Népszava, 1947. január (75. évfolyam, 1–25. sz.)

1947-01-01 / 1. szám

HI 1G /K /. szrfm. Budapest, 7­947 január 1, szerda FPC7 A b JT 19 Mm­­m SZOCIÁLDEMOKR­ATA PÁRT K­O­Z­P­O­N­T­I Szerk. és kiadóhivatal: VIII, Conti ucca .4 Megjelenik hétfő kivételéve: minden n­a­p Telefon: 137-562. 137-563. 137-564 I ára: 40 fillér HETVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM /rícr: Szakasits Árpád Kicsit meghatottan, kicsit az emlékezés lázában és szocialista büszkeséggel rovom ezeket a so­rokat, hogy mindenekelőtt emlé­ket állítsak — bármily­­ szeré­nyen is — azoknak a bátor és hős­lelkű férfiaknak, akik el­adultak és utat vágtak a magyar renge­tegben. A hőskorszak első, nagy­­szerű harcosai előtt hajtom meg a szociáldemokrata munkásmozga­lom vihartépett, vörös lobogóját. Azoknak emléke előtt, akikben itt e földön, a mostoha magyar földön először lobbant fel a sze­m­áli­sta gondolat s akik először hajoltak papírjuk fölé, hogy kéz­iratot adjanak a munkások új­ságjának. És szóljon az emléke­zés szava arról a maroknyi táborról, amely először vette ke­zébe a munkások számára készült szocialsta újságot, amelynek minden sorát a szívük vérével írták az első szocialista újság­íróra. Fölöttem villanyfény sugárzik, alattam modern nyomdánk gépei dübörögnek, a szerkesztőség egész emeletet foglal el, írógépek kat­tognak, telefon cseng, rádió szól, távirati irodák ontják a kő­nyomatosok tömegét, szerkesztő­ség, nyomda, kiadóhivatal bonyo­lult apparátusa mozgásban, láz­ban szolgálja a Népszavát, ame-­­lyet csecsemőkorában rideg mosó­konyhában dajkáltak éhes és ül­dözött munkások. Százszorosan, ezerszeresen visszhangzik ben­nünk azoknak a munkásoknak szíve dobbanása, akik először vették kezükbe a szocialista újsá­got, amelynek nyomdaköltségét silány keresetükből rakták össze s terjesztéséről is maguk gondos­kodtak. Igen, mosókonyhában, sötét pincehelyiségben fénylettek fel az első szocialista betűk és ezek a fénylő betűk milyen ne­hezen hatoltak át a fekete ma­gyar éjszakán. De mégis áthatol­tak. A betűk egyre fényesebbek, lángolóbbak lettek és egyre több világosság sugárzott az éjszaká­ban. Hogy ezek a fények felgyullad­tak, hogy betű és szó hirdette a szolgabírás, csendőrös magyar feudalizmus világában a szocia­lizmust és a demokráciát, hogy ezrek, tízezrek, százezrek lángra­kaptak és harcba indultak jogért, szabadságért, igazságért, ember­ségért, mindennek nagy része van abban, hogy ez az ország nem veszett el, hogy a magyar városokban és falvakban nem maradt idegen a demokrácia eszméje és a szocializmus gondo­­lata. A szociáldemokrácia ér­deme, hogy ebben az országban, amelyet egyként nyomott a Habsburgok igája és a magyar feudalizmus terhe, megmozdult munkásság és parasztság és harcbaszállt jogért, szabadságért, kenyérért. A szociáldemokrácia nyitotta meg az elnyomottak és kizsákmányoltak szívét és elmé­jét a tudományok és művészetek számára, a szociáldemokrácia kel­tette fel a jogfosztott tömegekben az emberi méltóságérzetet és nevelte őket öntudatra, bátor­ságra, harcra, forrongásba hoz­ván ezzel az egész ország életét. Igen, nyugodt lélekkel hivatkoz­hatunk arra, hogy azok a hatal­mas gazdasági és politikai har­cok, amelyeket a szociáldemo­krácia vezetett, megtermékenyí­tették a magyar szellemi élet minden területét. A­­j agyar­munkásmozgalom kezdete a ma­gyar szellemi élet reneszánszá­nak a kezdete. Tudomány, iroda­lom, művészet ettől a mi mozgal­munktól kapott ösztönzést, bizta­tást, erőt az alkotásra, keresésre, kutatásra, a megszületett útnak az ósdival való mérkőzésére. És ennek a hatalmas, lelkeket felszabadító, intézményeket te­remtő, harcos, termékenyítő moz­galomnak az élén mindig ott lengett a Népszava lobogója. A Népszava egyszerre volt olvasó­könyv és szószék, harcoknak hir­detője, tömegek nevelője, új esz­mék, új gondolatok, új művésze­tek hajléka és patrónusa. A Nép­szava harcban született és har­cok közepette nőtt meg. Napi­lappá akkor vált, amikor leg­magasabbra csaptak a választó­jogi harcnak lángjai. Ahogyan a semmiből született meg, úgy a semmiből lett napilappá is. Semmiből? Mégsem. Harcos, ön­tudatos, önzetlen munkások aka­ratából, szájuktól elvont falatok­ból. A Népszava homloka mindig tiszta volt és tiszta most is. Le nem pénzelhették, meg nem vásá­rolhatták, el nem csábíthatták és meg nem félemlíthették. Maku­látlan maradt. Sajtóperek zápora hullott rá. Sokszáz esztendő börtönbüntetést szabtak