Népszava, 1947. május (75. évfolyam, 98–121. sz.)

1947-05-01 / 98. szám

Soha nem tapasztalt készülődés május elsejére Népmulatság, szavalóverseny, kiváló művészek Ma, csütörtökön hajnalban meg­indulnak a dolgozók milliói, hogy a május elsejét, a harmadik szabad május elsejét ünnepeljék. A temér­dek munka, a lelkes készülődés, az­­üzemek és pártszervezetek nemes vetélkedése nem marad eredmény nélkül Nagy-Budapest üzemei minden erejüket latba vetették, hogy minél színesebb, minél látvá­nyosabb, minél erőteljesebb képviselettel vegyenek részt a dolgozók történelmi felvonulá­sán. Minden üzem a maga leg­jellegzetesebb termékeit állítja a felvonulás előterébe. A gépgyárak miniatűr gépmodel­lekkel szerepelnek, a hídépítők apró hídmodelleket mutatnak be. Általában ezen a felvonuláson a dolgozó nép teremtő erejének diadalát szemlélhetjük. A rendezőség élén elöljár a Szo­ciáldemokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt, de a Nemzeti Parasztpárt, a Szovjet Művelődési Társaság és a Szakszervezeti Ta­nács is méltó részt vállalt a hatal­mas munkából: művelő és üdítő szórakozásokkal ellátni május­­ ünneplőit. Mint már megírtuk, az ünnepség színhelye: a Városliget, a Népliget és a Városmajor lesz. A részletek is érdekesek, izgalma­sok. Általában, az öröm ünnepének megfelelően, az egész műsorterven a vidámság uralkodik. A csepeli WM-gyár több mint tízezer dolgozót mozgósított. Kőbánya üzemei harmincezer­nél több dolgozóval szerepelnek. A MIVAO, a Ganz, az északi fő­műhely, a Beszkárt, az Elektromos Művek elöljárnak a hatalmas fel­vonulásban. A Községi Kenyérgyár kiflit süt a dolgozóknak, Máj­us elsejének jelszava: mindent a dolgozók szolgálatába állítani. A Népszava-színpad, a Munkás Kultúr­szövetség, a Nemzeti Parasztpárt, a Szabad Nép színpada ezen igyekszik. Szabad színpad, színjátszóverseny, •zavalóverseny, ügyességi játék, mind-mind a május elsejének köz­pontjában állanak A tánckedvelők­­ örömére szolgál a városligeti tó betonján rendezett egésznapos tö­megtánc. Május elseje a mun­ka ünnepe, az építés ünnepe, Magyarország bol­doguló népének grandiózus ünnepe. Aki velünk tart, márpedig minden dolgozó védünk tart, életreszóló él­ményt visz magával a jövendő évekbe. Május elsején a Munkásdalosszövetség is dalos­tömegeinek ezreivel vesz részt a dolgozók nemes szórakozta­tásában. A Belvárosi Színház arról értesít, hogy május elsején a „Pygm­a­lion­"t ingyen adja elő a dolgozók­nak. Ugyancsak ingyenes előadást rendez, amint már jelentettük, a Nemzeti Színház a Magyar Színház épületében s ehhez csatlakozik a Madách Színház is, amely az „Ege­rek és emberek" című nagysikerű színművet adja elő. Meg kell emlékeznünk a Munkás Kultúrszövetségnek május elsején '/19 órakor tartandó díszelőadásáról a városligeti betonon. Szerepel: Somlay Artúr, Gobbi Hilda, Dora Massini, a Szentpál-tánccsoport, a Berezik-tánccsoport, a Muharay népi együttes, a Magyar Ruggyanta­árugyár tánccsoportja és a FÉKOSZ mezőkövesdi 70 tagú tánccsoportja. Május 1 a dolgozóké! „A Szociáldemokrata Párt évtizedes harcának eredménye az ifjúmunkások kiállítása" az Szerdán délelőtt ünnepélyos kül­sőségek között nyitotta meg Tildy Zoltán köztársasági elnök a Tanonc-és Ifjúmunkásotthon Építő Mozga­lom ipari és kereskedelmi vásárát Állatkertben. Az vásárát ünnepségen megjelent a köztársasági elnök kísé-­­szony­latban reteben Nagy Ferenc miniszter­­­elnök, Rajk László elvtárs, belügy-­ miniszter, Ortutay Gyula közokta­tásügyi miniszter, Molnár Erik elv­társ, népjóléti miniszter, Veres P­éter építésügyi m­iniszter és Mi­hályfi Emil tájékoztat­óügyi mi­niszter is. Bán Antal elvtárs, ipar­ügyi