg­geli órákban a lapkihordó nem ér el a lakásán, blokkrendszerű elő­fizetéssel tehetnek eleget a munkás­sajtó iránti kötelességérzetüknek. Az egy hétre, vagy egy fióra szóló szelvényt bármelyik árus­nál, vag­y tőzsdében be lehet váltani. A blokkrendszerű előfizetés ára egyenlő a Népszava rendes előfize­­ ­­ tési árával, tehát heti előfizetésben 210 forint, havi előfizetésben 10 forint. A kiadóhivatal felkéri a pártszervezetek, a szakszervezetek és a se üzemek sajtómegbízottjait, hogy a blokkrendszerű előfizetés bevezetésére hívják fel munkástár­saik figyelmét, a blokkok átvételére pedig jelentkezzenek a kiadóhiva­talban. leánó Beres Hetiesen­­­gym­ája miatt letartóz­tattak egy ál „vörös­keresztes nővért" Az esztergomi határrendőrség elfogta Gotthard Jánosné szül. Váczy Mária, 28 éves, állítólagos ápolónőt, aki hamis papírokkal és maga készített­ „belga út­levéllel" akart átjutni a határon. A rendőrség először azt hitte, hogy közön­séges csalóról van szó, de időközben a budapesti főkapitányságról is érintke­zésbe léptek a határrendőrséggel. Az történt ugyanis, hogy Kemecsei Sándorné bejelentette, hogy tizenhat éves Erzsébet nevű leánya három­ nap óta nem tért haza. Az utóbbi időbe­n Gotthardnéval találko­zott több esetben. A feljelentéssel egy­időben még 15—20 férfi és nő jelentke­zett, hogy tőlük Gotthardné pénzt vett fel, azt ígérve, hogy Belgiumba csem­pészi ki őket. A festő a „vöröskeresztes nővér" egyen­ruhát hordó szélhámosnőit az éjszaka fo­lyamán hallgatták ki a főkapitánysá­gon. Egyelőre ige­n zavaros és átlátszóan hazug válaszokat adott Azt bevallotta, hogy a kis Kemecsei Erzsébetet és saját, kislányát elvitte magával, de hogy hol fagyta őket, azt nem volt hajlandó el­árulni. A hamis belga útlevélről meg­állapították, hogy 1s­946 júliusában Gott­ hardné már elhagyta egyszer az or­szágot. A rendőrségnek az a gyanúja, hogy akkor is m­agyar­ lányokat vitt ki magával. Az aranysujtásos, ál-nővért leánykeres­kedelem és kivándorlásra való csábítás gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték. f/ ,,, , , OZELLATAS- Burgonya hozható vidékrő is. A vidéki burgonyabeszerzés megkönnyítése érdekében a körzeti jegyfiókok száll­lási igazolványt adnak ki december 15-ig. Szállítási igazol­ványt az kap, aki egész évre érvényes burgonyajegyét beszolgáltatja. Személyen­ként 160 kiló burgonya vásárolható vidé­ken és szállítható a fővárosba. A novemberi mosószappanellátán. Novem­ber 8-tól a 9—12 éves gyermekek részére a nagybudapesti szappanjegyek novemberi J. sgl szelvényére, továbbá a nehéz testi munkások, a testi munkások és a terhes és szoptatós anyák részére kiosztott nagy­budapesti pótjegyek „A" szelvényére egy darab 25 dekᣠmosószoptas vásárolható, darabonként 1.5© forintos egységáron. A januári ssíradékfejadag. A felnőttek és a 12 éven aluli gyermekek részén a le­adott n agybudapesti élelmisz­rjegyek d@­Leaabert „A" betű« era­­­vényére — a» 1940 január ha­vi fejadagként — emelvényeinként 30 deka étolajat, vagy 3» deka margarint osztanak ki. A jegy »»el­vény a novemberi i* decemberi Jegy szelvények' -t együtt, vagy külön-tol­loa is Winteai» olajra, VAGj