Népszava, 1947. március (75. évfolyam, 50–73. sz.)

1947-03-01 / 50. szám

C­ÍMZKÁR 19 . ' " március 1, szom­bat^ i Xi^-vír Tt^, J1 'W. '4 00 fillér Szerk. és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefon: 137-562, 137-563, 137-564 Szakasits Árpád elvtárs vasárnap délelőtt fél 11 órakor beszél a rádióban Tizennyolc bársonyszék A magyar demokrácia kormányá­nak tizennyolc tagja van és a nem­zetgyűlés üléstermében tizennyolc bársonyszék sorakozik egymás mel­lett. A tizennyolc miniszterhez szinte számlálatlanul sok állam­titkár is tartozik. Igaz, hogy az or­szág fennállása óta még sok­a, egyetlen kormányra sem hárult annyi és oly nehéz Krnka, mint a jelenlegire. Nincs a közéletnek — de a magánéletnek is alig­­— olyan szektora, amely ne az államtól várna segítséget, irányítást és in­tézkedést. Az első világháború előtti Ma­gyarországon, hogy csak egy pél­dát hozzunk fel, a földművelésügyi minisztérium meglehetősen kis apparátus volt. De akkor a magyar föld háromnegyed részét uralmuk alatt tartó nagybirtokos urak nem kértek és nem is vártak intézkedé­seket a kormánytól, mert ami érde­kükben állott, azt végrehajtották maguk, illetve végrehajtatták szolga­bírákkal, jószá­ikormányz­ók­kal, vagy más hasonló fizetett laká­sokkal. A kis- és törpebirtokos pa­raszt pedig hiába is várt volna sa­ítóéívet a kormánytól. De hasonló volt a h­elyzet az iparügy terén is. Nem kellett mi­nisztérium, mert a tőkések és ban­kok a profit reményében terv nél­kül­ építették a gyárakat és állami ellenőrzés nélkül akarták kizsák­mányolni munkásaikat. Sorolhatnánk még fel ilyen és hasonló példákat, amelyek mind­ezt bizonyítanák, hog­y mást jelent m­a a kormányzás, mint a múltban és a felszaporodott feladatok na­gyobb apparátust igényelnek. Mindez igaz. De az is igaz, amit a Szociáldemokrata Párt a kor­mány megalakulása óta hirdet és amit a Névszava számtalan alka­lommal már megírt, azt tudni­illik, hogy nem a rangtól függ az, hogy valaki jól intézzen fontos ügyeket. Az építés ügyei akkor is haladhatnak helyes irányban és gyors tempóban, ha irányítójuk nem miniszter, vagy államtitkár. A sajtó tájékoztatását éppen olyan jól le­het intézni tanácsosi ranggal, mint bársonyszékből. Kétségtelen, hogy ennek a sze­gény országnak túl sok tizennyolc miniszter és öt tucat államtitkár. Ha kényszerült az állam csökken­teni alacsonyabb fizetési osztály­ban levő alkalmazottjainak számát, csökkentenie kell a mag­asabbakét is. Tizennyolc helyett elég lesz tizenkét bársonyszék. A hat minisz­teri fizetést pedig — az ezzel arány­ban álló számú államtitkári járan­dósággal együtt — fordítsák nélkü­lözhetetlenebb országos célokra. Az állami igazgatás is áttekint­hetőbb é­s egyszerűbb­, ha kevesebb minisztérium között vándorolnak az ekták. Kevesebb lesz a reprezen­táció, kevesebb lesz a cím és a rang és ez a „csökkentett világí­tás" illik a szegény dolgozók or­szágához. Ezért javasolja most a pártközi értekezletek megindulásakor a Szociáldemokrata Párt: tegyenek raktárba hat bársonyszéket. Szombaton megkezdődnek pártközi értekezletek Csökkenteni a minisztériumok számát! — követeli a Szociáldemokrata Párt Pénteken a leglényegesebb politi­kai eseményt Nagy Ferenc, Szaka­­its Árpád és Rákosi Mátyás elv­társak tanácskozása jelentette. A miniszterelnök és a két miniszter­elnökhelyettes tanácskozásán a poli­tikai helyzet megbeszélése és a pártközi tárgyalások előkészítése volt a főtéma. Kétségtelen, hogy mindenki a hó­napok óta húzódó belpolitikai fe­szültség feloldódását óhajtja és a Szociáldemokrata Párt minden jó­zanul gondolkodó dolgozó ember kívánságának adott hangot akkor, amikor egyre vntette a vénség megoldását. A Szociáldemokrata Párt veze­tői, élükön Szakasits Árpád elv­­társsal, jól tudják, hogy az or­szágnak és népének nyugalomra és biztonságérzetre van szük­­sége, hogy minden erejét a ter­melő munkára fordíthassa. Elérkezett az ideje, hogy mind a mezőgazdaságban, mind az iparban, de a termelés bármely más ágában is tervszerű fejlődés induljon meg. A két munkáspárt nem azért dol­gozta ki külön-külön a maga há­roméves tervét, hogy azok puszta tervek maradjanak, hanem hogy mielőbb megkezdődjék azok össze­hangolása és megvalósítása. A békés munkának, a nyugodt kormányzásnak azonban politikai előfeltételei vannak. A Szociáldemokrata Párt és a Kommunista Párt nem köthet megállapodást a Kisgazdapárt vezetőivel addig, amíg nem kap politikai biztosítékot az irány­ban, hogy a Kisgazdapárt való­ban koalíciós