miniszter, a kibilitás egyik védnöke, másirányú elfoglaltsága miatt, csak a kiállítás megnyitása után jelenhetett meg. Helyette Sza­kasits Antal elvtárs, iparügyi mi­niszteri osztályfőnök mondott be­szédet. A Vásár rendezősége nevé­ben Dénes István főtitkár köszön­tötte a köztársasági elnököt és a megjelenteket. Ezután Tildy Zoltán köztársasági elnök mondotta el megnyitó beszé­dét, amelyben méltatta a magyar ifjúság hatalmas teljesítményét. — Sorsdöntő országunk fejlődése szempontjából — mondotta —, hogy ipari termelésünk a béke­beli színvonalra, sőt azon túl fejlődjék. Ennek a fejlődésnek egyik záloga ez a kiállítás, amely bizonyítja, hogy a magyar szakmunkásutánpót­lás biztosítja a jövő számára a munkaerőt A kiállítás célja, hogy tanoncotthonokat létesítenek, ame­lyekben újabb szakmunkásgenerá­ciók találna­k otthonra és kapják meg azt a nevelést, amire a jövő­ben szükségük lesz. Az akciót az ifjúság maga kezdette el és ez példa legyen az egész nemzet előtt, mert amíg a nemzet ilyen fiatalsá­got lát maga előtt, erőt kell merítenie annak példaadásából. A­­ köztársasági elnök a maga ré­széről hangsúlyozta, minden ev­é­vel azon lesz, hogy a mozgalom célját, százharminc új tanonc­otthon létesítését minden eszközzel pártfogolja. Ezután Nagy Ferenc miniszter­elnök beszélt, s a kormány nevé­ben üdvözölte a kiállítást rendező ifjúságot . A magyar ifjúság célja — mondotta — nagy és az egész nemzet fejlődési vonalába beleillik: modern otthonokban, olyan munkásifjúságot neveljünk, amely a magyar ipart európai in­ versenyképessé teszi. Kívánatos volna, ha az ipari munkásifjak otthonai mellett a pa­rasztfiatalság nevelésére szol­gáló intézmények szaporításá­ról is gondoskodnánk. A miniszterelnök beszéde után Rajk László elvtárs belügyminisz­ter üdvözölte a Kommunista Párt nevében a kiálítást rendező fiatal­ságot. Ezután Szakosíts Antal elvtárs, iparügyi miniszteri osztályfőnök a Szociáldemokrata Párt és az ipar­ügyi minisztérium nevében üdvö­zölte a vásárt és rendezőit, rámuta­tott arra, hogy pártja, a Szociál­demokrata Párt évtizedek óta küzd az ifjú munkásság helyzetének meg­javításáért, valamint a tanoncottho­no­k építése érdekében. A mai eredményeket tulajdon­képpen ennek az évtizedes szo­ciáldemokrata küzdelemnek kö­szönhetjük, amely lehetővé tette, hogy a Tanonc és Ifjúmunkás Építő Mozgalom­ ilyen arányúvá fejlődhessék.­­ Kitűnő tapadású és különlege­sen kellemes illatú a Floresca púder. Tíz színárnyalatban kapható. (X) ML. (A 7. oldalon be­titkolom.) Békéscsaba m város Villamosműve PÁLYÁZATOT HIRDET vezetőgépészi vizsgával rendelkező gépészi állásra Feltételek megtudhatók: Békés­csaba m. város Villamosműve, Békéscsaba. Apponyi ucca 2/1 Békéscsaba m város Villamosműve PÁLYÁZATOT HIRDET főkönyvelői állásra Benyújtási határidő 1947 május 27 déli 12 óra. Részletes feltételek meg­tudhatók: Békéscsaba m. város Villamosműve, Apponyi ucca 2/1 CUKORGYÁR KERES a folyó év őszi répaátvételhez gyakorlattal bíró répaárvevőket Eddigi működést és életkort ma­gábafoglaló ajánlatok „Évről évre" jeligére a lap kiadóhivatalába kül­dendők Nagy-Britannia ratifikálta a magyar békeszerződést (London, — „MTI") Nagy-Britan­nia a „Négy Nagy" tagjai közül elsőként ratifikálta a Magyar­országgal, Olaszországgal, Romá­niával, Bulgáriával és Finnország­gal kötött békeszerződéseket. Mi­után a brit parlament két háza­ el­fogadta a békeszerződéseket. VI. György király távollétében a ki­rályt helyettesítő királyi bizottság „királyi jóváhagyással" látta el az öt békeszerződést. A külügyminiszterek tanácsának az elmúlt évben hozott intézkedése értelmében azonban mindegyik