m&ssexy'vira. ti AX19ASÁGI ÉLET Rendelet a kereskedők liszt­bejelentési kötelezettségéről A közellátásügyi miniszter rendelete értelmében a kereskedők, valamint a vendéglátó iparosok és liszt feldolgozá­sával foglalkozó iparosok (pékek, száraz­tészta-készítők stb.) kötelesek nyolc na­pon belül a községi elöljáróságoknak (polgármestereknek), Budapesten az élelmiszerjegyközpontnak azt a liszt­készletüket, amelyet nem a hatóság ki­utalása útján szereztek, bejelenteni. A rendelet értelmében a bejelentési kötele­zettség alá eső lisztkészleteket hatósági zár alatt levőknek kell tekinteni. Keres­kedő vagy iparos olyan lisztet, amit nem hatósági kiutalás útján szerzett be, nem tarthat meg birtokában. H­szonöt százalékkal leszállították a traktorjavítási költségeket Fontos árleszállítást hajtottak végre a MOGÜET fogaskerékgyár dolgozói. A traktorok javítási költségeit 25%-kal leszállították. A mezőgazdaság szempontjából nagy a jelentősége ennek a lépésnek. Ma­gyarországon jelenleg 12.000 traktor van, ezek közül azonban csak 5—6000 dolgozik és ha a javítás nem történik meg, lassan ezek is elhasználódnak. A traktorok elhanyagolt állapotának egyik oka a magas javítási költség. A 25%-os árleszállítás a mezőgazda­sági lakosság számára hozzáférhe­tőbbé teszi a traktorok gondozását. A MOGÜET fogasikerékgyár dolgozói példát mutattak arra, hogy le lehet szállítani az ipari árakat és így hozzá lehet járulni ahhoz, hogy termelésünk fokozódjék. Még tízmillió tonna gabona kell, hogy a világ ne éhezzék. Hivatalosan be­jelentet­ték, hogy a világnak még tíz­millió tonna gabonára volna szüksége ahhoz, hogy ne éhezzék. A nagy ga­bonatermelő államok — Argentina, Észak-Amerika, Kanada — kiviteli le­hetőségei korlátozottak, minthogy a szállítóeszközök és a kikötői be­rendel­é­sek határt szabnak a kivitelnek. Román-magyar vásár Nagyváradon. A kolozsvári Világosság közli, hogy december 2-án nyílik meg a nagyváradi román-magyar vásár. Az előkészítő munkálatokba a­ Magyar Népi Szövet­ség is bekapcsolódott Megszigorítják az árellenőrzést. A köz­ellátásügyi miniszter sürgős előterjesz­tést tett a Gazdasági Főtanácshoz az árellenőrzés megszigorítása ügyébn. A miniszter különösen a vidékre kéri a legsürgősebben kiterjeszteni az ár­ellenőrzést. Az utolsó időben ugyanis, részben az árellenőrzés hiányossága miatt, különösen az élelmisz­epiacon indokolatlan áremelések történtek.­­ Kétszeresére emelkedett a fertőző megbetegedések száma. Itt Csordás Elemér tisztifőorvos októberi jelentése szerint a múlt hónapban a születések száma Budapesten 1412 volt, meghaltak 1156-an. Míg szeptemberben 65 erő­szakos haláleset történt, addig ez a szám októberben 52-re csökkent, ebből öngy­ilkosság kilenc, baleset 3­5 és egyéb es­et hét. Októberben a fertőző ragályos megbetegedések száma 1150 volt, szep­temberben 500, tehát a ferező meg­betegedések 1 hónap alatt megduplázód­tak. Nagy mértékben emelkedtek a vörheny- és a kanyatlómegbetegedések. (Színház + Rádió.' kibővített tartalommal Mindem hírlapárusítónál kapható ki legmagasabb áron veei a" fi­x € S3 EL IS viy A 'vánaiu* &

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék