Népszava, 1947. június (75. évfolyam, 122–145. sz.)

1947-06-01 / 122. szám

122. szán? 194? június 1, vasárnap 'A - : S Ó :á-'L D D :E VM O' K‚ R | A t A ' P R^T K Ö Z-‹ P - н*t vf‚J I ' -'. . - f -iSsf • •• lí Szer«, é* kiadóhivatal: VIII, Conti ucca 4 Megjelenik héttfi kivételével min‚ T.leton, 137-562, 137-963, 137-664 Közöljük Kovács Béla terhelő vallomását Nagy Ferenc ellen A koalíciós kormányzás mun­káját néhány esetben megzavar­ták m­ár válságok, ami a dolog természetéből elkerülhetetlenül adódik. Legutoljára néhány hó­nappal ezelőtt, ez év márciusá­ban zárult le egy hosszú ideig vajúdó és csak nehezen meg­oldott krízis és hogy ez a meg­oldás mennyire csak látszat­megoldás volt, az­t az elmúlt na­pok eseményei után nem kell bővebben bizonygatnunk. Most m­oit világos egyúttal mindenki előtt az is, miért lehetett annak­idején olyan nehezen megtalálni a megoldás lehetőségét. Egy­szerűen azért, mert akiknek kis­gazdapárti részről ez feladatuk lett volna, azok nem az össze­esküvés felderítésére és fel­számolására, hanem már önös egy­éni érdekből is a kérdés el­kenésére törekedtek. A legutóbbi válság időtartamá­ból és súlyosságából sokan azt a hitet merítették, hogy a helyzet ezúttal is hasonló lesz, hetekig, esetleg hónapokig eltart majd, am­íg a demokratikus pártok meg­találják a kibontakozás útját. Fe­lesleges részletesen magyarázni, hogy az adott körülmények kö­zött ez milyen súlyosan kárára lett volna az országnak, de a tör­ténelem során számtalanszor be­bizonyult már és bőségesen be­bizonyosult a legutóbbi időkben is, hogy mindig vannak rétegek, amelyek egyéni érdekeiket akkor tudják a legjobban szolgálni, ami­kor az ország súlyos napokat él át. Nem egyszer rámutattunk már esőben a hasábokon arra, hogy minden fasiszta, ellenforradalmi, sőt „csak" reakciós magatartás is szükségképpen egyértelmű a haza­árulással, mert mindig azt je­­lenti, hogy az ország lakosságának túlnyomó többségét kitevő dol­gozó rétegek érdekeit áldozzák fel a kevés kiváltságosak ked­véért. Magától értetődik, hogy ez a tény legkevésbé sem befolyá­solja azokat, akik az ország ne­héz helyzetéből egyéni­ hasznot tudnak húzni és ezúttal is tüstént megindult a mesterkedés azok ré­széről, akik szívesen látták volna éppen a fentebb említett okoknál fogva a válság kimélyülését és elhúzódását. A legvadabb, a leg­képtelenebb rémhírek keltek szárnyra magas állású személyek, vezető politikusok letartóztatásá­ról, bilincs he ve­résből és szokásé­ról. A rémhírek természetesen nem önmaguktól terjedtek el, ha­nem azért, mert terjesztették őket azok, akiket a legkevésbé sem za­vart ebben a munkában, hogy az állítólag letartóztatott vagy állí­tólag megszökött magasállású politikusok­ ugyanebben az időben gyanútlanul üdültek a Balaton partján, fontos megbeszéléseken elnököltek, vagy egyéb munkáju­kat végezték a legteljesebb sza­badságban. Számukra egy volt fontos, hogy zavart, pánikot keltsenek és ebben a zavarosban, azután minél zavartalanabbul halászhassanak. Úgy számoltak: ha az ország miniszterelnöke arra a megdöbbentő merényletre vete­medhetett, hogy részt vett a demo­krácia ellen szőtt összeesküvés­ben, akkor a remélt tűzvész láng­jánál ők is megsüthetik a maguk pecsenyéit. Ezeknek a reménységeknek most végük. Bármennyire példa nélkül állóan súlyos is, hogy egy ország miniszterelnöke részese le­gyen a fennálló törvényes állam­­rend ellen szőtt összeesküvésnek, mégis a magyar, demokrácia leg­elkeseredettebb ellenségének is — fogcsikorgatva bár —, de el kell ismernie, hogy a harmadik köz­társaság könnyedén állotta ki ezt a súlyos teherpróbát és mind­össze három nap alatt megoldotta a válságot. Súlyos feladatok álla­nak előttünk, hosszú ideig tart még, amíg egy négyszázéves re­akció, egy negyedszázados ellen­forradalom, egy tízhónapos, né­met megszállás és néhány h­ónapos nyilastéboly nyomán itt maradt romokat eltakaríthatjuk és fel­építhetjük helyükön a dolgozók Magyarországát. Ezt a munkát nem szabad feleslegesen késlel­tetni, még kevésbé hátráltatni és megzavarni és minden gátló kö­rülményen a leggyorsabban úrrá kell lennünk. Ez a szempont ve­zette a munkáspártokat, elsősor­ban a Szociáldemokrata Pártot, hogy minden eszközzel a válság gyors áthidalására törekedtek Ezt annál könnyebben tehették, mert maguk mögött érzik és tud­ják a dolgozó tömegek hatalmas erejét. Ez az erő eddig elsősorban az ország újjáépítésében nyilvá­nult meg és az a nemzetközi elismerés, amellyel a magyar újjáépítést