szellemben kíván együttdolgozniii a munkás­­pártokkal. A helyzet kulcsa tehát a Kis­gazdapárt kezében van. Ha a kis­gazdák végrehajtják mindazokat az intézkedéseket, amelyek pártjuk megtisztítására irányulnak, úgy biztosítva van a koalíciós együtt­működés zavartalansága. Mia vi­szont továbbra is olyan irányban haladnak, illetve maradnak, mint az elmúlt hónapokban — úgy hiábavaló is lenne bármilyen meg­egyezés —, a tartás és békés együttmunkálkodás lehetősége nem születnek meg Pénteken délután összeült a Kis­gazdapárt politikai bizottsága­ A politikai bizottság határozatairól kiadott kommünikét lapunk ma­i helyén közöljük. A politikai bizottság ülése után Nagy Ferenc üzenetet küldött Sza­kasits Árpá­d és Rákosi Mátyás elvtársakhoz, kérve őket, hogy a kibontakozás meggyorsítása érdekében már szombaton kez­dődjenek meg a pártközi érte­kezletek. Eszerint szombaton dél­­előtt összeülnek a koalíciós pár­tok vezetői, hogy megkezdjék tárgyalásaikat a kibontakozás érdekében. A pártközi értekezleten Szakosíts elvtárs javasolni fogja a minisz­tériumok és az államtitkárok szá­mának csökkentését. Előrelátható­lag hat minisztérium szűnik meg. Arról még nincs döntés, mely tár­cák szűnnének meg, illetve olvad­nak be m­ás minisztériumokba. A helyzet tehát az, hogy a koalí­ció fenntartását és a munka meg­kezdését mindenki akarja, de a Szociáldemokrata Párt és a Kom­munista Párt ezt csak tisztultabb, higgadtabb és koalíciósabb szellemű Kisgazdapárttal tartja megoldhat­­ónak. (Hdi) Miről tárgyalt a Kisgazdapárt politikai bizottsága? A Kisgazdapárt politikai b­izottsága pénteken délután első­nek Átvizsgálta azokat a kérdéseket, amelyeket az októ­beri pártközi értekezleteken már letár­gyaltak és dűlőre vittek. Megállapítot­ták, hogg­y néhány gazdasági problémán kívül számos politikai kérdés is függő­ben maradt, amelyet a most meg­induló párt­közi tárgyalásokon sorra kell venni. A Kisgazdapárt politikai bizottsága úgy látta, hogy a pártközi tárgyalások tárgysorozatába fel kell venni újabb kérdéseket is. A hivatalos kommüniké azzal folytatja, hogy ezek és a többi kérdé­sek csak úgy oldhatók meg, ha a koalíció pártjai esetben és teljes egy­ségben váilaljá­k a harcot a reakció ellen, az összeesküvés ügyének felszá­molása után it­. A „Magyar Eötzteség" tagjai ellen bírósági eljárást kíván a Kisgazda­párt politikai bizottsága, azzal, hogy az összeesküvésben részt tun vett, die a titkon alakulatba beszervezett és ott tevékenykedett kö alkalma­antifika* ki kell bockátaai * kto­raolgárb­ól. Külpolitikail­ag hangsúlyozna a Kis­gazdapárt * Szovjet-ÜnkS Iránti barát­ságai, de „ust­oin'ig határozott de­mo­kratikus iránya megnyugtató lehet a többi nagy­hatalom és szomszédaink irá­nyában is". A kommüniké elután sztó­ nál, hogy a Kisgazdapárt gondoskodik arról, hogy a saját pártkereein belül szigorú fegyelem érvényesüljön ez az egységet irányt senki ne zavarhatna meg. Megszüntette a politikai bizottság Kovách Béla párttagságát, tudomásul vette Pfeiffer Zoltán, Párthy Tivadar és B. Szabi István politikai bizottsági tagságukról töört­ént lemondását. Helyükre Ortutay Gyulát, Csizmadia Lajost és Tóth Józsefet választot­ták meg. A Független Ifjúság vezetéséről le­mondott B. Rácz István helyébe ideigle­nesen Mizsei Györgyöt jelölték ki. A pártközi tárgyalásokra a Kisgazda­párt Nagy Ferencet, Balogh­stvánt és Oltványi Imrét küldötte ki A hadifoglyok záros határidőn belül hazajönnek — Megnyugtathatok mindenkit, akinek hadifogoly hozzátartozója van — mondja Gyöngyösi János külügyminiszter az „Új Magyar­ország" szombati számában —, hogy a február 111-én aláírt béke­szerződés 21. cikkelye úgy in­tézkedik, hogy a győztes álla­mokban levő hadifoglyok, mi­helyt lehetséges, hazaiszállítan­dók A magyar társadalom bizalommal­­ tekinthet a kormány felé, mert az­­ a hadifoglyok hazahozatalát a le­­­hető leggyorsabban eszközli majd. A hadifoglyok záros határidőn be­lül hazajönnek — fejezte be nyilat­kozatát a külügyminiszter. A hazatérő hadifoglyok elhelyez­kedése új társadalmi problémát vet­ fel. „Munkaalkalmat és gyűjtést a hadifoglyoknak!"­­ címmel Boldizsár Iván, az „Új Magyarország" főszerkesztője java­solja, hogy induljon meg orszá­gos gyűjtés a hadifoglyok haza­hozatalának javára, alakítsanak szakemberi bizottságot, amelyek terveket dolgoznak ki munkaalkal­mak teremtésére, fektessék fel a gazdasági élet hadifogolykataszte­rét és a hazaérkező hadifoglyokat már az átvevőhelyen lajstromozzák szakmai szempontból. I 4

Next