békeszerződés csak akkor lép életbe, ha azt az illető országokkal kötött fegyverszüneti feltételeket aláírt valamennyi szövetséges hatalom ratifikálta. Mindaddig, míg a béke­szerződések valójában hatályba nem lépnek, a volt ellenséges álla­mok nem választhatók be az Egye­sült Nemzetek Szervezetének tagjai közé. Beszéde végén bejelentette, h­ogy Bán Antal elvtárs, iparügyi minisz­ter 50.000 forint hozzájárulást jutta­tott a mozgalomnak. Az ünnepség két utolsó szónoka, Veres Péter építésügyi miniszter és Kossa István elvtárs, a Szak­szervezeti Tanács főtitkára volt. A beszédek elhangzása után a köz­társasági elnök a kiállítást meg­nyitotta és több pavillont meg­­­látogatott Újra alaptalan a KOKSZ elleni támadás A kereskedők nagy érdekképviseletét, a KOKSZ­ot támadja a Szabadság és azt írja, hogy a KOKSZ a kereske­delemügyi minisztertől az áruházak ré­szére az ócskaruhák és egyéb használt holmik árusítását kérte. Azt ia írja, hogy ez ellen Gara Dezső törvényható­sági bizottsági tag élesen tiltakozott. Ha a kérdés megvizsgálására a Szabad­ság nem is­vetett nagy súlyt, annál inkább megtette volna ezt Gara Dezső, ak­i ezidőszerint a KOKSZ központi elnöke és így könnyen betekinthetett volna abba, hogy valóban így történt-e a dolog. A valóság azonban az, hogy az áruházak, bármely más kereskedő­höz hasonlóan, szakmájukon belül hasz­nált áruk eladásával is foglalkoztak a múltban. A kereskedelemügyi miniszter egy rendeletével ezt a jogukat eltil­totta. A KOKSZ ezzel az intézkedéssel szemben semminemű állásfoglalást nem nyilvánított. Az áruházak azonban tár­gyalásokat indítottak meg a miniszter­rel, kérve, hogy a ruházati cikkek kivé­telével más használt cikkeket — például rádiókat, fotókészülékeket, dísztárgya­kat stb. — árusíthassanak. Mindebből megállapítható, hogy a KOKSZ soha­sem kérte az ócska ruhák és egyéb hasz­nálati tárgyak árusításának engedélyét az áruházak részére, de éppen a cikk­ben említett ócska ruhákra még az áru­házak sem kértek engedélyt. A KOKSZ elleni támadás tehát indokolatlan és valótlan információkon alapszik. ­J VILLÁM HÍRE Kr­ ig* francia kolostor főnökét fasu­tt* elemek bújtatása és határon kívűl fut­tatása miatt letartóztattak. Lewis, az amerikai szénbányás­ok ve­zetője és a bányatulajdonosok között tárgyalások indultak meg az új kollek­tív szerződésekről. Anglia 500 repülőgépet adott el Törökországnak. Olaszország felvételét kérte az UNO-ba. A kérés most napirendre kerül. Tatarescu román külügyminiszter ra­tifikálás végett szerdán a képviselőház elé terjesztette a román békeszerződést. A litomericei népbíróság szerdán dél­után halálra ítélte Walter Bau­mot, a terezini (teresienstadti) gettó emberte­len parancsnokált — Nagy Ferenc miniszterelnök kedden este vacsorát adott Arfwed­son budapesti svéd követ és Feisst budapesti svájci követ tiszteletérelk — A Segítőalap nyilatkozata. A fő­városi Segítőalap egyik reggeli lap téves híradásával szemben következők közlésére kérte a Népszavát: A Segítő­alapnál az utóbbi időben alkalmaztatá­sok csak az Intézőbizottság és a polgár­mester hozzájárulásával és jóváhagyá­sával történtek. Közmunkát egymillió forint értékben soha nem adtak válla­latba. Nagyobb összegű munkáknál nyil­vános vagy legalább is zártkörű ver­senytárgyalásokat tartottak. Előlegeket vállalkozóknak csak munkabérekre és anyagbeszerzésre adtak, ami teljesen­ szabályszerű. FTC-pálya IX. Üllői út 129 Május 4-én, vasárnap délután 5 órakor Magyarország-Ausztria nemzetek közötti mérkőzés Előtte 8 órakor Magyarország - Ausztria ifjúsági válogatott mérkőzés Előtte fél 3 órakor Budapest-Pestkörnyék kölyök vál. mérkőzés

Next