illetik, a legjobb bizo­nyíték arra, hogy milyen hatal­mas ez az erő. Ez az erő azonban mindenkor kész és kész lesz a jövőben is arra, hogy lesújtson a demokrácia ellenségeire. Az ön­tudatos munkásság járt a demo­kráciáért vívót küzdelem élén és most a demokrácia önvédelmi harcának az élcsapata. A válság megoldásának a módja is meggyőzhet mindenkit idehaza és külföldön a célzato­terjesztett rémhírek alap­san­talanságáról Személycserék tör­ténhettek a kormányban, sőt ezen túlmenően, elengedhetetle­nül szükséges, hogy a kormány­zat szellemében is változás tör­ténjék, hiszen az a politikai ószö­vetség, amelyet a Szociáldemo­krata Párt egy fél évtizeddel ez­előtt kötött, nem az összeeskü­vőkkel, hanem az őszintén és hátsó gondolatoktól mentes demokratikus elemekkel jött létre. Az ország érdekét egyedül a demokrácia szolgálja, a magyar nép dolgozó tömegeit csak a demo­krácia eszközeivel lehet a jobb jövő felé vezetni és egyedül a demokratikus forma az, amelyben a magyar nép széles tömegei megtalálják életlehetőségüket. El­engedhetetlenül szükséges volt tehát az erre alkalmatlan szemé­lyek felcserélése és meg kellett változtatni azt a szellemet is, amely szemben áll ezekkel az elemi követelményekkel. Nem tör­tént azonban változás abban a számarányban, amellyel a koalí­ciós pártok a kormányzásban részt vesznek, változatlanul kis­gazdapárti maradt a miniszter­elnök és kisgazdapárti maradt a külügyminiszter is, bizonyságául annak, hogy senki nem akarja a magyar demokrácia egyik értékes elemét a kormányzásból kiszorí­tani, még csak befolyását csökken­teni sem, csak azt akarja, hogy a Kisgazdapárt valóban a magyar demokrácia eleme legyen, nem pedig a reakció, az ellenforrada­lom, a horthysta összeesküvés fő­fészke. Az új kormány szombaton dél­után letette az esküt és ezzel a formális lehetősége is megnyílott arra, hogy folytassa — teljes ere­jével folytassa — azt a munkát, amely feltétlenül szükséges az ország fölemelésére és amelyet eddig a kormány egyes tagjai nem elősegíteni, hanem akadá­lyozni és szabotálni igyekkeztek. Az ország dolgozó tömegei biza­lomteljes reménykedéssel tekin­tenek a hároméves terv augusz­tus elsején kezdődő végrehajtása elé és ezeket a reményeket be kell váltani, ennek a bizalomnak meg kell felelni, nemcsak azért, mert a tömegeket nem lehet bün­tetlenül becsapni, hanem első­sorban am­ért, mert az országnak elsőrendű létérdeke fűződik a hároméves terv minél tökélete­sebb és minél­­ zavartalanabb megvalósításához. Mindenki tudja, hogy a feladat súlyos és nagy profeszítésekat igényel. Ezt a feladatot csak úgy tudjuk megoldani, ha minden hiva­tott tényező teljes erejével részt­vesz a munkában és minden esz­közzel azon van, hogy megteremtse a sikerhez szükséges feltét­eleket. A Szociáldemokrata Párt és vele együtt a Baloldali Blok­k másik két pártja a válság megoldása körül kifejtett tevékenységével­­ bizonyságot tett arról, hogy az ország érdekében folytatandó építő munkát elébe helyezi min­den más szempontnak. Most a Kisgazdapárton a sor, hogy err® maga is bizonyságot tegyen. Jk Pissotriás»l5©rBiiái&21 Infisife az @5§caf válság a szombati napp folyamán megoldódott. Reggel órakor összeült a rendkívüli mi­nisztertanács, amelyen a kormány tagjai lemondtak és ezt közölték a köztársasági elnökkel. Az erről szóló hivatalos kommüniké a kö­vetkezőképpen hangzik: A kormány tagjai szombaton délelőtt és 10 órakor Rákosi Má­tyás miniszterel­nökhelyettes el­nöklésével rendk­ívüli miniszter­tanácsra ültek össze. A miniszter­tanács tudomásul vette Nagy Fe­renc miniszterelnök lemondását. Tekintettel a miniszterelnök le­mondására, a minisztertanács el­határozta, hogy a kormány tag­jai is lemondanak. Eztá a tényt körölik a köztársasági elnökkel és kérik a miniszterek felmentését. A köztársasági elnök a nemzet­gyűlés politikai bizottságának meghallgatása után dönt 1­­41 miniszterelnök dezignálásáról. A nemzetgyűlés politikai bizottá­sát szombaton délután 4 órára írták ös­sze. Alig, hogy az megtörtént már köztudottá vált, hogy az új miniszterelnök Dinnyés Lajos lesz, a külügyi tárcát pedig ideiglenes.« Mihály­fi Ernő tájékoztatás­ügyi mi­niszter kapja meg, Dinnyés Lajos megtartja ezenkívül a honvédelmi tárcát­­. Magától értetődő dolog, hogy a délután 4 órára összehívott poli­tikai bizottsági ülés előtt a pártok poliikai bizottságai ültes öneze, így a Szociáldemo­krata Párt poli­tikasi bizottsága délben ü­l­t pr, a Kisgazdapárt pontjáraá­­dzotta lea

Next