ki munka­társaira, de a Népszava gerince meg nem törött s fénye ki nem lobbant, elkobozták, újra nyom­ták, betiltották, újra megjelent, nem bírtak vele sem a farizeu­sok, sem a hóhérok. Mártírjai­nak száma végtelen, halottainak élén ott lebeg Somogyi Béla, Bacsó Béla, Mónus Illés, Gergely Győző, Kasztel András, Gosztonyi Lajos, Gál Andor, Löwinger Miksa ... Két világháborúban harcolt szinte egyedül az öldöklés ellen, a sötét barbársággal szem­ben, a szennyes fasizmus, a becs­telen hitleri terroruralom, a nyi­las banditizmus hóhéruralma ellen. Az első világháborút követő forradalmak után az­ ellenforra­dalom brigantijai összetörték gépeit, a második világháború utolsó esztendejének elején a né­met megszállók szállták meg a Népszava házát s hitték, hogy kioltják életét. De, íme, nem a Népszava, hóhérai pusztultak el A Népszava halhatatlan, halha­tatlan lelket lehelt belé a harcos magyar proletárok szolidaritása, öntudata és áldozatkészsége. Hal­hatatlan lelket lehelt belé Ady Endre és József Attila, Somogyi Béla és Garami Ernő, Kunfi Zsigmond és Weltner Jakab, Ré­vész Béla és Farkas Antal. És még annyian mások, a magyar szellem legkiválóbb képviselői közül, akik a Népszava oltárán gyújtották meg lelkük tüzével az áldozati fényt. Nem történetet írunk, csak em­lékezést. A Népszava története Magyarország utolsó három­negyed évszázadának története. Magunkról beszélünk és nem le­hetünk­­tárgyilagosak. Emlékezé­sünket átfűzik érzelmek, örömök és bánatok. Szobánk, amelyben e sorokat írjuk, megtelik árny­alakokkal, mind betódulnak hoz­zánk, akik valaha a szerkesztő­ség folyosóján izgalmas várako­zásban égtek, akik a betiltott, de újra nyomott Népszavá-t a ház­tetőkön át kilopták a Világosság­nyomda épületéből, agitátorok, akik terjesztették a mi Nép­szavánkat és akik nincsenek már többé. Halott költők, újságírók, írók, művészek árnyalakjai to­longanak körülöttünk, gyönyörű harcok gyönyörű emlékei eleve­nednek fel: vörös csütörtök, má­jus 23, szeptember 1, sztrájkok, tüntetések, utcai harcok, sor­tüzek dördülése, forradalmak, ellenforradalom, börtön és gyilok, internálótábor és gázkamra... De a föld alatt is élt a Népszava szelleme, élt a szocialista gondo­lat, a föld alatt is folytatódott a mozgalom , ép lélekkel, ép szel­lemmel folytatta, amit elkezdett, amikor ütött a szabadság órája s amikor a testvéri szovjet nép hős katonái felszabadították az országot és a népet, amely most építi majdani boldog, szép hazá­ját azzal a lelkesedéssel és ön­tudattal, azzal a szocialista hit­tel, amelyet oly álhatatosan su­gárzott a Népszava 74 esztendőn át, dacolva szuronnyal, börtönnel, bitóval. A szabad Népszava szabad betűi lángolnak a magyar hajnal­ban és hirdetik a megújulást, a szabadságot, a szocializmust. Üdvözlet az olvasónak, köszö­net a harcosoknak! Friss lélekkel indulunk a győzelem útján szocializmus győzelme felé f 75. mérföldkőtől * rti .i..' .• * IV' " KOSSUTH'HÍD A nyár papírt visz itt, sirályt a tél, s a tömeg egyre jő: csoszog, sziszeg, tolakszik, nem beszél s a túlparton mint sötét kályhacső fordul, mikor leér. Korlátjánál fagyott gyümölcs a hold mit t­ar kertjében ránkhagyott az ősz. Kongy batyusai őskori csigák, velük a múlt, e dühödt némaság­, s a nemzeti nyomor. •Egy éve járok itt nyugat s kelet mesgyéi közt, rossz deszkapadlaton, a hordalék, a mély, a víz felett és átkelőn elfog a szánalom, aztán a rémület. Ruháikat, a szélfitt rongyokat megszoktam, úgy, mint ők. De nem szemük zavart fényét a kalapok alatt s melyet zokogva hína vissza sok a szégyenfára aggatott időt. Csak egyszer látná­ meg belső mezét a víz tükrén e sok kölyök, kanyas s a szólamoktól részeg férfinép! Hidat avatni három nemzedék a fakorlátról hogyan ugrana! Aztán töprengek: negyven lesz-e, húsz, vagy harminc év, mi ide népet hoz, bölcset, mélyet, tisztest, mást, mint a bús ütődött had, mely száz irányba húz, s magához is gonoszt ÉS félelem — elbírja-e a híd, a görgő horda lomha sulyait, e rút híd, mely csillagporban lebeg, s mit éjjelente munkáshad javít, hogy szét ne essék a semmi feletti így szánom én az elveszett hadat, mely menny­i pokol közt nyugtot nem talál, és így szánom magunkat s magamat, kik dolgozunk és szavalunk vakon mint kínpadon, az üres színpadon. A jövendőnek forr pincénk ftora, az éj ránknőtt, mint nyálkás viznöv­ény, és köszönet itt,nem fakad Goba." Sírunk során a pír­si fú tövén, h­áz lesz a g­lória. FALUDY GYÖRGY

Next